Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

overleg met Vereniging Dorpsbelangen Noordhorn

14 december 2009    Zuidhorn-nieuws
Lijst met actiepunten voortvloeiende uit het bestuurlijk overleg met het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Noordhorn, gehouden op 27 oktober 2009 in het dorpshuis te Noordhorn Aanwezig: namens het bestuur: de heer D.J.

Lijst met actiepunten voortvloeiende uit het bestuurlijk overleg met het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Noordhorn, gehouden op 27 oktober 2009 in het dorpshuis te Noordhorn

Aanwezig: namens het bestuur:
de heer D.J. van den Bos
de heer J.F. Geertsema
de heer N. Vermue
mevrouw S. van de Bunte
mevrouw A. Brandsma
de heer R. Schuur
mevrouw J. Moesker
mevrouw A. de Jong

namens de gemeente:
de heer E. Fennema
de heer F.H. Wiersma
de heer J. Oomkes
mevrouw L. Kootstra
de heer B.J. Groenewolt
Afwezig: de heer S. de VriesAllereerst vraagt de heer Fennema de aandacht van het bestuur voor de financiële positie van de gemeente. De recessie gaat ook niet ongemerkt aan de gemeente Zuidhorn voorbij. Het college heeft de behoefte het bestuur daarvan in het kort in kennis te stellen.

Voor de zomervakantie heeft het college de Voorjaarsnota aan de gemeenteraad gepresenteerd. Daarin is een investeringspakket opgenomen van € 19 miljoen, voor onder meer een bijdrage voor de aanleg van een rondweg om Aduard, het oprichten van een Brede school in Zuidhorn, de aanleg van een kunstgrasveld in Grijpskerk en andere grote projecten. Uitvoering van dit investeringspakket kan slechts plaatsvinden door in de periode tot 2013 tot een bedrag van € 1,5 miljoen te bezuinigen en daarnaast extra belastingverhogingen door te voeren. De gemeenteraad zal daarover in de begrotingsvergadering van 2 november a.s. definitief besluiten.

De bezuinigingen raken ook de dorpen. Niet alle aanvragen voor uitvoering van projecten zullen meer gehonoreerd kunnen worden. Het wegbezuinigen van de bibliobus in Noordhorn vanaf 2011 is daarvan een voorbeeld. Het bestuur betreurt dit. Vervolgens vindt een korte discussie plaats over de aard van de bezuinigingen, waarna wordt overgegaan tot de behandeling van de door het bestuur ingediende agendapunten.

Civiele zaken
Procedures rond Openbare Werken

Het bestuur stipt aan dat er regelmatig overleg met dorpsbewoners plaatsvindt, waarbij dorpsbelangen soms wel en soms niet wordt uitgenodigd. Zo is er gisteravond een overleg geweest met de bewoners van de Meidoornstraat, waarvoor dorpsbelangen geen uitnodiging heeft ontvangen. Overigens is het overleg naar volle tevredenheid van de bewoners verlopen (uit navraag is gebleken dat er wel een uitnodiging naar het bestuur is gegaan via het adres van mevrouw S. van de Bunte).
ACTIE:
De heer Wiersma zegt toe, dat het bestuur in het vervolg altijd door Openbare Werken voor bijeenkomsten met bewoners zal worden uitgenodigd.

Groot onderhoud Oosterweg en Nieuwstraat in 2010?
Het bestuur vraagt wanneer grootonderhoud aan beide straten wordt uitgevoerd. De heer Wiersma deelt mee, dat het in de bedoeling ligt om in 2010 beide straten her in te richten in het kader van de uitvoering van een gedeelte van het herstructureringsplan, waarvan ook de vervanging van de riolering deel uitmaakt.

Pad Noordhorn - Den Ham: toezegging uit 2007 om te markeren als dorpstoegang en bewegwijzering c.q. straatnaamaanduiding in Noordhorn staat niet op ANWB-kaarten
Het bestuur zegt dat een eerder gedaan verzoek om de entree van het dorp vanaf het fietspad Hamsterpad te benadrukken tot op heden niet is uitgevoerd. De heer Wiersma zegt dat Openbare Werken destijds naar aanleiding van het verzoek terecht heeft geconcludeerd dat op dergelijke plaatsen geen kombebording wordt geplaatst. Andere voorbeelden daarvan zijn de fietspaden vanaf Heereburen naar Niezijl en naar Niehove. Bij binnenkomst van beide dorpen staan eveneens geen komborden. Hij concludeert, dat dit standpunt waarschijnlijk niet aan het bestuur is kenbaar gemaakt.

Vervolgens merkt het bestuur op dat het straatnaambord Hamsterpad op meerdere plaatsen ontbreekt en het fietspad Hamsterpad ontbreekt op ANWB-kaarten.
ACTIE:
De heer Wiersma zegt toe, dat Openbare Werken contact zal opnemen met de heer Geertsema voor het bepalen van locaties voor het straatnaambord. De heer Oomkes zegt dat het fietspad binnenkort door de provincie Groningen wel wordt opgenomen in het in ontwikkeling zijnde fietsknooppuntensysteem.

Groenstroken langs Mokkenburgweg tot huisnummer 1 vaker maaien
Het bestuur zegt dat de bermen langs de Mokkenburgweg op dit moment maar twee keer per jaar worden gemaaid. Tot vorig jaar werden de bermen vaker gemaaid.
ACTIE:
De heer Wiersma zegt toe, dat Openbare Werken de bermen in het vervolg weer zes keer per zal (laten) maaien.

Verkeersgevaarlijke plaatsing brievenbussen aanpakken

Meegedeeld wordt, dat langs de Industrieweg op Mokkenburg ter hoogte van Fysio-Fit een brievenbus is geplaatst door TNT. Dit levert soms gevaarlijk situaties op doordat het publiek gedwongen wordt op de weg te staan om de brieven in de bus te deponeren.
ACTIE:
De heer Groenewolt zal dit punt onder de aandacht brengen van de vestigingsmanager van TNT Zuidhorn.

Dorpspomp opwaarderen met stenen onderbouw en doen werken
Het bestuur deelt mee dat aan de Oosterweg, nabij de aansluiting met het Torenpad, met toestemming van het college een dorpspomp is geplaatst door dorpsbelangen. Nu stelt het bestuur voor om de dorpspomp op te waarden met een stenen onderbouw en de pomp ook daadwerkelijk gangbaar te maken.

Afgesproken wordt dat het bestuur het plan met begroting verder uitwerkt en probeert via diverse subsidiebronnen (w.o. het Loket Levende Dorpen) de financiering van het plan rond te krijgen.

De fietsoversteek ter hoogte van de buslus weer veilig maken en fietspad tot Industrieweg dubbelzijdig doortrekken

Het bestuur geeft een toelichting op beide punten. Afgesproken wordt dat het bestuur beide punten in een brief onder de aandacht brengt van het college van gedeputeerde staten, uitmondend in een verzoek om maatregelen te treffen ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Ruimtelijke ordening
Toekomstvisie ZuidhornHet bestuur vraagt naar de stand van zaken. Meegedeeld wordt dat de Toekomstvisie in de raadsvergadering van 23 november a.s. ter vaststelling wordt aangeboden. Daarna volgt opstelling van de structuurvisie.

Herstructureringsplan Noordhorn
Het bestuur vraagt naar de stand van zaken. De heer Wiersma deelt mee, dat buro Vijn op dit moment werkt aan het eindplan. Het plan zal vanwege de beperkte financiële middelen niet in één keer kunnen worden uitgevoerd. Naar verwachting zal het plan in februari 2010 aan de inwoners van het dorp gepresenteerd worden. Het bestuur neemt daar kennis van.


Afronding bouw Meidoornstraat
Het bestuur deelt mee, dat met de bewoners gisteravond goede afspraken zijn gemaakt over de afronding, waarin ook aan de bewoners is meegedeeld dat het wandelpad Meidoornstraat - Esdoornstraat voorlopig niet wordt aangelegd.

Uitbreiding Mokkenburg
Op vragen van het bestuur over de verdere uitbreiding van het bedrijventerrein Mokkenburg antwoordt de heer Fennema, dat uitbreiding op grond van het Provinciaal Omgevingsplan (POP) niet mogelijk is.

Bestemmingsplan buitengebied
De heer Oomkes deelt mee, dat het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied in week 47 wordt gepubliceerd. In de week daaraan voorafgaande of uiterlijk in de week van publicatie krijgt een ieder die een reactie heeft ingediend persoonlijk bericht.

Stand van zaken omlegging N355
De heer Fennema verwijst naar een voorlichtend artikel van de provincie in de onlangs verschenen dorpskrant. Verder deelt de heer Fennema mee, dat de aanleg van de rondweg niet in 2011 zal plaatsvinden, zoals in de oorspronkelijke planning is aangegeven. Er wordt nu gesproken over aanleg in 2013 met een uitloop naar 2015.

Stand van zaken dorpsvisie
Het bestuur doet verslag van de vorderingen in het proces om te komen tot de vaststelling van een dorpsvisie. Een voorbereidingsgroep is inmiddels enkele keren bijeen geweest met ondersteuning van Hielke Visser van de VGD. Er zijn inmiddels ook drie inloopavond voor de dorpsbewoners georganiseerd met een opkomst van tussen de 70 en 80 bewoners. Samengevat kwamen de volgende speerpunten naar voren:saamhorigheid - er bestaat nog meer behoefte aan gemeenschapszin;uitbreiding wandelmogelijkheden - realisering van een dorpsommetje in combinatie met plaatsing van historische verwijsborden;sport- en recreatie - er bestaat behoefte aan uitbreiding van mogelijkheden voor jong en oud;gebrek aan horecavoorzieningen.
De heer Fennema constateert dat de speerpunten vooral gericht zijn op de sociale infrastructuur, hetgeen door het bestuur wordt bevestigd.

Voor het vervolg van het proces wordt aangekoerst om het concept van de dorpsvisie te bespreken in de algemene ledenvergadering van eind februari 2010.

Brengsysteem Tellus
Naar aanleiding van een discussie met het bestuur over de deelfracties die bij Tellus gebracht mogen worden, benadrukt de heer Wiersma nog eens dat de deelfractie slechts uit tuinafval mag bestaan.

Staat van onderhoud van een woning in de Langestraat
Het bestuur vraagt of de gemeente toezicht uitoefent op de staat van onderhoud van de woning. De heer Oomkes deelt mee, dat de eigenaar van het pand deze week een gesprek heeft op het gemeentehuis.
ACTIE:
Het bestuur zal van de uitkomsten van het gesprek op de hoogte worden gesteld.

Stand van zaken verbouw Dörpsstee en omgeving (inclusief weiland)
Het bestuur doet verslag van de vorderingen van de verbouw. Het einde is in zicht. Vandaag is begonnen met de verbetering van de voorgevel van het dorpshuis.

Met de opzichter wijk- en buurtbeheer zijn goede afspraken gemaakt over de “ontbossing” rondom het dorpshuis.

Het bestuur vraagt of de overdracht van de grond achter het dorpshuis en de grond achter het voormalige dorpshuis versneld kan plaatsvinden. De heer Oomkes verwijst naar de passage die daarover is vastgelegd in een overeenkomst en de heer Fennema vult aan, dat er ook nog sprake is van een pachtcontract voor een gedeelte van het weiland achter het huidige dorpshuis. Daarnaast ontbreekt het de gemeente aan de financiële middelen om te investeren in de verbetering van het terrein achter het huidige dorpshuis. In reactie daarop zegt het bestuur, dat geen beroep op de gemeente wordt gedaan voor financiële medewerking.
ACTIE:
Onder voorbehoud van instemming door portefeuillehouder S. de Vries wordt de toezegging gedaan voor een onderzoek naar versnelde overdracht van de grond achter het dorpshuis.

Tot slot wordt stil gestaan bij het energieverbruik in het dorpshuis en de facturering. Tot op heden worden de nota’s op naam gesteld van A. Boerema, p/a Hamsterpad. Hiervoor is nog steeds geen passende oplossing gekomen, ondanks herhaaldelijk overleg tussen de heren Boerema en Geertsema.
ACTIE:
De heer Groenewolt zal hierover in overleg treden met de heer Boerema met het verzoek om snel een oplossing bij de energieleverancier af te dwingen met betrekking tot de facturering van de energiekosten.

Zuidhorn, 10 november 2009.
14-12-2009 WIZ

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Burendag-pand10 (2)

Bewust Wonen Weken Westerkwartier in teken van leefbaarheid

29 september 2020    Zuidhorn-nieuws
Met prijsvraag ‘Wie heeft een goed leefbaarheidsidee?’
Lees verder →
Age meijer fryskfoto

Haken en breien geïnspireerd op boek de 7 zussen van Lucinda Riley

29 september 2020    Zuidhorn-nieuws
7 zussen dekens te zien bij Sparkelz
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over verkeersveilige schoolomgeving, Leefbaarheidsprijs en tegemoetkoming meerkosten

29 september 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 29 september 2020
Lees verder →
Zunobri1-2020

Zunobri 1 pakt eerste punten van het seizoen

28 september 2020    Zuidhorn-nieuws - Sport
snel op een 4-0 voorsprong
Lees verder →
Kabouter

Nieuw type woningen in gemeente Westerkwartier geplaatst in Zuidhorn

28 september 2020    Zuidhorn-nieuws
oppervlak van 40 m2. voorzien van alle faciliteiten, zeer energiezuinig en in één dag geplaatst
Lees verder →
Corona

Bedrijfspand Grijpskerk mogelijk testlocatie corona

28 september 2020    Zuidhorn-nieuws
Houd je aan de maatregelen, klachten is testen
Lees verder →