Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over vergaderen in Balk, carbidschieten en afscheid college Zuidhorn

3 december 2018    Zuidhorn-nieuws
Gemeente informatie Zuidhorn 4 december 2018
Gemeentehuis-zuidhorn

Contact
Bezoekadres Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Postadres Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn
Telefoon (0594) 50 88 88

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Afscheid gemeente Zuidhorn
Maandag 17 december vanaf 19.30 wordt in het gemeentehuis de laatste raadsvergadering gehouden.
Na 28 jaar nemen we afscheid van de gemenete Zuidhorn. We beginnen met de laatste raadsvergadering en daarna is het tijd om samen met u op informele wijze herinneringen op te halen en vooruit te blikken.
Programma:
19.30 uur Bijzondere raadsvergadering, afscheid van raads,- en collegeleden
20.30 uur welkom afscheidsreceptie
20.45 uur uitreiking leefbaarheidsprijs 2018
21.00 uur terugblikken, vooruitkijken en bijpraten met elkaar
23.00 uur laatste ronde

Vraag op tijd uw document aan
Van 21 december vanaf 12.00 uur tot en met 6 januari kunt u geen paspoort, identiteitskaart en rijbewijs aanvragen of ophalen. Ook kunt u geen verhuizing doorgeven of een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) of verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen of ophalen. Dit kan ook niet online. Inwoners die eind december een nieuw document nodig hebben, worden dringend verzocht uiterlijk vrijdag 14 december hun aanvraag te doen. Uw aangevraagde document kan uiterlijk tot vrijdag 21 december 12.00 uur afgehaald worden op het gemeentehuis.
Voor het doen van aangifte van geboorte of overlijden kunt u bellen met het nummer 14 0594. De gemeentelijke producten zijn tijdelijk niet te verkrijgen omdat de gemeenten alle persoonsgegevens in één administratie zetten.

Aankondiging werkzaamheden Enexis
Aanleggen gasleiding langs fietspad ’T Lindt in Aduard
Enexis gaat een gasleiding boren vanaf de Johan Clantstraat 15 Aduard langs fietspad ‘T Lindt naar de kruising met het fietspad aan de Friesestraatweg. Aannemer Verkley start deze week met de graafwerkzaamheden, deze zullen ca. 2,5 week in beslag nemen. Het fietspad voor de duur van 2,5 week volledig afgesloten. De omleidingsroute is met borden aangegeven. De werkzaamheden hebben geen invloed op de gaslevering.
Meer informatie
Voor vragen en of opmerkingen is er de mogelijkheid de uitvoerder van aannemer Verkley op het werk aan te spreken of een mail te sturen naar auke.bolhuis@verkley.nl

Vergadering gemeenteraad 12 december 2018
Woensdag 12 november 2018 vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur. Vanwege verbouwing van de raadzaal vindt deze vergadering plaats in Zalencentrum Balk, De Gast 39 te Zuidhor n. De vergadering is openbaar, u bent van harte welkom!
Tijdens de vergadering komen de volgende inhoudelijke onderwerpen aan de orde :
(voorbereidend) Besluitvormend
• Herziening bestemmingsplan Jellemaweg 46a (voormalige locatie Boerema)
• Aanpassen Welstandsnota *
• Herziening bestemmingsplan Buitengebied
• Visie onderwijshuisvesting *
Besluitvormend (hamerpunten)
• Nazorg door sociaal ombudsfunctionaris Zuidhorn *
• Belastingverordeningen 2019 *
• Controleprotocol *
*Inspreken mogelijk. Verzoek om dit voor de raadsvergadering door te geven aan de griffier: griffie@zuidhorn.nl of (0594) 50 87 81.
Het is in voorliggende vergadering niet mogelijk om in te spreken op de bestemmingsplannen. Hiervoor is op 3 december een inspraakavond gehouden voor mensen die een zienswijze hebben ingediend. Meer informatie kunt u vinden op http://www.zuidhorn.nl.

Volg de social media van gemeente Westerkwartier
Zuidhorn is een kleine gemeente, maar groot op social media. Onze Facebook en Twitteraccounts hebben veel volgers en de community is erg actief. Vanaf 1 januari gaan de social media-accounts van de gemeente met pensioen omdat je dan in het Westerkwartier woont. Wil je op de hoogte blijven van nieuws, evenementen, werkzaamheden en culturele activiteiten in je nieuwe gemeente? Like dan de pagina van het Westerkwartier: http://www.facebook.com/gemeentewesterkwartier Volg ook ons Twitteraccount @GemWkwartier en Instagram @gemeentewesterkwartier
We zien jullie daar!

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Langestraat 105 te Noordhorn ontvangen 26 november 2018
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het  bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88.

Activiteit ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
 • wijzigen van de bestemming bedrijfswoning naar woonhuis, Dorpsstraat 12 te Kommerzijl ontvangen 13 november 2018
• omzetten van de bedrijfsbestemming in een woonbestemming, Molenreed 5 te Kommerzijl ontvangen 26 november 2018
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen Activiteitenbesluit hebben ontvangen:
• veranderen van een bedrijf, Gaaikemaweg 2 te Niehove
• veranderen van een bedrijf, Frijtumerweg 1 te Niehove
• veranderen van een bedrijf, Rijksstraatweg 20 te Noordhorn
• oprichten van een bedrijf, Heirweg 13 te Visvliet.
• veranderen van een bedrijf, Overtuinen 1 te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu vier weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Meldingsplichtig evenement
• Lichtjesnacht op 24 december 2018 te Zuidhorn

Verleende vergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
- uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• bouwen van 5 appartementen, Hoendiep Noordzijde 12a te Grijpskerk verzonden 27 november 2018
Als u het niet eens bent met de besluiten en u tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking, dan kunt u binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Noord- Nederland, locatie Groningen, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep te bevatten. Het indienen van een beroepschrift tegen een verleende omgevingsvergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van  Uw beroepschrift het besluit in werking treedt, dient u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. U kunt ook digitaal het beroepschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u meer informatie hierover.

Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• bouwen van een garage, Noorderweg 49 te Noordhorn verzonden 27 november 2018
• bouwen van een carport, Tjalk 52 te Zuidhorn verzonden 27 november 2018

Activiteit ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• wijzigen van gebruik, Langestraat 48 te Noordhorn verzonden 27 november 2018

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van een:
• Kerstfair van 15.00 tot 21.00 uur op 14 december 2018, in het centrum te Zuidhorn verzonden 27 november 2018
• Nieuwjaarsfeest op 31 december 2018 van 23.00 uur tot 1 januari 2019 tot 06.00 uur, op parkeerterrein Herestraat 55 te Grijpskerk verzonden 27 november 2018
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor:
• de algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Kerstfair op 14 december 2018 van 15.00 tot 21.00 uur, in het centrum te Zuidhorn verzonden 27 november 2018
• de algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Nieuwjaarsfeest op 31 december 2018 van 23.00 uur tot 1 januari 2019 tot 06.00 uur, op parkeerterrein Herestraat 55 te Grijpskerk verzonden 27 november 2018
• het plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 21 januari t/m 8 februari 2019 ter aankondiging van de open dagen van OBS De Triangel verzonden 27 november 2018
• het met 20 melkbussen carbid schieten in een weiland op 31 december 2018 en 1 januari 2019 tijdens de jaarwisseling, in een weiland t/o Oude Dijk 2 te Visvliet verzonden 27 november 2018
• het met 12 melkbussen carbid schieten op 31 december 2018 van 10.00 tot 17.00 uur, Rijksstraatweg 9 te Zuidhorn verzonden 27 november 2018
• het met 30 melkbussen carbid schieten op 31 december 2018 van 08.00 tot 18.00 uur, in het weiland t/o Zijl te Grijpskerk verzonden 27 november 2018
• het wijzigen van het gasnet, aan De Lindt te Aduard verzonden 27 november 2018

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een Nieuwjaarsfeest op 31 december 2018 van 23.00 uur tot 1 januari 2019 tot 06.00 uur, in een feesttent op parkeerterrein  Herestraat 55 te Grijpskerk verzonden 27 november 2018

Brandbeveiligingsverordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is verleend voor:
• het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (feesttent) op 31 december 2018 tot 1 januari 2019 ten behoeve van een Nieuwjaarsfeest te Grijpskerk Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de  dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

 Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

  • Carbid-schieten-zuidhorn (9)
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Overdracht omd (1)

Feestelijke Overdracht Bestuur Open Monumentendag Westerkwartier

25 mei 2019    Zuidhorn-nieuws
Nieuwe stichting pakt activiteiten weer op in hele Westerkwartier inclusief Middag
Lees verder →
 

Bauke: niet de bedoeling dat ik zou meezitten

25 mei 2019    Zuidhorn-nieuws - Sport
Dat Bauke Mollema meezat in de lange ontsnapping, was niet helemaal gepland. Dat vertelde de Nederlander van Trek-Segafredo na afloop aan Eurosport. Lange tijd wist hij bij de uiteindelijke ritwinnaar Zakarin te blijven, maar aan de finish moest hij genoegen nemen met plaats vijf.
Lees verder →
Sc loppersum thuis nw

Spannende laatste competitieronde voor SC Loppersum en Zuidhorn

23 mei 2019    Zuidhorn-nieuws - Sport
Moedig het eerste elftal aan bij de strijd om het kampioenschap.
Lees verder →
Peebos (1)

Officiële opening van het project “Zorg dat Peebos Werkt, Met Mekaar!”

23 mei 2019    Zuidhorn-nieuws - Regio-nieuws
Op Peebos wordt gezorgd, gewerkt, geleerd en genoten, in en van de prachtige natuur maar ook vooral van de ontmoeting met andere mensen
Lees verder →
Jm festival

JMZ Festival voor jonge mantelzorgers uit de provincie Groningen

23 mei 2019    Zuidhorn-nieuws
Sociaal Werk De Schans is er voor jonge mantelzorgers in de gemeente Westerkwartier.
Lees verder →