Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Oranjemarkt, wegstremmingen en Project Grondgebruik Aduard

14 april 2015    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 15 april 2015
Agenda beurs

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Kom naar de Woon & Energiebeurs Zuidhorn
Zaterdag 18 april aanstaande van 11.00 - 15.00 uur organiseert de gemeente met bouwers en adviseurs een Woon & Energiebeurs in het gemeentehuis aan de Hooiweg 9 te Zuidhorn. Deze beurs is gericht op de thema’s wonen en duurzaamheid. Naast uitgebreide informatie over alle lopende en toekomstige bouwprojecten in de gemeente presenteren de ondernemers van Slim Wonen Westerkwartier de vele mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid.

Oranjemarkt Zuidhorn
Op maandag 27 april 2015 wordt de traditionele Oranjemarkt gehouden in het centrum van Zuidhorn. U bent van harte welkom! De markt levert een behoorlijke verkeersstroom op. De bezoekers worden naar de volgende parkeerterreinen verwezen:
> vanuit Grijpskerk: parkeerterreinen vóór en naast het gemeentehuis, het transferium en bij zalencentrum ‘Balk’ aan de Hooiweg Wanneer de genoemde terreinen vol zijn, zal worden doorverwezen naar de parkeerterreinen bij “De Rank” en de “Gasthorn”;
> vanuit Groningen: parkeerterreinen vóór en naast het gemeentehuis, het transferium en bij zalencentrum ‘Balk’ aan de Hooiweg. Wanneer de genoemde terreinen vol zijn, zal worden doorverwezen naar de parkeerterreinen bij “De Rank” en de “Gasthorn”.
> vanuit Niekerk/Enumatil/Gaarkeuken: parkeerterrein bij het Johan Smitpark aan de Sportlaan.
De parkeerterreinen zijn bereikbaar vanaf de N980 en de N355. Door middel van borden en verkeersregelaars worden de bezoekers naar de parkeerterreinen verwezen. Het parkeren is gratis. In verband met de verwachte drukte verzoeken we u om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of per fiets te komen. De provincie Groningen stelt voor de N980 tussen de aansluiting op de N355 (Friesestraatweg) en de Verlengde Hanckemalaan een tweezijdig stopverbod in. Dit geldt ook voor Het Noorderlicht vanaf de rotonde bij het gemeentehuis tot de aansluiting op de N355. Deze stopverboden zijn geldig op 27 april en houden ook in dat niet in de berm geparkeerd mag worden. Mensen die toch in de berm parkeren riskeren een bon.
Voor meer informatie over de Oranjemarkt kunt u terecht op http://www.oranjemarktzuidhorn.nl.

Wegstremming Aduard
Op maandag 27 april 2015 vinden activiteiten plaats op het Kaakheem te Aduard. In het kader van verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten de Hofstraat en het Kaakheem tussen de aansluitingen op de Burg. Seinenstraat af te sluiten voor alle verkeer. Deze verkeersmaatregel is alleen geldig op maandag 27 april 2015 van 07.00 - 13.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van 6 weken na datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan. Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Wegstremming Noordhorn
Op vrijdag 3 juli 2015 vindt de Ronde van Noordhorn plaats. In het kader van verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten voor een deel van de Langestraat en de Rijksstraatweg een tweezijdig stopverbod in te stellen. Tevens is besloten de volgende (delen van) wegen af te sluiten voor alle verkeer:
• Langestraat, tussen de aansluitingen met de Noorderweg en de Oosterweg
• Oosterweg • Kastanjestraat • Esdoornstraat • Moeshorn • Nieuwstraat.
Deze verkeersmaatregelen zijn alleen geldig op vrijdag 3 juli 2015 van 12.00 - 23.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van 6 weken na datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan.
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Wegstremming Oldehove
Op vrijdag 24 april 2015 vinden Koningsspelen plaats aan de Hofmastraat/Wilhelminastraat en de Beatrixstraat te Oldehove. Op 24 april 2015 zijn bovengenoemde (delen van) wegen afgesloten voor alle verkeer tussen 07.00 - 13.30 uur.
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Evenementen in de vakantieperiode
Bent u van plan om een evenement te organiseren in de maanden juli, augustus of september? Wacht dan niet te lang met het aanvragen van een evenementenvergunning. Wij verzoeken u voor 1 mei aanstaande uw vergunning aan te vragen! Dit in verband met de aanstaande vakantieperiode. Meer over evenementenvergunningen via http://www.zuidhorn.nl/evenement.  ;

Gemeente start (pilot)project
Grondgebruik in Aduard
Deze maand starten we met het project Grondgebruik. Hiermee willen we het gebruik van gemeentegrond regelen, zodat duidelijk wordt wat nu van wie is. Inwoners die een stukje gemeentegrond direct grenzend aan hun woonperceel gebruiken, krijgen de mogelijkheid deze grond tegen een, in veel gevallen, tijdelijk verlaagde prijs aan te kopen. We starten met een pilot in Aduard. Na afronding van het project hier, zo rond het eind van dit jaar, volgt een evaluatie. Afhankelijk van de resultaten van de evaluatie gaan we daarna in de andere dorpen aan de slag met het regelen van het grondgebruik.

Informatiebijeenkomst
De start van het project Grondgebruik in Aduard begint met een informatiebijeenkomst op woensdag 22 april aanstaande om 19.30 uur in mfc De Meeden, Burg. van Barneveldweg 23 in Aduard (inloop met koffie en thee vanaf 19.15 uur). Tijdens de bijeenkomst lichten we het project Grondgebruik toe en geven we algemene informatie. U krijgt daarna de gelegenheid algemene vragen te stellen. Inwoners van Aduard die te maken krijgen met het project Grondgebruik, hebben persoonlijk een uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen.

Brief
Na deze algemene informatiebijeenkomst ontvangen betrokken inwoners van Aduard een brief waarin meer informatie staat over hun persoonlijke situatie en wat mogelijk is. Deze brieven versturen we gefaseerd, per straat/wijk. Dat betekent dat we betreffende inwoners niet allemaal tegelijk aanschrijven, maar in ieder geval vóór 1 september aanstaande.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op de website van de gemeente Zuidhorn: http://www.zuidhorn.nl/grondgebruik.

Wegstremmingen Zuidhorn
Van maandag 1 juni tot en met donderdag 4 juni 2015 vindt de jaarlijkse avondvierdaagse plaats in Zuidhorn. Van maandag 1 juni tot en met woensdag 3 juni vinden de start en finish plaats op (een deel van) de Curastraat/Diademstraat nabij het WoonZorgCentrum (Zonnehuis) te Zuidhorn. Op donderdag 4 juni vinden de start en de feestelijke intocht van de avondvierdaagse plaats op de Overtuinen te Zuidhorn. In het kader van verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten een deel van de Curastraat af te sluiten voor het verkeer van maandag 1 juni tot en met woensdag 3 juni, dagelijks tussen 18.00 en 21.00 uur. Op donderdag 4 juni zijn de Burg. Kruisingalaan en het deel van de Hoofdstraat tussen de Burg. Kruisingalaan en de toegangsweg naar de parkeergarage aan de Dorpsvenne afgesloten voor het verkeer tussen 18.00 en 21.00 uur. Bovengenoemde verkeersmaatregelen zijn alleen geldig van 1 t/m 4 juni 2015, dagelijks van 18.00 tot 21.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is.
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Wegstremming Oldehove
Op dinsdag 5 mei 2015 vinden activiteiten plaats in het kader van Bevrijdingsdag aan de Julianastraat te Oldehove. Op bovengenoemde datum is de Julianastraat tussen de aansluiting met de Wilhelminastraat en de aansluiting met de Wengeweer afgesloten voor alle verkeer tussen 16.30 - 24.00 uur.
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Vergadering Adviesraad Wmo
Maandag 20 april 2015 vergadert de Adviesraad Wmo gemeente Zuidhorn om 9:30 uur inhet gemeentehuis van Zuidhorn. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering? Dan kunt u ditmelden bij de heer J. Fijma, secretaris van de adviesraad Wmo, via e-mailwmo.zuidhorn@gmail.com of telefoonnummer (0594) 21 28 37.
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Notulen van 23 maart 2015
5. Ingekomen/ uitgaande stukken
6. Participatie
7. Sociaal domein Westerkwartier
8. Rondvraag
9. Sluiting

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een vergunning/ ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van een:
> theatervoorstelling op 29 en 30 juni en 1 juli 2015, a/b van theaterschip De Verwondering te Briltil
> Nationale Buitenspeeldag Grijpskerk op 10 juni 2015, a/d De Schans te Grijpskerk
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> verbouwen van een café, Groningerstraatweg 35 te Grijpskerk
> verbouwen van een aantal woningen, Wigbold van Ewsumstraat 7, 9, 11, 13, 15, en 17 te Kommerzijl
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.

Activiteit ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> plaatsen van een schuur, de Omloop 1 te Oldehove
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
> 1 berk, Langestraat 7 te Noordhorn
> 1 plataan, Hofmastraat 25 te Oldehove
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Meldingsplichtig evenement
> kunstexpositie van 1 t/m 5 mei 2015, pand a/h Tjoelkerpad te Grijpskerk
> spelweek van 8 t/m 11 juli 2015, in en rond het dorpshuis en speelweide te Pieterzijl

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend voor het organiseren van een:
> Koningsdag op 27 april 2015 van 07.00 tot 13.00 uur, Kaakheem te Aduard (verzonden 8 april 2015)
> Koningsspelen op 24 april 2015 van 08.30 tot 13.30 uur op div. locaties te Oldehove (verzonden 8 april 2015)
> 5 mei-viering op 5 mei 2015 van 16.30 tot 24.00 uur, op het grasveld a/d Julianastraat te Oldehove (verzonden 8 april 2015)
> feestweek met div. activiteiten op 24, 25 en 27 april en 2 mei 2015, parkeerterrein Hoofdstraat te Zuidhorn (verzonden 8 april 2015)
> Ronde van Noordhorn op 3 juli 2015, van 15.00 tot 23.00 uur, in en rond Noordhorn (verzonden 9 april 2015)
> avondvierdaagse van 1 t/m 4 juni 2015, dagelijks van 18.00 tot 21.00 uur op diverse locaties te Zuidhorn (verzonden 9 april 2015)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een jaarlijks afsluitingsfeest op 18 april 2015 van 19.00 tot 02.00 uur, in de sporthal a/d Sportlaan 1 te Zuidhorn (verzonden 7 april 2015)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. live-muziek op 2 mei 2015 van 21.00 tot 02.00 uur, in dorpshuis Bartoleshûs te Visvliet (verzonden 7 april 2015)
> plaatsen van 15 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 21 t/m 27 juni 2016 ter aankondiging van de Seizoensbrochure van De Oosterpoort en de Stadsschouwburg Groningen (verzonden 8 april 2015)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. Koningsdag op 27 april 2015 van 08.00 tot 13.00 uur, Kaakheem te Aduard (verzonden 8 april 2015)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. Koningsspelen op 24 april 2015 van 08.30 tot 13.30 uur, op div. locaties te Oldehove (verzonden 8 april 2015)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een 5 mei-viering op 5 mei 2015 van 16.30 tot 23.00 uur, op het grasveld a/d Julianastraat te Oldehove (verzonden 8 april 2015)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Feestweek op 24 en 25 april 2015 van 20.00 tot 01.00 uur, op 27 april 2015 van 14.00 tot 24.00 uur en op 2 mei 2015 van 20.00 tot 01.00 uur, parkeerterrein Hoofdstraat te Zuidhorn (verzonden 8 april 2015)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. de Ronde van Noordhorn op 3 juli 2015 van 13.00 tot 23.00 uur, in en rond Noordhorn (verzonden 9 april 2015)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een avondvierdaagse op 4 juni 2015 van 18.00 tot 21.00 uur, op plein Overtuinen te Zuidhorn (verzonden 9 april 2015)

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend:
> o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een Trekkertrek-wedstrijd op 6 juni 2015 van 09.00 tot 23.00 uur, Rijksstraatweg 46 te Noordhorn (verzonden 8 april 2015)
> o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een 5 mei-viering op 5 mei 2015 van 16.30 tot 24.00 uur, op een grasveld a/d Julianastraat te Oldehove (verzonden 8 april 2015)
> o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een Feestweek op 24 en 25 april van 20.00 tot 01.00 uur, op 27 april 2015 van 14.00 tot 24.00 uur en op 2 mei 2015 van 20.00 tot 01.00 uur, parkeerterrein Hoofdstraat te Zuidhorn (verzonden 8 april 2015)
> o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. Koningsdag op 27 april 2015 van 12.00 tot 17.00 uur, in een partytent en kazerne, Boslaan 16 te Zuidhorn (verzonden 8 april 2015)
> o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. de Ronde van Noordhorn op 3 juli 2015 van 13.00 tot 23.00 uur, in een partytent, t/h v/d Langestraat te Noordhorn (verzonden 9 april 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Aanwezigheidsvergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunning heeft verleend voor:
> 2 kansspelautomaten, Hoofdstraat 2 te Zuidhorn (verzonden 9 april 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening  van deze vergunning binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Drank- en Horecavergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij het aanhangsel leidinggevenden Drank- en horecawet heeft gewijzigd:
> voor het perceel Hoofdstraat 2 te Zuidhorn (verzonden 9 april 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen deze wijziging binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Brandbeveiligingsverordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is verleend voor:
> het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) op 24, 25 en 27 april en 2 mei 2015 ten behoeve van een feestweek met div. activiteiten, parkeerterrein Hoofdstraat te Zuidhorn (verzonden op 8 april 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over de publicaties via (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl. Tenzij anders is aangegeven.

 

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Gemeentezh large gemeentepagina
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Bunker

In vogelvlucht over bunker

29 september 2020    Zuidhorn-nieuws - fotos
Stephan Oosterbaan maakt video
Lees verder →
Steven klein nijenhuis bron website

Quote positief over Herberg Onder de Linden Aduard

29 september 2020    Zuidhorn-nieuws
Happen bij een Groningse gouwe ouwe in een nieuwe jas
Lees verder →
Voetbalclubzuidhorn

Dief slaat toe bij VV Zuidhorn

29 september 2020    Zuidhorn-nieuws
telefoons en jassen uit kleedkamer
Lees verder →
Burendag-pand10 (2)

Bewust Wonen Weken Westerkwartier in teken van leefbaarheid

29 september 2020    Zuidhorn-nieuws
Met prijsvraag ‘Wie heeft een goed leefbaarheidsidee?’
Lees verder →
Age meijer fryskfoto

Haken en breien geïnspireerd op boek de 7 zussen van Lucinda Riley

29 september 2020    Zuidhorn-nieuws
7 zussen dekens te zien bij Sparkelz
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over verkeersveilige schoolomgeving, Leefbaarheidsprijs en tegemoetkoming meerkosten

29 september 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 29 september 2020
Lees verder →