Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Nieuwjaarsreceptie, vergunningen en wijziging Inzameling grijze en groene container

19 december 2016    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 20 december 2016
Debock

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Graag luiden we samen met u het nieuwe jaar in!
We nodigen u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op dinsdag 3 januari 2017 in het gemeentehuis, Hooiweg 9 in Zuidhorn. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur. Het officiële programma start om 20.00 uur en de  receptie duurt tot 22.00 uur. Tijdens de receptie is ook de uitreiking van de Leefbaarheidsprijs 2016. Kunstbedrijven Westerkwartier zorgt voor de muzikale omlijsting deze avond. Graag tot 3 januari!
Het bestuur van de gemeente Zuidhorn
Wij wensen u goede feestdagen toe!
Bestuur en medewerkers van de gemeente Zuidhorn

Inzameling grijze en groene container wijzigt
Vanaf 1 januari 2017 wijzigen de inzameldagen voor de containers in de hele gemeente Zuidhorn.
Grijze containers in de oneven weken
De grijze containers leegt Van Gansewinkel vanaf 1 januari in de oneven weken. Wordt uw container nu op bijvoorbeeld de dinsdag in de even weken geleegd, dan wordt dat vanaf 1 januari de dinsdag in de oneven weken.
Groene container in de even weken
De groene containers leegt Van Gansewinkel vanaf 1 januari in de even weken. Wordt uw container nu op bijvoorbeeld de woensdag in de oneven weken geleegd, dan wordt dat vanaf 1 januari de woensdag in de even weken.
Let op
• De routes en de dagen blijven hetzelfde.
• De grijze containers in Den Ham, Den Horn, Kommerzijl, Niehove, Saaksum en in de straten Schipvaart 38 t/m 60, Englumstraat, Aalsumerweg tot Buitensingel, Jant Nienhuisstraat in Oldehove die nu op de maandag in de oneven weken  worden geleegd, worden vanaf 1 januari op de maandag in de even weken geleegd.
• Door de omwisseling worden de containers voor bovengenoemde dorpen tussen 20 december 2016 en 8 januari 2017 niet geleegd. De eerstvolgende leging van de grijze container in bovengenoemde dorpen is maandag 9 januari 2017.

Op zoek naar werkervaring?
Dat komt goed uit. De gemeente Zuidhorn is op zoek naar inwoners die werk willen maken van hun talent! Woon je in onze gemeente en heb je op dit moment moeite om aan het werk te komen omdat je weinig of geen werkervaring hebt, dan  biedt de gemeente Zuidhorn een aantal werkervaringsplekken aan haar inwoners aan. Ben je enthousiast, leergierig en weet je van aanpakken? Ben je bereid om veel te leren en hard te werken? Dan zijn wij op zoek naar jou! Interesse? Kijk  voor meer informatie over de werkervaringsplekken op onze site http://www.zuidhorn.nl/vacature.

Ben je Bob, zeg het hardop!
Dat Bob geen druppel drinkt, dat weten de meeste mensen wel. Toch blijkt het nog wel lastig te zijn om bijvoorbeeld tijdens een gezellig feestje ook niet één glaasje te drinken. Met de feestdagen voor de deur is een campagne over dit thema  extra toepasselijk. Daarom startte op maandag 12 december de landelijke campagne ‘Ben je Bob, zeg het hardop!’. Uit onderzoek blijkt dat een Bob zich beter aan de afspraak houdt om niet te drinken, zodra hij of zij die intentie kenbaar maakt  aan de omgeving. Verkeerswijzer Groningen ondersteunt de campagne ook in de provincie.
Verkeersongevallen
Uit cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid blijkt dat er nog steeds veel ongelukken in het verkeer gebeuren doordat mensen drinken terwijl ze nog moeten rijden. In 2015 vielen hierdoor naar schatting helaas  nog steeds 75 tot 140 verkeersdoden. Kiest u er toch voor om met alcohol op aan het verkeer deel te nemen, realiseert u zich dan dat hun uw eigen leven én dat van anderen op het spel zet. Wilt u meer weten? Kijk dan op  http://www.verkeerswijzergroningen.nl/100-bob-0-op.
Verkeerswijzer Groningen
Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen. Onder deze naam organiseren zij verkeersveiligheidscampagnes en educatie-activiteiten om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

Veranderingen rondom de jaarwisseling
24 december  Huisvuilroute van 26 december
25 december (eerste kerstdag) Geen bijzonderheden
26 december (tweede kerstdag) - Route milieuboer vervalt - KGA depot is gesloten - Gemeentehuis gesloten - Huisvuilroute vervalt (inhaal 24 dec.)
27-28 december Geen bijzonderheden
29 december Extra inzameling grofvuil:
- 8.00 tot 10.00 uur in Grijpskerk op het terrein van Oosterhof aan de Kievitsweg
- 11.00 tot 13.00 uur in Zuidhorn op het parkeerterrein achter het gemeentehuis
- 14.00 tot 16.00 uur in Aduard op de loswal aan de Albert Harkemaweg
30 december Extra inzameling grofvuil:
- 9.00 tot 11.00 uur in Oldehove op het parkeerterrein bij sporthal “De Kooi”
31 december - 1 januari Geen bijzonderheden
2 januari Gemeentehuis geopend vanaf 10.00 uur
3 januari Nieuwjaarsreceptie inwoners op het gemeentehuis
4 januari Geen bijzonderheden
5 januari Inzameling kerstbomen
Woont u in het buitengebied en wilt u uw kerstboom laten ophalen? Meld dit dan even (telefonisch) bij de gemeente.

Ontwerpbestemmingsplan ‘MTS Stol te Grijpskerk’
Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.8 Wro en afdeling 3.4 Awb bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘MTS Stol te Grijpskerk’ met bijbehorende stukken met ingang van 21 december 2016 voor de duur  van zes weken ter inzage ligt. Op grond van artikel 3.8 Wro kan tijdens deze termijn een ieder een zienswijze naar voren brengen.
Achtergrond
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk het agrarisch bedrijf, gevestigd aan de Westerhornerweg 18 te Grijpskerk te verplaatsen naar de overzijde van de weg. Reden van de bedrijfsverplaatsing is dat uitbreiding van het bedrijf niet tot de  mogelijkheden behoort door de aanwezigheid van een hogedruk gasleiding. Het bestaande agrarische bedrijf krijgt hierbij een woonbestemming. Het bestemmingsplan inzien U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien bij de Publieksbalie in het  gemeentehuis. Op http://www.zuidhorn.nl kunt u meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan vinden en de bronbestanden van het plan downloaden. Daarnaast kunt u het plan raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0056.BPBG16HERS1-OW01.
Indienen zienswijze
Tot en met 1 februari 2017 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van Zuidhorn. Een schriftelijke zienswijze moet geadresseerd worden aan de  gemeenteraad van Zuidhorn, Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn. U kunt uw zienswijzen ook zenden aan: reacties-wro@zuidhorn.nl, o.v.v. zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘MTS Stol te Grijpskerk’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze  moet u telefonisch een afspraak maken met de behandeld ambtenaar via telefoonnummer (0594) 50 88 84. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot  vaststelling van het bestemmingsplan.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594) 50 88 84.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Activiteit Milieu
Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning voor de activiteit “milieu” te verlenen, voor het:
• oprichten en in werking hebben van een inrichting, Rijksstraatweg 34 en 36 te Noordhorn
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt met bijbehorende stukken vanaf 21 december 2016 zes weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden, hun zienswijze( n) bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij  het college van burgemeester en wethouders. De Publieksbalie is bereikbaar via (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 1 esdoorn, Abdijstraat 14 te Aduard • 19 bomen, a/d Oude Dijk te Niehove
• enkele bomen, Waardweg 7 (NAMlocatie) te Grijpskerk
De meldingen liggen vanaf nu gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• monteren van een gevelreclame, de Dorpsvenne 2 te Zuidhorn verzonden 12 december 2016
• plaatsen van een fietsenstalling, Hooiweg 5/7 te Zuidhorn verzonden 12 december 2016

Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• aanleggen van een dam met duiker/uitrit, Hoendiep NZ te Grijpskerk verzonden 13 december 2016

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
• een Nieuwjaarsfeest in de nacht van 31 december 2016 op 1 januari 2017 van 10.00 tot 06.00 uur, parkeerplaats a/d Sportlaan te Grijpskerk verzonden 13 december 2016
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Nieuwjaarsfeest in de nacht van 31 december 2016 van 20.00 tot 24.00 uur en op 1 januari 2017 van 00.00 tot 05.00 uur, parkeerplaats a/d Sportlaan te Grijpskerk verzonden 13 december  2016
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Oud en Nieuwfeest op 1 januari 2017 van 00.30 tot 02.00 uur, Wilhelminastraat 8 te Oldehove verzonden 13 december 2016
• met 4 melkbussen carbid schieten in een weiland op 31 december 2016, achter het perceel Oosterweg 5 te Noordhorn verzonden 13 december 2016
• voor het innemen van een standplaats met een viskraam vanaf 1 januari 2017, op elke dinsdag en donderdag tussen 12.00 en 18.00 uur, Overtuinen te Zuidhorn verzonden 13 december 2016
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. het jaarlijkse oliebollentoernooi op 29 december 2016 vanaf 19.00 uur tot 30 december 2016 tot 02.00 uur, a/d Sportlaan te Zuidhorn verzonden 13 december 2016

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een Nieuwjaarsfeest op 31 december 2016 van 20.00 tot 24.00 uur en op 1 januari 2017 van 00.00 tot 06.00 uur, in tent op de parkeerplaats a/d Sportlaan te Grijpskerk verzonden 13 december  2016

Brandbeveiligingsverordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is verleend voor:
• het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) op 31 december 2016 tot en met 1 januari 2017 ten behoeve van het evenement Nieuwjaarsfeest te Grijpskerk verzonden op 13 december 2016
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

 

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Ina ebbinge

City Marketeer Ina Ebbinge helpt besturen ondernemersverenigingen Westerkwartier

09 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
Ina zal eerste aanspreekpunt zijn voor diegene die dat nodig heeft
Lees verder →
Hielke westra wh

Ruim 1 miljoen subsidie voor project om bewuster om te gaan met energie

08 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
om particuliere woningeigenaren te helpen bij verduurzamen woning
Lees verder →
Fietskaart toerisme

Gemeente Westerkwartier geeft Toerisme in eigen regio duw in de rug

08 juli 2020    Zuidhorn-nieuws
Ontdek je plekje deze zomer in het Westerkwartier
Lees verder →
Zomerspelen (7)

Sportzomer in Zuidhorn van start

07 juli 2020    Zuidhorn-nieuws - fotos
Zes weken lang gratis allerlei leuke en actieve sporten en spelletjes
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Coronavirus en Afvalinzameling

07 juli 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 7 juli 2020
Lees verder →