Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Gemeentelijke minimaregeling, Informatiegids Westerkwartier & raadsoverleggen

27 februari 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 27 februari 2024
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

Gemeentelijke minimaregeling 2024
Voor het jaar 2024 staat de minimaregeling weer open. U kunt een tegemoetkoming in de kosten voor de gemeentelijke belastingen aanvragen. Het gaat dan om het vastrecht van de afvalstoffenheffing. In 2024 is dit € 202,-. Ook kunt u een vergoeding uit het Participatiefonds aanvragen. Voor sociale, culturele en/of sportieve activiteiten. Het bedrag voor een volwassene is € 210,- voor een heel jaar. Voor uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar is € 118,- beschikbaar. 
Bijstandsuitkering? Dan hoeft u niet aan te vragen 
Wanneer u vanaf 1 januari 2024 een bijstandsuitkering van ons ontvangt, heeft u al een brief gekregen. Wanneer u na 1 januari 2024 een bijstandsuitkering ontvangt, krijgt u later een brief van ons. U hoeft dus niet aan te vragen. Inkomen op of rond bijstandsniveau en weinig vermogen? Op de website http://www.potjeswijzer.nl ziet u potjes voor minima staan. Er zijn niet alleen potjes van de gemeente. Gloed, de Voedselbank en Stichting Leergeld Westerkwartier hebben ook potjes. De potjes van stichting Leergeld zijn voor gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar. 
Potje Tegemoetkoming gemeentelijke belastingen 
Bij dit potje kunt u lezen wie in aanmerking komt. Wat de voorwaarden zijn en hoe u kunt aanvragen. Bij dit potje kunt u met uw DigiD een aanvraag doen. Voor het vastrecht van de afvalstoffenheffing en/of de vergoeding uit het Participatiefonds. Wanneer u liever een aanvraagformulier via de post ontvangt, kunt u dat ook aangeven. 
Vragen? Bel dan met een medewerker Inkomen via telefoonnummer 14 0594. Mailen mag ook naar groepinkomen@westerkwartier.nl

Informatiegids Westerkwartier 
Vanaf volgende week verschijnt de informatiegids van uitgever Akse Media. In deze gids staat informatie over de organisaties, verenigingen en bedrijven in de gemeente Westerkwartier. Deze gids is geen uitgave van de gemeente Westerkwartier Voor vragen over de inhoud (zoals adreswijzigingen) of over de bezorging kunt u terecht bij Akse Media. Mail naar info@aksemedia.nl of bel naar 0223-668877

Aankondiging raadsoverleggen woensdag 28 februari 2024
Op woensdag 28 februari a.s. worden er twee raadsoverleggen gehouden. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Inwoners en geïnteresseerden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen. De vergaderingen zijn live te volgen. Bekijk de vergaderingen, complete agenda en de stukken op westerkwartier.bestuurlijkeinformatie.nl
Agenda: 
Raadsoverleg 1 Raadszaal 
 Huisvesting onderzoek 5 varianten 
 Raadsvoorstel hernieuwd advies over representiviteit pbo RTV Zulthe 
 Instellen gemeenschappelijke regeling ter bevordering van de democratische verankering van raden en staten bij de implementatie en uitvoering van Nij Begun 
 Raadsvoorstel instellen raadswerkgroep Nij Begun 
 Wijziging verordening en nadere regels Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
 Wijziging gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer Groningen-Drenthe 
Raadsoverleg 2 Trouwzaal 
 Gebiedskompas Nienoord 
 Vaststellen ontwerpbestemmingsplan woning Rijksstraatweg Zuidhorn 
 Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Molenstraat 12 t/m 26 en 34 te Marum 
 Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Schoolstraat 8 te Marum (Marheem) 
 Vaststellen bestemmingsplan Lijsterbesstraat Grootegast 
 Vaststellen bestemmingsplan Jonkersvaart 81 en 83 te Zevenhuizen 
Inspreken? Het is mogelijk om in te spreken bij het raadsoverleg. Als u wilt inspreken dan kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@westerkwartier.nl

Rijbewijs verlengen?
U kunt dit online regelen via de RDW (Rijksdienst Wegverkeer). U haalt uw nieuwe rijbewijs dan al na twee werkdagen op. U doet de aanvraag via de website van de RDW. Daarna kunt u het rijbewijs tijdens openingstijden op het gemeentehuis van Leek of Zuidhorn ophalen, hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Voor meer informatie zie http://www.westerkwartier.nl/rijbewijs-online-verlengen

Reacties plankaart laadpalen
In de zomer van 2023 kon u reageren op de plankaart voor openbare laadpalen. Op deze kaart staan mogelijke locaties voor laadpalen. Deze locaties gebruiken we als iemand uit uw buurt een laadpaal aanvraagt. Onze terugkoppeling op de binnengekomen reacties hebben we verwerkt in de plankaart. Hiermee is de plankaart definitief. We bedanken iedereen die een reactie heeft ingestuurd. U kunt deze terugvinden op onze website: westerkwartier.nl/openbare-laadpalen

Onderzoeksplan nieuwe 380 kV-hoogspannings- verbinding tussen Vierverlaten en Ens definitief vastgesteld
Het onderzoeksplan voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens is vastgesteld door de minister voor Klimaat en Energie. Op 8 februari 2024 is deze gepubliceerd in de Staatscourant. Dit onderzoeksplan heet de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (de NRD). Hierin staat welke tracéalternatieven worden onderzocht en welke milieuonderzoeken worden uitgevoerd. In juni en juli 2023 lag het voorstel hiervoor ter inzage. Iedereen kon toen reageren. De reacties zijn betrokken bij het vaststellen van het onderzoeksplan. 
Het onderzoeksplan lezen 
U vindt het onderzoeksplan (de NRD) op http://www.rvo.nl/vierverlaten-ens. In deze NRD leest u welke alternatieven worden onderzocht op welke milieueffecten en tot in welk detail dat gebeurt. In de NRD staat ook de Nota van Antwoord. Hierin staat de inhoud van de reacties die zijn binnengekomen in juni en juli 2023 tijdens de terinzagelegging van de concept-NRD en de reactie van de minister voor Kli- maat en Energie daarop. 
Wat gebeurt hierna? 
De tracés worden vervolgens onderzocht. Dit zijn onderzoeken naar milieu, techniek, kosten en toekomstvastheid. De resultaten van het milieuonderzoek komen te staan in het milieueffectrapport (MER). Op basis van de resultaten van deze onderzoeken kiezen de ministers voor Klimaat en Energie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief wordt vastgelegd in een (ontwerp)voorkeursbeslissing. Deze wordt samen met het planMER en andere onderzoeken ter inzage gelegd. Dan kan iedereen erop reageren. Dit wordt aangekondigd in onder andere huis-aan-huisbladen en op www.rvo.nl/vierverlaten-ens. 
Informatiebijeenkomsten in maart 
In maart 2024 organiseert TenneT meerdere informatiebijeenkomsten bij u in de buurt. De informatiebijeenkomsten zijn bedoeld om u bij te praten over de laatste stand van zaken en het vervolgproces.

Bijeenkomst visie bedrijventerreinen
In samenwerking met ondernemers en Adviesbureau Stec Groep is de gemeente Westerkwartier bezig met het maken van een visie Bedrijventerreinen. In november 2023 heeft de eerste ondernemersbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst brachten ondernemers ideeën en suggesties in over de toekomst van de bedrijventerreinen in de gemeente. Het ging over de toekomstige ruimte voor groei en vestiging van bedrijven. En over het revitaliseren en verduurzamen van de bedrijventerreinen.
Concept bedrijventerreinenvisie 
De inbreng is verwerkt in het eerste concept van de bedrijventerreinenvisie. Wij willen dit concept graag bespreken met ondernemers tijdens een ondernemersbijeenkomst. 
Ondernemersbijeenkomst 
Wij nodigen u van harte uit om actief deel te nemen, uw ideeën te delen en mee te denken over de bedrijventerreinen van de toekomst tijdens de ondernemersbijeenkomst op: 
Datum: Dinsdag 19 maart 2024 Tijd: 16.00 – 18.00 uur Locatie: De Postwagen, Hoofdstraat 53 in Tolbert. 
Programma 
15.45 – 16.00 Inloop 
16.00 – 16.10 Ontvangst en welkom 
16.10 – 16.30 Toelichting op de conceptvisie door Juriën Poulussen (Stec Groep) 
16.30 – 17.40 Ruimte voor uw inbreng 
17.40 – 18.00 Afsluiting en doorkijk naar het vervolg 
Aanmelden Graag horen wij of u aanwezig bent. Voor uw aanmelding, vragen of aanvullende informatie kunt u een mail sturen naar Marcel van der Meulen, ez@westerkwartier.nl of bellen naar 06 28 76 07 41. Wij kijken uit naar uw komst!

Verkiezingen van de leden van het Europees Parlement
Op donderdag 6 juni 2024 mag u stemmen voor de leden van het Europees Parlement. Wie mag stemmen? U mag stemmen als: 
 U de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie hebt en 18 jaar of ouder bent op 6 juni 2024; 
 U niet bent uitgesloten van het kiesrecht. 
Heeft u de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie dan mag u in Nederland stemmen als: 
 U op de dag van kandidaatstelling (23 april 2024) officieel - volgens de basisregistratie personen (BRP) - in Nederland woont; 
 U zich (eenmalig) laat registreren bij uw gemeente met eenY-32 formulier. 
Registratie als kiezer niet Nederlanders 
Vanuit de gemeente worden alle inwoners van andere lidstaten van de Europese Unie die nog niet geregistreerd staan aangeschreven. U krijgt het formulierY-32 toegestuurd waarmee u zich kunt registreren als kiezer in Nederland. Voor meer informatie zie http://www.westerkwartier.nl/verkiezingen

Belastingspreekuren in de bibliotheek 
Kun je wel wat hulp gebruiken bij je belastingaangifte via de computer? Iemand die met je meekijkt? Of heb je een vraag? Voor iedereen die zelf geen professionele hulp kan betalen. Bel voor een afspraak of voor vragen: 0594 – 74 56 20 of stuur een mail naar geldzorgen@sociaalwerkdeschans.nl
Zuidhorn
Donderdag 14 maart 16.00 – 18.00 uur Dinsdag 26 maart 18.00 – 20.00 uur
Marum
Dinsdag 12 maart 18.00 – 20.00 uur  Donderdag 28 maart 16.00 – 18.00 uur
Grootegast
Dinsdag 19 maart 16.00 – 18.00 uur Dinsdag 26 maart 18.00 – 20.00 uur
Leek
Woensdag 13 maart 18.00 – 20.00 uur Dinsdag 19 maart 15.00 – 18.00 uur Maandag 25 maart 15.00 – 18.00 uur
Voor het inloggen neemt u mee:  Mobiele telefoon met DigiD app en pincode  Of mobiele telefoon en DigiD met inloggegevens

Uitgifte laatste kavels in wijk Oostindie Zuid Leek en Zevenhuizen Oost fase 3
We geven bouwkavels uit in de wijk Oostindie Zuid in Leek. Van de 61 kavels zijn er nu 49 verkocht. Twaalf kavels zijn teruggekomen uit optie. Deze kavels bieden we nu opnieuw aan. De aangeboden kavels liggen in verschillende buurten met ieder een eigen karakter Het gebied Oostindie Zuid vormt de afronding van de nieuwbouwwijk Oostindie in Leek. De eerste woningen zijn al in aanbouw. Op de website http://www.leek-oostindie.nlkunt u zien welke kavels nu nog beschikbaar zijn en vindt u meer informatie. De grootte van de kavels ligt tussen 514 en 1201 m2. De prijs varieert van € 160.000,- tot € 224.000,- vrij op naam. De laatste kavel in de wijk Zevenhuizen Oost fase 3 is beschikbaar In Zevenhuizen Oost fase 3 is kavel ZO 19 teruggekomen uit optie. Deze kavel bieden we nu ook aan. De grootte van de kavel is 814 m2. De prijs is € 208.800,- vrij op naam. Op de website http://www.zevenhuizenoost-groningen.nl kunt u de kavel bekijken en vindt u meer informatie. 
Interesse in een kavel? 
Vanaf 1 maart 2024 kunt u uw belangstelling voor een beschikbare kavel kenbaar maken. Dit doet u door een e-mail te sturen naar grondzaken@westerkwartier.nl. Alleen via dit mailadres nemen we uw mailverzoek in behandeling. Toewijzing van een kavel vindt plaats volgens het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. 
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Tanya Venema via telefoonnummer 14 0594 

Raadplegen bekendmakingen in uw buurt
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

Overzicht stremmingen
http://www.westerkwartier.nl/wegwerkzaamheden

Contactgegevens:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594  info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast - Tolberterstraat 66, Leek - Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Uitsluitend op afspraak Tel.:  14 0594 / info@westerkwartier.nl
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

AFVALWIJZER
» Hier vindt u informatie over de milieuboer, KCA en Milieustraat

INFORMATIEPAGINA GEMIST?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Raadsvergadering 2024
  • Stemmen
  • Rijbewijs
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

437075261 926703466131875 2616157768649182089 n

Zwemabonnementen en zwemles voor iedereen

13 april 2024    Zuidhorn-nieuws
De zwembaden gaan weer open. Als er niet genoeg geld is voor een abonnement of zwemles zijn hier potjes voor!
Lees verder →
Oranjemarkt

Oranjemarkt Koningsdag Zuidhorn: programma

10 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Grootste Oranjemarkt in de regio 09.00-17.00 uur
Lees verder →
Fietshelm kinderen

Fietshelm met korting voor 1600 inwoners provincie Groningen

10 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Kortingsvoucher voor aanschaf goedgekeurde helm bij lokale fietsenzaak
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over taxateurs WOZ-waarde op pad, Tegelwippen & Thema-avond Sportakkoord

09 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 9 april 2024
Lees verder →
Zunobri veld 2024

Zunobri verliest met opgeheven hoofd

08 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
Lees verder →