Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Coronavirus, afval tijdens Pasen en Steun ondernemers en maatschappelijke organisaties

7 april 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 7 april 2020
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

CORONAVIRUS
Dinsdag 31 maart heeft het kabinet de maatregelen in de aanpak van het coronavirus verlengd tot en met 28 april. In de week voor 28 april laat het kabinet weten wat er voor de periode daarna nodig is. Onder meer  sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht. De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Als gemeente Westerkwartier volgen we de  landelijke richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en RIVM. We stemmen ons beleid continu en in nauw overleg af met de Veiligheidsregio en GGD Groningen. Kijk op http://www.westerkwartier.nl/corona voor de meest actuele informatie.

WELKE MAATREGELEN NEMEN WE ALS GEMEENTE WESTERKWARTIER?
De dienstverlening van de gemeente Westerkwartier blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven. Wel hebben we door het coronavirus een aantal aanpassingen gedaan. Deze maatregelen gelden vooralsnog tot en met 28 april 2020.
Alleen locatie Zuidhorn open 
Om de dienstverlening rondom burgerzaken aan inwoners te blijven waarborgen, is alleen de locatie Zuidhorn aan de Hooiweg 9 open van maandag tot en met vrijdag van 8.00-12.00 uur (wijzigingen Paasweekend blauwe blokje op deze pagina). U kunt alleen nog telefonisch een afspraak maken. Tot en met 28 april zijn de locaties Grootegast, Leek en Marum gesloten voor publiek. Het valt op dat er toch nog veel mensen aan de balie komen, terwijl dit niet nodig is (verhuizingen doorgeven, inkijken van bouwplannen etc.). Veel zaken kunt u ook digitaal of telefonisch vanuit huis regelen of kunnen uitgesteld worden. Kom alleen naar binnen als u zelf ook iets moet regelen en neem geen andere personen onnodig mee. 
Dienstverlening burgerzaken 
Door deze maatregelen rondom de dienstverlening, kunnen we inwoners voor wie de aanvraag of het verlengen van reisdocumenten beslist niet kan wachten, goed helpen. De dienstverlening van burgerzaken die beslist niet kunnen wachten, vindt plaats op afspraak en na telefonisch overleg via 14 0594 op de locatie Zuidhorn (Hooiweg 9). Heeft u al een afspraak bij burgerzaken gemaakt op een andere locatie of een ander tijdstip, dan bellen we u om de afspraak om te zetten. 
Afhalen op 1 locatie 
Een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs dat u voor 17 maart heeft aangevraagd op een andere locatie, kunt u alleen in Zuidhorn afhalen tussen 8.00-12.00 uur. Heeft u de aanvraag in Grootegast, Leek of Marum gedaan, dan moet u naar Zuidhorn om het document op te halen.
Niet zonder afspraak langskomen 
Voor het overige kunnen inwoners de gemeente telefonisch benaderen en voorlopig niet langs komen op de gemeentehuizen. Hebt u gezondheidsklachten (verkouden, hoesten, koorts), dan vragen we u vriendelijk uw afspraak met de gemeente uit te stellen naar een later moment. 
Telefonisch blijven we bereikbaar 
Heeft u een afspraak en twijfelt u of deze door kan gaan, dan verzoeken we u te bellen. Ook voor andere vragen blijft de gemeente telefonisch bereikbaar. 
Schermen balie 
Ter bescherming van de bezoekers en de medewerkers van de gemeente, heeft de gemeente doorzichtige schermen geplaatst aan de balie op de locatie Zuidhorn. 
Huisbezoek 
De gemeente voert tot en met 28 april aanstaande geen huisbezoeken uit, tenzij er sprake is van een crisis en/of veiligheidsrisico. Afspraken worden telefonisch afgehandeld of uitgesteld. In geval van crisis en/of veiligheidsrisico nemen we eerst telefonisch contact op.

AFVALINZAMELING
Voor de afvalinzameling geldt ook een aantal wijzigingen. 
• Huisvuil- en groeninzameling 
Op dit moment worden alle containers gewoon geleegd volgens de afvalkalender. 
• Milieuboerroute 
Op dit moment worden alle routes gewoon gereden volgens de afvalkalender.
• Milieustraat Grootegast en locatie Vagroen Oldekerk 
De milieustraat De Tweemat en de locatie Vagroen zijn gesloten. We gaan de komende tijd bekijken hoe we deze weer zo snel mogelijk open kunnen stellen. 
• KCA-depot Noordhorn 
Het KCA-depot Noordhorn is gesloten. 
• Grofvuilroute 
De grofvuilroute wordt niet gereden. Wij gaan later kijken of we deze route nog in kunnen halen. 
• Takkenroute en snoeiafval 
De geplande takkenroute in de week van 20-24 april wordt niet gereden. We willen u vragen uw snoeiafval tijdelijk op te slaan in uw eigen tuin. Het opslaan of plaatsen van snoeiafval op gemeentelijke grond is niet toegestaan. Wij vragen u vriendelijk als u al wel uw takken bij de weg hebt gelegd, deze weer weg te halen. Dank! Mogelijk dat we de takkenroute later alsnog kunnen uitvoeren. Dan informeren we u hierover.

OPENINGSTIJDEN EN OPHAALDAG EN PAASWEEKEND
Goede Vrijdag (10 april) en Paasmaandag (13 april) is locatie Zuidhorn gesloten. Telefonisch zijn we deze dagen ook niet bereikbaar. De andere locaties zijn al een tijdje gesloten in verband met de corona-maatregelen.
Ophaaldagen Renewi en milieuboer en tijdens de Paasdagen 
• De routes van Renewi (grijze en groene containers) en de milieuboer op Goede Vrijdag 10 april worden gereden als op een gewone vrijdag. 
• De route van Renewi (grijze en groene containers) van maandag 13 april Tweede Paasdag gaat naar zaterdag 11 april. 
​• De route van de milieuboer wordt op Tweede Paasdag niet gereden en niet ingehaald.

Ruimte voor afvalinzamelaars
Doordat veel mensen nu thuiswerken staan er meer auto’s dan gebruikelijk op straat en hebben onze afvalinzamelaars moeite om door de straten te rijden. Vriendelijk verzoek dan ook om de auto zo te parkeren dat ze er makkelijk langs kunnen.

GEEN PAASVUREN
Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, worden de verstrekte ontheffingen en vergunningen voor het ontsteken van Paasvuren in de regio Groningen ingetrokken. Ook de voorbereidingshandelingen zijn verboden. Bij vreugdevuren is het moeilijk om ervoor te zorgen dat er geen grote groepen ontstaan en mensen minimaal 1,5 meter afstand houden. Het risico op verdere verspreiding van het virus is daarmee te groot.

ONDERSTEUNING KWETSBARE GEZINNEN
Vooral nu hebben we als gemeente aandacht voor gezinnen en kinderen waar het moeilijk gaat. Wij maken ons zorgen om die kwetsbare gezinnen met kinderen die het onder normale omstandigheden misschien net volhouden, maar nu niet. Samen met het onderwijs, de kinderopvang en alle zorg- en hulpverlenende organisaties hebben wij aandacht voor deze gezinnen. We hebben hiervoor een noodplan gemaakt, zodat ondersteuning en hulp daadwerkelijk bereikbaar en beschikbaaris. We zorgen voor een luisterend oor, bieden ondersteuning en hulp en zoeken opvang als dat nodig is. Wanneer u zich zorgen maakt over de veiligheid van kinderen in uw omgeving kunt u contact opnemen met Team Mens & Gezin (14 0594) of Veilig Thuis Groningen (0800 2000)

OPVANG VOOR KINDEREN DIE EXTRA ZORG NODIG HEBBEN
Voor kwetsbare kinderen is (kinder)opvang mogelijk, ook als zij geen ouders met een vitaal beroep hebben. Wilt u hiervan gebruik maken of weet u kinderen waarbij het goed is dat zij dagelijks naar de kinderopvang gaan, dan kunt u dit melden bij Team Mens & Gezin (14 0594). Er is met scholen voor speciaal onderwijs overlegd hoe we de opvang kunnen organiseren voor kinderen die dagelijks veel zorg nodig hebben. Opvang in het geval van crises voor kinderen of jongeren is altijd geregeld, ook in deze tijd met aangepaste maatregelen vanwege besmettingsgevaar. Zorgorganisaties staan hiervoor klaar.

DIGITALE RAADSAVOND 8 APRIL
De gemeenteraad vergadert woensdagavond digitaal vanuit huis. De livestream werkt zoals anders, maar u krijgt nu de deelnemers van de vergadering afzonderlijk in beeld. De livestream, agenda en de stukken voor deze vergadering vindt u via www.westerkwartier.nl/raadsvergaderingen

AFRONDING PROJECT ADUARD 
Informatie van de provincie Groningen 
Het project Aduard (brug, rondweg Aduard en aansluiting Nieuwklap) zit in de afrondende fase. We stoppen dan ook met de digitale nieuwsbrief Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Mochten er nog actuele zaken rond werkzaamheden en wegstremmingen zijn, dan publiceren we dat op de gemeentepagina en site van de gemeente Westerkwartier. Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met Judy Dekenga via j.dekenga@provinciegroningen.nl

KAPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor het kappen van: 
• 1 berk aan de Menno van Coehoornstraat 2 te Zuidhorn 
De melding ligt vanaf nu twee weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis, locatie Zuidhorn, Hooiweg 9. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier. Op basis van de nog geldende APV van de voormalige gemeente Zuidhorn moeten de kapmeldingen die betrekking hebben op het grondgebied van de voormalige gemeente Zuidhorn nog in de krant gepubliceerd worden.

VACATURE
Het Platform Cliëntparticipatie is op zoek naar een kandidaat met kennis van Jeugdzorg. Het gaat om een lid die in de dagelijkse praktijk, persoonlijk of als ouder/vertegenwoordiger, te maken heeft met Jeugdzorg. 
Algemeen 
U heeft specifieke kennis van uitvoering van de wetten op één of meerdere gebieden van het Sociaal Domein en vooral op het gebied van de Jeugdzorg en de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Westerkwartier. U bent betrokken bij de doelgroep en eventueel daaruit afkomstig. U vervult een vertegenwoordigende rol, bereidt zich goed voor en neemt actief deel aan de vergaderingen. 
Vaardigheden 
U denkt vanuit het algemeen belang en u bent gericht op samenwerking. U heeft enige kennis van de sociale kaart in de gemeente Westerkwartier. U beschikt over een lokaal maatschappelijk netwerk en kan de signalen daaruit vertalen naar een advies. U kunt praktisch denken, adviseren en communiceren. U staat ingeschreven en woont in de gemeente Westerkwartier. U beschikt over voldoende tijd om de functie te vervullen. 
Wat bieden wij? 
Voor de leden van het platform bestaat een eenvoudige vergoedingsregeling. Het college van burgemeester en wethouders benoemt u op voordracht van de Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier. 
Belangstelling? 
Heeft u belangstelling en wilt u graag lid worden van ons Platform Cliëntparticipatie, stuur dan uw reactie naar adviesraad@westerkwartier.nl. Voor vragen of meer informatie kunt u ook dit mailadres gebruiken. We nemen dan telefonisch contact met u op.

STEUNMAATREGELEN VOOR ONDERNEMERS EN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES
De coronacrisis raakt ons allemaal. Ook ondernemers, zzp’ers en maatschappelijke organisaties in de gemeente Westerkwartier. Om hen in deze zware tijden te helpen, heeft het college van burgemeester en wethouders extra steunmaatregelen beschikbaar gesteld. Deze komen bovenop de landelijke maatregelen.

Tijdelijke financiële ondersteuning
Zelfstandig ondernemers kunnen drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen.Bij liquiditeitsproblemen is ondersteuning mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage. Het aanvragen van deze beide landelijke regelingen kan vanaf 1 april via onze website.

Uitstel gemeentelijke belastingen
Op verzoek krijgen zzp’ers, bedrijven en maatschappelijke organisaties drie maanden uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. Aanvragen kan via onze website.

Marktgelden
Het opleggen van marktgelden (betaling voor standplaats van een kraam) wordt verschoven tot in ieder geval na 1 september van dit jaar.

Betalen van facturen
Facturen van ondernemers en maatschappelijke organisaties betalen we direct na goedkeuring uit. Zo krijgen zij eerder hun geld.

Evenementen
Subsidies van uitgestelde of afgelaste evenementen hoeven niet terugbetaald te worden. Zo kan de organisatie de gemaakte kosten toch betalen of het geld gebruiken voor een volgende editie. Wanneer een activiteit later dit jaar  toch nog  doorgaat hoeft de organisatie ook niet opnieuw leges te betalen voor het aanvragen van een vergunning.

Subsidies en exploitatiebijdragen
Subsidies en exploitatiebijdragen betaalt de gemeente op basis van een afgesproken prestatie. Bij tegenvallende prestaties vanwege de coronacrisis vragen we deze bijdragen niet terug.

Maatwerk
De gemeente biedt maatwerk aan maatschappelijke organisaties zoals sportverenigingen, culturele organisaties, musea en dorpshuizen die acute financiële problemen hebben. Bijvoorbeeld door een betalingsregeling of uitstel van huur.

Werk in uitvoering
Projecten voor de ontwikkeling van gebieden, woningen en bedrijven gaan door zolang de situatie dit toelaat. Dit geldt ook voor onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast verruimen we de optietermijn op woonkavels en leveren we maatwerk voor bedrijfskavels.

Vergunningverlening
Vergunningverlening en voorbereiding van bouwprojecten krijgen prioriteit. Zo wordt extra vertraging voorkomen. 
Kijk voor alle informatie over onze lokale regelingen op: www.westerkwartier.nl/steunmaatregelen
Kijk voor alle informatie over landelijke regelingen op: www.rijksoverheid.nl/corona

WERKZAAMHEDEN TUSSEN GRONINGEN EN LEEUWARDEN 25 APRIL T/M 3 MEI 2020
Informatie van Prorail 
Van zaterdag 25 april tot en met zondag 3 mei werken we met het project ESGL (Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden) op verschillende plekken aan het spoor. We verbeteren de stations Buitenpost, Grijpskerk en Zuidhorn. Reizen vanaf deze stations maken we straks comfortabeler. Ook werken we aan het keerspoor voor de extra trein tussen Zuidhorn en Groningen plaatsen we een aantal wissels en sluiten het nieuwe spoor aan op het al bestaande spoor. 
Wat voor invloed hebben de werkzaamheden op uw reis? 
Om deze werkzaamheden goed en snel uit te kunnen voeren, rijden er geen treinen van zaterdag 25 t/m dinsdag 28 april tussen Groningen en Buitenpost, van woensdag 29 april t/m vrijdag 1 mei tussen Groningen en Hurdegaryp en van zaterdag 2 en zondag 3 mei tussen Groningen en Leeuwarden. Arriva zet bussen in. Mocht u in deze periode op reis willen gaan tussen Groningen en Leeuwarden, houd dan rekening met extra reistijd. Ook adviseren wij om vooraf altijd uw reis te plannen via de reisplanner. 
Kijk voor meer informatie over dit project op http://www.prorail.nl/projecten/extra-sneltrein- groningen-leeuwarden.
Kijk voor meer informatie over spoorstremmingen www.groningenbereikbaar.nl/spoorstremmingen-2020

OPROEP: BLIJF ZOVEEL MOGELIJK THUIS
(ook tijdens het Paasweekend)

TE KOOP
Eenvoudig helft van dubbel woonhuis | riant perceel 406 m² | ca 113 m² woonoppervlakte In opdracht van de gemeente Westerkwartier wordt deze half vrijstaande woning met ruim perceel te koop aangeboden. Fraai in de dorpskern van Marum gelegen half vrijstaand woonhuis. De woning is gelegen nabij winkels, scholen en sportvoorzieningen. De oprit van de A7 is binnen 5 minuten te bereiken. De woning is zowel intern als extern in eenvoudige staat van onderhoud en koper dient rekening te houden met een renovatie/verbouw. 
Verkoopprocedure Deze woning wordt per inschrijving verkocht waarbij de minimale inschrijfprijs € 150.000,-- kosten koper bedraagt. 
Bezichtigingen uitsluitend op afspraak Sluiting termijn inschrijving en opening enveloppen 30 april 2020 om 11.00 uur. Interesse in deze woning? Neem geheel vrijblijvend contact op met Bruining en De Reus Makelaars om deze woning te bezichtigen! Telefoon: (0594) 55 43 55 en/of e-mailadres: leek@bruiningdereus.nl

START WOON - EN BOUWRIJP MAKEN PLANGEBIED ALBERDAHEERD
In opdracht van de gemeente Westerkwartier voert aannemer Schagen Infra vanaf april werkzaamheden uit op Alberdaheerd in Marum. Naar verwachting is het project voor de zomervakantie gereed. 
Werkzaamheden 
De werkzaamheden bestaan uit twee onderdelen. Op het deel van nieuwbouwwijk Alberdaheerd dat al bewoond is,  brengen we de definitieve verharding aan. Het huidige bouwland, waar nog geen huizen staan, maken we bouwrijp. We voeren grondwerkzaamheden uit, voorzien het terrein van riolering en brengen de asfalt- en klinkerverharding aan. Daarna kan de bouw van de woningen beginnen. Het plaatje laat zien op welke locaties we werken. 
Omgevingsapp 
Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de werkzaamheden? Dat kan via de omgevingsapp van Schagen Infra. Hoe werkt het? 
- Ga naar de app- of playstore op uw telefoon - Download de gratis app Schagen Infra - Klik op het project Alberdaheerd Marum - Nu volgt u het project 
Elke week vindt u hier een nieuwsupdate. Daarnaast kunt u via de app de tevredenheidsenquête invullen. Indien u vragen heeft, dan kunt u deze via de app stellen. 
Contact 
Voor vragen kunt u ook contact opnemen met: - Henrie Bouwhuis, uitvoerder bij Schagen Infra. Bereikbaar via h.bouwhuis@schageninfra.nl en op werkdagen tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 06 51 27 13 08 - Schagen Infra is 24 uur per dag bereikbaar via 038 – 477 17 41. - Albert Kuipers, medewerker projecten gemeente westerkwartier, bereikbaar via telefoonnummer 14 0594. 

RAADPLEGEN BEKENDMAKINGEN IN UW BUURT
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

CONTACTGEGEVENS:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594  info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast - Tolberterstraat 66, Leek - Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Uitsluitend op afspraak Tel.:  14 0594 / info@westerkwartier.nl
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

OPENINGSTIJDEN DEPOT KLEIN CHEMISCH AFVAL
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

INFORMATIEPAGINA GEMIST?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Corona-richtlijnen
  • Gemeenteapp
  • Gemeentenieuws
  • Afvalscheiding
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Tosja schaeffer

Werk van Tosja en Gerard Schaeffer in Zuidhorn

06 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Aftrap wisselwinkel
Lees verder →
Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Miljoenen voor MKB voor inrichten onderneming anderhalvemetereconomie

05 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Provincie pakt gevolgen corona aan: 11,5 miljoen beschikbaar
Lees verder →
Avondvierdaagse-2018 (1)

Gewoon dit jaar de Avond4daagse lopen!

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
niet in hele grote groepen tegelijk, maar alleen met een vriendje, je sportmaatjes of met je gezin
Lees verder →
Henk bakker mondkapje (2)

Lokaal gemaakte mondkapjes van Dymph Dressen

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Duurzaam, wasbaar en uniek design
Lees verder →
Wethouder reikt bloemen uit aan mantelzorger

Bloemetje van Bert voor Mantelzorgers

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
400 mantelzorgers krijgen bloemen in gemeente Westerkwartier
Lees verder →
Bert nederveen-2019

Cliënten Wmo positief over contacten met gemeente Westerkwartier

04 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Een van de aanbevelingen in enquête:Heb aandacht voor het beroep dat op mantelzorgers wordt gedaan.
Lees verder →