Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente Zuidhorn: alle zeilen bijzetten

17 juni 2009    Zuidhorn-nieuws
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn presenteert in de voorjaarsnota 2009 de kaders voor de begroting 2010. Basis voor deze voorjaarsnota is de Kadernota, die de gemeenteraad in

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn presenteert in de voorjaarsnota 2009 de kaders voor de begroting 2010. Basis voor deze voorjaarsnota is de Kadernota, die de gemeenteraad in mei heeft besproken. De gemeente moet in de huidige recessie alle zeilen bijzetten om de nadelige maatschappelijke gevolgen te verzachten. Wil de gemeente de komende jaren blijven investeren in het voorzieningenniveau van de gemeente, dan kan dat alleen maar als er bezuinigen plaatsvinden en er ook een meer dan trendmatige verhoging van de OZB plaatsvindt.

Ontwikkelingen
De voorjaarsnota laat de algemene ontwikkelingen zien, die invloed hebben op de financiële positie van de gemeente. Eén van deze ontwikkelingen is, door de recessie, een lagere algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Voor 2010 € 324.000,--. De recessie betekent verder ook meer uitgaven voor uitkeringen en minder inkomsten voor leges. De gemeente wil echter wel blijven investeren in een aantal ontwikkelingen, die hierna zijn opgenomen.
Het investeringsprogramma bedraagt bijna € 19 miljoen. Voor ongeveer € 15 miljoen zijn hiervoor reeds gelden gereserveerd c.q. bestemd, maar voor € 4 miljoen is dit investeringsprogramma nog niet gedekt. Het college stelt daarom aan de gemeenteraad voor om de OZB, naast de verhoging van de inflatie, de komende 3 jaar met 4% te verhogen, zodat het voorzieningenniveau in de gemeente kan blijven stijgen.

Nieuwe investeringen
De gemeente wil onder andere investeren in het realiseren van een brede school in de kern van Zuidhorn en het realiseren van nieuwe, uitgebreidere sportvoorzieningen in Grijpskerk en Zuidhorn.

Brede school
Een brede school is een school waarin schoolse activiteiten worden gecombineerd met aanvullende activiteiten en voorzieningen zoals (buitenschoolse)kinderopvang. Het college verwacht over een aantal jaar voldoende leerlingen voor een brede school in de wijk de Oostergast. Tot die tijd kiest de gemeente voor tijdelijke huisvesting in de vorm van twee-onder-één-kap woningen (schoolwoningen), die dienen als schoollokalen. Zodra het permanente gebouw van de brede school gereed is, worden de schoolwoningen weer als woning verkocht.

Sportvoorziening
Voor 2010 is een bedrag van € 460.000,-- opgenomen voor het kunstgrasveld in Grijpskerk. Vv Grijpskerk kampt met een tekort aan wedstrijdcapaciteit. De beste oplossing om dit probleem te verhelpen, is het aanleggen van een nieuw kunstgrasveld achter de kantine van de voetbalvereniging. Het tekort aan wedstrijdcapaciteit wordt hiermee opgelost. Tevens betekent het een enorme verbetering van de trainingsfaciliteiten.

De komende jaren wil de gemeente ook bijdragen aan de volgende investeringen: nieuwbouw van obs De Borgh in Zuidhorn, aanleg van de rondweg Aduard, omleggen van de bestaande N355 tussen Zuidhorn en Noordhorn, verdubbelen van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden (voor aanpassing spoorwegviaducten) en verbeteren van de verbinding tussen Groningen en Aduard/Zuidhorn (N355).

Nieuw beleid
Voor 2010 is voor structureel nieuw beleid een bedrag van € 200.000,-- beschikbaar en voor incidenteel nieuw beleid € 297.000,--.
Het grootste bedrag voor structureel nieuw beleid gaat naar de bijdrage verzelfstandiging basisonderwijs, onderhoud scholen en de basisvoorzieningen voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).Extra bijdrage verzelfstandiging openbaar onderwijs (structureel)
Per 1 januari is het openbaar onderwijs verzelfstandigd en omgezet in de Stichting Openbaar Onderwijs Zuidhorn. De extra bijdrage van € 50.000,-- is nodig om op termijn als zelfstandige stichting, zonder gemeentelijke bijdrage, te kunnen functioneren.

CJG (structureel)
In het voorjaar van 2010 wil de gemeente van start met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), een herkenbaar en laagdrempelig inlooppunt waar (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar met al hun vragen over opgroeien en opvoeden terecht kunnen. Binnen dit centrum werken verschillende (zorg)partijen samen. Hier is een bedrag van € 83.000,-- mee gemoeid.

Onderwijs huisvesting (incidenteel)
De gemeente heeft de zorgplicht voor de huisvesting van alle scholen in de gemeente. Om te voorzien in voldoende onderwijshuisvesting huurt de gemeente noodlokalen voor de basisschool Het Anker in Zuidhorn en het Lauwerscollege te Grijpskerk. De kosten hiervoor bedragen € 28.000,--.

Verder geeft de gemeente voor wat betreft incidenteel nieuw beleid prioriteit aan het ophogen van het promotiebudget Westerkwartier en het armoedeonderzoek.

Promotie Westerkwartier (incidenteel)
Begin 2008 werd het Toeristisch Platform Westerkwartier in het leven geroepen, een platform waarin ondernemers uit de regio zijn verenigd. Ter ondersteuning van dit platform is voor een periode van twee jaar een toeristische aanjager aangetrokken. Deze wordt deels gefinancierd uit Leader-gelden en deels door de vier Westerkwartiergemeenten. Voor 2010 is voor promotie van het Westerkwartier een bedrag van € 10.000,-- gereserveerd.

Armoedebeleid (incidenteel)
De gemeente wil de aanbevelingen uit het armoedeonderzoek 2007 uitvoeren. Concreet betekent dit dat de gemeente de vergoedingen uniformeert en ophoogt. Om meer mensen te bereiken die voor het armoedebeleid in aanmerking komen vereenvoudigt de gemeente de aanvraagprocedures en besteedt zij meer aandacht aan voorlichting, preventie en opleiding.
Dit beleid is in 2008 ingezet. Om het beleid verder te kunnen continueren is in 2010 € 12.000 nodig. Vanaf 2011 zijn de rijksmiddelen op voldoende niveau om de maatregelen uit te voeren.

Vervangingsinvesteringen.
De gemeente pleegt in Noordhorn vervangingsinvesteringen in de bovengrondse infrastructuur in relatie met rioleringswerkzaamheden. Het betreft met name de Oosterweg en de Nieuwstraat.

Bezuinigingen
Om ruimte te maken voor het bestaande financieel beleid ontkomt de gemeente de komende jaren niet aan bezuinigingen. Het gaat daarbij om een bedrag van € 450.000,-- voor 2010 oplopend naar een bedrag van 700.000,-- voor 2013. De gemeente wil bezuinigen door efficiëntere werkwijze in de organisatie, door (meer) samenwerking te zoeken met andere gemeenten, maar ook door te bezuinigen met effecten op het voorzieningenniveau.

Tot slot
De gemeente wil ook de komende jaren een sluitende en realistische begroting en meerjarenraming presenteren, om met vertrouwen een gezonde financiele toekomst tegemoet te zien.

Gemeenteraad
De raad behandelt de Voorjaarsnota 2009 op maandag 29 juni aanstaande.

17-06-2009 WIZ

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Winterfair zuidhorn (2)

Winterfair Zuidhorn: Gluhwein, Oliebollen, vuurkorven, kerstbomen en muziek

07 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Nieuwe traditie: Gezamenlijk ontsteken van de Kerstboom
Lees verder →
Vrijwilligers  2023

Gemeente Westerkwartier waardeert de inzet van vrijwilligers enorm

07 december 2023    Zuidhorn-nieuws
7 december is het de Dag van de Vrijwilliger.
Lees verder →
Verlichte boerderij

Met de auto langs verlichte boerderijen op 15 december

06 december 2023    Zuidhorn-nieuws
boerderijenroute van 35 kilometer van Westerkwartier Boert Bewust!
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Wijzigingen openingstijden en afval feestdagen & Mantelzorgcafé Westerkwartier

05 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Westerkwartier Gemeentenieuws 5 december 2023
Lees verder →
Zunobri 2023 zaal

Zunobri plukt geen vruchten van nieuw aanvalsplan

04 december 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
Kampioensplannen voorlopig in de ijskast
Lees verder →
Ruben, hanne en mathijs tafeltennis

Kampioenen bij tafeltennisvereniging Talero!

04 december 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
jeugdteam & seniorenteam
Lees verder →