Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 5 juni 2013

5 juni 2013    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Hier kunt u de gemeentelijke informatie vinden. Aangevraagde en verleende vergunningen. Raadsbesluiten etc

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn.
Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Uit de gemeenteraad van 27 mei 2013

Bestuurlijke toekomst gemeente Zuidhorn
Landelijk, provinciaal en regionaal is al enige tijd het onderwerp bestuurlijke toekomst aan de orde. De gemeente Zuidhorn voert deze discussie ook al een poos. Zo heeft een informatieavond en een discussieavond met inwoners plaatsgevonden. Op 27 mei 2013 heeft de raad dit onderwerp in opiniërende zin besproken.

De meerderheid van de raad heeft aangegeven het nodig te vinden dat de gemeente Zuidhorn gaat herindelen tot één Westerkwartiergemeente, zo mogelijk nog aangevuld met de gemeenten Winsum en De Marne. Het Middag-Humsterland moet in zijn geheel (dus ook Ezinge, Feerwerd en Garnwerd) bij de nieuwe gemeente komen.

Voordat het herindelingstraject formeel van start gaat moet er inzage zijn in de financiële situatie van de betrokken gemeenten en duidelijk zijn welke maatregelen genomen moeten worden om te komen tot een gelijkwaardige financiële positie en inbreng van deze gemeenten.  
Daarnaast is het voor de gemeenten van belang welke positie en rol de provincie en het rijk in de toekomst zullen hebben gezien de toekomstige overheveling van taken naar gemeenten.

En verder heeft de raad:
• Onder voorwaarden €5.000 beschikbaar gesteld voor het maken van een documentaire over laagfrequent geluid (meerderheidsbesluit);
• de opdracht voor de accountantsdienstverlening voor de boekjaren 2013-2016 gegund aan Ernst & Young (unaniem besluit);
• de budgetoverhevelingen 2012-2013 en de overheveling kapitaalkredieten 2012-2013 vastgesteld (unaniem besluit).

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze raadsvergadering? Lees of beluister dan de volledige besluitenlijst op http://www.zuidhorn.nl. Van het agendapunt ‘bestuurlijke toekomst gemeente Zuidhorn’ is een uitgebreider verslag gemaakt, dat ook te vinden is op de gemeentelijke website. Of neem contact op met de griffie: (0594) 50 87 81 / griffie@zuidhorn.nl.

WEEK 23

AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

ACTIVITEIT BOUW/RUIMTELIJKE ORDENING/UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevings-vergunning hebben ontvangen voor het:
• vervangen van de brug Pamazijl, Heereburen te Niehove
• aanbouwen van een ligboxenstal, Heereburen 6 te Niehove
• plaatsen van een dakkapel, Klipper 1 te Zuidhorn
• bouwen van een vlonder, Beatrixlaan 9 te Zuidhorn
• verbouwen van een woning, Nieuwstraat 12 te Zuidhorn

De aanvraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.

ACTIVITEIT MILIEU EN RUIMTELIJKE ORDENING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevings-vergunning hebben ontvangen voor het:
• bouwen van een mestsilo, Pieterzijlsterweg 1 te Pieterzijl

IN DIT STADIUM KUNT U GEEN BEZWAAR MAKEN TEGEN BOVENSTAANDE AANVRAGEN. VOOR INFORMATIE OVER DE AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE PUBLIEKSBALIE: (0594) 50 88 88, SERVICEBALIE@ZUIDHORN.NL.

ACTIVITEIT BOUW
Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning voor de activiteit “bouw” te verlenen waarvoor ook een afwijking van het bestemmingsplan is aangevraagd voor het:
•    uitbreiden en aanpassen van stallen, Selwerd 4 te Oldehove

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt met bijbehorende stukken vanaf 6 juni 2013 zes weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden, hun zienswijze(n) bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.
De Publieksbalie is bereikbaar via telefoonnummer (0594) 50 88 88 of e-mailadres servicebalie@zuidhorn.nl.

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van 6 weken:
(Ontvangen 20 maart 2013)
• het plaatsen van een dienstwoning op een winkelpand, Dorpsvenne 1 te Zuidhorn

 

Verleende vergunningen

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

ACTIVITEIT BOUW
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• bouwen van een mestsilo, Rijksstraatweg 46 te Noordhorn
(VERZONDEN 27 MEI 2013)

ACTIVITEIT UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• aanleggen van een dam nabij brug Dorkwerd a/d E.H. Woltersweg te Aduard
(VERZONDEN 3 JUNI 2013)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
• de jaarlijkse openluchtdienst op 23 juni 2013 van 19.00 tot 20.30 uur, Kaakheem te Aduard
(Verzonden 27 mei 2013)
• een spelweek van 12 t/m 16 augustus 2013 dagelijks van 09.30 tot 16.00 uur, parkeerterrein Boventilsterweg 1 te Oldehove
(Verzonden 27 mei 2013)
• een voetbaltoernooi op 8 juni 2013 van 12.00 tot 02.00 uur, Burg. van Barneveldweg 21c te Aduard
(Verzonden 28 mei 2013)
• het dorpsfestijn “Met Glans van de Schans” op 22 juni 2013 van 14.00 tot 22.00 uur aan de Oosterkade te Grijpskerk
(Verzonden 28 mei 2013)
• een 3-daags volleybalevenement van 10 t/m 13 juni 2013 dagelijks van 18.30 tot 23.00 uur, op het sportveld a/d Tuinbouwstraat te Kommerzijl
(Verzonden 28 mei 2013)
• een wandelvierdaagse van 3 t/m 6 juni 2013 dagelijks van 17.30 tot 20.00 uur te Oldehove
(Verzonden 28 mei 2013)
• het afscheid nemen van de school met o.a. circus op 4 juli 2013 van 08.30 tot 19.00 uur, Bartolesstraat 2 te Visvliet
(Verzonden 28 mei 2013)
• een circus van 7 t/m 9 juni 2013 dagelijks van 14.00 tot 21.00 uur, op parkeerterrein a/d De Gast 39 te Zuidhorn
(Verzonden 28 mei 2013)
• een nazomerfair op 14 september 2013 van 10.00 tot 16.00 uur, Hornerhof 4 (Hornerheem) te Zuidhorn
(Verzonden 30 mei 2013)
• een circus op 31 augustus 2013 en 1 september 2013 dagelijks van 14.00 tot 17.00 uur, op het  parkeerterrein nabij de sporthal De Bokkediek a/d Sportlaan te Grijpskerk
(Verzonden 30 mei 2013)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een spelweek van 12 t/m 16 augustus 2013 dagelijks van 09.30 tot 16.00 uur, parkeerterrein Boventilsterweg 1 te Oldehove
(Verzonden 27 mei 2013)
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een voetbaltoernooi op 8 juni 2013 van 12.00 tot 02.00 uur, Burg. van Barneveldweg 21c te Aduard
(Verzonden 28 mei 2013)
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. het dorpsfestijn “Met Glans van de Schans” op 22 juni 2013 van 14.00 tot 22.00 uur aan de Oosterkade te Grijpskerk
(Verzonden 28 mei 2013)
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een 3-daags volleybalevenement van 10 t/m 13 juni 2013 dagelijks van 18.30 tot 23.00 uur, op het sportveld a/d Tuinbouwstraat te Kommerzijl
(Verzonden 28 mei 2013)
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een circus van 7 t/m 9 juni 2013 dagelijks van 14.00 tot 21.00 uur, parkeerterrein a/d De Gast 39 te Zuidhorn
(Verzonden 28 mei 2013)
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een afscheid van de school met o.a. een circus op 4 juli 2013 van 08.30 tot 19.00 uur, Bartolesstraat 2 te Visvliet
(Verzonden 28 mei 2013)
• plaatsen van 10 reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 20 mei t/m 9 juni 2013 ter aankondiging van circusvoorstellingen in een tent op parkeerterrein a/d De Gast 39 te Zuidhorn
(Verzonden 28 mei 2013)
• plaatsen van 10 reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 20 augustus t/m 1 september 2013 ter aankondiging van circusvoorstellingen in een tent op parkeerterrein nabij de sporthal a/d Sportlaan te Grijpskerk
(Verzonden 30 mei 2013)
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een circus op 31 augustus 2013 en op 1 september 2013 dagelijks van 14.00 tot 17.00 uur, parkeerterrein nabij de sporthal a/d Sportlaan te Grijpskerk
(Verzonden 30 mei 2013)

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een voetbaltoernooi op 8 juni 2013 van 12.00 tot 02.00 uur, Burg. van Barneveldweg 21c te Aduard
(Verzonden 28 mei 2013)
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. het dorpsfestijn “Met Glans van de Schans” op 22 juni 2013 van 14.00 tot 22.00 uur aan de Oosterkade te Grijpskerk
(Verzonden 28 mei 2013)
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een 3-daags volleybalevenement van 10 t/m 13 juni 2013 van 18.30 tot 23.00 uur, op het sportveld a/d Tuinbouwstraat te Kommerzijl
(Verzonden 28 mei 2013)

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie in het gemeentehuis via (0594) 50 88 88 of servicebalie@zuidhorn.nl.

Vergadering gemeenteraad
Maandag 10 juni vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. U bent van harte welkom! Aan de orde komen:
(Voorbereidend) besluitvormend
• Bestemmingsplan ‘Zuidhorn Jellemaweg 46A (voormalig tankstation-garage)
• Coördinatiebesluit verplaatsing agrarisch bedrijf van Rijksstraatweg 7 Zuidhorn naar Lageweg ongenummerd Grijpskerk (*)
• Wijziging gemeentelijke welstandsnota (*)
Besluitvormend (hamerpunten)
• Dierenwelzijn (*)
• Voorbereidingsbesluit percelen nabij Rijksstraatweg 11 en nabij De Gast 51 te Zuidhorn (*)

Tijdens de vergadering mag u uw mening geven (inspreken) over de onderwerpen met (*). Wilt u inspreken? Geef dit dan aan de griffie door. Voor nog meer draagvlak kunt u uw mening van te voren ook delen met de raadsleden. Stuur in beide gevallen een mail naar de griffie: griffie@zuidhorn.nl. Bellen kan ook via(0594) 50 87 81. Meer informatie op http://www.zuidhorn.nl.


Verlaging maximumsnelheid Kommerzijl

De maximumsnelheid op de Heerenburen te Kommerzijl gaat tijdelijk omlaag naar 30 kilometer per uur. Dit heeft te maken met werkzaamheden aan een nieuwe brug over het Niehoofsterdiep, het werkverkeer, de lokale verkeerssituatie en de staat van de weg ter plaatse.

Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor een verkeersbesluit opgesteld. De verlaagde maximumsnelheid geldt tot het moment waarop de nieuwe brug over het Niehoofsterdiep klaar is (waarschijnlijk eind 2013). Tegen het genomen verkeersbesluit kunnen bezwaren worden ingediend. De termijn hiervoor bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt in het Westerkwartier en in de Staatscourant. Gedurende de bezwarentermijn ligt het besluit tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de Publieksbalie.

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

 

Veteranendag Westerkwartier 2013

Bent u veteraan, bent u de partner van een overleden veteraan of kent u iemand die veteraan is? Op zaterdag 29 juni 2013 vindt de Veteranendag Westerkwartier 2013 in “de Kruisweg” vanaf 10.00 tot 14.00 uur te Marum plaats.

De burgemeesters van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn nodigen alle veteranen en hun eventuele partner/begeleider uit om op 29 juni 2013 aanwezig te zijn bij de Veteranendag Westerkwartier 2013.

Niet geregistreerd?
Alle veteranen uit de vier gemeenten die zich geregistreerd hebben bij het Veteraneninstituut ontvangen een uitnodigingsbrief met antwoordkaart. Veteranen die zich niet geregistreerd hebben, worden via deze weg uitgenodigd.

Meld u aan!
Woont u in de gemeente Grootegast, Leek, Marum of Zuidhorn  en bent u als veteraan niet geregistreerd bij het Veteraneninstituut? U kunt zich tot 11 juni aanmelden bij Hissy Brouwer, communicatiemedewerker van de gemeente Marum, telefoon 0594-641333 of per e-mail h.brouwer@marum.nl. Vermeld hierbij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en het aantal personen dat op 29 juni aanwezig is. Graag ook het jaar en het land van uw missie vermelden.

Stremming Geert Waldastraat Zuidhorn

Vanaf woensdag 5 juni 2013 is het doorgaande autoverkeer door de Geert Waldastraat te Zuidhorn gestremd. De gemeente Zuidhorn gaat hier een regenwaterriool aanleggen waarna de bestrating wordt vervangen en aangelegd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind juli afgerond zijn.

Aansluitend aan deze werkzaamheden zal de Westergast tussen de spoortunnel en het van Starkenborghkanaal op dezelfde wijze worden aangepakt.

De stremming van de wegen en een omleidingsroute wordt door middel van borden aangegeven.
De direct aanwonenden worden per brief geïnformeerd.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de publieksbalie van de gemeente Zuidhorn via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Stremming de Roder Grijpskerk
Vanaf maandag 10 juni 2013 is het doorgaande autoverkeer door de Roder te Grijpskerk gestremd. De gemeente Zuidhorn gaat hier een regenwaterriool aanleggen waarna de asfaltverharding wordt vervangen en aangelegd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind juli afgerond zijn.

De stremming van de wegen en een omleidingsroute wordt door middel van borden aangegeven.
De direct aanwonenden worden per brief geïnformeerd.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de publieksbalie van de gemeente Zuidhorn via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Stremming Grijpskerk

Op zaterdag 22 juni 2013 wordt het dorpsfestijn Met Glans van de Schans georganiseerd in Grijpskerk. Gedurende deze periode worden (een deel van) de Stationsstraat en de Oosterkade afgesloten voor alle verkeer.

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie in het gemeentehuis via telefoonnummer (0594) 50 88 88.


Verslag huiskamergesprekken Wmo-beleidsplan
Van 11 tot en met 21 maart hebben we verspreid over de gemeente zeven huiskamergesprekken gevoerd. Bijna 50 inwoners uit verschillende leeftijdscategorieën hebben gesproken over de ontwikkelingen en toekomstige uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in onze gemeente. De werkwijze is een idee van de Adviesraad Wmo en heeft als doel input krijgen voor het Wmo-beleidsplan 2013-2017.

Verloop gesprekken
De gesprekken waren ontspannen, positief en open. Een onafhankelijke gespreksleider leidde het gesprek. De gespreksgroep was steeds klein (maximaal 10 personen) en het gesprek vond in dorpshuizen plaats. De deelnemers toonden een grote betrokkenheid.

Opbrengsten
Geanimeerde discussies zijn gevoerd over hoe de inwoners mensen die ondersteuning nodig hebben op kunnen vangen. De visie van de inwoners op de rol van de gemeente is duidelijker geworden. Tot slot is een aantal concrete vragen bij de gemeente neergelegd. Op onze website staat een verslag van de huiskamergesprekken.

Vervolg
De input van de gesprekken en de reacties die we via de website hebben ontvangen, hebben we verwerkt in een visiedocument, dat u op onze website kunt vinden. Met instellingen, organisaties en adviescommissies werken we de visie uit tot kaders voor het nieuwe Wmo-beleidsplan. Alle informatie verwerken we in het Wmo-beleidsplan, dat in september wordt besproken door de gemeenteraad.


Bekendmaking beleidsregel belastingen
Op grond van artikel 139 van de Gemeentewet wordt bekend gemaakt dat door de heffingsambtenaar bij besluit van 30 mei 2013 is vastgesteld: de Beleidsregel toepassing wegingsfactoren en taxatietarieven Wet waardering onroerende zaken.

De ingangsdatum van deze beleidsregel is 30 mei 2013. De Beleidsregel toepassing wegingsfactotren van 9 augustus 2012 is ingetrokken. De tekst van het besluit ligt gedurende drie maanden kosteloos ter inzage bij de Publieksbalie in het gemeentehuis en is daar verkrijgbaar. Voor kopieën van het besluit moet een vergoeding worden betaald. Daarnaast kunt u de beleidsregel inzien via onze website.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Avond4daagse 2023 (11)

Avondvierdaagse Zuidhorn 2024: Record aantal kinderen uit Noordhorn en Zuidhorn in beweging

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Starttijden en routes voor de 5km en 10km en start/finish-locaties
Lees verder →
Onderling sterk karaoke (4)

Zingen en Swingen in Zonnehuis

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Karaoke en spelletjes middag voor jong en oud
Lees verder →
Braderie noordhorn 2024 (1)

Bui, braderie, bui

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Noordhorn voor en na de braderie geplaagd door regen, maar 's middags ontmoetingen en koopjes
Lees verder →
Zunobri stadskanaal

Zunobri pakt zwaarbevochten punten tegen MN en W

27 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
vorige wedstrijd werd redelijk makkelijk gewonnen door Zunobri
Lees verder →
Tentdienst

Tentdienst tijdens de feestweek in Noordhorn

23 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
De tentdienst brengt mensen uit Noordhorn en omgeving uit de verschillende kerken samen.
Lees verder →
Stekkie

Vissen is Cool!  Jeugdvergunning of jeugdvispas (de verschillen)

23 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Tip van hengelsportvereniging Noordhorn
Lees verder →