Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 2 oktober 2013

2 oktober 2013    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Hier kunt u de gemeentelijke informatie vinden. Aangevraagde en verleende vergunningen. Raadsbesluiten etc
Modder

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn.
Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Week 40

Aangevraagde vergunningen

Omgevingsvergunningen

Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevings-vergunning hebben ontvangen voor het:
• plaatsen van een dakkapel, Akkerend 1 te Zuidhorn

De aanvraagde omgevingsvergunning leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.

In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag. Voor informatie over de aangevraagde vergunning kunt u contact opnemen met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

Evenementenvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een vergunning/-ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van een:
• evenement “Met glans van de Schans” van 11 t/m 14 juni 2014 te Grijpskerk

In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag. Voor informatie over de aangevraagde vergunning kunt u contact opnemen met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor het kappen van:
• 9 essen en 5 iepen, Hornerhof te Zuidhorn

De melding ligt vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.


Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor het:
• Activiteitenbesluit: veranderen van het bedrijf, Hoendiep OZ 7 te Briltil

De melding ligt vanaf nu vier weken ter inzage bij de Publieksbalie.


Verleende vergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• plaatsen van 3 aankondigings-/verwijzingsborden in de gemeente Zuidhorn op 21 november 2013 ter aankondiging van/verwijzing naar een ontmoetingsdag te Zuidhorn (verzonden 23 september 2013);

Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend voor het:
• aanleggen van een uitrit, De Savornin Lohmanstraat te Zuidhorn (verzonden op 23 september 2013);

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie in het gemeentehuis: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

 

Open Huis op het adres Agenastraat 18 – Oostergast Zuidhorn Zaterdag 5 oktober van 11.00 – 13.00 uur

Kom naar de Oostergast voor een verrassend aanbod van vrije kavels en projectwoningen!

Modder op de weg!

Het is volop oogsttijd. Na de aardappels gaan nu ook de bieten uit de grond en op transport. Dat betekent dat u rekening moet houden met modder op de weg en dus met gladheid. Vooral nu de dagen korter en het weer natter wordt, kan modder zorgen voor gevaarlijke situaties.


Vaststelling wijzigingsplan 'Kernen Briltil en Zuidhorn 1e wijziging (Holtweg 1a)' ter inzage , gemeente Zuidhorn

Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat op 17 september 2013 het wijzigingsplan 'Kernen Briltil en Zuidhorn 1e wijziging (Holtweg 1a)' is vastgesteld. Het wijzigingsplan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Het wijzigingsplan ligt met bijbehorende stukken op grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 3.8 Wro met ingang van 4 oktober 2013 zes weken ter inzage.

Achtergrond
Het ontwerpwijzigingsplan maakt de vestiging van detailhandel in wit- en bruingoed in het bestaande bedrijfspand aan de Holtweg 1a te Zuidhorn mogelijk. Op het perceel staan twee gebouwen. In het meest westelijk gelegen pand wordt in beperkte mate verkoop van wit- en bruingoed mogelijk gemaakt.

Wijzigingsplan inzien
U kunt het vastgestelde wijzigingsplan 'Kernen Briltil en Zuidhorn 1e wijziging (Holtweg 1a)'  inzien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis aan de Hooiweg 9 te Zuidhorn. Op http://www.zuidhorn.nl kunt u meer informatie over het wijzigingsplan vinden, het plan raadplegen en de bronbestanden van het plan downloaden. Tevens staat het plan op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het wijzigingsplan is NL.IMRO.0056.WZZH121-VA01.

Beroep instellen
Op het ontwerpwijzigingsplan 'Kernen Briltil en Zuidhorn 1e wijziging (Holtweg 1a)' zijn geen zienswijzen ingediend. Van 4 oktober 2013 tot en met 14 november 2013 kan tegen het wijzigingsplan 'Kernen Briltil en Zuidhorn 1e wijziging (Holtweg 1a)' beroep ingesteld worden door:
• Belanghebbenden die kunnen aantonen, dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerp-wijzigingsplan bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar te maken.

In een beroepschrift moet u in ieder geval vermelden; uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen u beroep aantekent, zo mogelijk een kopie van het besluit en de redenen waarom u beroep instelt. Het beroepschrift kunt u sturen naar Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA  DEN HAAG of indienen via het digitaal loket: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/.

Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde wijzigingsplan niet. Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van 15 november 2013. Om de werking van het wijzigingsplan (van het onderdeel waartegen u beroep instelt), te schorsen kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven.  

Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594) 508 723.


Vaststelling wijzigingsplan 'Kernen Briltil en Zuidhorn 3e wijziging (Brilweg achter 21)' ter inzage , gemeente Zuidhorn

Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat op 17 september 2013 het wijzigingsplan 'Kernen Briltil en Zuidhorn 3e wijziging (Brilweg achter 21)' is vastgesteld. Het wijzigingsplan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken op grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 3.8 Wro met ingang van 4 oktober 2013 zes weken ter inzage.

Achtergrond
Het vastgestelde wijzigingsplan maakt het mogelijk dat het bestaande woongebouw aan de Brilweg 21 wordt opgesplitst in twee wooneenheden.

Wijzigingsplan inzien
U kunt het vastgestelde wijzigingsplan 'Kernen Briltil en Zuidhorn 3e wijziging (Brilweg achter 21)'  inzien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis aan de Hooiweg 9 te Zuidhorn. Op http://www.zuidhorn.nl kunt u meer informatie over het bestemmingsplan vinden, het plan raadplegen en de bronbestanden van het plan downloaden. Tevens staat het plan op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het wijzigingsplan is NL.IMRO.0056.WZZH133-VA01.

Beroep instellen
Op het ontwerpwijzigingsplan 'Kernen Briltil en Zuidhorn 3e wijziging (Brilweg achter 21)' zijn geen zienswijzen ingediend. Van 4 oktober 2013 tot en met 14 november 2013 kan tegen het wijzigingsplan 'Kernen Briltil en Zuidhorn 3e wijziging (Brilweg achter 21)'  beroep ingesteld worden door:
• Belanghebbenden die kunnen aantonen, dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerp-wijzigingsplan bij het college van Burgemeester en wethouders kenbaar te maken.

In een beroepschrift moet u in ieder geval vermelden; uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen u beroep aantekent, zo mogelijk een kopie van het besluit en de redenen waarom u beroep instelt. Het beroepschrift kunt u sturen naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA  DEN HAAG of indienen via het digitaal loket: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/.

Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde wijzigingsplan niet. Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van 15 november 2013. Om de werking van het wijzigingsplan (van het onderdeel waartegen u beroep instelt), te schorsen kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven.  

Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594) 508 723.


CPO‐Plankostenfonds maakt bouwen voor groepen gemakkelijker!

In groepsverband een droomhuis bouwen is leuk maar niet altijd even gemakkelijk. Dit heeft te vooral te maken met de opstartkosten. Groepen met bouwplannen kunnen hiervoor vanaf 1 oktober een lening aanvragen bij het CPO‐Plankostenfonds. Aanvragen indienen kan via http://www.ruimte-om-te-bouwen.nl. Met de oprichting van het CPO-Plankostenfonds willen vier lokale Rabobanken en Regio Groningen-Assen de woningbouw in de regio stimuleren.

 

Bedrijvenbeurs Zuidhorn

Maak kennis met ondernemers uit de gemeente en vergroot uw netwerk! Kom hiervoor 16 oktober aanstaande van 11.00 tot 17.00 uur naar het Best Western Hotel in Aduard. Entree kost niets, net als een kopje koffie/thee aangeboden door de standhouders.

Inschrijven als ondernemer
Er zijn 100 plaatsen beschikbaar. Vol = vol, dus schrijf u snel in via www.bedrijvenbeurszuidhorn.nl

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Adrian mey zonnehuis (1)

Muzikale injectie voor bewoners en medewerkers Zonnehuis

03 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Adrian Mey laat zijn betrokkenheid zien én horen
Lees verder →
Adrian mey-2019 zonder tekst

Adrian Mey laat bewoners Zonnehuis genieten

02 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Buitenoptreden van zanger
Lees verder →
Kuis team 2020 eigen foto

Rijwielhal Kuis wordt Bike Totaal Kuis Noordhorn

02 april 2020    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
Meer keus, leaseplan en fietspaspoort
Lees verder →
Mollema algarve twitter

Bauke: “Ik hoop dat ik het Coronavirus heb gehad”

02 april 2020    Zuidhorn-nieuws - Sport
Eerder was Bauke al bereid risico te nemen als de Olympische Spelen door zouden gaan
Lees verder →
Kat poes (1)

Ook katten indirect slachtoffer Coronavirus

01 april 2020    Zuidhorn-nieuws - fotos
Onschuldig fenomeen funest voor huisdieren
Lees verder →
Nynke

Jarig in Coronatijd

01 april 2020    Zuidhorn-nieuws
Een verjaardag om nooit te vergeten
Lees verder →