Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 1 oktober 2014

30 september 2014    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Over stremming Langestraat zuidzijde Noordhorn & Onderhoud Enexis gemeente Zuidhorn
Gemeentezh large gemeentepagina

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Wmo-adviesraad zoekt nieuw lid!
De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders op het brede terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van de Wmo is dat iedereen, dus jong en oud, met of zonder beperking, zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen en meedoen in de samenleving.
De adviesraad adviseert over maatschappelijke vraagstukken die op de gemeente afkomen, zoals die bijvoorbeeld voortvloeien uit de decentralisatie van de jeugdzorg, de begeleiding uit de AWBZ en de participatiewet. Gezien de huidige samenstelling van de Adviesraad Wmo zijn we vooral op zoek naar mensen die deskundig zijn of affiniteit hebben met jeugd en jongeren (-werk), sport of de participatiewet. De adviesraad Wmo is onafhankelijk, de leden verrichten hun werkzaamheden ‘zonder last of ruggespraak’. De adviesraad vergadert één keer per maand op de maandagochtend. Leden van de adviesraad Wmo Zuidhorn kunnen onkosten declareren. De adviesraad zoekt een enthousiast en (maatschappelijk) betrokken lid.
Wij zijn op zoek naar een iemand, die:
> woont in de gemeente Zuidhorn;
> sociaal en maatschappelijk betrokken is en beschikt over inlevingsvermogen;
een constructieve houding heeft, goed kan luisteren, overleggen en zoeken naar oplossingen;
> affiniteit heeft met het (brede) terrein dat de Wmo bestrijkt;
> affiniteit heeft/deskundig is op het gebied van jeugd en jongeren (-werk), sport of de participatiewet;
> bereid is zich voor een periode van vier jaar (of tot de verwachte herindeling van de gemeenten) vrijwillig in te zetten voor de adviesraad.

Informatie
Informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij de voorzitter van de adviesraad, de heer Jeen van Manen, telefoonnummer (0594) 21 24 43.
Interesse?
Hebt u interesse en wilt u graag uw steentje bijdragen aan de maatschappelijke ondersteuning? Stuurt u dan vóór 15 oktober 2014 een gemotiveerde brief aan de heer J.A. van Manen, De Singel 24, 9843 ES Grijpskerk of een mail naar ja.vanmanen7@gmail.com. De eerste gesprekken vinden plaats op 20 oktober 2014 in de middag.

Vergadering gemeenteraad
Maandag 6 oktober 2014 vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur in het gemeentehuis te Zuidhorn. De vergadering is openbaar, u bent van harte welkom!
Aan de orde komen:
> Regionaal beleidsplan veiligheid 2015-2018 (O) *)
> Novatec: Jaarrekening 2013, begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 (O) *)
> Bestemmingsplan 'Gaickingalaan Wold en Waard' ((v)B)
> Grondexploitatie Oostergast ((v)B) *)
> Onderzoek wegbeheer ((v)B) *)
> Visie wegbeheer 2015-2019 ((v)B) *)
> Implementatie Wet Markt en Overheid ((v)B) *)
> Archiefverordening ((v)B) *)
> Kadernota Archeologie en cultuurhistorie gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn ((v)B) *)
(O)=Opiniërend
(v)B= (voorbereidend) Besluitvormend
Over de agendapunten met een * is inspraak door belanghebbenden mogelijk. Verzoek om dit voor de raadsvergadering door te geven aan de griffier, maar u kunt ook eerder uw mening kenbaar maken bij de raadsleden. U kunt hiervoor een mail sturen aan de griffie en/of raadsleden rechtstreeks benaderen. Contactgegevens griffie: griffie@zuidhorn.nl/ (0594) 50 87 81.

Zaterdag 4 oktober Open Huis
Boteinstraat 7 Oostergast!
Kom tussen 11.00 - 13.00 uur naar de Oostergast in Zuidhorn en laat u informeren over het actuele aanbod van vrije kavels en woningen. Houd voor meer info de website in de gaten: http://www.deoostergast.info

Aangevraagde vergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een vergunning/- ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van een:
> estafetteloop tbv Serious Request op 19 en 20 december 2014 rondom de sporthal Quicksilver S te Zuidhorn
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag.

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning voor de activiteit “bouw” te verlenen waarvoor ook een afwijking van het bestemmingsplan is aangevraagd, voor:
> het bouwen van 6 woningen, a/d Boteinstraat te Zuidhorn
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt met bijbehorende  stukken vanaf 2 oktober 2014 zes weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden, hun zienswijze(n) bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.
 

Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een mgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> bouwen van een garage/berging, Hellingweg 4 te Briltil
> verbouwen van een woning, Balkstreek 1b te Visvliet
> plaatsen van een dakkapel, Polluxstraat 12 te Zuidhorn
> uitbreiden van een woning en garage, Zuiderweg 3 te Zuidhorn
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96. In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
> enkele bomen, Rijksstraatweg 15 te Zuidhorn
> 1 esdoorn, a/d Kortenear te Zuidhorn
> 3 bomen a/h Van Starkenborghkanaal ZZ te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend voor het organiseren van:
> een openingsfeest Kom Zuidhorn op 4 oktober 2014 van 10.00 tot 01.00 uur in centrum te Zuidhorn (verzonden 25 september 2014)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Oktoberfeest op 3 oktober 2014 van 22.00 tot 02.00 uur en een optreden van Switch op 15 november 2014 van 22.00 tot 02.00 uur in het dorpshuis, Englumstraat 10 te Oldehove (verzonden 18 september 2014)
> plaatsen van 3 reclameborden in het dorp Oldehove en het plaatsen van 1 banner in de voortuin van het dorpshuis te Oldehove van 19 september t/m 3 oktober 2014 ter aankondiging van een Oktoberfeest te Oldehove (verzonden 18 september 2014)
> plaatsen van 10 reclameborden in de gemeente Zuidhorn en het plaatsen van 1 banner in de voortuin van het dorpshuis te Oldehove van 25 oktober t/m 15 november 2014 ter aankondiging van een optreden van Switch te Oldehove (verzonden 18 september 2014)
> plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 3 november t/m 16 november 2014 ter aankondiging van de open dag van NHL Hogeschool op 15 november 2014 (verzonden 22 september 2014)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een openingsfeest Kom Zuidhorn op 4 oktober 2014 van 10.00 tot 01.00 uur in het centrum te Zuidhorn (verzonden 25 september 2014)

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend:
> o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een openingsfeest Kom Zuidhorn op 4 oktober 2014 van 10.00 tot 01.00 uur, in een tent op de parkeerplaats a/d Hoofdstraat te Zuidhorn (verzonden 25 september 2014)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Brandbeveiligingsverordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is verleend voor:
> het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) op 4 oktober 2014 ten behoeve van een openingsfeest Kom Zuidhorn te Zuidhorn (verzonden op 25 september 2014)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunning binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college.

Verleende aanwezigheidsvergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende aanwezigheidsvergunning heeft verleend voor:
> 2 kansspelautomaten, Hoofdstraat 2 te Zuidhorn (verzonden 22 september 2014)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunning binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Informatie over de publicaties via (0594) 50 88 88. Tenzij anders aangegeven.

Stremming Langestraat zuidzijde Noordhorn
Maandag 22 september is gestart met de reconstructie van de Langestraat (zuidzijde) tussen de Oosterweg en de zuidelijke aansluiting met de N355 te Noordhorn.
De werkzaamheden worden (afhankelijk van de weersomstandigheden) in de maand oktober aangepakt en naar verwachting eind oktober afgerond. Dit betekent dat het doorgaande verkeer geen doorgang heeft. Het doorgaande verkeer wordt door middel van borden omgeleid. De direct aanwonenden zijn per brief ingelicht over de planning en bereikbaarheid. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de planning aangepast worden.
Met vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de Publieksbalie van de gemeente Zuidhorn via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Onderhoud Enexis gemeente Zuidhorn
Het betrouwbaar leveren van Gas en Electra staat bij Enexis voorop. Om dit te kunnen waarborgen zorgen wij ervoor dat onze netten/leidingen goed onderhouden worden.
Wat gaat Enexis doen?
Enexis gaat vanaf eind september 2014 het hogedruk gasnet omgeving Oldehove en Niehove vernieuwen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer VSH in opdracht van Enexis. De voorgenomen werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Zuidhorn.
Wat betekent dit voor u?
U kunt werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen en uw oprit kan tijdelijk niet toegankelijk zijn, omdat de straat is opengebroken. Tevens kan het voorkomen dat er bebording t.b.v. de doorstroming van het verkeer tijdelijk wordt aangepast. Met betrekking tot de gaslevering zult u niets merken.
De bewoners die vanaf het hogedruk gasnet gevoed worden, ontvangen vooraf een schriftelijke aankondiging van onze aannemer wanneer u een eventuele gasonderbreking kunt verwachten.
Wij vragen uw begrip voor de eventuele overlast die we veroorzaken. Uiteraard doen we er alles aan dit zoveel mogelijk te beperken.
Hoe informeren we u?
Voor vragen en of opmerkingen is er de mogelijkheid de uitvoerder op het werk aan te spreken of een mail te sturen naar peter.van.der.heide@enexis.nl.
Hoe lang duren de werkzaamheden?
Aannemer VSH start in week 40 met de graafwerkzaamheden. Eind februari 2015 is naar verwachting het totale werk gereed.

Stand van zaken onderzoek
De gemeente Zuidhorn neemt van september 2014 tot maart 2015 deel aan het onderzoek ‘Waarstaatjegemeente.nl’. Medio september hebben 1800 willekeurige inwoners een vragenlijst ontvangen met vragen over de gemeente. We hebben al ruim 400 ingevulde vragenlijsten retour ontvangen, via de post en via internet. We danken iedereen hartelijk, die de vragenlijst inmiddels heeft ingevuld!

Invullen vragenlijsten
Om een zo representatief mogelijk beeld te verkrijgen, willen we zoveel mogelijk ingevulde vragenlijsten ontvangen. Hebt u een vragenlijst ontvangen, maar deze nog niet ingevuld, dan vragen wij u dit alsnog te doen. In de vragenlijst kunt u uw waardering geven over de leef- en woonomgeving, gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn.
Alvast hartelijk dank voor de moeite! U kunt de vragenlijst nog tot 18 oktober invullen en terugsturen.

Informatie
Met de resultaten van het onderzoek kunnen wij op hoofdlijnen aangeven hoe onze gemeente er op dit moment volgens u als inwoner voor staat. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, telefoonnummer (0594) 50 87 34 of kijken op http://www.waarstaatjegemeente.nl.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!
Bert Swart,
Burgemeester

Iedereen die zich heeft ingezet voor Tocht om de Noord 2014 bedankt! Namens de gemeente besturen.

 

Groen rubriek: bomen
Bomen zorgen voor een plezierige woonomgeving. Ze zijn beeldbepalend en vormen de ruggegraat van het groen. Soms worden bomen ziek door een plaag of epidemie zoals de essentaksterfte, kastanjebloedingsziekte, iepziekte of de eikenprocessierups.
Door inspecties houden we de bomen goed in de gaten. U kunt ervan op aan dat we passende maatregelen nemen wanneer een plaag of epidemie onze bomen aantast. Drastische maatregelen zoals het kappen van bomen sluiten we niet uit, maar we kiezen liever voor behoud van bomen. Niet alle boomziektes zijn dodelijk en vaak herstelt de natuur zich vanzelf. We begrijpen dat het weleens hinderlijk kan zijn een zieke boom te laten staan.
De eikenprocessierups, de iepziekte en de essentaksterfte houden ons het meest bezig. We monitoren ieder jaar de eikenprocessierups. Gelukkig komt deze rups nog niet in onze gemeente voor. Deze plaag kan ook vervelend zijn voor mens en dier. De iepziekte is onder controle. De essentaksterfte komt veel voor. Hiervoor kappen we bomen en indien nodig planten we nieuwe terug.

Wilt u meer weten hoe we als gemeente met het groen omgaan. Bel dan eens met de afdeling Openbare Werken via telefoonnummer (0594) 50 88 88. Of download de groenvisie van de gemeentelijke website http://www.zuidhorn.nl.

De verandering in de zorg raakt iedereen...
Wat gaat er veranderen voor mensen die zorg hebben vanuit de AWBZ of de Wmo?

Een verhaal uit de prakijjk
De heer en mevrouw Postma wonen al sinds hun pensionering in een eengezinswoning in een dorp in het Westerkwartier. Ze zijn zich in de loop van de jaren helemaal thuis gaan voelen en hebben veel contacten opgebouwd in de buurt en het verenigingsleven. Hoewel de heer Postma behoorlijk wat beperkingen heeft door de ziekte van Parkinson en beginnende dementie, willen ze toch graag in deze buurt blijven wonen. Met hulp van buren, kennissen en familie en de thuiszorg die meneer dagelijks komt helpen met wassen en aankleden lukt dat tot nog toe goed.
Om ervoor te zorgen dat mevrouw Postma de intensieve mantelzorgtaak kan volhouden, gaat ze er af en toe een weekje tussenuit. De heer Postma gaat dan die week logeren in het verzorgingshuis waar hij ook twee dagen per week de dagopvang bezoekt. Maar kan dit allemaal zo blijven als op 1 januari 2015 deze zorg die nu onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere ziektekosten) valt, verandert?

De overheid hervormt de langdurige zorg. Waarom is dat?
In Nederland zijn zorg en ondersteuning goed geregeld. Voor ouderen en voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of een psychische stoornis. Toch zijn veranderingen nodig. Ouderen en mensen met een beperking of stoornis willen zo zelfstandig mogelijk leven. Dat kan als de overheid de langdurige zorg anders en goedkoper organiseert.
Vanaf 1 januari 2015 is de begeleiding en/of dagbesteding voor mensen die thuis wonen, een taak van de gemeente. Dat geldt ook voor kortdurend verblijf en/of logeeropvang. De zorgverzekeraar regelt de verpleging en verzorging thuis. Voor iedereen is er straks maatwerk.
Dat betekent dat de zorg en ondersteuning goed aansluiten op de persoonlijke omstandigheden van mensen.

Wat betekent de verandering per 1 januari 2015 voor u?
U ontvangt thuis zorg vanuit de AWBZ
De AWBZ vervalt per 1 januari 2015. Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf gaan over naar de gemeente. Krijgt u momenteel verpleging of verzorging thuis op grond van de AWBZ? Vanaf 1 januari 2015 valt dit onder de Zorgverzekeringswet. Hiervoor kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar.

U ontvangt thuis zorg vanuit de AWBZ
De AWBZ vervalt per 1 januari 2015. Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf gaan over naar de gemeente. Krijgt u momenteel verpleging of verzorging thuis op grond van de AWBZ? Vanaf 1 januari 2015 valt dit onder de Zorgverzekeringswet. Hiervoor kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar.

U ontvangt ondersteuning vanuit de Wmo
Het kan zijn dat de gemeente u op dit moment ondersteuning biedt vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Door de invoering van de Wmo 2015 gaat de gemeente deze ondersteuning anders organiseren. Dit kan ook gevolgen hebben voor u. Is dit het geval, dan neemt een medewerker van de gemeente contact met u op. De medewerker bespreekt dan samen met u welke ondersteuning het beste bij u past. Beslist de gemeente na het gesprek, dat uw ondersteuning wijzigt? Dan houden we een redelijke periode aan voordat deze wijzigingen voor u ingaan.

Wat houdt de overgangsregeling van AWBZ naar Wmo in?
Mensen met een geldige indicatie voor begeleiding, dagbesteding of kortdurend verblijf krijgen in 2015 het hele jaar nog hulp. Behalve wanneer hun indicatie voor 31 december 2015 afloopt. Dan geldt de overgangsregeling tot de einddatum van de indicatie. De gemeente bekijkt in 2015 hoe de hulp daarna wordt geregeld. Dat doet de gemeente samen met u.

Meer weten?
De gemeenten in het Westerkwartier houden u regelmaig op de hoogte van de ontwikkelingen.
Dat doen we onder meer via deze gemeentepagina, bijeenkomsten, gesprekken, brieven en/of folders.
Daarnaast kunt u informatie over de veranderingen in de zorg vinden op de gemeentelijke websites:
http://www.grootegast.nl/zorg
http://www.marum.nl/zorg
http://www.leek.nl/zorg
http://www.zuidhorn.nl/zorg

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw gemeente.

  • Milieuzak
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Slide

Kom in Zuidhorn evenement de moeite waard

03 oktober 2023    Zuidhorn-nieuws
Zaterdag 7 oktober : Straattheater, standhouders, muziek en kinderactiviteiten
Lees verder →
Foto-expositie archief

Fotogroep InFocus zorgt voor kleurexplosie van Rudie Wiersma Fotografie

03 oktober 2023    Zuidhorn-nieuws
Fotogroep InFocus is een enthousiast groepje amateurfotografen met uitvalsbasis Zuidhorn.
Lees verder →
Nikijacobs

The Ballad of Mauthausen – Aduarder Abdijconcerten

03 oktober 2023    Zuidhorn-nieuws
Niki Jacobs & Band
Lees verder →