Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Actiepunten gemeente voor Kommerzijl

27 mei 2008    Zuidhorn-nieuws - Regio-nieuws
Lijst met actiepunten voortvloeiende uit het bestuurlijk overleg met het bestuur van Aktie ‘68, gehouden op 22 april 2008 in het dorpshuis de Soltketen te Kommerzijl.


Duplexwoningen aan de Tuinbouwstraat
Het bestuur heeft het gevoel dat het complex door Wold en Waard voor zogenaamde doorstromers wordt gebruikt.

De heer Oomkes zegt, dat twee van de vier duplexwoningen leeg staan. Met de zittende huishoudens wordt momenteel gesproken over verhuizing. Zodra het pand leeg staat, volgt sloop. Dan wordt eerst getracht de kavel aan te bieden aan een particulier. Biedt dat binnen een half jaar geen soulaas, dan wordt er een levensloopbestendige twee-onder-één-kap woning gebouwd. Deze komt dan in de verkoop. Bij geen belangstelling volgt verhuur.

Natte plek bij entree sportveld en afdekking JOP
Het bestuur wijst er op, dat nog steeds sprake is van een natte plek bij de entree van het sportveld. Dit komt omdat er gravel in de ondergrond aanwezig is, waardoor het frezen van de grond en het opnieuw inzaaien niet tot verbetering leidt.
ACTIE:
De heer Oomkes zegt toe, dat Openbare Werken opnieuw beziet welke mogelijkheid er is om verbetering in de situatie aan te brengen, waarbij rekening wordt gehouden met de opmerking over de aanwezigheid van gravel in de ondergrond.

Verder wijst het bestuur op de geluidsoverlast van spelende kinderen op de bovenzijde van de JOP. Is het mogelijk dat alsnog grond wordt aangebracht aan de achterzijde en bovenop de JOP, zoals bij de presentatie van het plan is toegezegd?
ACTIE:
Toegezegd wordt dat Openbare Werken de mogelijkheden daarvoor onderzoekt.

Parkeren op doorgaande route en in woonstraten blijft irritant lastig
Het bestuur deelt mee, dat nog steeds op de Hogeweg en de Pamaweg wordt geparkeerd; half op rijweg, half op stoep. Verder wordt hinder ondervonden van een geparkeerde vrachtauto op het parkeerterrein voor de begraafplaats.

De heer Fennema adviseert het bestuur voor beide onderwerpen contact te zoeken met buurtagent Walda. Het bestuur zegt toe hierover een afspraak te maken met de heer Walda.
ACTIE:
Daarnaast zegt de heer Fennema toe, dat hij beide onderwerpen aan de orde zal stellen in het eerst volgende overleg met de Regiopolitie.

Verkeersveiligheid Hogeweg en aanleg fietspad langs het Kommerzijlsterdiep
Het bestuur merkt op, dat de Hogeweg smal is met hoge bermen en dat de middenstreep ontbreekt. Dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede. Gepleit wordt daarom voor de aanleg van een fietspad langs de Hogeweg en een recreatief fietspad langs het Kommerzijlsterdiep.

De heer Fennema zegt dat naar verwachting nog dit jaar zogenaamde kantbelijning op het wegdek wordt aangebracht. Vervolgens zegt de heer Oomkes, dat de wensen van het bestuur ten aanzien van de aanleg van de fietspaden bij het college bekend zijn. Zoals in het overleg vorig jaar is aangegeven geeft het college meer prioriteit aan de aanleg van fietspaden elders in de gemeente.Problemen kavelverdeling aan De Kade, riolering en schuine bestrating kade
Het bestuur schetst in het kort de problematiek. Omdat het een privékwestie betreft, zegt de heer Oomkes terughoudend te zijn in het doen van mededelingen. Het bestuur toont hiervoor begrip.

Aan de oplossing van de rioleringsproblemen wordt hard gewerkt. Een extern buro doet momenteel onderzoek. De uitkomst daarvan is bindend voor beide partijen.

Onafgebouwde woningen aan De Kade en Appelhof
Het bestuur deelt mee, dat de overlast steeds verder toeneemt. Wat kan het gemeentebestuur daartegen ondernemen? Ook de hekwerken rondom de onafgebouwde woningen veroorzaken overlast voor de omgeving.

De heer Oomkes zegt dat er weinig mogelijkheden zijn zolang de eigenaar af en toe aan en in de woning werkzaamheden verricht. Daarvan is volgens opgave van Bouw- en woningtoezicht nog steeds sprake.
ACTIE:
Desondanks zal hij Bouw- en woningtoezicht verzoeken over de vorderingen van de bouwactiviteiten advies uit te brengen aan het college. Daarbij dient ook te worden bezien of de hekwerken rondom de woning op juiste wijze zijn geplaatst.

Vervolgens vraagt het bestuur de aandacht van het college voor de opslag van bouwmaterialen bij de in aanbouw zijnde woning aan de Appelhof, waaronder de opslag van klinkers op de nooddam richting het Hoogholtje. Het bestuur geeft daarbij tevens aan de nooddam graag te behouden als voet-/fietspad richting het hoogholtje.
ACTIE:
Toegezegd wordt, dat Bouw- en woningtoezicht een inspectie zal uitvoeren op de bouwplaats. Van het verzoek tot behoud van de nooddam wordt kennis genomen.

Historische begraafplaats bij molen behouden
Het bestuur vraagt of de historische begraafplaats opgeknapt kan worden. Met name de entree behoeft verbetering. Ook de plaatsing van een zitbankje wordt wenselijk geacht. Verder vraagt het bestuur zich af waar de verwijderde grafstenen zijn gebleven. Het bestuur betreurt de verwijdering en wil graag op de hoogte worden gebracht van het beleid in dezen.
ACTIE:
Over het opknappen van de begraafplaats stelt de heer Oomkes het bestuur voor daarover contact op te nemen met de Stichting Landschapsonderhoud. Deze stichting heeft ook elders in de gemeente oude begraafplaatsen opgeknapt. Verder zegt hij toe, dat het bestuur ingelicht wordt over de afvoer van de oude grafzerken en het beleid dat daarin wordt gevoerd.

Restauratie brug en sluis
Het bestuur heeft een kopie van de brief ontvangen over een aangevraagd rapport bij een architect. Technici van het bestuur willen graag hun bevindingen aanvullen en hoe is de planning verder?

De heer Oomkes deelt mee, dat het waterschap en de gemeente aan architect Holstein opdracht hebben gegeven om een globale raming te maken van het achterstallig onderhoud en de herstelkosten. Een kopie van de opdracht is inderdaad naar het bestuur gegaan. Over de onderhoudstoestand heeft al een gesprek plaatsgevonden tussen het bestuur, de gemeente en het waterschap. De bevindingen van de technici van het bestuur, ondersteund met foto’s, zijn inmiddels bij Holstein. Extra overleg is thans niet noodzakelijk. Vóór de zomervakantie komt Holstein met een rapport. Daarna volgt ook weer overleg met de technici van het bestuur.

Café op Het Hoekje
Het bestuur deelt mee, dat twee dorpsgenoten het café wilden gaan runnen. Een verzoek daartoe is door de gemeente afgewezen wegens milieu- en veiligheidseisen. Het bestuur wil daarover graag nader worden ingelicht.

De heer Fennema geeft een uiteenzetting van de huidige stand van zaken.
ACTIE:
Bouw- en woningtoezicht wordt verzocht onderzoek te doen naar de staat van onderhoud van het pand en de daarmee samenhangende veiligheid rondom het pand.

Toerisme en toeristische routes
Het bestuur vraagt wat het gemeentelijk beleid is met betrekking tot het toerisme en de toeristische routes en of daarin ook een rol is weggelegd voor het bestuur.

De heer Oomkes zegt, dat de vier Westerkwartier gemeenten samenwerken op het gebied van recreatie en toerisme. In de overeenkomst die de vier gemeenten gesloten hebben, zijn drie speerpunten benoemd, t.w.: de versterking van de VVV’s;het vormen van een toeristisch platform in het Westerkwartier;realisering van een fietsknooppuntensysteem in het Westerkwartier. Hierbij moet met name gedacht worden aan de bewegwijzering.De gemeente neemt initiatieven in overleg met de ondernemers in de gemeente. Vooralsnog is er geen rol weggelegd voor de besturen van de dorpsverenigingen.

Behoud monumenten
Het bestuur vraagt of de gemeentelijke monumentenlijst al gereed is.

De heer Oomkes zegt dat de groslijst in concept gereed is. Daarover is overleg geweest met de opstellers van de concept-lijst. De hoeveelheid van objecten in de lijst zal worden teruggebracht tot een twintigtal gemeentelijke monumenten en worden aangevuld met enkele ensembles. De bedoeling is de lijst vóór de aanstaande zomervakantie gereed te hebben. De heer Oomkes wijst er in dit verband op, dat het risico aanwezig is dat geen van de door het bestuur voorgedragen objecten op de definitieve gemeentelijke monumentenlijst terecht komt.

Onderzoek toekomstvisie
Het bestuur vraagt naar de procedure rondom de opstelling van de gemeentelijke toekomstvisie.

De heer Fennema gaat in het kort in op de aanpak. De gemeenteraad is actief betrokken bij de voorbereiding. Op dit moment worden externe bureaus uitgenodigd offerte uit te brengen voor de opstelling van de concept-visie. Na een keuze te hebben gemaakt voor een bureau, zal een interactief proces met de bevolking en de dorpsverenigingen starten voor de opstelling van de concept-visie. Volgens planning dient de toekomstvisie uiterlijk in juli 2009 gereed te zijn.

Verslaggeving aan de pers
Het bestuur heeft het verzoek liggen van het college om de verslagen van de bestuurlijke overleggen door te zenden aan de pers. Het bestuur geeft om verschillende redenen aan, dat zij graag daarin met het college de regie wil houden.
ACTIE:
Besloten wordt de concept-verslagen steeds ter goedkeuring aan het bestuur voor te leggen. Pas na goedkeuring wordt het verslag aan de pers gezonden.

Sociale veiligheid
De heer Fennema vraagt het bestuur of er nog sociaal onveilige locaties in het dorp zijn. Het bestuur zegt dat daarvan momenteel geen sprake is en zegt toe dit punt in het vervolg in de ronde met de opzichter aan de orde te stellen.

Zuidhorn, 29 april 2008.
Aanwezig: namens het bestuur:
de heer P. Smit
de heer F. Talstra
mevrouw K. van Schalkwijk
mevrouw J. Smedema
de heer J. Ellens
de heer H. de Boer
de heer L. Hoogstra

namens de gemeente:
de heer E. Fennema
de heer J.Oomkes
de heer S. de Vries
de heer B.J. Groenewolt

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Kerstmarkt zuidhorn 2019

Winterfair Zuidhorn: aftrap van kerstmarkten seizoen op vrijdag 9 december

08 december 2022    Zuidhorn-nieuws
van 15.00 tot 21.00 uur de kerstsfeer komen proeven in de Hoofdstraat en Overtuinenpassage
Lees verder →
Piety-2

Coby Duisterwinkel en Piety over thema Vriendschap tijdens gedichtendag

08 december 2022    Zuidhorn-nieuws
Een leuke, inspirerende avond met dichters uit de regio én verder weg.
Lees verder →
Ondertekening prestatieafspraken

Ondertekening prestatieafspraken Woonvisie Westerkwartier 2023

08 december 2022    Zuidhorn-nieuws
Partijen zetten in op meer sociale nieuwbouw, vooral in Zuidhorn
Lees verder →
Amnesty

Stilstaan bij de mensenrechten

07 december 2022    Zuidhorn-nieuws
Gemeente Westerkwartier hijst de vlag voor de Dag van de Rechten van de Mens
Lees verder →
 

Gemeentehuis Grootegast vier maanden dicht

07 december 2022    Zuidhorn-nieuws
De locatie Grootegast sluit haar deuren tussen 1 januari en 1 mei 2023. Op 15 maart 2023 kan e wel gestemd worden.
Lees verder →
Militaribeurs

Militaria-beurs in Grootegast

07 december 2022    Zuidhorn-nieuws - Regio-nieuws
Op deze beurs zijn meer dan twintig standhouders aanwezig
Lees verder →