Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Volledige Voorjaarsnota Zuidhorn 2009

24 juni 2009    Zuidhorn-nieuws
Voorjaarsnota 2009: alle zeilen bijzetten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn presenteert in de voorjaarsnota 2009 de kaders voor de begroting 2010. De gemeente moet in de huidige recessie

Voorjaarsnota 2009: alle zeilen bijzetten


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn presenteert in de voorjaarsnota 2009 de kaders voor de begroting 2010. De gemeente moet in de huidige recessie alle zeilen bijzetten om de nadelige maatschappelijke gevolgen te verzachten. De gemeente wil de komende jaren blijven investeren in het voorzieningenniveau. Dit kan alleen als de gemeente bezuinigt en de OZB meer dan trendmatig verhoogt.

Ontwikkelingen
De voorjaarsnota laat ook de algemene ontwikkelingen zien, die invloed hebben op de financiële positie van de gemeente. Eén van deze ontwikkelingen is de verlaging van de algemene uitkering uit het Gemeentefomds. De gemeente moet het in 2010 met een bedrag van € 324.000 minder doen. De recessie betekent verder ook meer uitgaven voor uitkeringen en minder inkomsten voor leges. De gemeente wil echter wel blijven investeren en wel voor een bedrag van bijna € 19 miljoen. Voor ongeveer € 15 miljoen is al geld gereserveerd c.q. bestemd. De resterende € 4 miljoen is nog niet gedekt. Het college stelt daarom voor de OZB, naast de verhoging van de inflatie, de komende drie jaar met 4% te verhogen. Voor een huiseigenaar met een woning van € 225.000 komt dat neer op ongeveer een tientje per jaar.

Nieuwe investeringen
De gemeente wil onder andere investeren in een brede school in de kern van Zuidhorn en in nieuwe, uitgebreidere sportvoorzieningen in Grijpskerk en Zuidhorn.

Brede school

Een brede school is een school waarin schoolse activiteiten worden gecombineerd met aanvullende activiteiten en voorzieningen zoals (buitenschoolse)kinderopvang. Het college verwacht over een aantal jaar voldoende leerlingen voor een brede school in de wijk de Oostergast. Tot die tijd kiest de gemeente voor tijdelijke huisvesting in de vorm van twee-onder-één-kap woningen (schoolwoningen), die dienen als schoollokalen. Zodra het permanente gebouw van de brede school gereed is, worden de schoolwoningen weer als woning verkocht.

Kunstgrasveld

Voor 2010 is een bedrag van € 460.000 opgenomen voor het kunstgrasveld in Grijpskerk. VV Grijpskerk kampt met een tekort aan wedstrijdcapaciteit. De beste oplossing om dit probleem te verhelpen, is het aanleggen van een nieuw kunstgrasveld achter de kantine van de voetbalvereniging. Het tekort aan wedstrijdcapaciteit wordt hiermee opgelost. Tevens betekent het een enorme verbetering van de trainingsfaciliteiten.

spoor
De komende jaren wil de gemeente ook bijdragen aan: de nieuwbouw van obs De Borgh in Zuidhorn, aanleg van de rondweg Aduard, omleggen van de bestaande N355 tussen Zuidhorn en Noordhorn, verdubbelen van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden (voor aanpassing spoorwegviaducten) en verbeteren van de verbinding tussen Groningen en Aduard/Zuidhorn (N355).

Nieuw beleid
Voor 2010 is voor structureel nieuw beleid een bedrag van € 200.000 beschikbaar en voor incidenteel nieuw beleid € 297.000. Het grootste bedrag voor structureel nieuw beleid gaat naar de bijdrage verzelfstandiging basisonderwijs, onderhoud scholen en de basisvoorzieningen voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Extra bijdrage verzelfstandiging openbaar onderwijs (structureel)
Per 1 januari is het openbaar onderwijs verzelfstandigd en omgezet in de Stichting Openbaar Onderwijs Zuidhorn. De extra bijdrage van € 50.000 is nodig om op termijn als zelfstandige stichting, zonder gemeentelijke bijdrage, te kunnen functioneren.

CJG (structureel)
In het voorjaar van 2010 wil de gemeente van start met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), een herkenbaar en laagdrempelig inlooppunt waar (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar met al hun vragen over opgroeien en opvoeden terecht kunnen. Binnen dit centrum werken verschillende (zorg)partijen samen. Hier is een bedrag van € 83.000 mee gemoeid.

Onderwijs huisvesting (incidenteel)

De gemeente heeft de zorgplicht voor de huisvesting van alle scholen in de gemeente. Om te voorzien in voldoende onderwijshuisvesting huurt de gemeente noodlokalen voor de basisschool Het Anker in Zuidhorn en het Lauwerscollege te Grijpskerk. De kosten hiervoor bedragen € 28.000.

Voor incidenteel nieuw beleid geeft de gemeente prioriteit aan het ophogen van het promotiebudget Westerkwartier en het armoedeonderzoek.

Promotie Westerkwartier (incidenteel)

Begin 2008 werd het Toeristisch Platform Westerkwartier in het leven geroepen, een platform waarin ondernemers uit de regio zijn verenigd. Ter ondersteuning van dit platform is voor een periode van twee jaar een toeristische aanjager aangetrokken. Deze wordt deels gefinancierd uit Leader-gelden en deels door de vier Westerkwartiergemeenten. Voor 2010 is voor promotie van het Westerkwartier een bedrag van € 10.000 gereserveerd.

Armoedebeleid (incidenteel)
De gemeente wil de aanbevelingen uit het armoedeonderzoek 2007 uitvoeren. Concreet betekent dit dat de gemeente de vergoedingen uniformeert en ophoogt. Om meer mensen te bereiken die voor het armoedebeleid in aanmerking komen vereenvoudigt de gemeente de aanvraagprocedures en besteedt zij meer aandacht aan voorlichting, preventie en opleiding. Om het ingezette beleid van 2008 te kunnen continueren is in 2010 € 12.000 nodig. Vanaf 2011 zijn de middelen van het rijk op voldoende niveau om de maatregelen uit te voeren.

Vervangingsinvesteringen

De gemeente pleegt in Noordhorn vervangingsinvesteringen in de bovengrondse infrastructuur in relatie met rioleringswerkzaamheden. Het betreft met name de Oosterweg en de Nieuwstraat.

Bezuinigingen
Om het bestaande financieel beleid uit te kunnen voeren, ontkomt de gemeente de komende jaren niet aan bezuinigingen. Het gaat om een bedrag van € 450.000 voor 2010 oplopend naar een bedrag van € 700.000 voor 2013. De gemeente wil bezuinigen door een efficiëntere werkwijze in de organisatie, door (meer) samenwerking te zoeken met andere gemeenten, maar ook door te bezuinigen met effecten op het voorzieningenniveau.

Tot slot
De gemeente wil ook de komende jaren een sluitende en realistische begroting en meerjarenraming presenteren, om met vertrouwen een gezonde financiele toekomst tegemoet te zien.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Winterfair zuidhorn (2)

Winterfair Zuidhorn: Gluhwein, Oliebollen, vuurkorven, kerstbomen en muziek

05 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Nieuwe traditie: Gezamenlijk ontsteken van de Kerstboom
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Wijzigingen openingstijden en afval feestdagen & Mantelzorgcafé Westerkwartier

05 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Westerkwartier Gemeentenieuws 5 december 2023
Lees verder →
Zunobri 2023 zaal

Zunobri plukt geen vruchten van nieuw aanvalsplan

04 december 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
Kampioensplannen voorlopig in de ijskast
Lees verder →
Ruben, hanne en mathijs tafeltennis

Kampioenen bij tafeltennisvereniging Talero!

04 december 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
jeugdteam & seniorenteam
Lees verder →
Avishai cohen foto sam harfouche

Jazz te Gast 2024 met toppers Avishai Cohen en Tijn Wybenga

01 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Bekend gemaakt tijdens info avond
Lees verder →
Ftc robotwedstrijd

Pretty Smart Robotics haalt FTC robotwedstrijd naar Westerkwartier

01 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Eerste "thuiswedstrijd" voor Noordelijke teams
Lees verder →