Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Verslag overleg met Dorpsbelangen Saaksum

14 juli 2009    Zuidhorn-nieuws
Lijst met actiepunten voortvloeiende uit het bestuurlijk overleg met het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Saaksum, gehouden op 23 juni 2009 in het dorpshuis te Saaksum.


Aanwezig: namens het bestuur:
mevrouw M. Franssens-van der Veen
mevrouw J. Veenstra-Kits
de heer A. Huizing
de heer G. Luursema

namens de gemeente:
de heer J. Oomkes
de heer S. de Vries
de heer F.H. Wiersma
mevrouw L. Kootstra
de heer B.J. Groenewolt

Afwezig: de heer E. Fennema

Heg Kerkpad
Opgemerkt wordt dat de originele heg als het ware wordt overwoekerd door esdoorns. Hoe denkt het college over de aanplant van een nieuwe heg?

De heer Wiersma ziet niet direct een oplossing.
ACTIE:
Besloten wordt om de situatie ter plaatse in ogenschouw te nemen en afspraken te maken over het vervolg. De gemeente neemt het initiatief voor het overleg waarvoor de heer Luursema een uitnodiging ontvangt. Namens de gemeente zullen de heren Wiersma, Nanninga en Steenhuis het overleg bijwonen.


Parkeerproblemen Eiso Jargesstraat
Langs een gedeelte van de Eiso Jargesstraat (tussen fietspad naar het dorpsplein en de aansluiting met de Roodehaansterweg) is een brede groenstrook gelegen waarop met regelmaat auto’s worden geparkeerd. Vooral in natte periodes wordt deze groenstrook verreden. Verder is er een tekort aan parkeerplaatsen op het resterende deel van de Eiso Jargesstraat. Met regelmaat wordt de weg geblokkeerd door geparkeerde auto’s. Het bestuur geeft het college in overweging om paaltjes te plaatsen om het parkeren in de berm tegen te gaan of het parkeren in de berm te faciliteren door graskeien in de berm neer te leggen.

De heer Wiersma deelt mee, dat deze wens niet wordt gehonoreerd omdat daarvoor de financiële middelen ontbreken. Het bestuur zegt toe de problematiek in de dorpskrant onder de aandacht te brengen van de autobezitters.

Lichtmasten Roodehaansterweg binnen de bebouwde kom
Verzocht wordt minder sterke lampen in ov-armaturen te plaatsen om de overlast voor de bewoners in de omgeving te verminderen.

Omdat de armaturen mogelijk op termijn worden overgedragen aan de provincie en van vervanging van de armaturen nog geen sprake is, wordt voorgesteld om enkele armaturen in de zogenaamde avondschakeling te plaatsen. Er staan in de optiek van het bestuur op korte afstand wel heel veel armaturen. Het mag in de nachtelijke uren dan ook wel iets minder verlicht worden.

ACTIE:
De heer Wiersma zegt toe, dat hij deze suggestie zal doorgegeven aan Openbare Werken


Beplanting Boventilsterweg
Het bestuur vraagt om de beplanting ter hoogte van de aansluiting van het fietspad Blindeweg op de Boventilsterweg kort te houden zodat fietsers goed zicht hebben op het aankomende verkeer.

De heer Wiersma zegt dat de beplanting langs de provinciale weg is gelegen en daarom het onderhoud door en voor rekening van de provincie Groningen komt. De heer Groenewolt heeft de provincie inmiddels in een mailbericht verzocht aan het verzoek van het bestuur gehoor te geven.Vervangen lichtmasten bij dorpsplein
In de omgeving van het dorpsplein staan 2 traditionele lichtmasten. Het bestuur vraagt het college om beide lichtmasten te vervangen door twee authentieke armaturen, gelijk aan de armaturen langs de overige wegen in het dorp.

De heer Wiersma geeft aan, dat de hiervoor benodigde financiële middelen ontbreken.

Naar aanleiding van dit agendapunt schetst de heer De Vries in het kort de financiële positie van de gemeente. Mede doordat het Rijk de komende jaren aanzienlijk minder geld uitkeert uit het Gemeentefonds, moet de gemeente in de komende jaren forse bezuinigingsmaatregelen doorvoeren om de jaarlijkse begrotingen sluitend te krijgen. Dit betekent dat verzoeken van derden om bijvoorbeeld een financiële bijdrage in uitvoeringsprojecten niet of minder vaak gehonoreerd zullen worden. Dit betreft ook de verzoeken van de verschillende dorpsverenigingen. Ondanks alle bezuinigingsperikelen wordt getracht de lastendruk voor de burgers beperkt te houden. Het bestuur neemt hier kennis van.

Onderhoud kademuur van het haventje
Het bestuur wijst er op, dat de kademuur steeds verder het haventje inzakt en is daarom benieuwd of en wanneer onderhoud aan de kademuur uitgevoerd wordt.

ACTIE:
De heer Wiersma zegt toe, dat hij op Openbare Werken navraag zal doen naar het tijdstip van onderhoud. Het bestuur zal nagaan of de aanpak van de omgeving van het haventje is opgenomen in het uitvoeringsprogramma van Middag Humsterland.


Subsidie aanleg elektriciteit dorpsplein
Het bestuur deelt mee, dat in zelfwerkzaamheid een elektriciteitskabel is gegraven naar het dorpsplein. De daarmee verband houdende kosten (kabel, aansluitkosten etc.) heeft het bestuur voor haar rekening genomen. Vraag is nu of de gemeente daarin nog een bijdrage kan en wil leveren.

De heer Wiersma deelt mee dat het college heeft besloten om een maximale bijdrage van € 2.000 aan het bestuur in het vooruitzicht te stellen. Het bestuur dient voor de uitbetaling van de bijdrage een schriftelijk verzoek met een kostenoverzicht in te dienen bij de heer Groenewolt. Het bestuur dankt het college voor de toegezegde bijdrage en zal de declaratie indienen.

Agendapunten n.a.v. gezamenlijk dorpenoverleg
Het bestuur deelt mee, dat de besturen van de dorpsverenigingen in Niehove, Oldehove, Den Ham en Saaksum met regelmaat bijeen komen om bepaalde onderwerpen te bespreken. In een onlangs gehouden overleg is o.a. gesproken over:Proef met graskeien in de bermen langs de buitenwegenStand van zaken aanleg fietspad Aalsum-Electra Proef met graskeienHet bestuur stelt een proef met graskeien voor om daarmee ervaringen op te doen voor de versteviging van de bermen langs de buitenwegen.

De heer Wiersma deelt, mee dat in de afgelopen week bij wijze van proef een drietal bochten in de Englumerweg tussen Oldehove en Saaksum is voorzien van graskeien. Daarnaast is mede in overleg met de LTO afd. Zuidhorn ook gekozen voor een aanpak waarbij bij wijze van proef uitwijkstroken worden aangelegd. Voor dit jaar staan de Jensemaweg, de Lageweg (Den Ham) en de Meedenerweg op het programma.

Aanleg fietspad
Het bestuur is er van op de hoogte, dat de grond voor de aanleg van het fietspad inmiddels in eigendom is verworven. Hoe staat het echter met de aanleg?

De heer Wiersma zegt, dat het college blijft inzetten op de aanleg van het fietspad. De financiële positie van de gemeente is op dit moment niet toereikend om de aanleg te bekostigen.

Rondvraag
Dorpenronde
De lijst met actiepunten uit de op 3 juni jl. gehouden dorpenronde wordt doorgenomen. De navolgende punten vragen nog om nadere acties van Openbare Werken:

Punt 2: schonen deel van de sloot langs de Heralmastraat
ACTIE:
Het vermoeden bestaat dat een deel van de sloot in eigendom en beheer is van de gemeente. Het schonen van de sloot komt voor dat gedeelte dan ook niet alleen voor rekening van de eigenaar van het perceel Eiso Jargesstraat 2. De heer Wiersma zegt toe, dat Openbare werken dit nader zal onderzoeken.


Punt 4: herstel slot hekwerk speeltuin
Na de dorpenronde is het slot hersteld. Het herstel is niet afdoende geweest, want het slot is inmiddels weer defect.
ACTIE:
De heer Wiersma zegt toe dat Openbare Werken het slot opnieuw en nu goed zal repareren.


Rechtzetten paaltjes voor de woning Eiso Jargesstraat 11
Verzocht wordt de paaltjes voor de woning Eiso Jargesstraat 11 recht te zetten
ACTIE:
De heer Wiersma zegt dat Openbare Werken op dit punt actie onderneemt.


Zuidhorn, 24 juni 2009.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Jeroen en jeroen

3e Single Jeroen Oosterhof

17 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Na, Op deze mooie dag en Laat de glazen klinken
Lees verder →
Nicole puutvol

Puut start in Zuidhorn

17 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Winkel in tweedehands (kinder) kleding mooie aanvulling winkelaanbod
Lees verder →
Busstation (2)

P10 blij met de aandacht voor de regio

17 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
aandacht hard nodig om de neerwaartse spiraal van verschraling in landelijke gebieden te stoppen
Lees verder →
Jazz te gast 010 (12)

Groninger cultuurprijzen 2024 zoekt kandidaten

16 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
De prijzen zijn bedoeld voor personen, instellingen of groepen die een bijzondere bijdrage leveren aan het culturele landschap
Lees verder →
 

Definitief ontwerp nieuwbouw Lauwers College bekend

16 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Op 4 juni vindt een inloopbijeenkomst plaats
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over passende zorgverzekering, Juni Fietsmaand & Summerproat

14 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 14 mei 2024
Lees verder →