Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Verslag overleg met Dorpsbelangen Grijpskerk

22 september 2009    Zuidhorn-nieuws
Lijst met actiepunten voortvloeiende uit het bestuurlijk overleg met het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Grijpskerk, gehouden op 25 augustus 2009 in het verenigingsgebouw op het sportpark “de Enk” Aanwezig: namens het bestuur: de

Lijst met actiepunten voortvloeiende uit het bestuurlijk overleg met het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Grijpskerk, gehouden op 25 augustus 2009 in het verenigingsgebouw op het sportpark “de Enk”

Aanwezig: namens het bestuur:
de heer P.L.I. Rademaker
mevrouw A. Katerberg-de Plaa
mevrouw T. Dontje-Bruggink
mevrouw M.L.T. de Snoo-Stroom
de heer E. Sterenborg

namens het bestuur van de Handelsvereniging Grijpskerk:
de heer J. Arkema
de heer D.J. Hofstee

namens de gemeente:
de heer E. Fennema
de heer S. de Vries
de heer F.H. Wiersmade heer J. Oomkes
mevrouw L. Kootstra de heer B.J. Groenewolt

Verbinding Herestraat-parkeerterrein C1000
Het bestuur geeft aan dat de heren Arkema en Hofstee met instemming van het bestuur aanwezig zijn bij de bespreking over de aanleg van de verbinding tussen de Herestraat en het parkeerterrein bij de C1000. De besturen van de dorpsvereniging en de handelsvereniging dringen er op aan, om na de sloop van het pand Herestraat 30 de doorgang direct goed aan te leggen en niet op de uitvoering van het bouwplan “Kooi” te wachten.

De heer Wiersma zegt dat de sloopwerkzaamheden van het pand Herestraat 30 aanstaande maandag van start gaan. Het college heeft besloten om vervolgens de omgeving her in te richten conform het oorspronkelijk inrichtingsplan. Er wordt dus niet gewacht tot het moment waarop het plan “Kooi” is uitgevoerd.

Beide besturen zijn bijzonder ingenomen met de voorgestelde aanpak. De heren Arkema en Hofstee verlaten vervolgens de vergadering.
Toelichting op de financiële positie van de gemeente ZuidhornVoordat het overleg wordt voortgezet met de behandeling van de overige agendapunten vraagt de heer De Vries de aandacht van het bestuur voor de financiële positie van de gemeente. De recessie gaat ook niet ongemerkt aan de gemeente Zuidhorn voorbij. Het college heeft de behoefte het bestuur daarvan in het kort in kennis te stellen.

Voor de zomervakantie heeft het college de Voorjaarsnota aan de gemeenteraad gepresenteerd. Daarin is een investeringspakket opgenomen van € 18.000.000. Uitvoering van dit investeringspakket kon op basis van de toen bekende informatie slechts plaatsvinden door een extra verhoging van de WOZ met 4% in de komende jaren en het doorvoeren van bezuinigingen, oplopend tot een bedrag van € 700.000 in 2012.

In de zomervakantie is van het Rijk nader informatie over de uitkering uit het Gemeentefonds ingekomen. Op basis hiervan moet er nog eens € 650.000 bezuinigd worden. Hierover is gisteravond met de gemeenteraad van gedachten gewisseld. Ondanks een nieuw pakket aan bezuinigingsvoorstellen is de meerjarenbegroting nog steeds niet sluitend. Dit betekent, dat in de komende tijd nog nadere keuzes gemaakt moeten worden om de begroting wel sluitend te krijgen. Ook het genoemde investeringspakket zal daarbij tegen het licht worden gehouden. De gemeenteraad is goed doordrongen van de ernst van de situatie.

De heer Fennema benadrukt nog eens dat de aanleg van een nieuw kunstgrasveld in Grijpskerk ook is opgenomen in het investeringspakket. Daarnaast is er eveneens geen geld beschikbaar voor uitvoering van nieuw beleid.

Het bestuur neemt hiervan kennis en stelt dat nu de tijd rijp is om nieuwe plannen te maken zodat deze plannen in betere tijden in uitvoering kunnen worden genomen.

Toekomstige woningbouw
Het bestuur vraagt informatie over de uitbreidingsrichting van het dorp op langere termijn.

De heer Oomkes zegt dat, de nu de Toekomstvisie nagenoeg gereed is, binnenkort wordt gestart met de opstelling van een Structuurvisie. Daarin zal met “vlekken” de uitbreidingsrichting van het dorp worden aangegeven, waarbij de gedachte nu is dat er ruimte gezocht moet worden voor de bouw van 18 tot 36 woningen. Daarnaast wordt voor verschillende inbreidingslocaties in het dorp nog rekening gehouden met de bouw van 32 woningen/appartementen.

Op dit moment staan 32 belangstellenden ingeschreven voor een bouwkavel in Grijpskerk. Ervaring leert dat ongeveer de helft daarvan serieus belangstellende is.

In reactie hierop vraagt het bestuur wie de bouwvlek bepaalt. De heer Oomkes zegt dat de vlek in samenspraak met de stedenbouwkundige wordt bepaald. Het bestuur is van mening dat de bouwvlek wel voldoende potentie moet hebben om daarop jaren te kunnen doorbouwen.

Woningbouw op korte termijn
Het bestuur vraagt naar de stand van zaken betreffende de volgende plannen:Plan RabobankterreinMeegedeeld wordt dat het stedenbouwkundig plan gereed is en momenteel wordt doorgerekend op economische haalbaarheid.

Plan “Postma” nabij de molen
Hierover zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Het terrein is door een particulier gekocht. De gemeente heeft de stedebouwkundige randvoorwaarden aangegeven, maar daarop is nog geen schetsplan ontvangen.

Plan Meindertsma-Groningerstraatweg
Ook voor dit plan zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Er is nog steeds geen schetspan ter beoordeling ontvangen.

Plannen Aykemaheerdt
De heer Oomkes deelt mee, dat de discussie over de verdere uitbreiding van Aykemaheerdt zal plaatsvinden in het kader van de opstelling van de Structuurvisie.

Uitbaggeren van het Poeldiep
Het bestuur staat op het standpunt dat het uitbaggeren van het Poeldiep op korte termijn dient plaats te vinden voordat het begint te stinken. Verder stelt het bestuur voor tegelijkertijd een botenhelling aan te leggen.

De heer Wiersma deelt mee, dat gewerkt wordt aan de opstelling van een zogenaamd baggerplan. Daaraan wordt een uitvoeringsschema met een financieringsplan gekoppeld. Het bestuur adviseert het college om het uitbaggeren van het Poeldiep hoog op de prioriteitenlijst te plaatsen. De heer Wiersma geeft aan dat de wens van het bestuur duidelijk is, maar over het tijdstip van uitvoering kan geen concrete toezegging worden gedaan.

Verder deelt hij mee, dat met de bewoners van de Oosterkade al eens overleg is gevoerd over de aanleg van een botenhelling. De locatie daarvoor is hem bekend, maar voor de aanleg daarvan is geen geld beschikbaar.

Informatie-uitwisseling over uitbreiding zaalruimte
Het bestuur wenst ingelicht te worden over de plannen voor de bouw van een grote zaal in het dorp.

De heer Oomkes deelt mee, dat voor de bouw van het multifunctioneel centrum in het sportpark de Enk geen of weinig draagvlak bestaat bij zowel het college als bij eventuele gebruikers uit het dorp. Dit is de initiatiefnemers inmiddels ook kenbaar gemaakt.

De heer De Vries zegt, dat met vertegenwoordigers van de Geref. Kerk wel contacten zijn geweest over een eventuele uitbreiding van de bestaande zaalruimte, maar hierop is vervolgens niet weer gereageerd. Ook rondom de plannen voor uitbreiding van de zaalruimte bij De Wierde heeft het college niets vernomen. Hij benadrukt daarbij nog eens, dat de gemeente Zuidhorn niet financieel zal participeren in uitvoering van eventuele bouwplannen.

Het bestuur is van mening dat slechts de uitbreiding van zaalruimte in De Wierde kansrijk is, waarbij de uitbreiding niet gebruikt moet worden voor bijvoorbeeld het houden van disco’s. Het bestuur wil hierover met de eigenaar van De Wierde verder van gedachten wisselen. Hierin zal duidelijk moeten worden wat wel en niet kan. In reactie hierop zegt de heer De Vries, dat het college signalen bereiken dat er verschillend wordt gedacht over de uitbreiding van zaalruimte in De Wierde.

Stand van zaken aanleg kunstgrasveld
Het college krijgt allereerst de complimenten van het bestuur voor de aanleg van de nieuwe tennisbanen. Vervolgens wil het bestuur graag weten wanneer het kunstgrasveld wordt aangelegd.

De heer Wiersma zegt dat de aanleg van het kunstgrasveld is opgenomen in het eerdergenoemde investeringspakket. Of dat zo zal blijven, zal blijken bij de behandeling door de gemeenteraad van de begroting voor 2010.

Uitbreiding bedrijventerrein Rietlanden
Het bestuur vraagt naar de uitbreidingsmogelijkheden.

De heer Fennema deelt mee, dat op basis van het provinciaal beleid (POP), uitbreiding van De Rietlanden niet meer actueel is. Bovendien is er geen enkele vraag naar kavels.

Het bestuur zegt, dat dit een helder standpunt is.

Tweede brug op Gaarkeuken
Het bestuur stelt dat een tweede brug bij Gaarkeuken wenselijk is.
ACTIE:
Het college neemt hiervan kennis en zegt toe na te zullen gaan of de bouw van een tweede brug is opgenomen in het uitvoeringsprogramma voor opwaardering van het Van Starkenborghkanaal tot klasse Va vaarweg.

Inzameling afval
Het bestuur vraagt of de inzameling van afval bij Oosterhof beter geregeld kan worden

De heer Wiersma zegt dat hem geen klachten bereiken over de wijze van inzameling. De gemeente heeft gekozen voor het huidige systeem van inzameling op de zaterdagochtenden in de plaatsen Aduard, Grijpskerk, Oldehove en Zuidhorn (eens per vier weken). Dit systeem blijft de komende jaren dan ook gehandhaafd.

Kunstwerk Molenstraat en levensvatbaarheid kastanjebomen in de Molenstraat
Het bestuur vraagt of er een provinciale subsidiepot is voor het plaatsen van een kunstwerk in de Molenstraat. De heer Wiersma zegt dat daarvan geen sprake is.

Verder merkt het bestuur op dat de nieuwe bomen in de Molenstraat dood zijn. De heer Wiersma zegt dat de bomen het inderdaad niet hebben gered. Vervanging vindt in het najaar (onder garantie) plaats.

Transferium bij station
Het bestuur vraagt aandacht voor het intensieve gebruik van de parkeerplaatsen bij het station en geeft het college in overweging om de parkeerplaats bij het voetbalveld te betrekken bij het transferium. Dit is mogelijk door de doorgang vanaf het transferium naar de parkeerplaats te verbreden.
ACTIE:
Het college neemt kennis van de gedane suggestie en zegt toe, dat het gebruik van de parkeerplaatsen bij het station goed in de gaten zal worden gehouden.

Plaatsen berging bij cbs de Borgstee
Bij de school is vergeten een berging te plaatsen. Het bestuur vraagt naar de gang van zaken.

De heer Oomkes zegt dat de inpandige berging niet geschikt is voor het stallen van alle buitenspeelattributen. In overleg is besloten een berging aan de voorzijde van het gebouw te plaatsen. Hiervoor is een bouwvergunningprocedure gestart.

Verkeersveiligheid langs Van Starkenborghkanaal noordzijde
Het bestuur vraagt om meer veiligheid voor de fietsers op de weg langs het Van Starkenborghkanaal.

De heer Wiersma zegt, dat dit ook een punt van aandacht is voor het college. Er is zowel bestuurlijk als ambtelijk wel eens van gedachten gewisseld over het aanbrengen van een “knip” in de weg. Bijvoorbeeld door de weg op een nog nader te bepalen strategische locatie te versmallen tot een fietspad. Hierdoor wordt het doorgaande verkeer Gaarkeuken - Noordhorn v.v. onmogelijk gemaakt, met uitzondering voor fietsers en bromfietsers. Dit vraagt veel overleg met aanwonenden etc. Voor de korte termijn ziet de heer Wiersma echter geen oplossing.
Verlichting parkeerplaats nieuwe appartementenHet bestuur vindt de verlichting van de parkeerplaats bij de appartementen aan de Singel maar matig.
ACTIE:
Toegezegd wordt dat hierover door de gemeente contact wordt opgenomen met de eigenaar van de parkeerplaats, te weten woningcorporatie Wold en Waard.

Verbinding Aykemaheerdt (bruggetje)-Sportlaan (station) opwaarderen tot fietspad
Het bestuur vraagt of deze verbinding kan worden opgewaardeerd tot fietspad zodat er dan een trottoirverlaging ter hoogte van de Jonkerslaan kan worden aangebracht. Dit vergemakkelijkt het op en afrijden.
ACTIE:
De heer Wiersma zegt toe, dat Openbare werken zal zorgdragen voor de aanleg van de verlangde trottoirverlaging.

Vergaderdatum bestuurlijk overleg in 2010
Het bestuur vraagt om het overleg in 2010 in de tweede helft van september te laten plaatsvinden.
ACTIE:
De heer Fennema zegt, dat bij de opstelling van het vergaderschema voor 2010 met deze wens rekening wordt gehouden.

Zuidhorn, 31 augustus 2009.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Viswedstrijdzuidhorn

Maar liefst 85 visliefhebbers voor Viskaravaan Briltil

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
De Zomer Viskaravaan strijkt op dinsdag 23 juli 2024 neer in de Jachthaven
Lees verder →
Aftrap opstellen woonplannen per dorp in de wilp door geertje dijkstra-jacobi - 27jun22-1

Gemeente Westerkwartier op stoom met woonplannen per dorp

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
Huidig wethouder Woningbouw Hans Haze is nu halverwege het karwei
Lees verder →
Verkiezing

Westerkwartier in de top 10 meest toegankelijke gemeenten

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
Deze zomer gaan Geheime Gasten langs bij de gemeenten om de toegankelijkheid te onderzoeken
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Raadsvergadering, korting op een regenton & sluiting Gemeentehuis Leek

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 16 juli 2024
Lees verder →