Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

overleg Vereniging Dorpsbelangen Aduard

5 oktober 2010    Zuidhorn-nieuws
Lijst met actiepunten voortvloeiende uit het bestuurlijk overleg met het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Aduard, gehouden op 7 september 2010 in mfc De Meeden Aanwezig: namens het bestuur: Mevrouw A. Veenstra de

Lijst met actiepunten voortvloeiende uit het bestuurlijk overleg met het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Aduard, gehouden op 7 september 2010 in mfc De Meeden

Aanwezig: namens het bestuur:
Mevrouw A. Veenstra
de heer R. van den Berg
de heer H. Haagsma

namens de gemeente:
de heer E. Fennema
de heer J. Oomkes
de heer F.M. Stol
de heer H. Nederveen
mevrouw L. Kootstra
de heer B.J. Groenewolt

Bouwplan Van Leijsen
Het bestuur vraagt naar de stand van zaken. De heer Oomkes zegt dat ontwikkelaar Ter Steege met architectenburo ONIX een bouwplan heeft ontwikkeld voor het gebied van de voormalige boerderij van de familie Van Leijsen. Hij toont aan de hand van een schetsboek het concept-plan, dat voorziet in de bouw van 26 woningen voor verschillende doelgroepen. Het plan moet planologisch nog worden vastgelegd in een bestemmingsplan.

Vervolgens deelt de heer Oomkes mee, dat met de heer Van Leijsen onlangs is overeengekomen dat de bouw van de nieuwe boerderij (waarvoor een bouwvergunning is verleend) vóór 1 januari 2011 zal starten.

Stand van zaken bouw seniorenwoningen Bosweg
De heer Oomkes deelt mee, dat de laatste blok van 5 huurwoningen binnenkort in opdracht van Wold en Waard wordt gesloopt nu ook de laatste huurder is vertrokken. In de loop van 2011 start Wold en Waard met de bouw van 2 x 5 levensloopbestendige woningen. Verwacht wordt dat de woningen nog in 2011 gereedkomen. Daarnaast onderzoekt Wold en Waard de mogelijkheid om voor de ouderen een zogenaamde “huiskamer” in te richten in het voormalige groene kruisgebouw.

Jeugdwerk
Het bestuur deelt mee, dat de komst van de nieuwe jongerenwerker een positieve invloed heeft op de jeugd. Inmiddels wordt de jeugdsoos bezocht door zo’n twintig jongeren. De contacten met de jeugd en de jongerenwerker worden vooral onderhouden door bestuurslid Van den Berg. In het bestuur leeft zelfs de gedachte om één van de jongeren zitting te laten nemen in het bestuur. De heer Fennema spreekt zijn waardering uit voor de betrokkenheid van het bestuur bij het jeugdwerk in Aduard.

Kinderopvang
Het bestuur geeft aan, dat kinderopvang/BSO in het dorp, ondanks de aanwezigheid van gastouderopvang, wordt gemist. Overleg hierover vindt plaats tussen Kinderkwartier en vertegenwoordigers van de Goeman Borgesiusschool. Vraag van het bestuur aan het college is om het overleg tussen beide partijen te bespoedigen.

De heer Nederveen zegt, dat er naar zijn mening schot komt in het overleg tussen beide partijen. Punt van discussie is nu vooral het inrichten van slaapplaatsen in het schoolgebouw en de financiering daarvan. Desondanks hoopt hij, dat kinderopvang in het schoolgebouw nog dit jaar wordt gerealiseerd.

Voortgang realisatie Nieuwe Wonder en kunstwerk
Het bestuur vraagt naar de voortgang. De heer Stol zegt dat het projectleiderschap mogelijk overgaat van Martin Clobus naar Francisca Kiestra. Op dit moment wordt gewerkt aan de concretisering van de plannen. Vervolgens zal het plan als eerste gepresenteerd worden aan het bestuur van dorpsbelangen en de besturen van de verschillende historische verenigingen in het dorp. Overleg over de prioritering van uitvoeringsmaatregelen zal daarin eveneens ter discussie worden gesteld, mede gelet op de beperkte middelen.

In aanvulling hierop benadrukt de heer Fennema nog eens, dat de financiering van het totaalplan op dit moment erg onzeker is door afnemende financiële middelen bij o.a. de gemeente. Het bestuur zegt zich hiervan bewust te zijn, maar dringt toch aan op het zoeken naar creatieve manieren om zaken te realiseren en aanvullende financieringsbronnen aan te boren. Het bestuur verzoekt de gemeente ook om hier een regierol in te nemen.

Over de realisatie van het kunstwerk (getijdenklok) deelt de heer Stol mee, dat het masterplan gereed is. Het plan ligt momenteel bij de gebiedscommissie Middag Humsterland. Bestuur en college komen tot de conclusie dat het wenselijk is dat informatie wordt verstrekt aan de inwoners over de getijdenklok. Het bestuur zal hierover contact opnemen met het bestuur van de Stichting Zuiderpoort.

Als contactpersoon namens het bestuur voor beide projecten is de heer Haagsma aangewezen. Hij is te bereiken op telefoonnr. 050-3603455 (privé) of 050-3634325 (werk).

Realisatie rondweg
Het bestuur vraagt naar de laatste ontwikkelingen. De heer Fennema zegt dat de provincie Groningen onlangs aan het college heeft verzocht om de inpassing van de rondweg planologisch te regelen. Aan dit verzoek zal het college tegemoet komen. Ambtelijk vindt momenteel overleg plaats over start werkzaamheden van een nog in te stellen projectgroep. Het bestuur herinnert het college aan de toezegging van de provincie om nog een informatiebijeenkomst te beleggen voor de inwoners van het dorp zodra de plannen concreet zijn uitgewerkt.
ACTIE:
De heer Fennema zegt toe dat de ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente deze toezegging zal inbrengen in de eerste vergadering van de projectgroep.

Tot slot zegt de heer Fennema, dat in de afspraak met de provincie Groningen is overeengekomen dat de traverse Aduard na aanleg van de rondweg wordt overgedragen door de provincie aan de gemeente. Hierbij is de afspraak gemaakt dat de gemeente een beroep kan doen op provinciale subsidies voor de herinrichting van de traverse. Het bestuur vraagt hoe het in het proces van het opstellen van de gemeentelijke meerjarenbegroting geborgd wordt dat op tijd financiële middelen worden geraamd voor de herinrichting van de Heereweg, de Burg. Seinenstraat en de Burg. van Barneveldweg. De heer Fennema zegt, dat uitvoering van de herinrichting sterk afhankelijk is van voldoende financiële ruimte bij zowel provincie als gemeente voor de financiering van een herinrichtingsplan. De gemeente heeft in het meerjareninvesteringsplan daarmee geen rekening gehouden.

Rondvraag
In de rondvraag wordt achtereenvolgens gesproken over:de rondgang door het dorp door de opzichter wijk- en buurtbeheer met een afvaardiging van het bestuur, waarvoor nog een datum moet worden vastgesteld en de bouw van de uitkijktoren. Geen van genoemde punten leidt tot een actie van de zijde van de gemeente.

Zuidhorn, 9 september 2010.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Winterfair zuidhorn (2)

Winterfair Zuidhorn: Gluhwein, Oliebollen, vuurkorven, kerstbomen en muziek

07 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Nieuwe traditie: Gezamenlijk ontsteken van de Kerstboom
Lees verder →
Vrijwilligers  2023

Gemeente Westerkwartier waardeert de inzet van vrijwilligers enorm

07 december 2023    Zuidhorn-nieuws
7 december is het de Dag van de Vrijwilliger.
Lees verder →
Verlichte boerderij

Met de auto langs verlichte boerderijen op 15 december

06 december 2023    Zuidhorn-nieuws
boerderijenroute van 35 kilometer van Westerkwartier Boert Bewust!
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Wijzigingen openingstijden en afval feestdagen & Mantelzorgcafé Westerkwartier

05 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Westerkwartier Gemeentenieuws 5 december 2023
Lees verder →
Zunobri 2023 zaal

Zunobri plukt geen vruchten van nieuw aanvalsplan

04 december 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
Kampioensplannen voorlopig in de ijskast
Lees verder →
Ruben, hanne en mathijs tafeltennis

Kampioenen bij tafeltennisvereniging Talero!

04 december 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
jeugdteam & seniorenteam
Lees verder →