Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Zomerbroezen, ZZP zomerborrel en Zomervakantie

16 juli 2018    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 17 juli 2018
Gemeentehuis-zuidhorn

Contact
Bezoekadres Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Postadres Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn
Telefoon (0594) 50 88 88

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Zomervakantiedienstregeling 23 juli t/m 1 september
Bussen rijden in Groningen en Drenthe van 23 juli t/m 1 september zes weken lang volgens de zomervakantiedienstregeling. De vertrektijden zijn beschikbaar via http://www.qbuzz.nl/gd. T/m 31 augustus kunnen 2 personen voor 10 euro een hele dag onbeperkt reizen met de bus. Per volwassene reizen maximaal 3 kinderen van 4 t/m 11 jaar gratis mee. Meer informatie is beschikbaar via http://www.zomerbroezzn.nl

Openingstijden zomervakantie
Vanaf 23 juli t/m 31 augustus is het gemeentehuis in verband met de vakantieperiode alleen ’s ochtends van 8.30 tot 12.30 uur geopend en op  maandagavond van 18.00 tot 19.30 uur. Het kca-depot te Noordhorn is tijdens de bouwvak gesloten.

Eikenprocessierupsen weer actief
Mededeling Stichting Groninger Bomenwacht Het warme weer van de afgelopen periode heeft ervoor gezorgd dat de eikenprocessierupsen zich dit jaar snel hebben ontwikkeld en nu weer volop actief zijn. De brandharen van de rupsen en ook de rupsen zelf kunnen voor overlast zorgen bij mensen en  dieren. Wie een nest van de rups tegen komt, moet deze niet zelf opruimen maar kan het beste de gemeente waarschuwen. Meer informatie over gezondheidsklachten door de eikenprocessierups en hoe je ongemak ervan kunt voorkomen, vind je op de op de website van de RIVM en GGD Groningen.

Uit de gemeenteraad van 9 juli 2018
De raad heeft:
- Zijn reactie gegeven op de Memo ‘voortgang aanbesteding Basisgang en één toegang’.
- Zijn reactie gegeven op de Rapportage sociaal ombudsvrouw Zuidhorn periode jan-juni 2018.
- Het Bestemmingsplan hoek Wilhelminalaan 2a - Hoofdstraat Zuidhorn vastgesteld (unaniem);
- Kennis genomen van de eindevaluatie Beleidsplan vernieuwing Sociaal Domein Westerkwartier 2015 - 2018 en hierop zijn reactie gegeven.
- De jaarrekening 2017 en de eerste rapportage 2018 (financieel) gemeente Zuidhorn vastgesteld (unaniem).
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze raadsvergadering? Lees of beluister dan het volledige verslag op http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen Of neem contact  op met de griffie via telefoonnummer (0594) 50 87 81 of e-mailadres griffie@zuidhorn.nl

Noodkap
Aan de Stationsweg/Wilhelminalaan te Zuidhorn tegenover het station is toestemming verleend om twee kastanje bomen, waarvoor geen kapmelding is aangevraagd, met onmiddellijke ingang te kappen. De kastanjes zijn zwaar aangetast door zwammen (gevolg van de kastanje bloedingsziekte). Hierdoor  vormen de bomen een gevaar voor de directe omgeving en het verkeer. Meer informatie via Openbare Werken (0594) 50 87 92. Let op, aangepaste openingstijden van 23 juli t/m 31 augustus

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidhorn (herziening)’
In De Streekkrant van 10 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders een vooraankondiging geplaatst met betrekking tot het voornemen  om het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidhorn (herziening)’ met ingang van 18 juli 2018 ter inzage te leggen, door publicatie in deze editie van de krant. Mede gelet op de aanstaande vakantieperiode is hiervan afgezien en is er voor gekozen om deze bekendmaking te laten plaatsvinden in De Streekkrant van 14 augustus 2018. Hierdoor ligt het plan niet volledig in de vakantieperiode ter inzage. Gevolg is dat vanaf 15 augustus 2018, gedurende een termijn van zes weken, tegen de inhoud van het plan een zienswijze kan worden ingediend. In de bekendmaking leest u op welke wijze u een zienswijze kunt indienen.
De belangrijkste onderwerpen in het ontwerpplan zijn:
• Het aanwijzen van beeldbepalende en karakteristieke panden;
• De juridische vertaling duurzame energie binnen gebied Middag Hamsterland;
• Enkele locatiegerichte wijzigingen.
In De Streekkrant van 4 september 2018 zal een 2e aankondiging van deze terinzagelegging volgen.

Snoei groen wat in de weg hangt
Het komt voor dat voetgangers en andere weggebruikers last hebben van groen dat over de stoep of weg hangt. We vragen inwoners daarom hun groen  dat in de weg hangt te snoeien. De gemeente kan inwoners verplichten op eigen kosten eigen overhangend groen aan te pakken (art 4:12. apv). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de opzichter Groen via (0594) 50 88 88.

Officiële bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Activiteit uitvoeren van werkzaamheden/ ruimtelijke ordening
Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een  omgevingsvergunning voor de activiteit “uitvoeren van werkzaamheden” en de activiteit “ruimtelijke ordening” te verlenen waarvoor ook een afwijking van het bestemmingsplan is aangevraagd, voor:
• het verbeteren van de regionale keringen Lauwersmeer, deelgebied 5 zuidzijde Reitdiep, te Zuidhorn
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt met bijbehorende stukken vanaf 18 juli 2018 zes weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kan een ieder, hun zienswijze(n) bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Aangevraagde vergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• wijzigen van de voorgevel van de garage, Lindestraat 7 te Noordhorn ontvangen 26 juni 2018
• bouwen van een vrijstaande woning, Schoolstraat 18 te Pieterzijl ontvangen 27 juni 2018
• bouwen van een jongveestal, Zuiderweg 6 te Zuidhorn ontvangen 28 juni 2018
• plaatsen van een windmolen, Pieterzijlsterweg 3 te Pieterzijl ontvangen 2 juli 2018
• wijzigen van de toegang vanaf het restaurant naar proeflokaal, Heirweg 11 te Visvliet ontvangen 2 juli 2018
• renoveren van een berging, Sportlaan 1a te Zuidhorn ontvangen 3 juli 2018
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88.

Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• aanleggen van een uitrit, Fanerweg te Zuidhorn ontvangen 29 juni 2018

Activiteit milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• uitbreiden van een melkveehouderij, Bosscherweg 8 te Grijpskerk ontvangen 9 juli 2018
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen

Meldingen
Kapmelding
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor het kappen van:
• 8 bomen, Patrijs 2 te Grijpskerk
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding Activiteitenbesluit hebben ontvangen voor het:
• veranderen van een bedrijf, Rijksstraatweg 2 te Niezijl
De melding ligt vanaf nu vier weken ter inzage bij de Publieksbalie
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een melding is gedaan:
• o.g.v. art. 7c v/d Wet op de kansspelen i.v.m. een klein kansspel (Schijt je rijk) op 21 juli 2018 en een bingo op 23 juli 2018 van 20.00 tot 23.00 uur, op het sportveld a/d Tuinbouwstraat te Kommerzijl verzonden 11 juli 2018

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• bouwen van een tijdelijk dierenverblijf (10 jaar), aan de Kleiweg te Aduard verzonden 10 juli 2018
• herstellen van het pannendak, Oosterweg 54 te Noordhorn verzonden 10 juli 2018
• bouwen van 4 woningen, Anserstraat 2, 4, 6 en 8 te Zuidhorn verzonden 10 juli 2018

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• aanleggen van een nieuwe toegangsweg, Wester-Waarddijk 8 te Pieterzijl verzonden 10 juli 2018

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
• een spelweek met div. activiteiten van 21 juli t/m 27 juli 2018, op het sportveld a/d Tuinbouwstraat te Kommerzijl verzonden 11 juli 2018
• een spelweek met div. activiteiten van 21 juli t/m 27 juli 2018, op het sportveld a/d Willem Lodewijkstraat te Niezijl verzonden 11 juli 2018
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 20 augustus t/m 2 september 2018 ter aankondiging van de Start Seizoen Groninger Forum Academie verzonden op 10 juli 2018
• plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 3 t/m 16 september 2018 ter aankondiging van De Scholen Zijn Weer Begonnen verzonden op 10 juli 2018
• plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 7 t/m 20 september 2018 ter aankondiging van een Afleidingscampagne verzonden op 10 juli 2018
• plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 1 t/m 14 oktober 2018 ter aankondiging van een Moddercampagne verzonden op 10 juli 2018
• plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 29 oktober t/m 11 november 2018 ter aankondiging van een  Fietsverlichtingscampagne verzonden op 10 juli 2018
• plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 24 december t/m 6 januari 2018 ter aankondiging van een BOB campagne verzonden op 10 juli 2018
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een spelweek met activiteiten op 21 juli 2018 van 21.00 tot 01.30 uur en op 27 juli 2018 van 19.00 tot  01.30 uur, op het sportveld aan de Tuinbouwstraat te Kommerzijl verzonden 11 juli 2018
• een recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen in de nacht van 26 juli op 27 juli 2018 op het sportveld aan de Tuinbouwstraat te Kommerzijl verzonden 11 juli 2018
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Spelweek met div. activiteiten op 21 juli 2018 van 17.00 tot 01.00 uur, 26 juli 2018 van 18.00 tot 24.00  uur en op 27 juli 2018 van 18.00 tot 01.00 uur, op het sportveld a/d Willem Lodewijkstraat te Niezijl verzonden 11 juli 2018

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een spelweek op 21 juli 2018 van 13.00 tot 01.30 uur, 23 en 24 juli 2018 van 20.00 tot 23.30 uur, 25 juli 2018 van 17.00 tot 23.30 uur, 26 juli 2018 van 19.00 tot 23.00 uur en op 27 juli 2018 van 19.00 tot 01.30 uur, in een tent op het sportveld aan de Tuinbouwstraat te Kommerzijl verzonden 11 juli 2018
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een Spelweek op 21 juli 2018 van 13.00 tot 01.00 uur, 23, 24, 25 en 26 juli 2018 van 19.00 tot 24.00 uur en op 27 juli 2018 van 18.00 tot 01.00 uur, in een tent op het sportveld aan de Willem Lodewijkstraat te Niezijl verzonden 11 juli 2018

Brandbeveiligingsverordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is verleend voor:
• het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) van 21 juli t/m 27 juli 2018 ten behoeve van de Spelweek met diverse activiteiten, op het sportveld aan de Tuinbouwstraat te Kommerzijl verzonden op 11 juli 2018
• het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) van 21 juli t/m 27 juli 2018 ten behoeve van de Spelweek met diverse activiteiten, op het sportveld aan de Willem Lodewijkstraat te Niezijl verzonden op 11 juli 2018

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de  dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

  • Zomerborrel
  • Vakantie waarschuwing
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Balk terras (1)

Astrid en Anne Haantje de voorste

02 juni 2020    Zuidhorn-nieuws - fotos
eerste terras gasten bij Balk
Lees verder →
Health centre zuidhorn

Gezond zweten in de zon

02 juni 2020    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
Sporten in de buitenlucht bij Health Centre Zuidhorn
Lees verder →
Leefbaarheidsprijs-2018 (7)

Leefbaarheidsprijs Westerkwartier: juryleden gezocht

02 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Opvolger Leekster tak, Marumer Jacques Drenthprijs, vrijwilligersfeest Grootegast en leefbaarheidsprijs Zuidhorn
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Coronavirus, kapmeldingen en jury gevraagd voor Leefbaarheidsprijs

02 juni 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 2 juni 2020
Lees verder →
Draaiorgel-zonnehuis (2)

Bewoners genieten van initiatief festivalorganisatoren Westerkwartier

31 mei 2020    Zuidhorn-nieuws - fotos
Muzikale tour met Draaiorgel Dorus door het Westerkwartier
Lees verder →
Zakenkring-trekking

Nynke Brandsma wint waardebon Zakenkring. En dat is drie!

31 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
Winactie loopt nog tot en met 26 juni
Lees verder →