Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over wisseling in de raad, vluchtelingen en vergunningen

20 oktober 2015    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 21 oktober 2015
Installatie jansma (3)

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Uit de gemeenteraad van 12 oktober 2015
Wisseling in de raad

De raad heeft afscheid genomen van raadslid Jacob Klaas Star (CDA). Hij vindt het niet gewenst zijn functie als lid van Provinciale Staten te combineren met het raadswerk. Annejet Jansma (CDA) vult de vacante zetel in. Zij is in dezelfde vergadering beëdigd.
Verder heeft de raad:
> Een reactie gegeven op de brief van de stuurgroep over uitstel van de datum van herindeling. Ondanks dat voor een aantal fracties het bericht van de stuurgroep als een verrassing c.q. teleurstelling kwam, zijn de fracties het erover eens dat uitstel van de fusiedatum tot 01-01-2019 de kans biedt het fusieproces zorgvuldig uit te voeren, de inwoners er goed bij te betrekken en duidelijkheid te krijgen over de bestuurlijke toekomst van het Middag-Humsterland en de toekomstige samenwerking met de gemeente Noordenveld.
> De grondexploitatie Oostergast vastgesteld (unaniem). Deze grondexploitatie wordt jaarlijks geactualiseerd;
> Het bestemmingsplan Schiere Dörpkes vastgesteld (unaniem). Het betreft een bestemmingsplan voor de kernen Visvliet, Kommerzijl, Pieterzijl, Lauwerzijl, Den Ham en Den Horn;
> Het bestemmingsplan Zuidhorn Sebastopol vastgesteld (unaniem). Hiermee wordt de aanleg van een nieuwe ontsluiting van de Hooiweg naar de Rijksstraatweg mogelijk gemaakt;
> Het integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 vastgesteld (unaniem). Het betreft beleid van de gemeenten Bedum, Grootegast, De Marne, Leek, Marum, Winsum en Zuidhorn;
> Toestemming verleend aan het college om in te stemmen met de beoogde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen (unaniem). De wijziging is nodig, omdat de Wet gemeenschappelijke regelingen per 01-01-2015 is gewijzigd;
> Een motie huisvesting vergunninghouders aangenomen (meerderheidsbesluit). Met de motie is het college opgedragen op korte termijn te onderzoeken of er aanleiding is tot nadere aanscherping te komen van de planning van sociale woningbouw in en rondom het dorp Zuidhorn. Ook gaat het college in overleg met woningcorporatie Wold & Waard en projectontwikkelaars verkennen welke mogelijkheden er zijn om op korte termijn tot nieuwe projecten te komen op beschikbare locaties.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze raadsvergadering? Lees of beluister dan het volledige verslag op http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op met de griffie via telefoonnummer (0594) 50 87 81 of e-mailadres griffie@zuidhorn.nl.

Stand van zaken onderzoek opvanglocatie vluchtelingen
Van de een op de andere dag huis en haard moeten verlaten en alleen het hoogstnoodzakelijk mee kunnen nemen. Het overkomt duizenden, die uit angst voor oorlog, geweld en aanslagen op de vlucht slaan en hun vaderland ontvluchten. Niet wetend waar ze terecht komen. De raad en het college van de gemeente Zuidhorn trekken zich het lot van deze vluchtelingen aan. Ook vanuit de samenleving is er medeleven en vragen zowel inwoners als maatschappelijke organisaties om zorg voor en opvang van vluchtelingen. Daarnaast bieden zij ook hulp aan.
Begin september heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de gemeente gevraagd medewerking te verlenen aan de opvang van vluchtelingen. De raad heeft het college opdracht gegeven onderzoek te doen naar een opvanglocatie in de gemeente. Het college onderzoekt momenteel de mogelijkheden. Hierbij wordt rekening gehouden met onder meer nabijheid van voorzieningen en bereikbaarheid van openbaar vervoer. Zodra meer duidelijkheid is over de keuze voor een opvanglocatie, informeren we u zo snel mogelijk.
Bij het zoeken naar een geschikte opvanglocatie wordt ook afstemming gezocht met de andere gemeenten in het Westerkwartier.
Voor vragen over en/of suggesties kunt u contact opnemen met coördinerend beleidsmedewerker Ruimte & Welzijn, Jan Pastoor, via telefoonnummer (0594) 50 8879 (aanwezig op maandag en dinsdag) of via mail jpastoor@zuidhorn.nl.

Aangevraagde vergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een vergunning/ ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van:
> intocht van Sinterklaas op 21 november 2015, a/d Noorderweg 61c te Noordhorn
> intocht van Sinterklaas op 21 november 2015, a/d Overtuinen te Zuidhorn
> 24-uursloop Serious Request van 18 t/m 20 december 2015, Johan Smitpark te Zuidhorn
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> bouwen van een woning, Zonstraat 21 te Zuidhorn

Activiteit ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor:
> wijziging bestemming, Aduarderdiep 5 te Den Ham
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.

Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> verbreden in- en uitrit en aanleggen dam, Lageweg 46 te Grijpskerk
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag.

Meldingen
Kapmeldingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
> 4 bomen, Dorpsstraat 6 te Den Horn
> 1 wilg, in sportpark De Enk te Grijpskerk
> 2 wilgen, a/d Kievitsweg (OBS de Triangel) te Grijpskerk
> 7 esdoorns, a/d Westerhornerweg te Grijpskerk
> 3 esdoorns, a/d Ooster-Waarddijk te Kommerzijl
> 1 haagbeuk, a/d Havenstraat te Niezijl
> 2 essen, a/d Bomsterschans te Niezijl
> 3 esdoorns, a/d Lauwersweg te Pieterzijl
> 8 esdoorns, a/d Wester-Waarddijk te Pieterzijl
> 1 berk, Patrijzenlaan 4 te Zuidhorn
> 2 platanen, Rijksstraatweg 17 te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen de volgende melding Activiteitenbesluit is ontvangen voor het:
> oprichten van een gasdrukregelstation, Rijksstraatweg 2 te Niezijl
De melding ligt vanaf nu gedurende 4 weken ter inzage bij de Publieksbalie

Meldingsplichtig evenement
> Lichtjesnacht op 24 december 2015 te Zuidhorn

Geweigerde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is geweigerd voor het:
> plaatsen van een hekwerk, Buitensingel 42 te Oldehove (Verzonden 16 oktober 2015)

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/reclame
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> aanbrengen van gevelreclame, Overtuinen 6 te Zuidhorn (Verzonden 13 oktober 2015)

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> vervangen van dunwandig PE, a/d Englumerweg te Oldehove, nabij De Kamp 4, Achterweg en Roodehaansterweg te Saaksum (Verzonden 13 oktober 2015)

Activiteit ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor een:
> bestemmingswijziging bij gebruik bijgebouw naar recreatiewoning, Hofmastraat 7 te Oldehove (Verzonden 14 oktober 2015)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend voor het organiseren van:
> verkeerslessen op 27 oktober 2015 van 09.00 tot 12.00 uur, Boventilsterweg 1 te Oldehove (Verzonden 15 oktober 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over de publicaties via (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl, tenzij anders is aangegeven.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Zuidhorn - Sebastopol’
Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.8 Wro bekend dat de gemeenteraad op 12 oktober 2015 het bestemmingsplan ‘Zuidhorn - Sebastopol’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.
Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken op grond van afdeling 3.4 Awb en artikel 3.8 Wro met ingang van 22 oktober 2015 zes weken ter inzage. Op grond van artikel 8.2 Wro kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Achtergrond
Het bestemmingsplan brengt de huidige situatie van het plangebied in kaart. Dit betreft de gronden aan de oostzijde van Zuidhorn, tussen het Van Starkenborghkanaal, de Oostervaart, de Oostergast en de bebouwing aan De Gast. Daarnaast wordt de aanleg van een nieuwe ontsluiting van de Hooiweg naar de Rijksstraatweg mogelijk gemaakt.

Bestemmingsplan inzien
U kunt het vastgestelde bestemmingsplan ‘Zuidhorn - Sebastopol’ inzien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. Op http://www.zuidhorn.nl kunt u meer informatie over het bestemmingsplan vinden, het plan raadplegen en de bronbestanden van het plan downloaden.

Beroep instellen
Vanaf 23 oktober 2015 tot en met 3 december 2015 kan tegen het bestemmingsplan ‘Zuidhorn - Sebastopol’ beroep ingesteld worden door:
> degene die een zienswijze heeft ingebracht en belanghebbende is;
> belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
> belanghebbenden, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen een wijziging die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.
In een beroepschrift moet u in ieder geval vermelden; uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen u beroep aantekent, zo mogelijk een kopie van het besluit en de redenen waarom u beroep instelt. Het beroepschrift kunt u sturen naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag of indienen via het digitaal loket: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/.

Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 4 december 2015. Om de werking van het bestemmingsplan (van het onderdeel waartegen u beroep instelt), te schorsen kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte & Welzijn, telefoonnummer (0594) 50 87 94.

Nacht van de Nacht duikt Aduard in
Zaterdagavond 24 oktober presenteert de gemeente weer een leuk programma in het kader van de Nacht van de Nacht. Daaf de Kok, van bureau Licht en Donker Advies, trapt af met een lezing over lichtvervuiling in onze eigen omgeving. Hierna duiken de deelnemers de nacht en het verleden van Aduard in, tijdens een nachtwandeling onder leiding van medewerkers van het Kloostermuseum. De inloop is in MFC De Meeden, Burg. van Barneveldweg 23 in Aduard vanaf 19.00 uur. Het programma is van 19.30 tot 22.00 uur.
Aanmelden kan tot en met donderdag 22 oktober via telefoonnummer (0594) 50 88 88 of e-mailadres nachtvandenacht@zuidhorn.nl. Graag met vermelding van naam en aantal personen. Parkeren kan bij MFC De Meeden. Iedereen is van harte welkom!

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Gemeentezh large gemeentepagina
  • Nachtvandenacht2015
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Haringuitreiking 2022 (47)

Weer haringhappen in Niekerk

28 maart 2023    Zuidhorn-nieuws
Gemeente Westerkwartier verheugt zich op haringtraditie 5 april
Lees verder →
Jongeren pixabay

Help mee Westerkwartier nog gezonder, fijner en kindvriendelijker te maken

28 maart 2023    Zuidhorn-nieuws
Hoe gaat het met uw kind(eren)? Hoe gaat het met hen op school, thuis, met hun gezondheid?
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Presentatie fietsroute Leek-Zuidhorn en centrumvisie Zuidhorn &  Takkenroute

28 maart 2023    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 28 maart 2023
Lees verder →
Frank meester 2023

Frank Meester “Groen blijft mijn passie”

27 maart 2023    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
Van adviesgesprek tot een perfecte uitvoering, dat is waar Frank’s Groenadvies voor staat !
Lees verder →
 

“Natuurbegraafplaats in het natuurgebied Knooppolder”

27 maart 2023    Zuidhorn-nieuws
Gemeente werkt in principe mee aan natuurbegraafplaats bij Aduard
Lees verder →
Erkan en ruben tafeltennis

Verdienstelijk debuut Talero jeugd op het N.K. tafeltennis in Zwolle!

27 maart 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
zeer verdienstelijk op sterk bezette toernooi
Lees verder →