Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over stremmingen, “workshop overvallen” en vergunningen

30 maart 2016    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 29 maart 2016

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Gemeentehuis gesloten
Met uitzondering van het stembureau, is het gemeentehuis in verband met het referendum op 6 april gesloten.

Stremming in verband met evenement in Grijpskerk
Op woensdag 27 april 2016 worden activiteiten in het kader van koningsdag georganiseerd aan de Oosterkade en de Stationsstraat in Grijpskerk. Op bovengenoemde datum is de Stationsstraat tussen de aansluiting op de Groningerstraatweg/ Herestraat en de aansluiting op de Bouwhuisstraat afgesloten voor alle verkeer tussen 13.00 en 21.30 uur. Tevens geldt op bovengenoemde datum en tijdstippen voor een deel van de Stationsstraat en de Bouwhuisstraat (in de bocht) een tweezijdig parkeerverbod. Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie in het gemeentehuis, (0594) 50 88 88

Laat je niet overvallen
Elke overval of winkeldiefstal is er één teveel, zeker omdat criminelen vandaag de dag het gebruik van geweld niet schuwen. Ook krijgen winkeliers steeds vaker te maken met afpersing. De gemeente Zuidhorn organiseert samen met de politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een gratis preventiebijeenkomst ‘Laat je niet overvallen’. Ondernemers en hun medewerkers (detailhandel en horeca) leren hier wat zij zelf kunnen doen om het risico op (winkel)criminaliteit te verkleinen.
Bijeenkomst
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 19 april 2016 in zalencentrum Balk, De Gast 39 in Zuidhorn. Het programma begint om 18.45 uur. Vanaf 18.00 uur ontvangen we u graag met een kop koffie/thee en een broodje.
Workshops
Tijdens de bijeenkomst leren deelnemers over overvalpreventie en wat te doen als het toch gebeurt. Ook leren zij hoe om te gaan met winkeldiefstal en agressie.
De deelnemers volgen hiervoor twee workshops van ieder een uur:
1. het afrekenen met winkeldieven en omgaan met agressie, inclusief acteur om praktijksituaties te simuleren;
2. het voorkomen van een overval.
Aanmelden
Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Meldt u zich dan voor 13 april aanstaande aan via http://www.laatjenietovervallen.nl.
Vragen
Heeft u nog vragen? Neemt dan gerust contact op met Bert Groenewolt of Elsbeth Slager van de gemeente Zuidhorn. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (0594) 50 88 88. U kunt ook een e-mail sturen naar bjgroenewolt@zuidhorn.nl of eeslager@zuidhorn.nl.

Onderzoek ervaringen cliënten Wmo
Wat zijn uw ervaringen met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo ) in 2015? Dat is wat de gemeenten in het Westerkwartier (Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn) graag willen weten. Ontvangt u een individuele voorziening die is afgestemd op uw persoonlijke situatie (een maatwerkvoorziening), dan krijgt u binnenkort bericht.
Onderzoek
De gemeenten in het Westerkwartier doen samen met het Sociaal Planbureau Groningen, onderzoek naar de ervaringen van inwoners die bijvoorbeeld individuele begeleiding of huishoudelijke hulp ontvangen. Voor het onderzoek is een vragenlijst opgesteld die begin april wordt verstuurd. Het invullen van de vragenlijst is volledig anoniem.
Dienstverlening
Met de uitkomsten van dit onderzoek kijken de gemeenten of en hoe ze de dienstverlening kunnen verbeteren. De gemeenten stellen uw medewerking daarom zeer op prijs. Op deze manier kan de hulp zoveel mogelijk afgestemd worden op uw behoeften.

Evenementen in de zomerperiode
Het begint mooier weer te worden en het duurt niet lang meer voordat we alweer in de vakantieperiode zitten. In de vakantieperiode worden vaak evenementen georganiseerd, denk hierbij aan spelweken, buurtbarbecues op de openbare weg of andere activiteiten die zich in de openbare ruimte afspelen. Voor het organiseren van een evenement of activiteit is een evenementenvergunning in veel gevallen noodzakelijk. Wij verzoeken u, wanneer u dit nog niet heeft gedaan, vóór 15 april a.s. een evenementenvergunning aan te vragen voor evenementen die plaatsvinden in de periode juni, juli, augustus en september. Wij kunnen een tijdige afhandeling van aanvragen voor een evenementenvergunning die na 15 april a.s. worden ingediend niet garanderen.

Ontwerp-wijzigingsplan ter inzage
ter inzage (voormalige huisartsenpraktijkcentrum Poortkampen)
Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.9a en afdeling 3.4 awb bekend dat het ontwerp-wijzigingsplan kernen Briltil en Zuidhorn, 4de wijziging (Hanckemalaan)met bijbehorende stukken met ingang van 31 maart 2016 zes weken ter inzage ligt. Op grond van artikel 3.9a wro kan tijdens deze termijn een ieder een zienswijze naar voren brengen.
Achtergrond
Het ontwerp-wijzigingsplan maakt de bouw van 10 woningen mogelijk op de locatie van het voormalige huisartsenpraktijkcentrum aan de poortkampen te Zuidhorn. De woningen worden in twee rijen van vijf woningen gebouwd.
Wijzigingsplan inzien
Het ontwerp-wijzigingsplan kunt u inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis aan de Hooiweg 9 te Zuidhorn. Op de gemeentelijke website http://www.zuidhorn.nl/inwoners/ plannen-in-procedure_3413/ kunt u meer informatie over het ontwerp-wijzigingsplan vinden en kunt u de bronbestanden downloaden. Het identificatienummer van het wijzigingsplan is nl.imro.0056.wzzh16hers2-ow01. Landelijk staat het ontwerp-wijzigingsplan op http://www.ruimtelijkeplannen.nl (linkadres voor website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=nl.imro.0056.wzzh16hers2-ow01).
Indienen zienswijzen
Tot en met 11 mei 2016 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw zienswijzen op het ontwerp-wijzigingsplan kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Zuidhorn. Of stuur uw zienswijze naar: reactieswro@zuidhorn.nl, o.v.v.: zienswijze ontwerp-wijzigingsplan ‘kernen Briltil en Zuidhorn, 4de wijziging (Hanckemalaan)’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, moet u telefonisch een afspraak maken met de afdeling ruimte en welzijn: (0594) 50 88 83. van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het wijzigingsplan.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling ruimte en welzijn: (0594) 50 88 83.

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een vergunning/ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van een:
• 4 mei-viering op 4 mei 2016 te Aduard
• sponsorloop CBS De Wingerd op 11 mei 2016 te Oldehove
• Koningsspelen op 22 april 2016 te Oldehove
• avondvierdaagse van 30 mei t/m 2 juni 2016 te Zuidhorn e.o.
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• bouwen van een loods/schuur, Sietse Veldstraweg 40a te Den Ham
• vergroten van een woning, Transportweg 4 te Noordhorn
• plaatsen van een woonunit, Rijksstraatweg 37 te Noordhorn
• vervangen van bestaande ramen, Brugstraat 21 te Pieterzijl
• bouwen van een woning, Antaresstraat 8 te Zuidhorn
• bouwen van een carport, Admiraal Helfrichstraat 16 te Zuidhorn
• plaatsen van een dakkapel, Klein Frankrijk 1 te Zuidhorn
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstandsen monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88. In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijnen worden verlengd met een termijn van 6 weken:
ontvangen 1 februari 2016
• verbouwen van een woning, Kerkpad 1 te Niezijl
ontvangen 29 januari 2016
• plaatsen van een spoorbrug, a/h Van Starkenborghkanaal ZZ te Zuidhorn

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 2 bomen, Baron L. van Aduardsingel 12 te Aduard
• 1 boom, Hoofdstraat 49 te Niezijl
• 2 bomen, Borgweg 36 te Noordhorn
• 3 berken, Rietschans 9 te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf heden gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen de volgende meldingen Activiteitenbesluit zijn ontvangen voor het:
• veranderen van het bedrijf, Spanjaardsdijk Noord 6 te Den Ham
• veranderen van het bedrijf, Stadsweg 3a te Lauwerzijl

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:

• plaatsen van een berging en carport, de Gast 34 te Zuidhorn (Verzonden 21 maart 2016)

• plaatsen van een veranda, Wederik 28 te Zuidhorn (Verzonden 21 maart 2016)

• verbouwen van een postsorteerstation, Hooiweg 2 te Zuidhorn (Verzonden 22 maart 2016)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van
• een Koningsdag op 27 april 2016 van 13.00 tot 21.30 uur, a/d Oosterkade te Grijpskerk (Verzonden 24 maart 2016)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• plaatsen van 5 sandwichborden in de gemeente Zuidhorn van 3 t/m 24 april 2016 ter aankondiging van Health & Beauty (Verzonden 23 maart 2016)
• plaatsen van 15 driehoeks/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 22 november t/m 1 december 2016 ter aankondiging van NNT-All Inclusive t.b.v. de Oosterpoort (Verzonden 23 maart 2016)
• plaatsen van 10 driehoeks/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 22 april t/m 5 mei 2016 ter aankondiging van Bevrijdingsfestival 5 mei 2016 in Groningen (Verzonden 23 maart 2016)
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. Koningsdag op 27 april 2016 van 13.00 tot 21.00 uur, a/d Oosterkade te Grijpskerk (Verzonden 24 maart 2016)

 

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:

• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. Koningsdag op 27 april 2016 van 13.00 tot 21.30 uur, in een tent a/d Oosterkade te Grijpskerk (Verzonden 24 maart 2016)

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Meldingsplichtig evenement
• Dressuurwedstrijd op 12 en 13 augustus 2016 te Aduard
Informatie over publicaties bij de Publieksbalie (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Betere leefbaarheid kleinere plaatsen in Groningen ( zoals Zuidhorn )

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Scores: Zuidhorn ‘zeer goed’ en Leek ‘goed’
Lees verder →
Scouting clubhuis (1)

Scouts pakken clubhuis aan

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
“kan weer een flink aantal jaren mee”
Lees verder →