Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Stremmingen, Inloopbijeenkomst projecten Aduard en Militaire oefening

19 september 2017    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 19 september 2017
tabel stremmingen

Contact
Bezoekadres Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Postadres Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn
Telefoon (0594) 50 88 88

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Wijziging openingstijden 5 oktober 2017
In verband met een personeelsbijeenkomst sluit het gemeentehuis op donderdag 5 oktober om 12.00 uur. Donderdagmiddag 5 oktober zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Vrijdag 6 oktober staan wij om 8.30 uur weer voor u klaar. Voor vragen kunt u terecht bij de Publiekbalie.

Stremmingen
Stremming Klinckemalaan te Zuidhorn
Op maandag 2 oktober 2017 start het herstraten van de Klinckemalaan te Zuidhorn, gedeelte vanaf de Hoofdstraat tot aan de provinciale weg. Als gevolg van deze werkzaamheden zal de weg voor alle verkeer vanaf maandag 2 oktober tot ca. 25 oktober 2017 gestremd zijn. Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de gemeente Zuidhorn.

Stremming Hofstraat Aduard
Op vrijdag 22 september 2017 wordt er een educatief middeleeuws kinderprogramma georganiseerd aan de Hofstraat en het Kaakheem te Aduard. Op vrijdag 22 september 2017 zijn daarom de Hofstraat en het Kaakheem deels afgesloten voor alle verkeer tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie.

Inloopbijeenkomst projecten Aduard
De provincie Groningen houdt op dinsdag 3 oktober aanstaande van 17.00-20.00 uur een inloopbijeenkomst in Mfc De Meeden, Burgemeester van Barneveldweg 23 in Aduard. U kunt dan informatie krijgen over de werkzaamheden rondom Aduard en Nieuwklap. U bent van harte welkom.

Militaire oefening
De Koninklijke Landmacht oefent in de periode van 25 en 26 september 2017 op en rond het militaire oefenterrein de Marnewaard. Wanneer er schade door de oefening ontstaat, kan dit gemeld worden bij het Ministerie van Defensie via 030- 2180420 of via jdvclaims@mindef.nl.

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• plaatsen van twee tanks, Industrieweg 24 te Noordhorn ontvangen 6 september 2017
• verhogen van de schutting/erfafscheiding, Brilweg 9 te Zuidhorn ontvangen 7 september 2017
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88.

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• het aanpassen van het LS en MS net, Baron L. van Aduardsingel 22 te Aduard ontvangen 4 september 2017
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van 6 weken: ontvangen 19 juli 2017
• verwijderen van een kleidepot, nabij Kleiweg 12 te Aduard

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor het kappen van:
• 1 eik, Hofstraat 39 te Aduard
De melding ligt vanaf heden gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen de volgende melding Activiteitenbesluit is ontvangen voor het:
• het veranderen van een bedrijf, Nittersweg 3 te Lauwerzijl
De melding ligt vanaf heden gedurende 4 weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Meldingsplichtig evenement
• garageverkoop op 7 oktober 2017 te Zuidhorn

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• het bouwen van 2 woningen en het realiseren van 2 appartementen in een bestaand pand, Boslaan 1, Boslaan 1a, Frankrijkerlaan 19 en Frankrijkerlaan 21 te Zuidhorn verzonden 12 september 2017
Als u het niet eens bent met het besluit en u tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking, dan kunt u binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit beroep instellen bij de  rechtbank Noord- Nederland, locatie Groningen, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep te bevatten. Het indienen van een beroepschrift tegen een verleende omgevingsvergunning heeft geen schorsende  werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw beroepschrift het besluit in werking treedt, dient u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. U kunt ook digitaal het beroepschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u meer informatie hierover.

Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• vergroten van een woning, Bouwhuisstraat 1a te Grijpskerk verzonden 12 september 2017
• verbouwen van een woning, Poolsterstraat 9 te Zuidhorn verzonden 13 september 2017

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• aanbrengen van een dam/duiker, op en nabij Boventilstertocht te Oldehove verzonden 12 september 2017

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
• een educatief middeleeuws programma met straatetentje op 22 september 2017 van 08.00 tot 16.00 uur, Hofstraat/Kaakheem te Aduard verzonden 14 september 2017
• een openluchtvoorstelling ‘Ongenode gasten’ op 30 september 2017 van 20.00 tot 22.00 uur, op konijneneiland t.h.v. Kruiser te Zuidhorn verzonden 14 september 2017
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• plaatsen van een standalone systeem, aan het Van Starkenborghkanaal NZ nabij de brug a/d Rijksstraat- weg N355 van 8 september t/m 17 november 2017 verzonden 7 september 2017
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een openluchtvoorstelling op 30 september 2017 van 20.00 tot 22.00 uur, op konijneneiland t.h.v. Kruiser te Zuidhorn verzonden 14 september 2017
• plaatsen van 12 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 14 t/m 28 oktober 2017 ter aankondiging van een spooktocht verzonden 14 september 2017
• plaatsen van 12 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 2 t/m 17 december 2017 ter aankondiging van Kerst op Nienoord verzonden 14 september 2017
• plaatsen van drie ‘buitenbanken’, in het centrum van Zuidhorn verzonden 14 september 2017
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. werkzaamheden op het spoor van 28 september 2017 tot 2 oktober 2017 van 23.00 uur tot 05.30, a/d Gast te Zuidhorn verzonden 14 september 2017
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester. Meer informatie kunt u  verkrijgen bij de Publieksbalie in het gemeentehuis: (0594) 50 88 88, kcc@zuidhorn.nl.

Activiteit archeologisch monument
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn maken bekend dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een ‘vergunning archeologisch monument’ heeft toegestuurd voor:
• het graven van twee werkputten ten behoeve van een gestuurde boring voor een gasleiding op het perceel met kadastrale aanduiding: Oldehove I-628 (Rijksmonumentnummer 522143 / Locatie Frytum) verzonden 7 september 2017
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen binnen zes weken na de dag van verzending, een beroepschrift indienen bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Afdeling bestuursrecht

Stremmingen door werkzaamheden spoor Zuidhorn
Informatie van ProRail
Aankomende periode vinden verschillende werkzaamheden plaats ter hoogte van de spoorbrug over het Van Starkenborghkanaal en bij het station in Zuidhorn. Deze werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken door geluid maar ook door afsluiting van overweg De Gast en het overpad op het station in Zuidhorn. Hieronder vindt u een overzicht van de werkzaamheden.

Overwegen tijdelijk afgesloten
Let op: tijdens de werkzaamheden is overweg De Gast voor alle verkeer afgesloten. Er wordt een omleidingsroute aangegeven met gele borden. Ook het overpad op het station is afgesloten. Het treinvervangend  busvervoer in ondergenoemd weekend vertrekt aan de kant van het gemeentehuis aan de Hooiweg. Houdt u hier rekening mee en stal uw fiets of auto aan de juiste kant of volg de omleidingsroute via de borden of, voor  fietsers, aangegeven in bijgevoegd kaartje. Het autoverkeer wordt omgeleid via de onderdoorgang Boslaan en de provinciale weg. De omleidingsroute is met borden aangegeven.
Waarom werken we 's nachts?
ProRail werkt vaak 's nachts of in het weekend, omdat er dan minder of geen treinen rijden. We begrijpen echter dat dit voor u vervelend kan zijn. Daarom proberen onze mensen zoveel mogelijk rekening te houden met  de omgeving. Bijvoorbeeld door machines niet langer aan te zetten dan strikt noodzakelijk.
Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via http://www.prorail.nl/contact. Of bel 0800 - 776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden. Heeft u vragen aan de gemeente, neemt u dan contact op met de Publieksbalie via (0594) 50 88 88.
Gevolgen voor het treinverkeer
Tijdens de werkzaamheden rijden er minder of geen treinen. Wilt u reizen met de trein? Kijk dan voor actuele reisinformatie op http://www.ns.nl. Of raadpleeg 9292 voor een reisadvies op maat, via http://www.9292.nl of telefonisch 0900 - 9292 (€ 0,90 per minuut).

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

  • Militairen jeep
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

4 mei monument in het Wilhelminapark

1940 – 1945: Opdat wij niet vergeten

24 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Zaterdag 4 mei – 19.30 uur: herdenking bij het monument in het Wilhelminapark in Zuidhorn
Lees verder →
Wethouder be schollema

Gemeente Westerkwartier kiest voor toekomstbestendig grondstoffencentrum

24 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
De gemeente Westerkwartier heeft circulaire ambities die aansluiten bij het Rijksprogramma Nederland circulair in 2050.
Lees verder →
Kermis zuidhorn (1)

Smullen van een suikerspin in ‘t zonnetje

23 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Mooi weer tijdens laatste dag van de kermis
Lees verder →
Boreas duo uit oostum

Rederijkerskamer Eendracht speelt Theater Na de Dam in Zuidhorn

23 april 2024    Zuidhorn-nieuws
‘Kom vanavond met verhalen'
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Vrijheidsmaaltijd, Juni Fietsmaand & Europees Parlementsverkiezing

23 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 23 april 2024
Lees verder →
Ovtw 2024 netwerk (1)

Toeristische ondernemers ontmoeten elkaar (weer eens)

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
ledenvergadering: Podcastpresentatie en levendige discussie
Lees verder →