Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over raadsbesluiten, wegafsluitingen en bekendmakingen

22 maart 2016    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 22 maart 2016

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

 

Gemeentehuis 25 en 28 maart gesloten
Het gemeentehuis is vrijdag 25 maart (Goede Vrijdag) en maandag 28 maart (Paasmaandag) gesloten. Dinsdag 29 maart staan we vanaf 8.30 uur weer voor u klaar.

Let op! Huisvuilroute maandag 28 maart verschuift
Op maandag 28 maart (Paasmaandag) wordt geen huisvuil opgehaald. De route van maandag 28 maart verschuift naar zaterdag 26 maart. Zet u op 26 maart uw container voor 7.30 uur langs de weg?

Uit de gemeenteraad van 14 en 16 maart 2016
De raad heeft op 14 maart:
- ingestemd met de voorgestelde aanpak en bijbehorend budget t.b.v. behoud van De Wierde in Grijpskerk. Ook is het college als opdracht meegegeven de proces- regie te nemen om alles in het werk te stellen om in één of andere vorm een duurzame, toekomstbestendige De Wierde te helpen verwezenlijken.
- kennis genomen van de evaluatie van het duurzaamheidsuitvoeringsplan (dup) 2015 en van het dup 2016.
- tot voortzetting van de rekenkamercommissie (rkc) in Westerkwartierverband door vaststelling van het bestuursconvenant en verordening rkc Westerkwartier en herbenoeming van de huidige leden van de rkc. De rkc doet onderzoek naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur.
- Besluitvorming over een referendumverordening (initiatiefvoorstel GroenLinks) doorgeschoven naar de raad van 18 april a.s.

De raad heeft op 16 maart:
- de kadernotitie herindeling Westerkwartier vastgesteld. Ook de raden van Grootegast, Leek en Marum hebben deze notitie op 16 maart vastgesteld. In de notitie zijn kaders opgenomen die bepalend zijn voor de strategische visie voor de toekomstige gemeente.
- het actieplan Stimulering lokale economie en werkgelegenheid gemeente Zuidhorn 2016-2017 vastgesteld. Met dit plan wordt onder meer ingezet op een actief werkgelegenheidsbeleid, ondersteuning van bedrijven, het leggen van verbindingen tussen lokale ondernemers en kennisinstellingen en het plegen van inzet om voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te vinden.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze raadsvergadering? Lees of beluister dan het volledige verslag op http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op met de griffie via (0594) 50 87 81 of griffie@zuidhorn.nl.

Wegstremming in verband met de Ronde van Noordhorn
Op vrijdag 1 juli 2016 vindt de Ronde van Noordhorn plaats. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten om voor een deel van de Langestraat NZ en ZZ, de Noorderweg en de Rijksstraatweg een tweezijdig stopverbod in te stellen. Tevens is besloten om de volgende (delen van) wegen af te sluiten voor alle verkeer:
• Oosterweg • Kastanjestraat • Meidoornstraat • Borgweg • Touwslagersbaan (deels) • Noordwijkweg • Moeshorn (deels)
Deze verkeersmaatregelen zijn alleen geldig op vrijdag 1 juli 2016 van 12.00 tot 23.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van 6 weken na datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan.
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, (0594) 50 88 88.

Tijdelijk tweezijdig parkeerverbod ivm autocross in Pieterzijl
Op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei 2016 wordt op een weiland tussen de Pieterzijlsterweg en de Bosscherweg in Pieterzijl een autocross georganiseerd. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten om voor een deel van de Pieterzijlsterweg een tweezijdig stopverbod in te stellen. Deze verkeersmaatregel is alleen geldig op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei 2016 tussen 08.00 en 02.00 uur of zoveel langer of korter als wenselijk is.
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, (0594) 50 88 88.

Publieke consultatie Groenbeleid
Woensdagavond 30 maart presenteert gemeente Zuidhorn het concept Groenbeleid 2019 voor de komende jaren. Het groenbeleid gaat over de hoeveelheid groen in onze gemeente, de inrichting, het beheer en onderhoud ervan. Het gaat onder meer over onze bomen, bergraafplaatsen en speelvelden. De oude groenvisie stamt uit 2011 en  is toe aan vernieuwing. Voordat de raad het nieuwe beleid vaststelt, willen we graag weten wat u er van vindt.
Daarom nodigen we u van harte uit op woensdag 30 maart om 19.30 uur in het gemeentehuis om te reageren op het concept Groenbeleid 2019. Wilt u het concept vooraf ontvangen, dan kunt u deze opvragen bij beleidsmedewerker Groen, Marlies Westerhof via (0594) 50 88 88 of m.westerhof@zuidhorn.nl.

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• verbouwen van een woning, Kerkpad 1 te Niezijl
• bouwen van 30 woningen, a/h Noorderlicht (fase 2) te Zuidhorn
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstandsen monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88. In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van 6 weken:ontvangen 15 januari 2016
• verbouwen van een winkelpand, Nieuwstraat 18 te Zuidhorn

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 17 bomen, Niekerkerdiep NZ 7 te Briltil
• 1 plataan, de Roder 2 te Grijpskerk
• 1 boom, Zijlveststraat 12 te Kommerzijl
• 11 bomen, Teenstraweg 7 te Lauwerzijl
• 2 bomen, Stationsweg 1 te Visvliet
De meldingen liggen vanaf heden gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• leggen van laagspanningskabels, Nutweg 5 te Den Horn (Verzonden 21 maart 2016)
• aanleggen van een dam, Roodehaansterweg 10 te Saaksum (Verzonden 21 maart 2016)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
• en Trekkertrekwedstrijd op 4 juni 2016 van 08.00 tot 23.00 uur, Rijksstraatweg 46 te Noordhorn (Verzonden 15 maart 2016)
• de Ronde van Noordhorn op 1 juli 2016 van 15.00 tot 23.00 uur, oostelijke deel te Noordhorn (Verzonden 15 maart 2016)
• de Europokal autocross op 6 mei 2016 van 09.00 tot 20.00 uur en op 7 mei 2016 van 09.00 tot 02.00 uur, a/d Pieterzijlsterweg 1 te Pieterzijl (Verzonden 15 maart 2016)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Trekkertrekwedstrijd op 4 juni 2016 van 08.00 tot 23.00 uur, Rijksstraatweg 46 te Noordhorn (Verzonden 15 maart 2016)
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. de Ronde van Noordhorn op 1 juli 2016 van 15.00 tot 23.00 uur, oostelijke deel te Noordhorn (Verzonden 15 maart 2016)
• de algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. de Europokal autocross op 6 mei 2016 van 09.00 tot 20.00 uur en op 7 mei 2016 van 09.00 tot 02.00 uur, a/d Pieterzijlsterweg 1 te Pieterzijl (Verzonden 15 maart 2016)
• een recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen van 5 mei t/m 8 mei 2016, in een weiland a/d Pieterzijlsterweg 1 te Pieterzijl (Verzonden 15 maart 2016)

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. theatervoorstelling a/b theaterschip ‘De Verwondering’ op 22 en 23 juni 2016 van 20.30 tot 23.00 uur, a/h Hoendiep nabij de brug te Briltil (Verzonden 15 maart 2016)
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. de Europokal autocross op 6 mei 2016 van 09.00 tot 20.00 uur en op 7 mei 2016 van 09.00 tot 02.00 uur, in een tent a/d Pieterzijlsterweg 1 te Pieterzijl (Verzonden 15 maart 2016)
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. de Ronde van Noordhorn op 1 juli 2016 van 15.00 tot 23.00 uur, in een partytent a/h Hamsterpad te Noordhorn (Verzonden 15 maart 2016)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Brandbeveiligingsverordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is verleend voor:
• het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) op 6 en 7 mei 2016 ten behoeve van de Europokal autocross, in een weiland aan de Pieterzijlsterweg 1 te Pieterzijl (Verzonden op 15 maart 2016)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Meldingsplichtig evenement
• theatervoorstelling a/b schip De Verwondering op 22 en 23 juni 2016 te Briltil

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven.
Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Sport

Wie wint de Sportprijs Westerkwartier 2024?

22 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Meld tot en met 30 juni een organisatie of vereniging uit het Westerkwartier aan!
Lees verder →
Wenakker

Werkgroep Wenakker in gesprek met het college van B&W.

22 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
De werkgroep Wenakker houdt zich bezig met de landbouw in Westerkwartier.
Lees verder →
Mollematocht 2023 (1)

Mollema hoopt nog altijd op Tourdeelname

22 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
eerst zondag nog het NK in Arnhem op een mooi rondje over de Posbank
Lees verder →
Hoeve paradij-10-jaar (6)

Open dag Hoeve Paradij

19 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
De zorgboerderij biedt een interessant programma met voor elk wat wils
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over woonplannen, raadsoverleggen & Inspreken perspectiefnota

19 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 18 juni 2024
Lees verder →
Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Betere leefbaarheid kleinere plaatsen in Groningen ( zoals Zuidhorn )

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Scores: Zuidhorn ‘zeer goed’ en Leek ‘goed’
Lees verder →