Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over openingstijden vakantieperiode,stremmingen en stopverboden

14 juli 2015    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie 15 juli 2015
Gemeentezh large gemeentepagina

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Openingstijden gemeentehuis in vakantieperiode
Tijdens de vakantieperiode zijn we van 6 juli tot en met 16 augustus:
- alleen ’s ochtends open van 8.30 tot 12.30 uur en
- op de maandagavond van 18.00 tot 19.30 uur.

KGA-depot gesloten tijdens bouwvak
Het depot bij de werkplaats in Noordhorn is van 20 juli tot en met 7 augustus 2015 gesloten. U kunt hier dan ook geen bruin- en witgoed inleveren. Vanaf maandag 10 augustus aanstaande is het KGA-depot in Noordhorn weer geopend.

Noodkap monumentale kastanje
Twee bomen (kastanje en meelbes) bij de Nederlands Hervormde Kerk aan de Jellemaweg te Zuidhorn worden gekapt. Beide bomen vormen een gevaar voor de kerk en haar omgeving. De monumentale kastanje is aangetast door de bloedingziekte en zwammen. De meelbes staat scheef, is hol van binnen en tevens aangetast door zwammen.
De gemeente doet haar best de oude, soms monumentale bomen, rond de kerk te beschermen maar is in dit geval genoodzaakt een noodkap uit te voeren. De noodkap houdt in dat er toestemming wordt verleend om de bomen waarvoor geen kapmelding is aangevraagd met onmiddellijke ingang te kappen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken, (0594) 50 88 76.

Stremmingen Zuidhorn
Op zaterdag 22 augustus 2015 vinden activiteiten plaats op de sportvelden in het Joh. Smitpark te Zuidhorn. Op bovengenoemde datum is daarom het deel van de Sportlaan te Zuidhorn vóór sporthal de QuicksilverS afgesloten voor alle verkeer tussen 11.00 uur en 22.00 uur.
Op 28 en 29 augustus 2015 vindt op het terrein van Avalon aan het Van Starkenborghkanaal ZZ het muziekfestival kanaalPOP plaats. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten om het Van Starkenborghkanaal ZZ vanaf de Westergast tot de Rijksstraatweg af te sluiten voor al het verkeer. Tevens is besloten om voor het Van Starkenborghkanaal ZZ, tussen de Westergast en de Sloep, een eenzijdig stopverbod in te stellen. Hetzelfde geldt voor de Westergast, tussen het Van Starkenborghkanaal ZZ en de aansluiting met De Bongerd, en voor de Geert Waldastraat, tussen de Westergast en De Gast.
Deze verkeersmaatregel is alleen geldig op 28 en 29 augustus 2015. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van 6 weken na datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan.
Voor informatie over bovenstaande stremmingen kunt u terecht bij de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Stremming Gaarkeuken
In verband met de Abel Tasman Struuntocht is het noodzakelijk om op zaterdag 12 september 2015 het Hoendiep NZ te Grijpskerk (Gaarkeuken) af te sluiten voor alle verkeer (met uitzondering voor bestemmingsverkeer en aanwonenden). Deze verkeersmaatregel is van kracht op zaterdag 12 september 2015. Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Stopverbod Noordhorn
Van 28 tot en met 30 augustus 2015 vindt in Noordhorn het evenement Slag bij Noordhorn plaats. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten om voor een deel van de straten in en om Noordhorn een tweezijdig stopverbod in te stellen. Tevens is besloten om de Langestraat tussen de Nieuwstraat en de Schipperstraat af te sluiten voor alle verkeer.
Deze verkeersmaatregelen zijn alleen geldig op zaterdag 29 en zondag 30 augustus 2015 van 8.00 tot 22.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van 6 weken na datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan.
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Aangevraagde vergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een vergunning/- ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van:
> een buurtbarbecue op 12 september 2015, a/d Boslaan 42 t/m 67 te Zuidhorn
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag.

Meldingsplichtig evenement
> culinaire middag op 15 augustus 2015 te Zuidhorn

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> verbreden van een serrestal, Westerdijk 10 te Den Horn
> bouwen van een ligboxenstal, Westerhornerweg 18 te Grijpskerk
De aangevraagde omgevingsvergunningenleggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl).
Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.

Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> plaatsen van een tijdelijke woonunit voor twee jaar, Kleiweg 12 te Aduard Activiteit milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> aanvragen van een milieuvergunning, Rijksstraatweg 34 en 36 te Noordhorn

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> verplaatsen van drinkwaterleidingen, nabij Friesestraatweg te Aduard
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Activiteit Milieu
Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning voor de activiteit “milieu” te verlenen voor het:
> wijzigen van de milieuvergunning, Pieterzijlsterweg 3 te Pieterzijl
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt vanaf nu zes weken ter inzage bij de Publieksbalie.
Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden, hun zienswijze(n) bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Meldingen

Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
> 1 den, Baron L. van Aduardsingel 8 te Aduard
> 1 plataan, Rijksstraatweg 17 te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen de volgende melding Activiteitenbesluit is ontvangen voor het:
> oprichten van een inrichting op het perceel Industrieweg 6 te Noordhorn
De melding ligt vanaf nu vier weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> verleggen van MS-kabels, nabij Rijksstraatweg 17 (hefbrug) te Zuidhorn (verzonden 6 juli 2015)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend voor het organiseren van:
> een familiedag/seizoensopening op 22 augustus 2015 van 13.00 tot 22.00 uur, in sportpark te Zuidhorn (verzonden 7 juli 2015)
> KanaalPOP op 28 en 29 augustus 2015, terrein a/h Van Starkenborghkanaal ZZ 1 te Zuidhorn (verzonden 9 juli 2015)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een familiedag/seizoensopening op 22 augustus 2015 van 13.00 tot 22.00 uur, in sportpark te Zuidhorn (verzonden 7 juli 2015)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. KanaalPOP op 28 augustus 2015 van 20.00 tot 01.00 uur en op 29 augustus 2015 van 17.00 tot 01.00 uur, terrein a/h Van Starkenborghkanaal te Zuidhorn (verzonden 9 juli 2015)
> plaatsen van 15 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 10 t/m 29 augustus 2015 ter aankondiging van het evenement KanaalPOP te Zuidhorn (verzonden 9 juli 2015)
> plaatsen van 15 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 6 t/m 14 januari 2016 ter aankondiging van de open dag Gomarus Zuidhorn (verzonden 9 juli 2015)
> plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 20 t/m 31 januari 2016 ter aankondiging van de open dagen Noorderpoort 2016 (verzonden 9 juli 2015)

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend:
> o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een culinaire middag op 15 augustus 2015 van 12.00 tot 18.00 uur, op het Holtplein te Zuidhorn (verzonden 7 juli 2015)
> o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. KanaalPOP op 28 augustus 2015 van 20.00 tot 01.00 uur en op 29 augustus 2015 van 17.00 tot 01.00 uur, op terrein a/h Van Starkenborghkanaal te Zuidhorn (verzonden 9 juli 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester. Verleende Drank- en Horecavergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende Drank- en Horecavergunning heeft verleend:
> voor het perceel Heirweg 14 te Visvliet (verzonden 9 juli 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunning binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen  bij de burgemeester.

Informatie over de publicaties via (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl, tenzij anders is aangegeven.

Vertrokken onbekend waarheen
Onderstaande publicatie betreft beslissing ingevolge artikel 2.22 Wet BRP.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar betrokkene in de basis registratie personen als ingezetene van de gemeente Zuidhorn staat ingeschreven. Onderstaande persoon wordt daarom ingeschreven in het Register Niet Ingezetenen (RNI). Dit is een register van personen die wel op één of andere manier verbonden zijn aan Nederland, maar daar geen officieel brief- of woonadres hebben met daarbij horende rechten. Het betreft de volgende persoon:
M. Â. Simões de Souza, geb. 25-04-1963 te Presidente Prudente (Brazilië).
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit, of de datum van publicatie (15 juli 2015) gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Jeroen en jeroen

3e Single Jeroen Oosterhof

17 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Na, Op deze mooie dag en Laat de glazen klinken
Lees verder →
Nicole puutvol

Puut start in Zuidhorn

17 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
Winkel in tweedehands (kinder) kleding mooie aanvulling winkelaanbod
Lees verder →
Busstation (2)

P10 blij met de aandacht voor de regio

17 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
aandacht hard nodig om de neerwaartse spiraal van verschraling in landelijke gebieden te stoppen
Lees verder →
Jazz te gast 010 (12)

Groninger cultuurprijzen 2024 zoekt kandidaten

16 mei 2024    Zuidhorn-nieuws
De prijzen zijn bedoeld voor personen, instellingen of groepen die een bijzondere bijdrage leveren aan het culturele landschap
Lees verder →
 

Definitief ontwerp nieuwbouw Lauwers College bekend

16 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Op 4 juni vindt een inloopbijeenkomst plaats
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over passende zorgverzekering, Juni Fietsmaand & Summerproat

14 mei 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 14 mei 2024
Lees verder →