Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Openingstijden gemeentehuis en Afvalinzameling tijdens feestdagen

15 december 2015    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 16 december 2015
Gemeentezh large gemeentepagina

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend

Gemeentenieuws in de Streekkrant
Vanaf 1 januari 2016 publiceren we het gemeentelijke nieuws in het huis-aan-huisblad de Streekkrant. Het college heeft onder meer uit kostenoverweging besloten het gemeentenieuws in de Streekkrant te publiceren. De Streekkrant verschijnt wekelijks op dinsdag. De publicaties van de gemeente Zuidhorn vindt u in de Streekkrant vanaf 1 januari op pagina 4 en 5.|
Wennen
We steken onze gemeentepagina ook in een nieuw jasje. Om u te laten wennen aan de overstap en de nieuwe opmaak, verschijnt de gemeentepagina in week 52 en 53 zowel in Het Westerkwartier als in de Streekkrant. Bij de officiële bekendmakingen geldt in die weken de datum van de bekendmaking in Het Westerkwartier.
Laatste keer
Op woensdag 30 december verschijnt de gemeentepagina voor de laatste keer in Het Westerkwartier. Vanaf dinsdag 5 januari 2016 vindt u de gemeentepagina in de Streekkrant.

Openingstijden gemeentehuis tijdens feestdagen
Het gemeentehuis is op vrijdag 25 december en vrijdag 1 januari gesloten. In verband met de Nieuwjaarsbijeenkomst voor het personeel is het gemeentehuis op 4 januari vanaf 10.00 uur geopend.

Openingstijden KGA-depot tijdens feestdagen
Het KGA-depot (werkplaats Noordhorn) is tijdens deze periode gewoon geopend.

Afvalinzameling tijdens feestdagen
> De route van 25 december (grijs) wordt ingehaald op dinsdag 29 december.
> De route van week 53 (groen) vervalt, met uitzondering van maandag 28 december (grijs). De eerstvolgende ‘groene’ route is in week 1.
> De inzameling van kerstbomen vindt donderdag 7 januari plaats (buitengebieden telefonisch aanmelden bij de gemeente).
> De milieuboer rijdt eenmalig een inhaalroute op zaterdag 2 januari voor de inzameldagen die op vrijdag 25 december en 1 januari zijn vervallen (Grijpskerk e.o.).
Kijk voor uw persoonlijke afvalkalender op http://www.zuidhorn.nl/afvalkalender.

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening/milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> plaatsen van een informatiecentrum/ directiekeet, Friesestraatweg 12a te Aduard
> wijzigen/verbouwen winkelruimte, Herestraat 30a te Grijpskerk
> plaatsen van een luchtwasser/verlengen biggenstal, Stadsweg 3a te Lauwerzijl
> verbouwen van een woonhuis, Kerkpad 1 te Niezijl
> plaatsen van damwanden, Van Starkenborghkanaal NZ te Noordhorn
> oprichten van een bouwplaats, Van Starkenborghkanaal ZZ te Zuidhorn
> plaatsen van damwanden, Van Starkenborghkanaal ZZ te Zuidhorn
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl).
Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Activiteit Milieu
Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunningen voor de activiteit “milieu” te verlenen voor het:
> herbouwen van een jongveestal, Gaaikemadijk 4 te Aduard
> bouwen van een melkstal en ligboxenstal, Friesestraatweg 6 te Grijpskerk
De ontwerp-omgevingsvergunningen liggen vanaf nu zes weken ter inzage bij de Publieksbalie.
Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden, hun zienswijze(n) bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Rectificatie
Abusievelijk is in Het Westerkwartier van 9 december 2015 onderstaande ontwerpomgevingsvergunning gepubliceerd met een onjuist huisnummer. Dit moet zijn Friesestraatweg 52 in plaats van 54 te Aduard.

Activiteit bouw
Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning voor de activiteit “bouw” te verlenen waarvoor ook een afwijking van het bestemmingsplan is aangevraagd, voor het:
> bouwen van een werktuigenschuur, Friesestraatweg 52 te Aduard.
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt met bijbehorende stukken vanaf 10 december 2015 zes weken ter inzage bij de Publieksbalie.
Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden, hun zienswijze(n) bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
> 1 abeel, Kerkplein 5 te Grijpskerk
> 4 bomen, De Bongerd 34 te Zuidhorn
> 9 eiken, a/d Hooiweg te Zuidhorn
> 5 bomen, a/h Van Starkenborghkanaal NZ en Rijksstraatweg nabij tafelbrug te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen de volgende meldingen Activiteitenbesluit zijn ontvangen voor het:
> wijziging bestaand bedrijf, Hogeweg 16 te Den Horn
> oprichten van een bedrijf, Teenstraweg 5 Lauwerzijl
De meldingen liggen vanaf nu 4 weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> plaatsen van een voordeur, Dorpsstraat 45 te Den Horn (verzonden 8 december 2015)

Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> verbreden van een bestaande uitrit en de aanleg van een nieuwe uitrit, a/d Lageweg te Grijpskerk (verzonden 7 december 2015)
> verbreden van een oprit, Niehoofsterweg 35 te Oldehove (verzonden 7 december 2015)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend voor het organiseren van:
een Levend Kerstverhaal van 17.00 tot 20.00 uur op 22 december 2015 te Oldehove (verzonden 8 december 2015)
> een Nieuwjaarsfeest op 31 december 2015 en 1 januari 2016 van 23.00 tot 06.00 uur, parkeerplaats a/d Herestraat 55 te Grijpskerk (verzonden 8 december 2015)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Nieuwjaarsfeest op 31 december 2015 en 1 januari 2016 van 23.00 tot 06.00 uur, parkeerplaats a/d Herestraat 55 te Grijpskerk (verzonden 8 december 2015)

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend:
> o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een Nieuwjaarsfeest op 31 december 2015 en 1 januari 2016 van 23.00 tot 06.00 uur, in een tent op de parkeerplaats a/d Herestraat 55 te Grijpskerk (verzonden 8 december 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Besluit m.e.r.-beoordeling Friesestraatweg 6 Grijpskerk
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zuidhorn maken bekend dat zij een beslissing hebben genomen ten aanzien van de m.e.r.- beoordeling voor het uitbreiden van een melkrundveebedrijf aan de Friesestraatweg 6 te Grijpskerk. De beoogde activiteit (het uitbreiden van een rundveebedrijf) staat vermeld in bijlage D, categorie 14 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Uit de m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze uitbreiding is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde m.e.r.-beoordeling.
Terinzagelegging
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 17 december 2015 tot en met 27 januari 2016 tijdens kantooruren ter inzage bij de Publieksbalie in het gemeentehuis Zuidhorn, Hooiweg 9 te Zuidhorn.
Vervolgprocedure
Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het m.e.r.- beoordelingsbesluit is genomen; zoals de procedure voor een bestemmingsplan of omgevingsvergunning.
Voor informatie over deze beslissing kan contact worden opgenomen met de Publieksbalie. Deze is bereikbaar via telefoonnummer (0594) 50 88 88 of e-mail kcc@zuidhorn.nl.

Informatie over de publicaties bij de Publieksbalie (0594) 50 88 88.

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Gemeentezh inzameling
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Rederijkers

Lustrumvoorstelling Rederijkerskamer Eendracht

19 januari 2020    Zuidhorn-nieuws
Rederijkerskamer Eendracht bestaat dit jaar 155 jaar!
Lees verder →
Kliko

Bijval petitie verlaag vuilnis vastrecht in Westerkwartier

19 januari 2020    Zuidhorn-nieuws
Wethouder Nederveen: Oorzaak stijging kosten inzameling
Lees verder →
Koeien

Eerste vlees van de Natuurvleescoöperatie Westerkwartier is een feit!

19 januari 2020    Zuidhorn-nieuws
Op vrijdag 24 januari zal het eerste vlees van de Natuurvleescoöperatie Westerkwartier verkocht worden.
Lees verder →
Tijd

Concert TIJD: muziek en literatuur

17 januari 2020    Zuidhorn-nieuws
Door Violiste Oktje Lambermont en celliste Michelle van de Braak
Lees verder →
Frankes

Radiomarathon brengt 3.562,93 op voor UMCG Kanker Researchfonds

17 januari 2020    Zuidhorn-nieuws
Artiestenavond met o.a. Adrian May
Lees verder →
Hardloop-clinics

Hardloopclinic voor beginners

17 januari 2020    Zuidhorn-nieuws - Regio-nieuws
voor Leekster Lenteloop op 21 maart
Lees verder →