Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidhorn’ en officiële bekendmakingen

13 augustus 2018    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 14 augustus 2018
Gemeentehuis-zuidhorn

Over

Contact
Bezoekadres Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Postadres Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn
Telefoon (0594) 50 88 88

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Let op, aangepaste openingstijden van 23 juli t/m 31 augustus
Openingstijden zomervakantie
Van 23 juli t/m 31 augustus is het gemeentehuis in verband met de vakantieperiode alleen ’s ochtends van 8.30 tot 12.30 uur geopend en op maandagavond van 18.00 tot 19.30 uur.

Het kca-depot te Noordhorn is tijdens de bouwvak (6 t/m 24 augustus) gesloten.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidhorn (herziening)’
Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.8 Wro en afdeling 3.4 Awb bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidhorn (herziening)’ met bijbehorende stukken met ingang van 15 augustus 2018 zes weken ter inzage ligt. Op grond van artikel 3.8 Wro kan tijdens deze termijn een ieder een zienswijze over het ontwerpplan indienen.
Achtergrond
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet onder meer in een aantal (reeds vergunde) locatiegeboden ontwikkelingen. Nieuwe ontwikkelingen zijn onder andere de vergroting van de agrarische bouwpercelen Medenerweg 13 te Den Ham en Pieterzijlsterweg 5 te Pieterzijl. Verder worden in het plan objecten aangewezen als karakteristiek of beeldbepalend en vindt er een juridische verankering  plaats van het onderwerp duurzame energie binnen het gebied Middag-Humsterland. Verdere onderwerpen zijn archeologie, plattelands-woningen en de ruimte-voor-ruimte regeling.
Bestemmingsplan inzien
U kunt het bestemmingsplan inzien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis aan de Hooiweg 9 te Zuidhorn. Op http://www.zuidhorn.nl/bestemmingsplannen kunt u meer informatie vinden over het ontwerpbestemmingsplan en kunt u de bronbestanden downloaden. Daarnaast kunt u het ontwerpbestemmingsplan digitaal raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web- roo/?planidn=NL.IMRO.0056.BPBG17cor1-OW01
Indienen zienswijzen
Tot en met 26 september 2018 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidhorn (herziening)’ kenbaar maken aan de gemeenteraad van Zuidhorn. Een schriftelijke zienswijze moet geadresseerd worden aan: de gemeenteraad van Zuidhorn, Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn. Of stuur uw zienswijze naar: reacties- wro@zuidhorn.nl, o.v.v. zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Buiten-gebied Zuidhorn (herziening)’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, moet u telefonisch een afspraak maken met de  afdeling Ruimte & Welzijn (0594) 50 88 84. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het 
bestemmingsplan.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte & Welzijn (0594) 50 88 84.

Officiële bekendmakingen
week 33 dinsdag 14 augustus
Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• verplaatsen van een verdeelkast, Lageweg 43 te Grijpskerk ontvangen 2 augustus 2018
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen voor:
• Aalsumerweg 8 te Oldehove
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende meldingen Activiteitenbesluiten zijn ontvangen voor het:
• veranderen van de inrichting, Transportweg 2 te Noordhorn
• veranderen van een bedrijf, Hoendiep 16 te Den Horn
De meldingen liggen vanaf nu vier weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van 6 weken voor het:
• bouwen van een kapschuur, Hoendiep 16 te Den Horn ontvangen 11 juni 2018
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• uitbreiden van een parkeerterrein, Schoutstraat 1 te Grijpskerk verzonden 6 augustus 2018
• oprichten van een schuur, Rijksstraatweg 48 te Niezijl verzonden 6 augustus 2018
• tijdelijk plaatsen van een mestsilo, Rijksstraatweg 2 te Niezijl verzonden 6 augustus 2018
• bouwen van een kapschuur, Hoendiep 16 te Den Horn verzonden 7 augustus 2018
• bouwen van een nieuwe woning, Waterlelie 10 te Zuidhorn verzonden 7 augustus 2018
• bouwen van een vrijstaande woning, Oostergast (kavel 39) te Zuidhorn verzonden 8 augustus 2018
• bouwen van een vrijstaande woning, Oostergast (kavel 32) te Zuidhorn verzonden 8 augustus 2018
• bouwen van een tuinhuis, Spicastraat 7 te Zuidhorn verzonden 8 augustus 2018
• plaatsen van een schuur met overkapping,  Boteinstraat 7 te Zuidhorn verzonden 9 augustus 2018
• plaatsen van een windmolen, Pieterzijlsterweg 3 te Pieterzijl verzonden 9 augustus 2018
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Activiteit brandveilig gebruik -uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• brandveilig gebruik van de basisschool de Brug, Boslaan 38 te Zuidhorn verzonden 6 augustus 2018

Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• bouwen van een 2-1 kap woning met garage, Aalsumerweg 1b te Oldehove verzonden 9 augustus 2018
Als u het niet eens bent met de besluiten en u tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking, dan kunt u binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Noord- Nederland, locatie Groningen, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep te bevatten. Het indienen van een beroepschrift tegen een verleende  omgevingsvergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw beroepschrift het besluit in werking treedt, dient u, naast het indienen van een  beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. U kunt ook digitaal het beroepschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Hiervoor heeft u DigiD nodig.

In- en uitritvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een in- en uitritvergunning is verleend voor:
• Industrieweg 1-1 te Noordhorn verzonden 7 augustus 2018

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van
• Spelweek Lauwerzijl 2018 van 21 tot en met 26 augustus 2018, Sportveld te Lauwerzijl verzonden 9 augustus 2018
• Kinderspelweek Zuidhorn op 24 augustus 2018 en op 27 tot en met 31 augustus 2018, nabij Van Starkenborghkanaal Zuidzijde 1 te Zuidhorn

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• plaatsen van een erfafscheiding, Spicastraat 7 te Zuidhorn ontvangen 10 juli 2018
• plaatsen van een kleine windmolen, Westerhornerweg 20 te Grijpskerk ontvangen 30 juli 2018
• plaatsen van een kleine windmolen, Zijldiepweg 5 te Pieterzijl ontvangen 1 augustus 2018
• plaatsen van een kleine windmolen, Hoendiep Westzijde 66 te Zuidhorn ontvangen 2 augustus 2018
• plaatsen van een container, Aduarderdiep 1032 te Den Ham ontvangen 7 augustus 2018
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen. Voor het bijwonen van deze openbare vergadering  kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. activiteiten op 21 augustus 2018 van 20.00 tot 23.00 uur, op 22 augustus 2018 van 20.00 tot 23.00 uur en op 25 augustus 2018 van 13.30 tot 01.30 uur, sportveld te Lauwerzijl verzonden 9 augustus 2018
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. activiteiten op 24 augustus 2018 van 09.00 tot 01.00 uur, op 27 augustus 2018 tot en met 30 augustus 2018 van 08.00 tot 23.00 uur en op 31 augustus  2018 van 08.00 tot 00.00 uur, Van Starkenborghkanaal Zuidzijde 1 te Zuidhorn verzonden 9 augustus 2018

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. spelweek Lauwerzijl op 21 augustus tot en met 23 augustus 2018 van 10.00 tot 23.00 uur, op 24 augustus 2018 van 13.30 tot 01.00 uur, 25 augustus 2018 van 10.00 tot 01.30 uur en op 26 augustus 2018 van 11.00 tot 17.30 uur, sportveld te Lauwerzijl verzonden 9 augustus 2018
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. kinderspelweek Zuidhorn op 24 augustus 2018 van 19.30 tot 01.00 uur en op 30 augustus 2018 van 19.00 tot 21.00 uur, nabij Van Starkenborghkanaal  Zuidzijde 1 te Zuidhorn verzonden 9 augustus 2018

Brandbeveiligingsverordening
De burgemeester maakt bekend dat de volgende vergunning is verleend voor:
• het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) op 21 tot en met 26 augustus 2018 ten behoeve van de spelweek Lauwerzijl, sportveld te Lauwerzijl
• het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) op 24 augustus 2018 en op 27 augustus 2018 tot en met 31 augustus 2018 ten behoeve van de kinderspelweek Zuidhorn, nabij  van Starkenborghkanaal Zuidzijde 1 te Zuidhorn
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Geweigerde vergunningen
Instemmingsbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een instemmingsbesluit is geweigerd voor het:
• verrichten van kabelwerkzaamheden voor het realiseren van twee cai-aansluitingen, Frankrijkerlaan 19 en 21 te Zuidhorn verzonden 7 augustus 2018

In- en uitritvergunning/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een in- en uitritvergunning is geweigerd voor:
• Burg. Seinenstraat 4 te Aduard verzonden 7 augustus 2018

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de  dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

  • Vakantie waarschuwing
  • Berm-infoavond
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Atharina-ferdinand-1

Spectaculaire opening Culturele seizoen Zuidhorn

24 september 2020    Zuidhorn-nieuws
Internationale act: ‘Compagnie with balls’
Lees verder →
Johanvanderdong-gedichtenbundej

Dichtbundel Fabriekspsalmen Johan van der Dong (Grijpskerk) online verkrijgbaar

24 september 2020    Zuidhorn-nieuws
De poëziebundel wordt ten doop gehouden op zondagmiddag 18 oktober in het kerkje van Leegkerk
Lees verder →
Artikel gabrielle

Gabrielle Jansen in woonrubriek Telegraaf

24 september 2020    Zuidhorn-nieuws
We kijken allemaal graag hoe een ander woont
Lees verder →
Wereldwinkel

Wereldwinkel bijna uit Zuidhorn vertrokken

23 september 2020    Zuidhorn-nieuws
Maar liefst drie vrijwilligers gevonden die het bestuur komen versterken
Lees verder →
Wethouder bert nederveen westerkwartier

Ervaren hoe rond te komen met weinig geld in Het Overleefhuis

23 september 2020    Zuidhorn-nieuws
training voor gemeente medewerkers die werken in het Sociaal Domein en voor netwerkpartners
Lees verder →
College gemeente westerkwartier-2019-tuuk

College gemeente Westerkwartier pleit voor uitbreiding studiegebied ring West

23 september 2020    Zuidhorn-nieuws
hoofdwegenstructuur en huidige Noord-Zuidverbinding (N388) in de gemeente kennen beperkingen in de doorstroming en knelpunten
Lees verder →