Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over ontwerp bestemmingsplan ‘Grijpskerk’ , stemmen en Noodkap

23 januari 2017    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 24 januari 2017

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Uit de gemeenteraad van 16 januari 2017
 De raad heeft besloten:
- Het Herindelingsontwerp gemeente Westerkwartier vast te stellen, inclusief het overnemen en verwerken van de door de Raadsgroep Herindeling op 12 januari 2017 voorgestelde tekstuele wijzigingen. De  raden van Grootegast, Leek en Marum hebben op 16 januari eenzelfde besluit genomen. De raad van Winsum heeft het Herindelingsontwerp ook vastgesteld, omdat een deel van Winsum (deel van het  Middag-Humsterland) onderdeel van de toekomstige gemeente Westerkwartier wordt. Vervolgprocedure is dat het Herindelingsontwerp voor de duur van acht weken ter inzage wordt gelegd. Meer hierover  vindt u op de websites van de vier gemeenten en op http://www.herindeling.westerkwartier.nl (zie ook elders op deze pagina)
- Het Plan van aanpak herindeling gemeente Westerkwartier definitief vast te stellen. Het Plan van aanpak is de basis voor het bouwen van een nieuwe gemeente en een nieuwe (bestuurlijke en ambtelijke)  organisatie.
Verder heeft de raad met algemene stemmen besloten:
- De begroting 2017 van de Stichting Westerwijs goed te keuren.
- De huurprijzen met 2% te indexeren en de geldende grondprijzen te handhaven.
- Het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad vast te stellen onder intrekking van het vigerende reglement van orde.
Verder heeft de raad gesproken over het wel of niet nemen van een voorbereidingsbesluit windmolens in het Middag-Humsterland. Met een voorbereidingsbesluit kunnen aanvragen voor het plaatsen van  windmolens in het Middag-Humsterland worden aangehouden, totdat de raad een besluit heeft genomen over het wel/niet toestaan van windmolens in dit gebied. De raad heeft hierover, na diverse insprekers te hebben gehoord, afgesproken geen besluit te nemen.
Op basis van vertrouwen zal samen met de betrokken partijen in het gebied worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de landschappelijke kwaliteit van het Middag-Humsterland te behouden zonder  de daar gevestigde ondernemers kansen te ontnemen in de verduurzaming van hun bedrijfsvoering.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze raadsvergadering? Lees of beluister dan het volledige verslag op http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op met de griffie via (0594) 50 87 81 of griffie@zuidhorn.nl.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Grijpskerk’ ter inzage
Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.8 Wro en afdeling 3.4 Awb Wro bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Grijpskerk’ met bijbehorende stukken met ingang van 25 januari 2017 zes weken ter inzage ligt. Op grond van artikel 3.8 Wro kan tijdens deze termijn een ieder een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan indienen.
Achtergrond
Het ontwerp bestemmingsplan actualiseert de situatie in de kern van Grijpskerk. Daarnaast is de functionele verbreding van De Wierde opgenomen in het bestemmingsplan, evenals een  woningbouwmogelijkheid aan de Besheerspolder en een wijzigingsbevoegdheid voor Kerkplein 6.
Bestemmingsplan inzien
U kunt het plan inzien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis aan de Hooiweg 9 te Zuidhorn. Op http://www.zuidhorn.nl/inwoners/plannen-in-procedure_3413/ kunt u meer informatie over het ontwerp  bestemmingsplan vinden en de bronbestanden van het plan downloaden. Daarnaast kunt u het ontwerp-bestemmingsplan digitaal raadplegen op het webadres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO. 0056.BPGK15BEHE1-OW02.
Indienen zienswijzen
Tot en met 7 maart 2017 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan ‘Grijpskerk’ kenbaar maken aan de gemeenteraad van Zuidhorn. Een schriftelijke  zienswijze moet geadresseerd worden aan: de gemeenteraad van Zuidhorn, Postbus 3, 9800 AA, Zuidhorn. Of stuur uw zienswijze naar: reacties-wro@zuidhorn.nl, o.v.v.: zienswijze ontwerp bestemmingsplan ‘Grijpskerk’.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, moet u telefonisch een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594) 50 87 94. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De  ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het bestemmingsplan.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn, (0594) 50 87 94.

Stemmen met een kiezerspas
Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
De burgemeester van Zuidhorn maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 een kiezer is toegestaan zijn/haar  stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij Contact en Dienstverlening / Publieksbalie van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de  stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 10 maart 2017 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
B. MONDELINGE AANVRAAG
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 14 maart 2017, 12.00 uur de stempas over te leggen bij Contact en Dienstverlening / Publieksbalie van zijn/haar woonplaats  waar hij/zij op maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt. Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig  identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door: Contact en Dienstverlening / Publieksbalie Hooiweg 9 9801 AJ Zuidhorn De burgemeester voornoemd, L.K. Swart

Stemmen bij volmacht
Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
De burgemeester van Zuidhorn maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS
1. Bij Contact en Dienstverlening / Publieksbalie van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2017 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd. Het  verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 30 januari 2017 als kiezer zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.
B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door:
Contact en Dienstverlening / Publieksbalie Hooiweg 9 9801 AJ Zuidhorn De burgemeester voornoemd, L.K. Swart

Terinzagelegging Herindelingsontwerp Westerkwartier
De raden van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben op 16 januari 2017 het Herindelingsontwerp voor de gemeente Westerkwartier vastgesteld. De raad van de gemeente Winsum heeft dit ontwerp op 17 januari 2017 vastgesteld. Het Herindelingsontwerp bevat een procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde samenvoeging van de vier genoemde gemeenten in het  Westerkwartier; voor Winsum geldt dit alleen voor het deel dat de voormalige gemeente Ezinge omvat. Het ontwerp ligt van maandag 23 januari tot en met maandag 20 maart 2017 ter inzage. Hierop kunnen  zienswijzen worden ingediend.
Functie Herindelingsontwerp
In de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) staat wat de te volgen procedure is bij een gemeentelijke samenvoeging. Om tot een herindeling te komen, is vaststelling van een Herindelingsontwerp nodig.  In dit ontwerp staan onder meer de grenzen van de nieuwe gemeente, de uitgangspunten van de samenvoeging en de beoogde herindelingsdatum (1 januari 2019). In het ontwerp staat ook de strategische  visie op de nieuwe gemeente. Dit is de ‘bouwtekening’ voor hoe de toekomstige gemeente eruit komt te zien. Daarnaast is in het ontwerp opgenomen 'het waarom' van de samenvoeging. Daarbij komen onder  meer bestuurskracht, evenwichtige bestuurlijke verhoudingen, duurzaamheid en de financiële consequenties aan de orde.
Ter inzagelegging
Het Herindelingsontwerp gemeente Westerkwartier ligt van maandag 23 januari tot en met maandag 20 maart 2017 ter inzage op de volgende locaties (tijdens de gebruikelijke openingstijden):
• Publieksbalie gemeente Grootegast, Hoofdstraat 97, 9861 AC Grootegast
• Publieksbalie gemeente Leek, Tolberterstraat 66, 9351 BJ Leek
• Publieksbalie gemeente Marum, Molenstraat 45, 9363 BA Marum
• Publieksbalie gemeente Zuidhorn, Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
• Publieksbalie gemeente Winsum, Hoofdstraat-W 70, 9951 AC Winsum
Het Herindelingsontwerp is ook digitaal te raadplegen via:
http://www.herindeling.westerkwartier.nlhttp://www.grootegast.nlhttp://www.leek.nlhttp://www.marum.nlhttp://www.winsum.nlhttp://www.zuidhorn.nl
Zienswijzen indienen
Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van terinzagelegging een reactie geven op het Herindelingsontwerp. Dat kan een kritische reactie zijn, maar ook een ondersteunende reactie. Bij het indienen van  een zienswijze dient u de datum, uw naam, adres, postcode en woonplaats toe te voegen. Deze informatie is nodig voor de administratieve verwerking. Deze persoonlijke gegevens worden niet opgenomen in  de zogenoemde reactienota - een document waarin alle zienswijzen zijn samengevat en beantwoord. Het indienen van een zienswijze kan op verschillende manieren:
• Digitaal
U kunt uw zienswijze digitaal versturen naar de projectsecretaris Herindeling: projectsecretaris@westerkwartier.nl.
• Schriftelijk
Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar uw college van B&W. De zienswijzen verzamelen we centraal bij de gemeente Zuidhorn. U adresseert daarbij als volgt: Gemeente [de gemeente waar u woont] t.a.v. het college van B&W o.v.v. zienswijzen Herindelingsontwerp p/a Postbus 3 9800 AA Zuidhorn
• Mondeling
Voor een mondelinge reactie kunt u tijdens de periode van terinzagelegging een afspraak maken met de projectsecretaris Herindeling, Wessel Landman, telefoonnummer (0594) 508 836.
Vervolg
De ingediende zienswijzen worden beoordeeld en daarna verwerken de colleges van B&W deze in een reactienota. In de loop van mei 2017 komt dan het vervolg op het ontwerp: het herindelingsadvies. Dit  advies bespreken de betreffende colleges van B&W en de raden. Na goedkeuring door de raden wordt het herindelingsadvies doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.  Gedeputeerde Staten sturen het advies dan met hun zienswijze voor akkoord naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Informatie
Voor meer informatie over het Herindelingsontwerp kunt u contact opnemen met de projectsecretaris Herindeling, Wessel Landman, via (0594) 50 88 36 of projectsecretaris@westerkwartier.nl.

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• verbreden van een uitrit, Thorbeckestraat 99 te Zuidhorn ontvangen 9 januari 2017
Activiteit bouwen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• plaatsen van een kleine windmolen, Heereburen 2 te Niehove ontvangen 13 januari 2017
• plaatsen van 2 windmolens, Rikkerdaweg 36 te Niehove ontvangen 13 januari 2017
• plaatsen van 2 windmolens, Rijksstraatweg 36 te Noordhorn ontvangen 14 januari 2017
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag.

Verlening beslistermijn
De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van 6 weken: ontvangen 29 november 2016
• wijzigen van een pakhuis, Molenstraat 8 te Oldehove
 

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 3 bomen, Albert Harkemaweg 60 te Aduard
• 2 eiken, Patrijs 20 te Grijpskerk
De meldingen liggen vanaf heden gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college  van burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen de volgende melding
Activiteitenbesluit is ontvangen voor het:
• veranderen van een inrichting, Jensemaweg 10 te Oldehove
De melding ligt vanaf heden gedurende 4 weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor:
• een inpandige wijziging en brandbeveiligingsplan Green Logistics, Albert Harkemaweg 66 te Aduard verzonden 17 januari 2017

Activiteit ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• wijzigen van de agrarische bestemming naar woonbestemming op een gedeelte van het perceel Holtweg 20 te Zuidhorn verzonden 16 januari 2017

Noodkap
Aan de Hanckemalaan 5 te Zuidhorn is toestemming verleend om een notenboom, waarvoor geen kapmelding is aangevraagd, onmiddellijke te kappen. Het gaat om de notenboom in de achtertuin van  betreffend perceel. De notenboom vertoont al scheefstand en onderaan de boom is zwam geconstateerd. De wortelvoet is ernstig aangetast en op enkele plaatsen al aan het rotten. Hierdoor is de stabiliteit van  de boom niet meer gegarandeerd, waardoor gevaarlijk situaties kunnen ontstaan voor de directe omgeving en het woonhuis.
Voor vragen en/of opmerkingen over deze noodkap kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken, (0594) 50 88 76.

Aanduiding grijs-groen in Griffoenkalender
De jaarlijkse kalender van zwembad ‘De Griffioen’ in Grijpskerk is alweer een tijdje uit. Hierin is ook aangegeven welke container (grijs of groen) in welke week wordt geleegd. Onze huisvuilinzamelaar Van Gansewinkel heeft de gemeente gevraagd de inzamelweken om te wisselen per 1 januari 2017. Bij het drukken van de kalender was dit nog niet bekend. In de kalender staat daarom nog de ‘oude’  inzamelroutes. Nu de inzamelweken zijn omgewisseld, betekent dat waar in de Griffioenkalender groen staat grijs moet zijn en waar grijs staat groen. Bij drogisterij de Gaper in Grijpskerk is nog een aantal  kalenders verkrijgbaar. In deze kalenders komt een briefje met informatie over de aangepaste inzamelweken.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Mountainbike

Bezwaren tegen aanleg MTB parcours ongegrond

27 februari 2021    Zuidhorn-nieuws
Inwonersinitiatief weer een stuk verder op weg
Lees verder →
Laptop  vrouw welkominzuidhorn

Maak on-line of telefonisch een afspraak om te winkelen

27 februari 2021    Zuidhorn-nieuws
Winkelen op afspraak in Zuidhorn
Lees verder →
Mollematocht-2017 (1)

Bauke Mollema ambassadeur voor schonere wereld

27 februari 2021    Zuidhorn-nieuws - Sport
'In het wielrennen zijn we op de goede weg'
Lees verder →
Vrouw fitness

Deze drie oefeningen kun je als vrouw thuis uitvoeren

26 februari 2021    Zuidhorn-nieuws
Row and squat, Russian twist en Side lunge naar crusty lunge
Lees verder →
Rolstoel tennisver mepsche

PvdA Westerkwartier bezoekt tennisvereniging De Mepsche

26 februari 2021    Zuidhorn-nieuws
De Mepsche speelt belangrijke rol in het rolstoeltennis vanuit Oldekerk
Lees verder →
Moeder kind schrijven pixabay

Provinciale aftrap 11e editie van De Schoolschrijver op De Borgh in Zuidhorn

25 februari 2021    Zuidhorn-nieuws
Interactieve lessen en workshops leren kinderen alles over het schrijven van verhalen
Lees verder →