Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Onderhoud wegen, Route chemokar en Monumentendag

30 augustus 2016    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 30 augustus 2016
Chemokar

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Wegstremming Zuidhorn
Op 2 en 3 september 2016 vindt op het terrein van Avalon aan het Van Starkenborghkanaal ZZ 1 te Zuidhorn het muziekfestival kanaalPOP plaats. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten het Van Starkenborghkanaal ZZ (tussen het werkterrein spoorbrug en het evenemententerrein) af te sluiten voor het al het verkeer. Tevens is besloten voor het Van Starkenborghkanaal ZZ (tussen het werkterrein spoorbrug en het evenemententerrein) een eenzijdig stopverbod in te stellen. Hetzelfde geldt voor de Westergast, tussen het Van Starkenborghkanaal ZZ en de aansluiting met De Bongerd en voor de Geert Waldastraat, tussen de Westergast en De Gast.
Deze verkeersmaatregel is alleen geldig op 2 en 3 september 2016. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van 6 weken na datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan.
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie via (0594) 50 88 88.

Onderhoud wegen 2016
In de komende weken vinden als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke wegen enkele (kortdurende) stremmingen van wegen plaats. Voordat wij starten met de werkzaamheden worden, voor zo ver noodzakelijk, de direct aanwonenden geïnformeerd.
Groot onderhoud aan het asfaltverhardingen:
Grijpskerk - Engewertlaan - Griffioenlaan - Stationsstraat - De Roder (tussen Sportlaan en Jonkerslaan)
Buitengebied - Zuiderweg
Zuidhorn - Bongerd nabij huisnrs 1-9 en 40-46 - Wilhelminalaan - Burg de Vrieslaan - Parklaan - SavorninLohmanstraat - Heemskerkstraat (gedeeltelijk) - Troelstraweg (gedeeltelijk) - Adm. Helfrichstraat 10 - 20 - Boslaan 2 – 16
Naast bovengenoemde wegen vinden op diverse plaatsen kleinschalige reparatiewerkzaamheden plaats, die weinig tot geen overlast veroorzaken.
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie via (0594) 50 88 88.

Route chemokar september 2016
Woensdag 7 september
08.30 - 09.00 uur Niezijl 't Schanshuus (dorpshuis)
09.10 - 09.40 uur Grijpskerk De Wierde (Van Asschendorplaan)
09.45 - 10.15 uur Grijpskerk Oosterkade
10.20 - 10.35 uur Gaarkeuken terrein Hoendiep Noordzijde 12
10.45 - 11.15 uur Visvliet Bartoleshûs (dorpshuis)
11.25 - 11.55 uur Pieterzijl De Wending (dorpshuis)
12.35 - 13.05 uur Lauwerzijl De Vrijwilliger (dorpshuis)
13.20 - 13.50 uur Kommerzijl Dorpsstraat (t.o. bakker Smit)
Donderdag 8 september
08.30 - 09.00 uur Oldehove Niehoofsterweg (einde bebouwde kom)
09.05 - 09.35 uur Oldehove Wengeweer (nabij tennisbanen)
09.45 - 10.00 uur Electra Parkeerterrein
10.10 - 10.25 uur Niehove Kerkstraat
10.40 - 11.10 uur Zuidhorn Hoek De Bongerd/Westergast
11.15 - 11.45 uur Zuidhorn Overtuinen
12.15 - 12.45 uur Zuidhorn Verl. Hanckemalaan (parkeerplaats t.o. Menno van Coehoornstraat)
Vrijdag 9 september
08.30 - 09.00 uur Den Horn Hogeweg (voormalig OBS “de Toermalijn”)
09.15 - 09.45 uur Briltil Steak- & Partyhouse André Dokter
10.00 - 10.30 uur Noordhorn Paluno (Torenstraat)
10.45 - 11.15 uur Saaksum Noorderstraat
11.25 - 11.55 uur Den Ham Ds. Koppiusweg (parkeerterreintje)
12.25 - 12.55 uur Aduard Kaakheem
13.00 - 13.30 uur Aduard Hoek Heereweg / A. en J. van Damlaan
De volgende ronde:
woensdag 2 november, donderdag 3 november en vrijdag 4 november 2016. Kijk voor uw persoonlijke afvalkalender op http://www.zuidhorn.nl/afvalkalender.


Donderdag 8 september:
Avond boordevol Iconen en Symbolen

Vooruitlopend op de landelijke Open Monumentendag op de tweede zaterdag in september, organiseert de Stichting Open Monumentendag Zuidhorn donderdag 8 september aanstaande een informatieavond over het thema: Iconen en  Symbolen.
De bijeenkomst is in Hotel Restaurant Aduard aan de Friesestraatweg 13 te Aduard. Het programma begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de zaal open en staat de koffie/thee voor u klaar.
Programma
19.30 uur Welkom door Jan Oomkes, voorzitter Open Monumentendag Zuidhorn
19.45 uur Wapens en symbolen op grafzerken door Redmer Alma
20.10 uur Anno Smith versierde het noorden met vrolijkheid en symbolen door dr. Egge Knol, conservator archeologie, geschiedenis en oude kunst van het Groninger Museum
20.35 uur Intermezzo door Schola Gregoriana Roden
20.45 uur Pauze
21.15 uur Iconen door Vader Onufry, priester van de Russisch-Orthodoxe kerk Groningen
21.40 uur Aduard, een voorafspiegeling van het Hemelse Paradijs door Jakob Loer, mediëvist
22.05 uur Afsluiting
De toegang en de koffie en thee zijn gratis.
Meer informatie Via de website http://www.openmonumentendag-zuidhorn.nl.

Zaterdag 10 september:
Open monumentendag Iconen en Symbolen

Aduard is zaterdag 10 september de centrale plaats voor uiteenlopende activiteiten in het kader van Open Monumentendag (OMD). De opening van deze dag vindt plaats om 10.00 uur bij de Abdijkerk (Burg. Seinenstraat 42).
Programma onderdelen
- Na de opening kunt u in de kerk luisteren naar Gregoriaanse muziek van Schola Cantorum uit Haren onder leiding van de heer Ger van der Werf.
- Verder vinden in de Abdijkerk rondleidingen plaats met speciale aandacht voor de symboliek van de zeldzame tegelvloer. Ook is er een bescheiden expositie van Avondmaalzilver te zien.
- In het kloostermuseum Bernardushof is een expositie ingericht over ‘Watermanagement’. In het museum is verder alles te vinden over de geschiedenis van het klooster.
- U kunt ook een bijna 2 kilometer lange wandeling maken, die voert langs de contouren van het oude klooster. Via een gratis 3D-app, die is gekoppeld aan zeven kunstwerken en informatieborden langs de route door het dorp, komt het klooster virtueel tot leven.
- In het Rechthuis is een expositie te zien van kunst, waar ook de uitvoerende kunstenaars aanwezig zijn. Verder is er een tentoonstelling Boegbeelden en symbolen.
- In de Gereformeerde kerk (Burg. Seinenestraat 58) kunt u een tentoonstelling van doop- en trouwkleding bewonderen.
Het programma duurt tot 17.00 uur.
Meer informatie Via de website http://www.openmonumentendag-zuidhorn.nl.

 

Officiële bekendmakingen
Meldingen
Kapmelding
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor het kappen van:
• 15 bomen, Hoendiep OZ 11 te Briltil
De melding ligt vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening -
uitgebreide procedure Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• plaatsen van 5 tanks, Industrieweg 24 te Noordhorn (verzonden 24 augustus 2016)
Als u het niet eens bent met het besluit en u tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking, dan kunt u binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep te bevatten.
Het indienen van een beroepschrift tegen een verleende omgevingsvergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw beroepschrift het besluit in werking treedt, dient u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.
U kunt ook digitaal het beroepschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• plaatsen van een raam in de zijgevel van een garage, Boteinstraat 23 te Zuidhorn (verzonden 24 augustus 2016)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
• KanaalPoP op 2 en 3 september 2016, Van Starkenborghkanaal ZZ 1 te Zuidhorn (verzonden 24 augustus 2016)
• een familiedag van volleybalvereniging De Meeuwen op 10 september 2016 van 09.00 tot 01.00 uur, Sportlaan 1 te Zuidhorn (verzonden 24 augustus 2016)
• een Oktoberfeest op 1 oktober 2016 van 12.00 tot 17.00 uur, in het centrum te Zuidhorn (verzonden 24 augustus 2016)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. KanaalPoP op 2 september 2016 van 19.00 tot uiterlijk 02.00 uur en op 3 september 2016 van 13.00 tot uiterlijk 02.00 uur, Van Starkenborghkanaal ZZ 1 te Zuidhorn (verzonden 24 augustus 2016)
• plaatsen van 15 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 20 augustus 2016 t/m 3 september 2016 ter aankondiging van het evenement KanaalPoP Zuidhorn (verzonden 24 augustus 2016)
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een familiedag op 10 september 2016 van 09.00 tot uiterlijk 01.00 uur, Sportlaan 1 te Zuidhorn (verzonden 24 augustus 2016)
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Oktoberfeest op 1 oktober 2016 van 12.00 tot 17.00 uur, in het centrum te Zuidhorn (verzonden 24 augustus 2016)
plaatsen van 15 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 10 september 2016 t/m 1 oktober 2016 ter aankondiging van het Oktoberfeest 2016 te Zuidhorn (verzonden 24 augustus 2016)

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. het 20-jarig bestaan van Mitra Zuidhorn op 17 september 2016 van 13.00 tot 16.00 uur, Overtuinen 2b te Zuidhorn (verzonden 22 augustus 2016)
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. KanaalPoP op 2 september 2016 van 19.00 tot 02.00 uur, en op 3 september 2016 van 13.00 tot 01.00 uur, Van Starkenborghkanaal ZZ 1 te Zuidhorn (verzonden 24 augustus 2016)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Wegstremming Zuidhorn
Op zaterdag 1 oktober 2016 vindt in het centrum van Zuidhorn een “oktoberfeest” plaats.
Uit het oogpunt van verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten de Overtuinen, de Dorpsvenne en de Hoofdstraat (voetgangersgebied) af te sluiten voor het verkeer op zaterdag 1 oktober 2016 tussen 09.00 en 18.00  uur.
Bovengenoemde verkeersmaatregelen zijn alleen geldig op 1 oktober 2016, van 09.00 tot 18.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is.
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie via (0594) 50 88 88.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

 

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

  • Abdijkerk aduard (1)
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Zuidhorn-2019 hoofdstraat

Betere leefbaarheid kleinere plaatsen in Groningen ( zoals Zuidhorn )

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws
Scores: Zuidhorn ‘zeer goed’ en Leek ‘goed’
Lees verder →
Scouting clubhuis (1)

Scouts pakken clubhuis aan

17 juni 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
“kan weer een flink aantal jaren mee”
Lees verder →