Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Motie opvang vluchtelingen, Mobiel Taalpunt & Modder op de weg!

22 september 2015    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 23 september 2015
Gemeentezh large gemeentepagina

Uit de gemeenteraad van 14 september 2015
Motie opvang vluchtelingen
De raad wil zijn maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid wat betreft de vluchtelingenproblematiek nemen en heeft daarom unaniem besloten het college op te dragen:
> Te onderzoeken of en, zo ja, welke mogelijkheden de gemeente Zuidhorn kan bieden bij het opvangen van vluchtelingen.
> In de komende tijd uiterst zorgvuldig over de uitkomsten van dit onderzoek te communiceren.
> Over de vorderingen van deze activiteiten aan de raad te rapporteren.

Zondag openstelling winkels
Op initiatief van de raad is een peiling onder inwoners van de gemeente Zuidhorn gedaan. Alle huishoudens zijn aangeschreven met een respons van 32%. Resultaat van de peiling is dat 57% tegen openstelling van winkels op zondag is. Op 7 september is deze uitkomst bekend gemaakt tijdens een openbare bijeenkomst met inwoners, waarna gesproken is over de argumenten voor en tegen openstelling van winkels op zondag. Voor meer informatie over de peiling en deze bijeenkomst verwijzen we naar http://www.zuidhorn.nl
De fracties hebben deze peiling en bijeenkomst betrokken bij hun standpuntbepaling. Tijdens de raadsvergadering op 14 september is het onderwerp in de raad besproken. De fracties van CDA, ChristenUnie en GroenLinks hebben aangegeven tegen het vrijgeven van openstelling van winkels op zondag te zijn. De fracties van PvdA, D66 en VVD zijn voor het vrijgeven van openstelling van winkels op zondag.
De raad heeft verder:
> Het Bestemmingsplan Zuidhorn Spoorbrug unaniem vastgesteld. Dit plan maakt de bouw van de nieuwe spoorbrug in Zuidhorn mogelijk, evenals het daarvoor benodigde tijdelijke voorbouwterrein.
> Het Bestemmingsplan Transferium Zuidhorn unaniem vastgesteld. Dit plan voorziet in het aanleggen van een transferium (met een groenstructuur) voor het parkeren van ca. 200 auto’s in het gebied, gelegen nabij het gemeentehuis, dat voor kort was ingericht voor de vestiging van twee tijdelijke supermarkten met de bijbehorende parkeervoorziening.
> Unaniem besloten medewerking te verlenen aan de in het Convenant Regio Groningen- Assen 2030 opgenomen afspraken. De afspraken betreffen de uitwerking en de realisering van de geactualiseerde visie van de Regio Groningen-Assen "Veranderende context, blijvend perspectief".
> Unaniem ingestemd met verlenging van het transitiearrangement met MEE Groningen in 2016. Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor cliëntondersteuning aan mensen met een beperking. Hiervoor was al een transitiearrangement afgesproken met MEE Groningen voor 2015, dat nu ook voor 2016 zal gelden.
> Unaniem besloten de gewijzigde verordening Jeugd 2015 vast te stellen. Gebleken is dat de huidige verordening Jeugdhulp die per 1 januari 2015 in werking is getreden onvoldoende handvatten biedt om een indicatie in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) vast te stellen.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze raadsvergadering? Lees of beluister dan het volledige verslag op http://www.zuidhorn.nl . Of neem contact op met de griffie via telefoonnummer (0594) 50 87 81 of e-mailadres griffie@zuidhorn.nl.

Stremming Pieterzijl
Vanaf woensdag 30 september tot en met dinsdag 6 oktober zijn de Brugstraat en Lauwersweg afgesloten voor doorgaande verkeer, in verband met werkzaamheden aan de riolering. In het weekend vinden er geen werkzaamheden plaats en is de weg gewoon open voor doorgaand verkeer. Aanwonenden worden voor en na de werkzaamheden per brief geïnformeerd.
Werkzaamheden
De riolering wordt voorzien van een nieuwe binnenlaag (relinen). Deze binnenlaag wordt aangebracht met de zogenaamde ‘kousmethode’. De kous wordt met behulp van lucht- of waterdruk in het riool gebracht en door de druk vormt de kous zich tot een nieuwe binnenlaag. Tijdens het uithardingsproces kan enige geurhinder ontstaan. Een van de bestanddelen van de kous is namelijk styreen. Deze stof is te ruiken bij zeer lage concentraties, maar is niet schadelijk voor uw gezondheid. Firma Insituform voert de werkzaamheden uit.

Mobiel Taalpunt in Zuidhorn en Grijpskerk
Voor iedereen die te maken heeft met laaggeletterdheid en hier meer over wil weten of hieraan wil werken kan terecht in de bus van Mobiel Taalpunt. De bus staat op vrijdag 25 september van 13.00 tot 14.30 uur in Zuidhorn op de Dorpsvenne en in Grijpskerk van 15.00 tot 16.30 uur aan de Kievitsweg, parkeerplaats Bibliotheek. U bent van harte welkom!

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> tijdelijk plaatsen van een woonunit, Kleiweg 2 te Aduard
> plaatsen van een dubbele draaipoort, Industrieweg 1 te Noordhorn
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Activiteit bouw
Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning voor de activiteit “bouw” te verlenen waarvoor ook een afwijking van het bestemmingsplan is aangevraagd, voor het:
> bouwen van een woning op het perceel Castorstraat 4 te Zuidhorn.
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt met bijbehorende stukken vanaf 24 september 2015 zes weken ter inzage bij de Publieksbalie.
Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden, hun zienswijze(n) bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
> 2 berken, Taling 7 te Grijpskerk
> 4 populieren, Westerhornerweg 6 te Grijpskerk
> 1 naaldboom, Admiraal Helfrichstraat 52 te Zuidhorn
> 1 berk, Nieuwstraat 20 te Zuidhorn
De melding ligt vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Meldingsplichtig evenement
> Anker Grijpsrun op 4 oktober 2015 te Grijpskerk

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> aanbrengen van een dakkapel, De Woonhaven 1 te Zuidhorn (verzonden 17 september 2015)
> uitbreiden van het aantal wooneenheden, De Woonhaven 5 te Zuidhorn (verzonden 17 september 2015)

Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een activiteit op 16 oktober 2015 van 20.00 tot 02.00 uur, Brugstraat 30 te Pieterzijl (verzonden 14 september 2015)
> plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 18 september t/m 1 oktober 2015 ter aankondiging van een concert op 2 oktober 2015 en ‘Het Foute Feest XX’ op 3 oktober 2015 te Leek (verzonden 15 september 2015)
> innemen van een tijdelijke standplaats met een ‘Taalbus’ op 25 september 2015, op parkeerplaats bij de bibliotheek van 13.00 tot 14.30 uur te Zuidhorn (Dorpsvenne) en van 15.00 tot 16.30 uur te Grijpskerk (verzonden 18 september 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Te hard in de bebouwde kom, daar zijn geen excuses voor!
Wat de reden ook is, te hard rijden is altijd gevaarlijk. Zeker in de bebouwde kom waar je regelmatig in onverwachte verkeerssituaties terechtkomt. En waar je vaak te maken hebt met kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, ouderen en fietsers. Niet beschermd door airbags en gordels zijn zij degenen die het grootste gevaar lopen. De gemeente Zuidhorn roept bestuurders van voertuigen op de maximum snelheid in acht te nemen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
Ga voor meer informatie naar http://www.nederlandveilig.nl/houjeaandesnelheidslimiet of www.verkeerswijzergroningen.nl

Modder op de weg!
Het is volop oogsttijd. Na de aardappels gaan nu ook de bieten uit de grond en op transport. Dat betekent dat u rekening moet houden met modder op de weg en dus met gladheid. Vooral nu de dagen korter en het weer natter wordt, kan modder zorgen voor gevaarlijke situaties. Als iemand gaat oogsten en verwacht dat er modder op de weg zal komen moet hij het verkeer waarschuwen. Meer hierover via http://www.zuidhorn.nl

Inloopavond 29 september projecten in de gemeente Zuidhorn
Op 29 september organiseert de provincie Groningen, samen met onder andere de gemeente Zuidhorn, Rijkswaterstaat, ProRail en de betrokken aannemers, een inloopavond in zalencentrum Balk in Zuidhorn. Dit keer presenteren vertegenwoordigers van de volgende projecten de stand van zaken:
- brug Dorkwerd
- brug Zuidhorn
- brug Aduard
De projectmedewerkers e.a. zijn die avond aanwezig van 17.00 tot 21.00 uur om informatie te verstrekken en uw vragen te beantwoorden. Zie ook http://www.lemmer-delfzijl.nl. Op deze website vind u steeds de laatste stand van zaken over de projecten die de provincies Groningen, Fryslân en Rijkswaterstaat samen uitvoeren om de hoofdvaarweg tussen Lemmer en Delfzijl te verbeteren. Deze vaarweg wordt verbreed en verdiept. Dit gebeurt om deze vaarweg geschikt te maken voor schepen met maximaal vier lagen containers (klasse Va-schepen). Zo is de weg vrij voor meer transport over water.
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken?
Kijkt u dan op http://www.lemmer-delfzijl.nl en/of meld u aan voor de nieuwsbrieven over de verschillende projecten.

Stigmatour naar Zuidhorn
Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn (SWgZ) wil de vooroordelen over mensen met psychische aandoeningen wegnemen. Daarvoor heeft ze de Stimatour-bus uitgenodigd voor een ritje langs Zuidhorn. Op zaterdag 3 oktober van 12.00 – 17.00 uur, staat de bus van Stigmatour in het centrum van Zuidhorn

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummer (0594-) 50 88 88.

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Modder2
  • Energieloket
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Jezus

Zangers,dansers, instrumentalisten gezocht voor viering paasmorgen

28 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
'I don't know how to love Him' op 12 april in Grijpskerk
Lees verder →
Gonnie

“ Ze eten met vijf bekken”

27 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
Gonnie over de schapen op het land van Kingma
Lees verder →
Middag-humsterland

Startimpuls voor nieuwe Gebiedsraad Middag-Humsterland

27 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
€ 5000 startgeld van gemeente
Lees verder →
Wethouder geertje dijkstra-jacobi 1 westerkwartier

Ruime respons enquête visie Hoofdwegenstructuur Westerkwartier

27 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
Aan de slag met het verwerken van de verzamelde gegevens
Lees verder →
Aduard

Aduard vanuit de lucht en vanaf de grond

27 februari 2020    Zuidhorn-nieuws - fotos
Stephan Oosterbaan maakte er een video over
Lees verder →