Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over minimaregeling, inzage Ontwerp Centrumvisie Zuidhorn & gemeente van NIX!

23 mei 2023    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 23 mei 2023
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

RAADPLEGEN BEKENDMAKINGEN IN UW BUURT
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

Kinderen aan de slag met elektronisch afval tijdens E-waste Race 
Tien basisscholen uit Noordenveld en Westerkwartier gaan vier weken lang de strijd aan met oude en kapotte elektronische apparaten (ook wel e-waste genoemd). Daar draait de E-waste Race om. Tijdens de E-waste Race leren kinderen op een leerzame en interactieve manier over onderwerpen als consuminderen, grondstofschaarste, hergebruik en recyclen.
De E-waste Race Noordenveld en Westerkwartier vindt plaats van maandag 5 juni tot donderdag 29 juni 2023. De race is een initiatief in samenwerking Stichting OPEN, Weee Nederland en PreZero. Zij zorgen ervoor dat het ingezamelde e-waste bij gerenommeerde recyclers terecht komt. Zo komt al het e-waste goed terecht en kan het worden hergebruikt of gerecycled. Kijk voor meer informatie op http://www.westerkwartier.nl/e-waste

Gemeentelijke minimaregeling 2023
Voor het jaar 2023 staat de minimaregeling weer open. U kunt een tegemoetkoming in de kosten voor de gemeentelijke belastingen aanvragen. Het gaat dan om het vastrecht van de afvalstoff enheffing. In 2023 is dit € 199,-.
Ook kunt u een vergoeding uit het Participatiefonds aanvragen. Voor sociale, culturele en/of sportieve activiteiten. Het bedrag voor een volwassene is hoger geworden. Het is nu € 210,- voor een heel jaar. Voor uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar is € 118,- beschikbaar.
Bijstandsuitkering? Dan hoeft u niet aan te vragen
Wanneer u vanaf 1 januari 2023 een bijstandsuitkering van ons ontvangt, heeft u al een brief gekregen. Wanneer u na 1 januari 2023 een bijstandsuitkering ontvangt, krijgt u later een brief van ons. U hoeft dus niet aan te vragen.
Inkomen op of rond bijstandsniveau en weinig vermogen?
Op de website http://www.potjeswijzer.nl ziet u Potjes voor minima staan. Er zijn niet alleen potjes van de gemeente. Gloed, de Voedselbank en Stichting Leergeld Westerkwartier hebben ook potjes. De potjes van stichting Leergeld zijn voor gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar. Op dit moment zijn er 21 potjes.
Potje Tegemoetkoming gemeentelijke belastingen
Bij dit potje kunt u lezen wie in aanmerking komt. Wat de voorwaarden zijn, hoe het werkt en hoe u kunt aanvragen. Bij dit potje kunt u met uw DigiD een aanvraag doen. Voor het vastrecht van de afvalstoffenheffing en de vergoeding uit het Participatiefonds.
Wanneer u liever een aanvraagformulier via de post ontvangt, kunt u dat ook aangeven.
Vragen?
Bel dan met een medewerker Inkomen via telefoonnummer 14 0594. Mailen mag ook, groepinkomen@westerkwartier.nl 

Aankondiging raadsoverleg woensdag 31 mei
Op woensdag 31 mei vergadert de raad in een raadsoverleg. De vergadering begint om 19.30 uur. Inwoners en geïnteresseerden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen.
De vergadering is live te volgen. Bekijk de vergadering, complete agenda en de stukken op westerkwartier.bestuurlijkeinformatie.nl
Agenda:
u Bestemmingsplan Diepswal 16 Leek
u Bestemmingsplan Halbe Wiersemaweg 2b Niebert (kwekerij)
u Bestemmingsplan Parapluplan parkeren gemeente Westerkwartier
Inspreken?
Het is mogelijk om in te spreken om in te spreken bij het raadsoverleg. Als u wilt inspreken dan kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@westerkwartier.nl

Ontwerp Centrumvisie Zuidhorn
Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier hebben op 16 mei 2023 besloten het ontwerp van de Centrumvisie Zuidhorn voor inspraak ter inzage te leggen. De Centrumvisie Zuidhorn is een document dat is bedoeld om als basis te dienen voor de beoordeling van plannen binnen het centrum van Zuidhorn. De Centrumvisie is opgesteld met respect naar de bestaande fysieke leefomgeving inclusief beschermd dorpsgezicht
en cultuurhistorische waarde van het gebied . Inhoud
De Centrumvisie Zuidhorn beschrijft het beleid op het gebied van ontwikkeling van het centrum Zuidhorn. Dit beleid geeft de gemeente een kader om initiatieven voor woningbouw in het centrum Zuidhorn aan te toetsen. Door vergroenen van het centrum wordt invulling gegeven aan de opdracht voor klimaatadaptatie van de Overtuinen. Dit draagt ook bij aan verbeteren van de beleving en het gebruik van het centrum.
Ter inzage 
Het ontwerp van de Centrumvisie Zuidhorn ligt vanaf 23 mei tot en met 3 juli 2023 tijdens openingstijden, ter inzage in het gemeentehuis van Zuidhorn (Hooiweg 9). 
Inspraakreacties
De inspraakreacties kunnen per post naar: het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier, t.a.v. team Wonen, Postbus 100, 9350 AC in Leek en/of per mail naar: info@westerkwartier.nl onder vermelding van ‘Inspraakreactie
Centrumvisie Zuidhorn.
Voor informatie of het indienen van een mondelinge reactie kunnen belangstellenden contact opnemen met het KCC (telefoonnummer 14 0594). Reageren kan tot en met 3 juli 2023. De reacties maken onderdeel uit van het voorstel aan de raad, die de Centrumvisie Zuidhorn uiteindelijk vaststelt.

Herinnering gemeentelijke belastingen 2023
In februari 2023 zijn de meeste aanslagen gemeentelijke belastingen 2023 en de afrekening ingezamelde kilogrammen huisvuil 2022 verstuurd. De afrekening ingezamelde kilogrammen huisvuil is dit jaar losgekoppeld van de aanslag gemeentelijke belastingen.
Geen automatische incasso
Als u geen gebruik maakt van betalen met automatische incasso dan is de vervaldatum 31 mei 2023. Dit houdt in dat u op 31 mei 2023 de totaal te betalen bedragen van beide aanslagen zou moeten hebben betaald. Heeft u nog niets betaald, of is er nog een gedeelte door u te betalen, dan sturen wij binnenkort een herinnering.
Wel automatische incasso
De laatste vervaldatum is ook 31 mei 2023 als u wel gebruik maakt van automatische incasso maar het 2 keer niet is gelukt om een termijn af te schrijven. De automatische incasso is dan komen te vervallen voor 2023. Als dit bij u het geval is dan heeft u van ons een brief ontvangen.
Tegemoetkoming gemeentelijke belastingen
Heeft u geen bijstandsuitkering maar wel een laag inkomen en een beperkt vermogen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming gemeentelijke belastingen. Een tegemoetkoming voor de gemeentelijke belastingen geldt niet voor de afrekening ingezamelde kilogrammen huisvuil.
Tegemoetkoming aanvragen
U kunt de tegemoetkoming zowel digitaal als via de post aanvragen. Meer informatie over de tegemoetkoming kunt u vinden op de website: https://www.westerkwartier.nl/regelingen-voor-mensen-met-een-laag-inkomen
Vragen?
Voor vragen over de inhoud van de aanslag gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen met Team Belastingen door te bellen naar 14 0594 of een e-mail te sturen aan belastingen@westerkwartier.nl
Voor vragen over uw betaling kunt u contact opnemen met een kassier door te bellen naar 14 0594 of door een e-mail te sturen aan kassier@westerkwartier.nl Voor vragen over de tegemoetkoming kunt u een e-mail sturen aan groepinkomen@westerkwartier.nl of bellen naar 14 0594

Nieuwe aanwijzing ‘lokale publieke media-instelling’ 
Gemeente Westerkwartier een eigen lokale omroep. Op dit moment is dat Stichting RTV Zulthe. Op 1 januari 2024 eindigt de aanwijzing als ‘lokale publieke media-instelling’. Vanaf dan komen ook mogelijke andere partijen hiervoor in aanmerking. Geïnteresseerde partijen kunnen tot uiterlijk 1 juli 2023 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat wijst per gemeente één omroep aan. Deze aanwijzing is vijf jaar geldig. Op de website van het Commissariaat voor de Media staat aangegeven aan welke voorwaarden een omroep moet voldoen en hoe de aanvraag moet worden ingediend:
https://www.cvdm.nl/voor-mediamakers/publieke-omroepen/ lokale-omroep/

Gemeente Westerkwartier is een gemeente van NIX! 
Van 15 mei tot en met 9 juni staat de gemeente Westerkwartier in het teken van NIX18. In deze lokale campagneweken besteden we aandacht aan het normaal maken van ‘niet drinken onder de 18 jaar’. Dit doen we samen met Sociaal Werk de Schans. Verder zoeken we actief de samenwerking met sportclubs in de gemeente.
Club van NIX
De komende weken bezoeken de jongerenwerkers van De Schans diverse sportclubs met het NIX18 fotoframe. Deelnemers maken kans op een sport prijzenpakket t.w.v. € 250,-. Kijk voor meer informatie over deze actie op http://www.sociaalwerkdeschans.nl/agenda/-nix18 ; Kijk voor meer informatie over de campagne op http://www.westerkwartier.nl/nix18

Wijzigingen dienstverlening maandag 29 mei (tweede pinksterdag) 
Alle gemeentelijke locaties zijn maandag 29 mei, gesloten en telefonisch niet bereikbaar De afvalroute van maandag 29 mei verschuift naar zaterdag 27 mei Meer informatie op http://www.westerkwartier.nl/openingstijden

Aanmelden Regionale Veteranendag Westerkwartier tot 15 juni 
Op zaterdag 1 juli organiseert de gemeente Westerkwartier samen met Veteranencomité Westerkwartier een regionale Veteranendag. Deze bijeenkomst is van 14.00 tot 21.30 uur in R.S.G. de Borgen Nijeborg in Leek. Burgemeester Ard van der Tuuk verzorgt de opening.
Erkenning en waardering
Veteranen hebben ons land gediend in verschillende oorlogen, bij gewapende conflicten en vredesmissies over de hele wereld. Nederland heeft sinds 1940 ruim 675.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en ruim honderd vredesmissies. Vaak met gevaar voor eigen leven hebben zij een bijdrage geleverd aan de vrijheid en veiligheid van veel mensen. Deze dag is niet alleen een ontmoeting maar ook een gelegenheid om de veteranen de
erkenning en waardering te geven die zij verdienen. Tijdens de veteranendag wordt ook stilgestaan bij hen die er niet meer zijn omdat zij niet terugkeerden van een missie.
Westerkwartier
De gemeente Westerkwartier hecht er waarde aan dat veteranen zich gezien en gehoord voelen in de gemeente. Daarom is het ‘witte anjerperkje’ in de mooie Notoaristuun vorig jaar geopend in de gemeente Westerkwartier. De prachtige, witte bloemen bloeien ieder jaar voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag. Om 1 juli om 13:00 uur zal hier de kranslegging plaatsvinden.
Ontmoeting
De veteranendag is niet alleen bedoeld om namens de gemeente dank uit te spreken naar de veteranen. Het is voor hen ook een gelegenheid om met mannen en vrouwen samen te zijn die soortgelijke ervaringen als zijzelf hebben of gehad hebben. Om samen stil te staan bij hun belevenissen tijdens verschillende missies. Of ze jong zijn of al ouder, zij begrijpen elkaar zonder woorden.
Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich tot 15 juni opgeven voor deelname aan de regionale Veteranendag bij de gemeente Westerkwartier. Meer informatie http://www.westerkwartier.nl/veteranendag
(Vorige week hebben we in deze rubriek verkeerde info geplaatst over de Veteranendag. Excuus daarvoor)

OVERZICHT STREMMINGEN
http://www.westerkwartier.nl/wegwerkzaamheden

CONTACTGEGEVENS:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594  info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast - Tolberterstraat 66, Leek - Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Uitsluitend op afspraak Tel.:  14 0594 / info@westerkwartier.nl
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

AFVALWIJZER
» Hier vindt u informatie over de milieuboer, KCA en Milieustraat

INFORMATIEPAGINA GEMIST? 
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Veteranendag (1)
  • E-waste race
  • Rijbewijs
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Kermis zuidhorn (1)

Smullen van een suikerspin in ‘t zonnetje

22 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Mooi weer tijdens laatste dag van de kermis
Lees verder →
Boreas duo uit oostum

Rederijkerskamer Eendracht speelt Theater Na de Dam in Zuidhorn

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
‘Kom vanavond met verhalen'
Lees verder →
Ovtw 2024 netwerk (1)

Toeristische ondernemers ontmoeten elkaar (weer eens)

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
ledenvergadering: Podcastpresentatie en levendige discussie
Lees verder →
Inspiratiesessie ai (2)

Inspiratieavond AI boeiend voor ondernemers Westerkwartier

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
De kracht van Artificiële Intelligentie
Lees verder →
Kampioensteam met kees, mathijs, marcel en victor

Tafeltennissers Talero 2 kampioen!

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
volgend seizoen een klasse hoger
Lees verder →
Klimplanten test (3)

Rode, Witte en Blauwe bloemenpracht: Eerst in Wilhelminapark Zuidhorn dan in centrum Zuidhorn

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Wethouder Haze plant klimplanten met stagiere Tim: Wilde Wingerd, Toscaanse Jasmijn en bruidsluier en Blauwe regen
Lees verder →