Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Meer dan Handen vrijwilligersprijs, Leefbaarheidsprijs & Carbidschieten

13 november 2017    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 14 november 2017
Carbidschieten (23)

Contact
Bezoekadres Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Postadres Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn
Telefoon (0594) 50 88 88

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Uit de gemeenteraad van 6 november 2017
De raad heeft unaniem:
- besloten de dorpen de gelegenheid te geven om per dorp een Manifest Toekomstbestendig Dorp* op te stellen, hiervoor ondersteuning te bieden middels het inschakelen van de expertise van de Vereniging Groninger Dorpen en voor het gehele project € 125.000 budget beschikbaar te stellen te dekken uit de begroting 2018;
- de programmabegroting 2018 vastgesteld;
- de tweede rapportage 2017 vastgesteld.
Verder heeft de raad het college een aantal opdrachten meegegeven over:
- aanhaken bij evenementen van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018;
- aanjaagfunctie om winkelgebieden aantrekkelijk te maken;
- insectenpact om teruggang van het aantal insecten tegen te gaan;
- in het kader van duurzaamheid een onderzoek te doen naar productie en gebruik van waterstof middels waterstof en waar mogelijk het gemeentelijk wagenpark te laten rijden op waterstof.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze raadsvergadering?
Zie http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen Of (0594) 50 87 81 en griffie@zuidhorn.nl
* In een Manifest Toekomstbestendig Dorp kunnen de inwoners onder regie van de dorpsvereniging aangeven hoe zij als dorp willen functioneren in de nieuwe gemeente Westerkwartier en welke accenten zij willen leggen. Daarnaast kunnen zij aangeven welke voorzieningen zij bij voorkeur in de komende jaren willen behouden of inrichten en op welke wijze. Ook zouden zij kunnen formuleren op welke wijze zij erkend en herkend willen worden in de nieuwe gemeente.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidhorn-Wilhelminalaan 2a’
Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.8 Wro en afdeling 3.4 Awb bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidhorn-Wilhelminalaan 2a’ met bijbehorende stukken met ingang van 15 november 2017 voor de duur van zes weken ter inzage ligt. Op grond van artikel 3.8 Wro kan iedereen tijdens deze termijn een zienswijze inbrengen.
Achtergrond
Het bestemmingsplan maakt de bouw van een appartementengebouw op het perceel Wilhelminalaan 2a te Zuidhorn mogelijk. Het gebouw bevat negen appartementen met een half verdiepte parkeergarage.
Het bestemmingsplan inzien
U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. Op http://www.zuidhorn.nl/bestemmingsplannen kunt u meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan vinden en de bronbestanden van het plan downloaden. Daarnaast kunt u het plan raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0056.BPZH17INBR1-OW01.
Indienen zienswijze
Tot en met 27 december 2017 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van Zuidhorn. Een schriftelijke zienswijze moet geadresseerd worden aan: de gemeenteraad van Zuidhorn, Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn. U kunt uw zienswijzen ook zenden aan: reacties-wro@zuidhorn.nl, o.v.v. zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidhorn-Wilhelminalaan 2a’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u telefonisch een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Deze is telefonisch bereikbaar via (0594) 50 88 84. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het bestemmingsplan.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594) 50 88 84.

Nomineren Leefbaarheidsprijs weer van start
Inwoners van de gemeente Zuidhorn kunnen weer een vrijwilligersorganisatie nomineren voor de Leefbaarheidsprijs 2017. Deze prijs reikt de gemeente elk jaar uit aan een vrijwilligersorganisatie, die zich bijzonder heeft ingezet binnen de gemeente. Aanmelden van organisaties kan tot 22 november aanstaande via http://www.zuidhorn.nl/leefbaarheidsprijs ; Een deskundige jury buigt zich vervolgens over de nominaties. De bekendmaking van de winnaar is tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. De winnende organisaties ontvangen een oorkonde en een bedrag van € 500 (1e plaats) en € 250 (2e en 3e plaats). De winnende organisatie krijgt een plekje op de Wall of Fame in het gemeentehuis.

Vergadering Adviesraad Wmo
Maandag 20 november 2017 vergadert de Adviesraad Wmo gemeente Zuidhorn om 9:30 uur in het gemeentehuis van Zuidhorn. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering? Dan kunt u dit melden bij de heer J. Fijma, secretaris van de adviesraad Wmo, via wmo.zuidhorn@gmail.com of (0594) 21 28 37.
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Notulen van 16 oktober 2017
5. Uitgenodigd:
- Dorpscoöperatie uit Grijpskerk
6. Ingekomen/uitgaande stukken:
- Uitnodiging opening praktijkhuis Ixta Noa in Zuidhorn
7. Samenwerking adviesraden Sociaal Domein
8. Sociaal domein Westerkwartier:
- Terugkoppeling adviesgroep inkoop Wmo
9. Rondvraag
10. Sluiting

Wie verdient volgens u de Meer dan Handen vrijwilligersprijs?
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zet jaarlijks vrijwilligers en organisaties in het zonnetje met de Meer dan Handen vrijwilligersprijzen. Dit jaar kunnen de gemeenten vrijwilligersorganisaties, -initiatieven en –projecten uit hun gemeente voordragen. Daarvoor roepen gemeente Zuidhorn en vrijwilligerswerk Zuidhorn inwoners van de gemeente op om een top 3 te maken van vrijwilligersorganisaties, initiatieven en -projecten die voorgedragen kunnen worden voor de Meer dan Handen vrijwilligersprijzen.
Welke organisatie, initiatief of project is volgens u een verbinder, vernieuwend en draagt bij aan een zorgzame samenleving en/ of is duurzaam? Stuur vóór 26 november 2017 uw top 3 met een korte motivatie per organisatie of initiatief naar steunpuntwelzijn@swgz.nl
Vanaf 7 december, de landelijk vrijwilligersdag, kan er gestemd worden op alle aangemelde organisaties, initiatieven en projecten. Naast de publieksprijs van € 2.000 is er ook een juryprijs te winnen van € 5.000. Deze prijzen worden op 2 februari 2018 uitgereikt.
Heeft u vragen over de Meer dan Handen vrijwilligersprijs? Dan kunt u contact opnemen met Esther Pleizier van Vrijwilligerswerk Zuidhorn via e.pleizier@swgz.nl of telefonisch op (0594) 50 47 11. Meer informatie is ook na te lezen op http://www.vrijwilligersprijzen.nl

Aanvragen ontheffing carbid
Carbidschieten is een traditie rond de jaarwisseling. De gemeente Zuidhorn wil dit leuk en vooral veilig houden. Wilt u op oudjaarsdag met carbid schieten? Dan hoeft u alleen een ontheffing aan te vragen wanneer u schiet met meer dan tien bussen of met bussen groter dan 30 liter. Doe dit voor 17 november 2017. Download het formulier via http://www.zuidhorn.nl/carbid
Let op!
Is het geen oud en nieuw? Dan moet je altijd een ontheffing aanvragen bij het college.

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• starten van een nagelstudio, A. Harkemaweg 70 te Aduard ontvangen 31 oktober 2017
• plaatsen van een 1 windmolen, Mokkenburgweg 5 te Noordhorn ontvangen 31oktober 2017
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88.

Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• verbeteren van de in- en uitrit, Hoendiep 16 te Den Horn ontvangen 3 november 2017
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van 6 weken: ontvangen 19 september 2017
• opbrengen van grond op beschikbaar gestelde kavels, nabij Nutweg 9 te Den Horn

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 25 wilgen, aan de Stationsstraat te Grijpskerk
• drie berken, aan de Westergast te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie.  Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• plaatsen van twee tanks, Industrieweg 24 te Noordhorn verzonden 9 november 2017

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van een:
• Kerstfair van 11.00 tot 18.00 uur op 9 december 2017, Friesestraatweg 40-44 te Aduard verzonden 7 november 2017
• Sinterklaasintocht van 13.45 tot 14.45 uur op 25 november 2017 te Aduard verzonden 7 november 2017
• Sinterklaasintocht van 13.00 tot 16.00 uur op 25 november 2017 te Grijpskerk verzonden 7 november 2017
• Sinterklaasintocht van 11.30 tot 12.30 uur op 25 november 2017 te Noordhorn verzonden 7 november 2017
• Sinterklaasintocht van 10.00 tot 13.00 uur op 25 november 2017 te Zuidhorn verzonden 7 november 2017
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de: 
algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Kerstfair op 9 december 2017 van 11.00 tot 18.00 uur, Friesestraatweg 40-44 te Aduard verzonden 7 november 2017
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Sinterklaasintocht op 25 november 2017 van 13.450 tot 14.45 uur, a/h Kaakheem te Aduard verzonden 7 november 2017
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Sinterklaasintocht op 25 november 2017 van 13.00 tot 16.00 uur, looproute in en door Grijpskerk verzonden 7 november  2017
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Sinterklaasintocht op 25 november 2017 van 11.30 tot 12.30 uur, dorpshuis en route door Noordhorn verzonden 7 november 2017
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Sinterklaasintocht op 25 november 2017 van 10.00 tot 13.00 uur, Overtuinen te Zuidhorn verzonden 7 november 2017
• plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 5 t/m 18 maart 2017 ter aankondiging van ‘de Wonen&Co dé beurs – Martiniplaza Groningen’ verzonden 7 november 2017

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een Kerstfair op 9 december 2017 van 11.00 tot 18.00 uur, Friesestraatweg 40-44 te Aduard verzonden 7 november 2017
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

 

Reageren

Om een reactie achter te kunnen laten dient u ingelogd te zijn. Inloggen...

 

Laatste nieuws

Molencommissie

Molens gemeente Zuidhorn met trots overgedragen aan de gemeente Westerkwartier

10 december 2018    Zuidhorn-nieuws
molenambtenaren en -wethouder benoemd tot ridder in de ‘orde van de meelzak’
Lees verder →
Gemeentewapen

Westerkwartier eigenwijs in keuze gemeentewapen

10 december 2018    Zuidhorn-nieuws
Heeft niet de voorkeur van Hoge Raad van Adel en voldoet niet aan de ministeriële richtlijnen
Lees verder →
Zunobri-e1-2018

Sterk spel Zunobri E1

10 december 2018    Zuidhorn-nieuws - Sport
ondanks het verlies sterk spel en veel balbezit
Lees verder →
Donne cantabili

Midwinter concert: vlucht door de tijd

08 december 2018    Zuidhorn-nieuws
Vrouwenensemble Donne Cantabili zingt samen met het Barok Ensemble I Curiosi
Lees verder →
Avalonlogo

Tijdelijke instandhouding Kameleon, Thonk en Avalon

08 december 2018    Zuidhorn-nieuws
op zoek naar een toekomstbestendige oplossing
Lees verder →