Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Inloopbijeenkomst spoorbrug Fanerweg & in de weg hangend groen

25 juni 2018    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 26 juni 2018
Gemeentehuis-zuidhorn

Contact
Bezoekadres Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Postadres Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn
Telefoon (0594) 50 88 88
Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

Uit de gemeenteraad van 18 juni 2018
De raad heeft:
- Gesproken over het Bestemmingsplan hoek Wilhelminalaan 2a - Hoofdstraat Zuidhorn en afgesproken de besluitvorming hierover door te schuiven naar de raad van 9 juli.
- Unaniem besloten de verordening duurzaamheidslening op een aantal punten aan te passen en vast te stellen.
- Gesproken over de stand van zaken uitvoering motie monitorgroep duurzame maatregelen Middag-Humsterland.
- Kennis genomen van de jaarrekening 2017, de begroting 2019 en de Meerjarenkoers 2018-2021van de Veiligheidsregio Groningen en besloten een zienswijze bij de begroting 2019 kenbaar te maken.
- Kennis genomen van het jaarrapport 2017 en algemene beleidsmatige en financiële kaders 2019 van ARCG en besloten hierop geen zienswijze in te dienen.
- Kennis genomen van het jaarverslag en jaarrekening 2017, ontwerpbegroting 2019, ontwerpbijstelling RIGG en het positioneringsonderzoek GGD van PG&Z en besloten een zienswijze in te dienen.
- Kennis genomen van de jaarrekening 2017 van Westerwijs en de meerjarenbegroting van Quadraten en besloten een zienswijze in te dienen.
- Middels een motie unaniem besloten de zorgen genoemd in de brandbrief van 56 fractievoorzitters uit het aardbevingsgebied te delen en dit kenbaar te maken bij minister Wiebes van Economische  Zaken en Klimaat.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze raadsvergadering? Lees of beluister dan het volledige verslag op http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op met de griffie via telefoonnummer (0594) 50 87 81 of e-mailadres griffie@zuidhorn.nl

Inloopbijeenkomst werkzaamheden spoor en spoorbrug over Fanerweg
Informatie van ProRail
Het spoor tussen Groningen en Leeuwarden vanaf Hoogkerk tot Zuidhorn wordt verdubbeld. Dit is voor het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden (ESGL). We kunnen ons voorstellen dat u  vragen heeft over deze verdubbeling en wat u gaat merken van de werkzaamheden. Aannemer BAM Infra voert voor ProRail de werkzaamheden voor de verbetering van de spoorverbinding uit. Inloopbijeenkomst
BAM Infra organiseert een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden aan het spoor en  de spoorbrug over de Fanerweg op maandag 2 juli van 16.00 - 20.00 uur in zaal Balk aan de Gast 39 in Zuidhorn. Medewerkers van BAM Infra, ProRail, de provincie Groningen en de gemeente Zuidhorn zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden en uitleg te geven. Op verschillende plekken in de zaal is het  ontwerp van de spoorverdubbeling en de globale planning van de werkzaamheden te zien. De exacte planning van de uitvoering en precieze data van de werkzaamheden hangt af van onder meer het verlenen van vergunningen en eventuele juridische procedures.
Informatie
Meer actuele informatie over de werkzaamheden vindt u (na de inloopbijeenkomst) op de Facebookpagina van BAM Infra: https://www.facebook.com/ESGL-SI-1798389853537246/
Achtergrondinformatie over het gehele project staat op http://www.prorail.nl Hier kunt u zich ook opgeven voor de nieuwsbrief.

Snoei groen wat in de weg hangt
Het komt voor dat voetgangers en andere weggebruikers last hebben van groen dat over de stoep of weg hangt. We vragen inwoners daarom hun groen dat over de weg hangt te snoeien. De gemeente kan inwoners verplichten om op eigen kosten eigen overhangend groen aan te pakken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de opzichter Groen via (0594) 50 88 88.

Officiële bekendmakingen
week 26 dinsdag 26 juni
Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 20 elzen, Dorpsstraat 62 te Den Horn
• 1 beuk, Norritsstraat 12 te Noordhorn
• 2 berken, Prof. van Giffenweg 3 te Noordhorn
• 2 essen, a/d Boslaan te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van  burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding Activiteitenbesluit hebben ontvangen voor het:
• veranderen van een bedrijf, Van Starkenborghkanaal ZZ 2b te Zuidhorn
De melding ligt vanaf nu vier weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Meldingsplichtig evenement
• Buurtbarbecue op 7 juli 2018 te Zuidhorn
• 19e Lauwersland fietsvierdaagse van 9 t/m 12 juli 2018 o.a. door gemeente Zuidhorn
• 29e Sintma-run op 29 september 2018 o.a. door gemeente Zuidhorn

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit uitvoeren van werkzaamheden/ruimtelijke ordening - uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• aanleggen van een fietspad op het perceel tussen Spanjaardsdijk Zuid te Aduard en Rijksstraatweg te Zuidhorn verzonden 20 juni 2018
Als u het niet eens bent met het besluit en u tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking, dan kunt u binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Noord- Nederland, locatie Groningen, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep te bevatten. Het indienen van een beroepschrift tegen een verleende omgevingsvergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw beroepschrift het besluit in werking treedt, dient u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.
U kunt ook digitaal het beroepschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u meer informatie hierover.

Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• bouwen van een vrijstaande woning, Pegasistraat, kavel 26, te Zuidhorn verzonden 18 juni 2018

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
• een Beachvolleybal (evenement) van 14.00 tot 01.30 uur op 7 juli 2018, parkeerterrein naast MFC De Meeden te Aduard verzonden 20 juni 2018
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. Beachvolleybal (evenement) op 7 juli 2018 van 14.00 tot 01.30 uur, parkeerterrein naast MFC De Meeden te Aduard verzonden 20 juni 2018
• plaatsen van een spandoek tbv de collecteweek Nationaal MS Fonds van 19 t/m 24 november 2018 in de gemeente Zuidhorn verzonden 20 juni 2018
• plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 10 t/m 23 oktober 2018 ter aankondiging van Samen zijn wij Noord – RTV Noord verzonden 20 juni 2018
• verrichten van werkzaamheden tbv de aansluiting op het Ziggo-netwerk, Brilweg 21-1 te Zuidhorn verzonden 20 juni 2018
• uitbreiden van het OV-net aan de Rijksstraatweg te Zuidhorn verzonden 20 juni 2018

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend: 
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. Beachvolleybal (evenement) op 7 juli 2018 van 14.00 tot 01.30 uur, in een partytent op parkeerterrein naast MFC De Meeden te Aduard verzonden 20 juni 2018
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Rectificatie
Op 19 juni 2018 is de onderstaande aanvraag foutief gepubliceerd:
• het plaatsen van een wiskundig raadsel (kunstwerk) langs het Kerkenpad achter de Bartolesstraat te Visvliet
Dit moet zijn: • het plaatsen van drie objecten, te weten een wiskundig raadsel naast de oprit van de opslag, een zon-, maanverduistering en halve maan langs het Kerkenpad achter de Bartolesstraat te Visvliet

Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• herbouwen van schuren, Lauwersweg 26 te Pieterzijl ontvangen 6 juni 2018
• realiseren van 4 appartementen, de Gast 67 te Zuidhorn ontvangen 7 juni 2018
• bouwen van een vrijstaande woning, Oostergast, kavel 32, te Zuidhorn ontvangen 8 juni 2018
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88.

Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• verbreden van de oprit en verplaatsen put, Watermolen 10 te Niezijl ontvangen 14 juni 2018

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• aanleggen van een waterleiding op het werkterrein voor het project ESGL-SI (KW40), Fanerweg te Zuidhorn ontvangen 6 juni 2018
• aanleggen van een nieuwe toegangsweg, Wester-Waarddijk 8 te Pieterzijl ontvangen 19 juni 2018
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van zes weken:
ontvangen 26 maart 2018  • bouwen van een woning, Rijksstraatweg, kavel C, te Noordhorn

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de  dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

 Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Winterfair zuidhorn (2)

Winterfair Zuidhorn: Gluhwein, Oliebollen, vuurkorven, kerstbomen en muziek

05 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Nieuwe traditie: Gezamenlijk ontsteken van de Kerstboom
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Wijzigingen openingstijden en afval feestdagen & Mantelzorgcafé Westerkwartier

05 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Westerkwartier Gemeentenieuws 5 december 2023
Lees verder →
Zunobri 2023 zaal

Zunobri plukt geen vruchten van nieuw aanvalsplan

04 december 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
Kampioensplannen voorlopig in de ijskast
Lees verder →
Ruben, hanne en mathijs tafeltennis

Kampioenen bij tafeltennisvereniging Talero!

04 december 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
jeugdteam & seniorenteam
Lees verder →
Avishai cohen foto sam harfouche

Jazz te Gast 2024 met toppers Avishai Cohen en Tijn Wybenga

01 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Bekend gemaakt tijdens info avond
Lees verder →
Ftc robotwedstrijd

Pretty Smart Robotics haalt FTC robotwedstrijd naar Westerkwartier

01 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Eerste "thuiswedstrijd" voor Noordelijke teams
Lees verder →