Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Informatie ProRail, Modder op de weg en Officiële bekendmakingen

26 september 2016    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 27 september 2016
Modder-2016

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Informatie ProRail werkzaamheden spoorbrug Zuidhorn
De werkzaamheden aan de spoorbrug duren iets langer dan gepland in verband met de taaie ondergrond. Overzicht van de werkzaamheden Hieronder ziet u wanneer ProRail welke werkzaamheden uitvoert.
Waar? Wanneer? Wat?
Ter hoogte van de spoorbrug in Zuidhorn - van maandag 26 t/m vrijdag 30 september 7.00 - 16.00 uur - vervolg damwanden en buispalen intrillen
Ter hoogte van de spoorbrug in Zuidhorn - de nacht van woensdag 28 op  donderdag 29 sept. 1.30 - 6.30 uur - reservenacht voor  eventueel onderhoud aan de spoorbaan
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met ProRail via http://www.prorail.nl/contact of bel 0800 - 776 72 45 (gratis). Dat kan doordeweeks tussen 8.00-18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast ook buiten kantoortijden.

Uit de gemeenteraad van 19 september 2016
MFC Grijpskerk en plannen De Wierde
De raad heeft besloten:
1) In te stemmen met de voorgestelde koers dat de gemeente medewerking zal verlenen aan het realiseren van een multifunctioneel centrum in De Wierde te Grijpskerk.
2) Het college te vragen uitvoering te geven aan de verkoop van Kerkplein 6, de invulling van de huidige bibliotheek, het lostrekken van de woningbouwplannen en het verbeteren van de entree van het dorp. Daarnaast heeft de raad het college de volgende vier opdrachten meegegeven met betrekking tot:
- Het periodiek informeren van inwoners en andere betrokkenen over de ontwikkeling van de woningbouwplannen Grijpskerk;
- Een (indien nodig) eventuele gemeentelijke bijdrage in de exploitatiekosten van het mfc in De Wierde na vijf jaar;
- Het opstellen van een plan van aanpak voor de verdere ontwikkeling van de entree van Grijpskerk, locatie Vogelzang, het bankgebouw incluis eventuele (woning)bouw/verbouw en de positie van OBS De Triangel;
- Het opstellen van een plan van aanpak voor het weer op gang brengen van de woningbouw.
Verder heeft de raad:
- Besloten een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media inzake de aanvraag tot aanwijzing van Radio Westerkwartier (Stichting Lokale Omroep Marum en Grootegast) als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Zuidhorn, Grootegast, Leek en Marum.
- Besloten voor het jaar 2017 voor cliëntondersteuning een subsidierelatie aan te gaan met MEE via de RIGG en hierin aanvullende voorwaarden op te nemen.
- Het college opdracht gegeven een voorstel aan de raad voor te leggen voor een ombudsfunctie voor het sociaal domein voor zo mogelijk het Westerkwartier, dan wel de gemeente Zuidhorn (meerderheidsbesluit)
- Ingestemd met het instellen van de reserve bedrijfsvoering en de voorgestelde dotaties aan de reserves bedrijfsvoering, herstructurering volkshuisvesting en groot onderhoud zwembaden.
- Kennis genomen van de ontwerp-begroting 2017 en begrotingswijziging 2017 van de Omgevingsdienst en besloten als zienswijze in te brengen te verwachten dat in de begroting 2019 zowel de efficiencykorting als outputfinanciering verwerkt is en periodiek geïnformeerd te willen worden over de voortgang van de uitvoering van het verbeterplan.
- De jaarrekening 2015 gemeente Zuidhorn vastgesteld; - Ingestemd met het voorstel om tot de herindeling geen onderzoeken uit te voeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur (artikel 213a).
- De geactualiseerde verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2016 vastgesteld.
- De motie Regeling snel internet buitengebied Groningen aangenomen.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze raadsvergadering? Lees of beluister dan het volledige verslag op http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op met de griffie via (0594) 50 87 81 of griffie@zuidhorn.nl.

Verkeersmaatregelen te Oldehove
Op 1 oktober 2016 vindt in Oldehove een tentfeest plaats aan de Aalsumerweg. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten om voor de Aalsumerweg tussen huisnummer 26 en de splitsing Aalsumerweg/Gaaikemaweg te Oldehove een tweezijdig parkeerverbod/verbod om stil te staan in te stellen gedurende het evenement.
Deze verkeersmaatregel is alleen geldig op 1 oktober 2016 van 19.00 tot 02.00 uur. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van 6 weken na datum van verzending van  dit besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie.

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• plaatsen van solar panelen, Oude Dijk 5 te Niehove (ontvangen 11 september 2016 )
• plaatsen van een schutting en overkapping, Pieter Bindervoetlaan 15 te Zuidhorn (ontvangen 15 september 2016)
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88. In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Kapmelding
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor het kappen van:
• 1 haagbeuk, a/d Hoofdstraat te Niezijl
De melding ligt vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunning
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening - uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• uitbreiden van een bakkerij, Kerkplein 5 te Grijpskerk (verzonden 19 september 2016)
Als u het niet eens bent met het besluit en u tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking, dan kunt u binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep te bevatten. Het indienen van een beroepschrift tegen een verleende omgevingsvergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw beroepschrift het besluit in werking treedt, dient u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.  kunt ook digitaal het  beroepschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U hebt hiervoor DigiD nodig.

Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor:
• de aanbouw van een garage, Boteinstraat 5a te Zuidhorn (verzonden 19 september 2016)
• het bouwen van een schuur, De Koperwiek 36 te Zuidhorn (verzonden 19 september 2016)

Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• aanleggen van een tijdelijke in-/uitrit, a/d  Rijksstraatweg/N355 tbv Langestraat 22 te Noordhorn (verzonden 15 september 2016)
• aanleggen van een in-/uitrit, a/d Schokker tbv Jol 21 te Zuidhorn (verzonden 20 september 2016)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
• muziekevenement Summerstrike op 1 oktober 2016 van 20.00 tot 02.00 uur op het sportveld a/d Sportlaan en een lichtweek van 24 september tot 1 oktober 2016 in het dorp te Grijpskerk (verzonden 21 september 2016)
• een tentfeest van 21.00 tot uiterlijk 02.00 uur op 1 oktober 2016, Aalsumerweg 9 te Oldehove (verzonden 21 september 2016)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een muziekevenement Summerstrike op 1 oktober 2016 van 20.00 tot 02.00 uur, op het sportveld a/d Sportlaan en tijdens de lichtweek op 30 september 2016 van 20.00 tot 24.00 uur in de tent op het sportveld te Grijpskerk (verzonden 21 november 2016)
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een tentfeest op 1 oktober 2016 van 20.00 tot uiterlijk 02.00 uur, Aalsumerweg 9 te Oldehove (verzonden 21 november 2016)

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een muziekevenement Summerstrike op 1 oktober 2016 van 20.00 tot 02.00 uur, in een tent op het sportveld a/d Sportlaan en tijdens de lichtweek op 29 september 2016 van 19.00 tot 23.00 uur en op 30 september van 20.00 tot 01.00 uur, in de tent te Grijpskerk (verzonden 21 september 2016)
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een tentfeest op 1 oktober 2016 van 21.00 tot uiterlijk 02.00 uur, Aalsumerweg 9 te Oldehove (verzonden 21 september 2016)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Brandbeveiligingsverordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is verleend voor:
• het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) van 28 september tot en met 1 oktober 2016 ten behoeve van het muziekevenement Summerstrike en de lichtweek te Grijpskerk (verzonden op 21 september 2016)
• het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) op 1 oktober 2016 ten behoeve van een tentfeest te Oldehove (verzonden op 21 september 2016)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Mollematocht 2023 (1)

Bauke houdt blessures over aan val op EK en moet afwachten

26 september 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over gezonde huiskamer, Meldpunt discriminatie & Ontmoet elkaar in de buurt

26 september 2023    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 26 september 2023
Lees verder →
Hanckemadag scouting (1)

Eerste officiële “Hanckemadag” groot succes

25 september 2023    Zuidhorn-nieuws
Burgemeester door ‘t slijk
Lees verder →
Irma van beek-

Meldpunt discriminatie Westerkwartier bestaat twee jaar

25 september 2023    Zuidhorn-nieuws
Irma van Beek luistert en neemt de klacht of vraag van de inwoner over discriminatie serieus.
Lees verder →
Zunobri

Zunobri wordt 1e helft van de mat gespeeld

25 september 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
Een wanvertoning van een eerste helft. Een tweede helft om de veerkracht van Zunobri te laten zien. Een derde helft om toch weer als een team samen te zijn.
Lees verder →