Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Herinrichting busstation Zuidhorn en Koningsdag

24 april 2017    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 25 april 2017

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Gemeentehuis, huisvuilroute en milieuboer
Gemeentehuis 27 en 28 april gesloten
Het gemeentehuis is donderdag 27 april (Koningsdag) en vrijdag 28 april gesloten. Maandag 1 mei staan we vanaf 8.30 uur weer voor u klaar.
Huisvuilroute donderdag 27 april (Koningsdag) verschuift
De huisvuilroute van donderdag 27 april verschuift naar zaterdag 29 april. Zet u uw container voor 7.30 uur langs de weg?
Route milieuboer donderdag 27 april (Koningsdag) verschuift De route van de milieuboer van donderdag 27 april verschuift naar zaterdag 29 april.

Herinrichting busstation Zuidhorn
Het busstation in Zuidhorn is heringericht en weer in gebruik. De afgelopen maanden zijn vier nieuwe busperrons aangelegd. Wachtende bussen staan nu niet meer op de rijbaan te halteren. De capaciteit van de fietsenstalling bij het busstation is uitgebreid.
In de nieuwe fietsenstalling kunnen nu 112 fietsen staan. De gemetselde ronde fietsenstalling met het glazen dak is verplaatst en heeft nu de functie van overdekte wachtplaats voor reizigers en niet meer als fietsenstalling. Op de lantaarnpalen van het busstation is het zgn. tvilight systeem aangebracht. Dit zorgt er voor dat in rustige periodes, als er geen busverkeer is, het verlichtingsniveau automatisch dimt.
Op het busstation en bij Eethuis Het derde perron komen nog twee tappunten. Op 15 mei aanstaande is de officiële ingebruikname van het busstation en worden ook de watertappunten in gebruik genomen.
Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van dit project? Stuur een mail naar: stationspark@zuidhorn.nl. U ontvangt dan periodiek de digitale nieuwsbrief. Daarnaast vindt u op http://www.zuidhorn.nl/stationspark informatie over het project. Volg ons via #stationspark op social media.

Koningsdag
Informatie van de provincie Groningen
Inloopspreekuur Nieuwklap
In verband met Koningsdag vervalt het inloopspreekuur in het Informatiecentrum in Nieuwklap op donderdag 27 april. Het eerstvolgende inloopspreekuur is donderdag 11 mei van 14.00 - 16.00 uur. Vanaf juni wordt het inloopspreekuur weer elke laatste donderdag van de maand gehouden van 14.00 - 16.00 uur aan de Friesestraatweg 12a in Nieuwklap.
Vervoer Noordhorn-Zuidhorn (zie ook Oranjemarkt Zuidhorn)
Op donderdag 27 april, tijdens Koningsdag, kunt gebruik maken van een LijnBelBus tussen Noordhorn en Zuidhorn. De LijnBelBus rijdt alleen wanneer u de specifieke rit telefonisch gereserveerd heeft. De LijnBelBus rijdt volgens een vaste route en dienstregeling. In de dienstregeling staat aangegeven wanneer de LijnBelBus rijdt. Wilt u met de LijnBelBus mee, dan moet u minimaal één uur van te voren telefonisch reserveren bij de regionale vervoerder die de rit rijdt. U kunt voor meerdere ritten tegelijk reserveren. Kijk voor meer informatie op http://www.qbuzz.nl.
Uiteraard kunt u de hele dag ook met het pontje mee. In verband met de feestelijkheden in de avonduren vaart het pontje in de nacht van 27 op 28 april een uur langer door. U kunt tot 2.30 uur gebruik maken van het pontje. Voor vragen kunt u contact opnemen met Judy Dekenga van de Provincie Groningen, 06 52 63 29 53.

Vertrokken Onbekend Waarheen
Onderstaande publicatie betreft beslissing ingevolge artikel 2.22 Wet BRP.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar betrokkene in de basis registratie personen als ingezetene van de gemeente Zuidhorn staat ingeschreven. Onderstaande persoon wordt daarom ingeschreven in het Register Niet Ingezetenen (RNI). Dit is een register van personen die wel op één of andere manier verbonden zijn aan Nederland, maar daar geen officieel brief- of woonadres hebben met daarbij horende rechten. Het betreft de volgende persoon: M.E. Gonzalez Moreno, geb. 11-06-1965 te Pereira (Colombia).
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit, of de datum van publicatie (25 april 2017) gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.

Voldoen bedrijven en (onderwijs)instellingen aan norm toegankelijkheid?
Mensen met een beperking hebben het recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Dit recht is vastgelegd in het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap, dat per 14 juli 2016 in Nederland geldt. Dit verdrag gaat over alle terreinen van het leven, zoals onderwijs, werk, toegankelijkheid en wonen. Het verdrag heeft tot doel te zorgen voor een samenleving waarin iedereen met een handicap ongehinderd mee kan doen en keuzevrijheid heeft.
Samenwerkende partijen
Om in beeld te krijgen of onze gemeente belemmeringen heeft waardoor mensen met een beperking niet deel kunnen nemen aan de samenleving, werken we samen met de andere gemeenten in het Westerkwartier (Marum, Leek en Grootegast) en met diverse organisaties. We werken onder meer samen met Adviescommissie Gemeentelijke Gehandicaptenbeleid Zuidhorn, Platform Gehandicapten Leek, Onderling Sterk Zuidhorn, Onderling Sterk Leek/Tolbert, Wmo Adviesraad Marum, WSW Adviesraad Novatec en andere zijdelings betrokken partijen. Samen kijken we of we deze belemmeringen kunnen wegnemen.
Norm toegankelijkheid
Als gevolg van het bovengenoemde VN-verdrag geldt met ingang van 1 januari 2017 een algemene norm voor toegankelijkheid. Dat betekent dat bijvoorbeeld scholen, instellingen en bedrijven waar mensen met een beperking werken, betreffende gebouwen toegankelijk moeten maken. Op die manier hoeven mensen met een handicap steeds minder apart om aanpassingen te vragen. Het gaat om ‘eenvoudige voorzieningen’. Zoals het hebben van minstens één buitendeur in een pand, die voorzien is van een drempel lager dan twee centimeter. De gemeente Zuidhorn onderschrijft deze norm. Wij roepen daarom bedrijven, scholen en andere instellingen op om ook aan de norm te (gaan) voldoen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met mevrouw F. Sijtsma, beleidsondersteuner Sociaal Domein bij gemeente Zuidhorn, via (0594) 50 87 19 of f.sijtsma@zuidhorn.nl.

Uit de gemeenteraad van 18 april 2017
De raad heeft:
- kennisgenomen van en gesproken over de Klachtenregeling Sociaal Domein en invulling van de ombudsmanfunctie. Afgesproken is dat het college alsnog een voorstel aan de raad zal voorleggen om een laagdrempelige, onafhankelijke ombudsfunctie voor de Gemeente Zuidhorn te realiseren.
- het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) Zuidhorn 2017 - 2027 vastgesteld (meerderheidsbesluit), besloten de begrotingspost onderhoud wegen voor het jaar 2018 incidenteel te verhogen met een bedrag van € 80.000 (ten behoeve van belijningsmaatregel) (unaniem besluit) en besloten vanuit de Reserve Verkeer en Vervoer € 160.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Werkplan GVVP 2017-2018 (unaniem besluit). Daarnaast heeft de raad middels moties het college nog een aantal opdrachten meegegeven.
- ingestemd met de in het plan “Verduurzamen door Verbinden, koploperaanpak voor het  toekomstbestendig maken van dorpshuizen en multifunctionele centra” beschreven aanpak voor de besteding van de bestemmingsreserve voor verduurzaming van dorpshuizen en multifunctionele centra (unaniem besluit);
- het bestemmingsplan ‘MTS Stol te Grijpskerk’ vastgesteld (unaniem besluit), waardoor de mogelijkheid wordt geboden om de bedrijfsmatige agrarische activiteiten te verplaatsen van het perceel Westerhornerweg 18 te Grijpskerk naar de overzijde van de Westerhornerweg.
- vooruitlopend op de behandeling van de jaarrekening 2016 besloten een aantal budgetten en investeringskredieten over te hevelen van 2016 naar 2017, zodat deze eerder al in de begroting 2017 kunnen worden verwerkt en de uitvoering van deze projecten kan worden afgerond (unaniem besluit);
- de Verordening vertrouwenscommissie waarnemend burgemeester gemeente Zuidhorn vastgesteld, waarmee de vertrouwenscommissie wordt gevormd, bestaande uit de voorzitters van de fracties van de raad van Zuidhorn.
Meer informatie? 
Wilt u meer informatie over deze raadsvergadering? Lees of beluister dan het volledige verslag op http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op met de griffie via (0594) 50 87 81 of griffie@zuidhorn.nl.

Oranjemarkt Zuidhorn
Op donderdag 27 april 2017 wordt de traditionele Oranjemarkt gehouden in het centrum van Zuidhorn. Dit levert een behoorlijke verkeersstroom op. De bezoekers worden naar de volgende parkeerterreinen verwezen:
vanuit Grijpskerk:
parkeerterreinen vóór en naast het gemeentehuis, het transferium en bij zalencentrum ‘Balk’ aan de Hooiweg Wanneer de genoemde terreinen vol zijn, wordt doorverwezen naar de parkeerterreinen bij “De Rank” en de “Gasthorn”;
vanuit Groningen:
parkeerterreinen vóór en naast het gemeentehuis, het transferium en bij zalencentrum ‘Balk’ aan de Hooiweg. Wanneer de genoemde terreinen vol zijn, wordt doorverwezen naar de parkeerterreinen bij “De Rank” en de “Gasthorn”.
vanuit Niekerk/Enumatil/Gaarkeuken: parkeerterrein bij het Johan Smitpark aan de Sportlaan.  De parkeerterreinen zijn bereikbaar vanaf de N980 en de N355. Door middel van  bebording en verkeersregelaars worden de bezoekers naar de parkeerterreinen verwezen. Het parkeren is gratis.
In verband met de verwachte drukte verzoeken we u om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of per fiets te komen. Voor een overzicht van de dienstregeling van Qbuzz op  Koningsdag kunt u de website http://www.qbuzz.nl raadplegen of bel met Reizigersinformatie Openbaar Vervoer: 0900 9292.
LET OP!
Fietsers en voetgangers vanuit Noordhorn en omgeving moeten er rekening mee houden dat de brug tussen Noordhorn en Zuidhorn buiten gebruik is. Er vaart een pontje waar maximaal 12 personen tegelijk op kunnen worden vervoerd. Het pontje vaart ter hoogte van het Van Starkenborghkanaal NZ nummer 37, 7 dagen per week van 5.30 uur 's morgens tot 1.30 uur 's nachts, ook op feestdagen. Het is ook mogelijk om vanuit Noordhorn met de bus naar de Oranjemarkt te gaan. Dit is een belbus, te reserveren via 0900 1422 (1 uur van tevoren reserveren). De provincie Groningen stelt een tweezijdig stopverbod in voor de N980, tussen de aansluiting op de N355 (Friesestraatweg) en de Verlengde Hanckemalaan te Zuidhorn. Deze stopverboden zijn geldig op 27 april 2017. De stopverboden houden onder meer in dat er niet in de bermen van genoemde wegen mag worden geparkeerd. Indien bezoekers toch in de berm parkeren, treedt de politie verbaliserend op.
Voor meer informatie over de Oranjemarkt kunt u terecht op http://www.oranjemarktzuidhorn.nl.

Zuidhorn waardeert vrijwilligers met een gezellige high tea en feestavond
De gemeente Zuidhorn waardeert de inzet van vrijwilligers enorm! Samen met Vrijwilligerswerk Zuidhorn organiseert de gemeente daarom op donderdag 11 mei 2017 een middag en avond voor vrijwilligers in zalencentrum Balk in Zuidhorn. Alle vrijwilligers woonachtig in de gemeente Zuidhorn zijn van harte welkom voor een high tea, diverse leuke workshops en de feestavond. Entree is gratis. Het complete programma is beschikbaar via http://www.swgz.nl. Opgeven is niet nodig behalve voor de high tea (tot 5 mei aanstaande via steunpuntwelzijn@swgz.nl).
Vrijwilligers in beeld
Like ons op facebook (vrijwilligers feest Zuidhorn) en laat anderen zien waar u zich inzet als vrijwilliger! Dit kan met een kort filmpje van max. 30 seconden of een foto waarop te zien is waar en wat voor vrijwilligerswerk u doet.

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• plaatsen van een overkapping, Industrieweg 16 te Noordhorn ontvangen 22 maart 2017
• bouwen van 2 nieuwe bedrijfspanden, Industrieweg 1 te Noordhorn ontvangen 28 maart 2017
• verbouwen van de brugwachterswoning en het realiseren van een nieuwe aanbouw, Hoendiep OZ 47 te Briltil ontvangen 4 april 2017
• plaatsen van aanlegsteigers, a/h Aduarderdiep thv nr. 13 te Den Ham ontvangen 12 april 2017
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstandsen monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88.
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingen
Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen de volgende melding Activiteitenbesluit is  ontvangen voor het:
• veranderen van een inrichting, Zuiderweg 15 te Zuidhorn
De melding ligt vanaf nu gedurende 4 weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• plaatsen van een aanlegsteiger met berging, nabij Aduarderdiep 1026 te Den Ham verzonden 18 april 2017

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
• een Stratenvolleybaltoernooi van 19.00 tot 23.00 uur op 12 en 13 juni 2017 (bij slecht weer op 14 en 15 juni 2017), sportpark te Kommerzijl verzonden 19 april 2017
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een Stratenvolleybaltoernooi op 12 en 13 juni 2017 (bij slecht weer op 14 en 15 juni 2017) van 19.00 tot 23.00 uur, sportpark te Kommerzijl verzonden 19 april 2017

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een Stratenvolleybaltoernooi op 12 en 13 juni 2017 (bij slecht weer op 14 en 15 juni 2017) van 19.00 tot 23.00 uur in een tent, sportpark te Zuidhorn verzonden 19 april 2017 Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Drank- en Horecavergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij het aanhangsel leidinggevenden Dranken Horecawet heeft  gewijzigd:
• voor het perceel Friesestraatweg 13 te Aduard verzonden 19 april 2017
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunning binnen zes weken na de dag van  verzending, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Winterfair zuidhorn (2)

Winterfair Zuidhorn: Gluhwein, Oliebollen, vuurkorven, kerstbomen en muziek

05 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Nieuwe traditie: Gezamenlijk ontsteken van de Kerstboom
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Wijzigingen openingstijden en afval feestdagen & Mantelzorgcafé Westerkwartier

05 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Westerkwartier Gemeentenieuws 5 december 2023
Lees verder →
Zunobri 2023 zaal

Zunobri plukt geen vruchten van nieuw aanvalsplan

04 december 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
Kampioensplannen voorlopig in de ijskast
Lees verder →
Ruben, hanne en mathijs tafeltennis

Kampioenen bij tafeltennisvereniging Talero!

04 december 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
jeugdteam & seniorenteam
Lees verder →
Avishai cohen foto sam harfouche

Jazz te Gast 2024 met toppers Avishai Cohen en Tijn Wybenga

01 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Bekend gemaakt tijdens info avond
Lees verder →
Ftc robotwedstrijd

Pretty Smart Robotics haalt FTC robotwedstrijd naar Westerkwartier

01 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Eerste "thuiswedstrijd" voor Noordelijke teams
Lees verder →