Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Grofvuilroute, Eikenprocessierups en Fonds Wonen Westerkwartier

8 juni 2021    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 8 juni 2021
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

CORONAVIRUS
Hou je aan de voorschriften!

FONDS WONEN WESTERKWARTIER
Het Fonds Wonen helpt starters met hun eerste koopwoning, stimuleert energiebesparende maatregelen bij inwoners en zorgt dat inwoners langer thuis kunnen wonen. 
Kans voor starters op koopwoning 
Een starterslening overbrugt het verschil tussen de (vraag)prijs van een woning en het bedrag dat een bank wil uitlenen. Als starter op de woningmarkt is het op dit moment moeilijk een huis te kopen. De gemeente vindt het  belangrijk dat ook deze doelgroep goed kan wonen binnen de gemeente. De maximale vraagprijs is €235.000 voor een bestaande woning en €280.000 voor nieuwbouw. De maximale lening bedraagt €35.000. 
Duurzaamheidslening wordt Stimuleringslening 
Een Stimuleringslening is een brede lening voor het verduurzamen van de woning. Dit zijn energiebesparende maatregelen, maar het is ook geschikt voor woningaanpassingen om langer thuis te kunnen wonen. Dit is bijvoorbeeld de bouw van een badkamer op de begane grond in combinatie met zonnepanelen erop. Daarnaast is het mogelijk om voor 100% zonnepanelen te lenen, zolang de woning minstens een label B heeft. Het maximale bedrag voor de lening is circa €50.000. De Stimuleringslening vervangt de Duurzaamheidslening. 
Verzilverlening 
Daarnaast is er de Verzilverlening die qua maatregelen hetzelfde is als de Stimuleringslening. Wat deze lening aantrekkelijk maakt, is dat er geen inkomenstoets plaatsvindt en dat de maandlasten voor de hypotheek niet omhoog gaan. Dit is mogelijk door de overwaarde van een woning te gebruiken. Deze overwaarde is vervolgens te gebruiken voor een Verzilverlening. 
Meer informatie is te vinden op www.westerkwartier.nl/fondswonen

AANKONDIGING RAADSAVOND WOENSDAG 9 JUNI 2021
Woensdag 9 juni zijn er twee digitale raadsoverleggen. Deze twee vergaderingen beginnen allebei om 19.30 uur en zijn ook te volgen via de livestream. Het eerste raadsoverleg gaat over de Visie Recreatie & Toerisme, de begroting PG&Z (Publieke Gezondheid & Zorg) en een agenderingsverzoek van de fractie van VZ Westerkwartier; een motie van de gemeenteraad van Dinkelland over borstonderzoek vrouwen. 
Raadsoverleg 2 bevat de bespreking van de Jaarrapportage toezicht kwaliteit WMO (dit is een agenderingsverzoek van de fracties van CDA en PvdA), de toelichting en bespreking van de halfj aarlijkse rapportage van de sociale ombudsvrouw en verschillende fi nanciële stukken rondom Afval Regio Centraal Groningen. De livestream functioneert wel zoals u gewend bent, alleen in plaats van de raadszaal of commissiezaal krijgt u de afzonderlijke deelnemers in beeld. Op deze manier kan de gemeenteraad ‘gewoon’ vergaderen en gaan de discussie en besluitvorming door. 
De livestreams, de volledige agenda’s en de te bespreken stukken voor deze  vergaderingen zijn digitaal te raadplegen op de website http://www.westerkwartier.nl/raadsvergaderingen

GROFVUILROUTE VAN 16 EN 17 JUNI
Op 16 en 17 juni kunt u uw grofvuil aan de weg zetten. Woont u aan de noordzijde van de A7 (gebied Grootegast, Zuidhorn, Middag) dan kan dit woensdag 16 juni. Als u aan de zuidzijde van de A7 woont (gebied Leek, Marum)  dan kan dit donderdag 17 juni. 
Aanmelden 
Dit kan via http://www.westerkwartier.nl/grofvuil Voor inwoners die geen internet hebben, is er de mogelijkheid om via het algemene nummer (14 0594) een papieren formulier op te vragen. Deze krijgt u dan thuisgestuurd en kunt u ingevuld weer  terugsturen of bij een van de gemeentehuizen in Leek of Zuidhorn inleveren. Aanmelden voor de grofvuilroute kan tot en met zondag 13 juni. 
Uitvoering 
 Het grofvuil mag u pas op de dag van de inzameling aan de weg leggen; 
 Het grofvuil moet op de dag van de inzameling uiterlijk om 8.00 uur bij de weg liggen; 
 Nadat uw grofvuil is opgehaald, stuurt de gemeente u een factuur. Het te betalen bedrag wordt berekend op basis van de werkelijk aangeleverde hoeveelheid grofvuil. 
Tarieven 
Het tarief tot en met 3 m³ (kuub) is € 18,00 per m³. Biedt u meer dan 3 m³ grofvuil aan dan betaalt u € 22,00 per m³. Rekenvoorbeeld: wanneer u 5 m³ afval aanbiedt, brengen we u (3x € 18,00 + 2x € 22,00=) € 98,00 in rekening. 
Volgende data grofvuilroute 
De overige data voor het ophalen van grofvuil dit jaar zijn:  woensdag 25 en donderdag 26 augustus 2021  woensdag 17 en donderdag 18 november 2021 
Wat is grofvuil? 
Grofvuil is huishoudelijk afval dat te groot en te zwaar is om in de grijze container aan te bieden. Denk aan oude meubels, vloerkleden en tuinstoelen. Bruin- en witgoed vallen niet onder grofvuil. Dit zijn bijvoorbeeld televisies, wasmachines en koelkasten. Deze kunt u gratis inleveren op de milieustraat. Kleine elektrische apparaten kunt u ook wekelijks meegeven aan de milieuboer

EIKENPROCESSIERUPS
In de maanden mei, juni en juli zijn op veel eiken in vrijwel heel Nederland eikenprocessierupsen te vinden. ’s Nachts gaan de rupsen in optocht (processie) op zoek naar eikenbladeren waarmee ze zich voeden. Daar hebben ze hun naam eikenprocessierups aan te danken. Na contact met de kleine brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Hoe gaan we in het Westerkwartier om met de eikenprocessierups? 
Markeren 
De gemeente Westerkwartier en de provincie Groningen markeren de bomen, waarin nesten zijn gevonden, met een rood-wit lint met de tekst ‘Pas op Processierups!’. 
Bestrijding 
Gemeentelijke bomen 
De gemeente huurt een extern bedrijf in voor het verwijderen (wegzuigen) van de rupsen op gemeentelijke bomen. Bij de bestrijding wordt gebruik gemaakt van een soort stofzuiger. We richten ons bij de bestrijding van de rupsen op de bomen die in de nabijheid staan van kwetsbare plekken en risicolocaties zoals scholen, kindcentra, sportvoorzieningen, verblijfslocaties, speelvoorzieningen, zwembaden, drukke recreatieve paden en parken. Bomen met rupsen, die in een omgeving staan waar ze geen gevaar opleveren voor mens en dier, laten we ongemoeid. Daarnaast heeft de gemeente nestkastjes opgehangen voor mezen. Mezen eten de rupsen en voeren de rupsen ook aan hun jongen.
Eigen bomen 
De gemeente bestrijdt alleen rupsennesten in gemeentelijke bomen. Als u nesten wilt laten bestrijden in uw eigen bomen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met een bestrijder. We raden u aan de nesten niet zelf te bestrijden.
Vermijd contact 
Vermijd contact met de eikenprocessierups. Na contact met de brandharen kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Ook zonder direct contact met de rups kunnen klachten ontstaan. Vermijd daarom de eikenprocessierups. Als u toch in contact bent gekomen met de brandharen, ga dan niet krabben of wrijven, maar was of spoel de huid of ogen goed met water. De klachten verdwijnen normaal gesproken binnen twee weken. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts. 
Melding maken 
Eiken met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de specifi eke nesten op de stammen of op de dikkere takken. Mocht u de eikenprocessierups in uw omgeving zien of vermoeden, neem dan contact op met ons via telefoonnummer 14 0594. U kunt de melding ook online doorgeven via onze site http://www.westerkwartier.nl/rups
Meer informatie 
Op deze sites vindt u meer informatie over de eikenprocessierups: www.westerkwartier.nl/rups www.rivm.nl/eikenprocessierups www.processierups.nu www.ggdleefomgeving.nl

REAGEREN OP VOORGESTELDE AANPASSINGEN BUSDIENSTREGELING
Het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe heeft de plannen voor het openbaar vervoer per bus in 2022 bekendgemaakt. In de kostenberekening van het OV-bureau voor 2022 is er ruim 9 miljoen euro minder dan er nodig is. Lees meer over de inspraakmogelijkheid. De oorzaak van het tekort komt vooral doordat de reizigersaantallen en inkomsten in 2022 naar alle waarschijnlijkheid nog lang niet terug zijn op het niveau van vóór de coronacrisis. Tegelijkertijd is er ook nog geen zekerheid over een fi nanciële bijdrage van het Rijk, zoals die er wel was in 2020 en 2021. Het begrote tekort wordt voor een derde deel opgelost door het aantal ritten aan te passen,  vooral op de zogenoemde ‘dikke’ lijnen. Het aantal ritten gaat bijvoorbeeld terug van 8 keer per uur naar 6 of 4 keer per uur. Lijnen die (deels) hetzelfde traject afl eggen, rijden tijdelijk minder of niet waardoor reizigers soms moeten overstappen. In het aanvullend net wordt alleen gereden als het nodig is. Voor de dekking van de rest van het tekort (6 miljoen euro) wordt een beroep gedaan op het Rijk, net als in 2020 en 2021. Het memo met de  ntwerp hoofdlijnen dienstregeling 2022 is te vinden op http://www.ovbureau.nl/actueel Je kunt hier tot vrijdag 11 juni bij het OV-bureau op reageren. Eind juni bespreekt het dagelijks bestuur de defi nitieve hoofdlijnen.

INSPREKEN VOOR DE PERSPECTIEFNOTA;
welke ideeën maken Westerkwartier beter?
Wat zijn de prioriteiten van de gemeente Westerkwartier en wat moet de gemeente nog meer doen of misschien wel juist minder? De perspectiefnota (een schets van de gemeentefi nanciën op hoofdlijnen) geeft voor een belangrijk deel antwoord op deze vragen. En u kunt meedenken en inspreken over deze nota. Op woensdagavond 23 juni spreekt de gemeenteraad over de perspectiefnota en u kunt inspreken: als individu, maar ook namens een organisatie. Uw inbreng is belangrijk voor de gemeenteraad om goede besluiten te kunnen nemen. De vastgestelde perspectiefnota dient als een belangrijke leidraad voor de begroting van 2022. 
Opgave 
Wilt u inspreken? Stuur dan een mail naar griffi e@westerkwartier.nl. Doe dit vóór maandag 21 juni 12.00 uur. Als u dan ook de tekst meestuurt die u gaat uitspreken (max. 1 A4) dan zorgt de griffi e ervoor dat de raadsleden de tekst ook ontvangen, zo kunnen zij zich ook goed voorbereiden. Na uw opgave ontvangt u verdere praktische informatie.

VOORUITKIJKSPIEGEL
Save the date:
Maandag 21 juni organiseert de gemeenteraad weer een ‘Vooruitkijkspiegel’. De vijfde inmiddels en het thema voor deze avond is ‘armoede’. Het programma begint om 19.30 uur en is te volgen via onze website. Volgende week meer nieuws en het programma voor deze avond. 

RAADPLEGEN BEKENDMAKINGEN IN UW BUURT
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

CONTACTGEGEVENS:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594  info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast - Tolberterstraat 66, Leek - Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Uitsluitend op afspraak Tel.:  14 0594 / info@westerkwartier.nl
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

AFVALWIJZER
» Hier vindt u informatie over de milieuboer, KCA en Milieustraat 

INFORMATIEPAGINA GEMIST?

» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Gemeentenieuws
  • Eikenprocessierups
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Fietsen

Fietsen voor kunst in het Westerkwartier

17 juni 2021    Zuidhorn-nieuws
Komende weekend, 19 en 20 juni eerste Open Atelierroute Westerkwartier
Lees verder →
Kind verdriet

Ook dit jaar jammer genoeg geen Spelweek in Zuidhorn

18 juni 2021    Zuidhorn-nieuws
populaire kinderevenement pas volgend jaar weer
Lees verder →
Sandra de wit

Rianne Vos kondigt afscheid aan als fractievoorzitter PvdA

18 juni 2021    Zuidhorn-nieuws
Sandra de Wit nieuwe fractievoorzitter
Lees verder →
Filmmusical groep 8

Een mooi afscheid voor groep 8 in het Westerkwartier

18 juni 2021    Zuidhorn-nieuws
10 scholen in het Westerkwartier maken dit jaar een musicalfilm als afsluiting van hun bassischooltijd
Lees verder →
Scooter-mes

Bestuurder gestolen scooter heeft groot mes

17 juni 2021    Zuidhorn-nieuws
aangehouden voor heling en verboden wapenbezit.
Lees verder →
Terras-derde-perron

Eethuis 3e Perron opent terras

17 juni 2021    Zuidhorn-nieuws
Een mooie aanvulling voor Zuidhorn!
Lees verder →