Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over gewijzigde voorrangssituatie, ontwerp-bestemmingsplan Spoorbrug en gratis compost

18 maart 2015    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 18 maart 2015
Kaartje zh

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend

Uit de gemeenteraad van 9 maart 2015
De raad heeft unaniem:
> Ingestemd met de benoeming van de heer J.W. van Egten uit Briltil als lid van de raad. Met het afleggen van de verklaring en belofte is hij geïnstalleerd als raadslid van de gemeente Zuidhorn. Hij vervangt tijdelijk vanwege ziekte de heer H.W. Rutgers.
> Kennis genomen van de eindafrekening van het Komplan en het college opgedragen bij de Voorjaarsnota 2015 met voorstellen te komen het positieve saldo te bestemmen, waarbij wordt gedacht aan een inzet ten gunste van de verdere versterking van het winkel-, woon- en werkklimaat van de dorpskom (gezelliger, verduurzaming, vergroening).
> De Woonvisie Westerkwartier 2015-2020 vastgesteld.
> Een motie gevolgen aardgaswinning aangenomen. Middels de motie heeft de raad het college enkele opdrachten gegeven gericht op de belangen van de inwoners.
Meer informatie?
Ga naar http://www.zuidhorn.nl .Of neem contact op met de griffie: (0594) 50 87 81 / griffie@zuidhorn.nl.

Loslopende honden
Voor een hond kan vrij rondlopen en rennen heerlijk zijn. Maar niet iedereen voelt zich op zijn gemak met loslopende honden. Vooral kinderen kunnen angstig zijn. Houd hier als hondenbezitter rekening mee. Uw hond moet altijd aangelijnd zijn binnen de bebouwde kom. De komende periode voeren de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) van de gemeente extra controles uit. Als u uw hond toch los laat lopen waar het niet mag, krijgt u een waarschuwing of boete van de BOA.

Let op, gewijzigde voorrangssituatie!
Borden met deze tekst staan langs Het Noorderlicht (de weg tussen de rotonde bij gemeentehuis tot de nieuwe rondweg) in Zuidhorn. Ook staan deze borden langs de Rijksstraatweg tussen de nieuwe rotonde in Noordhorn en afslag De Gast in Zuidhorn. Deze gewijzigde voorrangssituatie is een gevolg van de verlegde N355 langs Zuidhorn. Het oude traject van de N355 over de Rijksstraatweg tussen Noord- en Zuidhorn is nu 30 km/u gebied. Alleen op het deel van de Rijksstraatweg tussen de bebouwde kommen van Noord- en Zuidhorn geldt een snelheid van 60 km/u. De afwaardering houdt in dat alle kruisingen gelijkwaardig zijn.
Wegen van rechts hebben dus voorrang.
Zowel het Noorderlicht in Zuidhorn als de Rijksstraatweg bij Noordhorn wordt dit voorjaar nog verder ingericht als 30 km/u gebied. Hierbij kunt u denken aan het versmallen van de weg, het aanpassen van belijning en het aanpassen van kruisingen. Verder wordt gestart met de verkoop van woningen langs het Noorderlicht. De bouw van woningen aan het Noorderlicht geeft de straat nog meer de allure van een woonwijk.

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een vergunning/- ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van een:
> Koningsdag op 27 april 2015, a/h Kaakheem te Aduard
> duurzaamheidsmarkt en filmvoorstelling (buiten) op 25 april 2015, a/d Dorpsstraat te Den Horn
> wandelvierdaagse van 1 juni tot 4 juni 2015 te Grijpskerk
> tentfeest op 30 mei 2015, Noorderweg 61c te Noordhorn
> Koningsspelen op 24 april 2015, op meerder locaties te Oldehove
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Meldingsplichtig evenement
> houden van een schuurverkoop op 20 juni 2015 in het hele dorp Aduard

Omgevingsvergunningen
Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> aanleggen van een landbouwontsluitingsweg, Noorderweg 63 te Noordhorn
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van 6 weken:
ontvangen 18 december 2014
> voor het bouwen van 22 woningen, Gaickingalaan te Zuidhorn

Meldingen
Kapmelding
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor het kappen van:
> 2 hazelaars, Moeshorn 19 te Noordhorn
> 1 kastanje, Zuiderweg 6 te Zuidhorn
> 1 spar, Wilhelminalaan 90 te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Rectificatie
Per vergissing is onderstaande omgevingsvergunning gepubliceerd als ontwerpomgevingsvergunning in Het Westerkwartier d.d. 11 maart 2015

Activiteit bouw/ruimtelijke ordening - uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> voor bouwen van een onbemand 24-uurs tankstation, t/o Kievitsweg 20 te Grijpskerk (verzonden 12 maart 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen binnen zes weken na de dag van verzending, een beroepschrift indienen bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> aanleggen/wijzigen van een 2e uitrit, Fazantenlaan 22 te Zuidhorn (verzonden 12 maart 2015)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend voor het organiseren van:
> het evenement ‘Fiets ‘m der in’ van 10 juni t/m 13 juni 2015, aan o.a. de Oosterkade te Grijpskerk (Verzonden 12 maart 2015)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. het evenement ‘Fiets ‘m der in’ op 13 juni 2015 van 14.00 tot 23.00 uur, a/d Oosterkade te Grijpskerk (verzonden 12 maart 2015)

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend:
> o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. het evenement ‘Fiets ‘m der in’ op 10 juni en 11 juni 2015 van 19.30 uur tot 22.00 uur, op 12 juni 2015 van 18.30 tot 22.00 uur en op 13 juni 2015 van 14.30 uur tot 24.00 uur, in een tent, a/d Oosterkade te Grijpskerk (verzonden 12 maart 2015)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Aanwezigheidsvergunning
Burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunning heeft verleend voor:
> 2 kansspelautomaten, Herestraat 51 te Grijpskerk
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunning binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Informatie over de publicaties via (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl. Tenzij anders is aangegeven.

Ontwerp-bestemmingsplan ‘Spoorbrug Zuidhorn’ ter inzage
Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.8 Wro en afdeling 3.4 Awb Wro bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan ‘Spoorbrug Zuidhorn’ met bijbehorende stukken met ingang van 19 maart 2015 zes weken ter inzage ligt. Op grond van artikel 3.8 Wro kan tijdens deze termijn een ieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen.

Achtergrond
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de huidige spoorbrug tussen Noordhorn en Zuidhorn kan worden vervangen. In samenhang met de nieuwe spoorbrug wordt het Van Starkenborghkanaal tevens plaatselijk verbreed. Als gevolg daarvan wordt de zuidzijde van het Van Starkenborghkanaal heringericht. Tenslotte wordt in het bestemmingsplan geregeld dat er een tijdelijke locatie is voor het voorbouwen van de spoorbrug.

Bestemmingsplan inzien
U kunt het plan inzien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis aan de Hooiweg 9 te Zuidhorn.  Op http://www.zuidhorn.nl/bestemmingsplannen kunt u meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan vinden en de bronbestanden van het plan downloaden. Daarnaast kunt u het ontwerp-bestemmingsplan digitaal raadplegen op het webadres:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0056.BPZH15HERS4-OW01.

Indienen zienswijzen
Tot en met 29 april 2015 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan ‘Spoorbrug Zuidhorn’ kenbaar maken aan de gemeenteraad van Zuidhorn. Een schriftelijke zienswijze moet geadresseerd worden aan: de gemeenteraad van Zuidhorn, Postbus 3, 9800 AA, Zuidhorn. Of stuur uw zienswijze naar: reacties-wro@zuidhorn.nl, o.v.v.: zienswijze ontwerp-bestemmingsplan ‘Spoorbrug Zuidhorn’.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, moet u telefonisch een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594) 50 87 94. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594) 50 87 94.

Gratis compost voor inwoners van de gemeente Zuidhorn.
De gemeente Zuidhorn neemt samen met de firma Vagroen deel aan de landelijke compostactie op zaterdag 21 maart. De locatie Gaarkeuken is zaterdag 21 maart van 10.00-14.00 uur open. Op vertoon van een legitimatie kunnen inwoners van de gemeente Zuidhorn maximaal drie zakken gratis compost per huishouden (inhoud 40 liter per zak) ophalen. Het aanbod geldt alleen voor particulieren, en is zolang de voorraad strekt dus op = op. U dient persoonlijk aanwezig te zijn bij het ophalen van de compostzakken.

Beloning
Met deze actie bedanken de gemeente Zuidhorn en Vagroen de inwoners voor hun inspanningen groenafval zoals snoeihout, takken en gras, gescheiden aan te leveren. Het gescheiden ingezamelde afval verwerkt Vagroen op de locatie Gaarkeuken tot compost.

Milieuvriendelijk en goedkoop
Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar. Het stimuleert op een milieuvriendelijke wijze de groei van gewassen, reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Composteren bespaart ook geld. Het is een goedkope manier van afvalverwerking. In veel gevallen is het twee keer zo goedkoop als het verbranden van restafval. Compost is, gemengd met tuinaarde, geschikt voor alle tuinplanten.

Burgernet succesvol in Zuidhorn!
In Briltil werden zondag 8 maart twee jongetjes van 4 en 6 jaar oud vermist. Een oplettende burgernetdeelnemer heeft de jongetjes aangetroffen. Ze zijn gezond en wel herenigd met hun familie. De gemeente bedankt alle benaderde deelnemers hartelijk voor hun medewerking!
Bent u al actief voor Burgernet? Aanmelden kan nog steeds!
Bent u 16 jaar of ouder en wilt u een actieve rol spelen bij de veiligheid van de woon- en leefomgeving van de gemeente Zuidhorn? In een paar eenvoudige stappen registreert u uw aanmelding. Ga naar http://www.burgernet.nl en meld u aan. Op deze website vindt u ook actuele informatie over lokale en nationale Burgernetacties.

Vergadering Adviesraad Wmo
Maandag 23 maart 2015 vergadert de Adviesraad Wmo gemeente Zuidhorn om 9:30 uur in het gemeentehuis van Zuidhorn. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering? Dan kunt u dit melden bij de heer J. Fijma, secretaris van de adviesraad Wmo, via e-mail wmo.zuidhorn@gmail.com of telefoonnummer (0594) 21 28 37.
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Notulen van 16 februari 2015
5. Ingekomen/ uitgaande stukken
6. Participatie
7. Sociaal domein Westerkwartier
8. Rondvraag
9. Sluiting

Stremming Englumerweg – Oldehove
Woensdag 25 maart is de Englumerweg tussen Oldehove en Saaksum tussen 10.00-12.00 uur tijdelijk gestremd voor het doorgaande verkeer. Dit in verband met het planten van bomen in het kader van de Boomfeestdag.
Hebt u vragen of opmerkingen neemt u dan contact op met de gemeente Zuidhorn, telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Gemeentezh large gemeentepagina
  • Burgernet
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

4 mei monument in het Wilhelminapark

1940 – 1945: Opdat wij niet vergeten

24 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Zaterdag 4 mei – 19.30 uur: herdenking bij het monument in het Wilhelminapark in Zuidhorn
Lees verder →
Wethouder be schollema

Gemeente Westerkwartier kiest voor toekomstbestendig grondstoffencentrum

24 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
De gemeente Westerkwartier heeft circulaire ambities die aansluiten bij het Rijksprogramma Nederland circulair in 2050.
Lees verder →
Kermis zuidhorn (1)

Smullen van een suikerspin in ‘t zonnetje

23 april 2024    Zuidhorn-nieuws - fotos
Mooi weer tijdens laatste dag van de kermis
Lees verder →
Boreas duo uit oostum

Rederijkerskamer Eendracht speelt Theater Na de Dam in Zuidhorn

23 april 2024    Zuidhorn-nieuws
‘Kom vanavond met verhalen'
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Vrijheidsmaaltijd, Juni Fietsmaand & Europees Parlementsverkiezing

23 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 23 april 2024
Lees verder →
Ovtw 2024 netwerk (1)

Toeristische ondernemers ontmoeten elkaar (weer eens)

19 april 2024    Zuidhorn-nieuws
ledenvergadering: Podcastpresentatie en levendige discussie
Lees verder →