Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over De groene tuin en Klein chemisch afval

30 januari 2018    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 30 januari 2018
Militairen jeep

Contact
Bezoekadres Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Postadres Postbus 3, 9800 AA Zuidhorn
Telefoon (0594) 50 88 88
Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Uit de gemeenteraad van 22 januari 2018
De raad heeft o.a. besloten:
- het college de opdracht te geven nader overleg mogelijk te maken tussen de Stichting MTB Zuidhorn en het Actiecomité Behoud onze parken met als doel te komen tot een zo breed mogelijk gedragen voorstel voor een mountainbikeroute in Zuidhorn;
- de Kadernota Beschut werk, de reïntegratieverordening en de verordening loonkostensubsidie vast te stellen;
- de middelen van € 202.800 uit de reserve vastgoed beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in de gemeentewerkplaatsen van Grijpskerk en Noordhorn, de  QuicksilverS en Avalon in Zuidhorn en het overblijvende bedrag beschikbaar te stellen voor onvoorziene kosten, personele inzet en incidentele duurzaamheidsmaatregelen;
- het budget van de duurzaamheidslening met € 200.000,- (waarvan € 100.000,- voor zonnepanelen) aan te vullen en de verordening hierop aan te passen;
- onder voorbehoud van de benodigde grondaankoop door ProRail en overeenstemming met de provincie en ProRail over de af te sluiten overeenkomst over de verplaatsing, een bedrag van € 60.000 beschikbaar te stellen voor het verplaatsen van het spoorhuisje Hogeweg 14 te Den Horn en de kosten hiervan aan te ramen bij de eerste rapportage 2018;
- toestemming te verlenen voor het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer;
- de huurprijzen met 1,8% te indexeren en de geldende grondprijzen te handhaven.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze raadsvergadering? Lees of beluister dan het volledige verslag op http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op met de griffie via telefoonnummer (0594) 50 87 81 of e-mailadres griffie@zuidhorn.nl

In gemeenten Westerkwartier GEEN gemeenteraadsverkiezingen op 21  maart 2018, WEL het raadgevend referendum  Geen gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 in het Westerkwartier
|Woensdag 21 maart aanstaande vinden in de meeste gemeenten in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats, maar NIET in de Westerkwartiergemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Dit in verband met de herindeling per 1 januari 2019. Hiervoor vinden in het Westerkwartier de gemeenteraadsverkiezingen plaats op 21 november 2018. Dan kunt u stemmen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerkwartier.
Wel raadgevend referendum 21 maart 2018
Woensdag 21 maart 2018 kunt u wel uw stem uitbrengen voor het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (ook bekend als de sleepwet). Hiervoor krijgt u, als u stemgerechtigd bent,  begin maart een stempas toegestuurd, waarmee u op een van de stembureaus in de gemeente kunt stemmen. De komende weken vindt u meer informatie over het referendum op deze pagina.
Dus: 21 maart 2018 geen gemeenteraadsverkiezingen in het Westerkwartier, wel het raadgevend referendum.

De groene tuin
Een informatieavond voor inwoners in de gemeente Zuidhorn Tijdens deze avond informeren we je over het op een makkelijke en onderhoudsvrije manier inrichten van groene tuinen en daktuinen. We vertellen je welke voordelen groen ten opzichte van verharding heeft en welke waarde het heeft voor de omgeving waarin je leeft. Zoals voor je woonplezier, het regenwater, de verkoeling, gezondheid en ontspanning.
Gemeente Zuidhorn zoekt ook tuinambassadeurs!
Heb jij al een groene tuin en wil je graag anderen helpen of heb je goede ideeën over hoe we de gemeente kunnen vergroenen? Kom dan ook! Meld je aan als tuinambassadeur.
Sprekers tijdens deze inspirerende avond zijn Rixt Gosliga van De Korenbloem en Henk Veenstra van Daktuinen. Zij vertellen je alles over een groene tuin.
Data: donderdag 22 februari in Zuidhorn van 19.30 - 21.30 uur in gemeentehuis Zuidhorn (Hooiweg 9).
Donderdag 1 maart in Oldehove van 19.30 - 21.30 uur in Dorphuis Humsterland (Englumstraat 10). Graag aanmelden voor 15 februari via Marlies Westerhof, m.westerhof@zuidhorn.nl

Klein chemisch afval
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zuidhorn heeft besloten om met ingang van 1 februari 2018 geen klein chemisch afval meer in te zamelen van bedrijven. Dit houdt dus in dat bedrijven per 1 februari geen klein chemisch afval meer kunnen inleveren bij de werkplaats in Noordhorn of bij de Chemokar van de Milieudienst Groningen. Voor de afvoer van uw bedrijfsafval kunt u een contract sluiten met een erkende particuliere inzamelaar.

Militaire oefening
De Koninklijke Landmacht oefent op 8 en 9 februari 2018 op een boerderijencomplex te Oldehove en in de omgeving van het militaire oefenterrein de Marnewaard. Wanneer er schade door de oefening ontstaat, kan dit gemeld worden bij het Ministerie van Defensie via 030- 2180420 of via jdvclaims@mindef.nl

Referendum over de Wet op de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten op 21 maart 2018 in de gemeente Zuidhorn
Op woensdag 21 maart 2018 kunt u uw stem uitbrengen voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Informatie over waar de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) over gaat kunt u vinden op http://www.referendumwiv2017.nl
Het staat u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Wanneer het u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat.
Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een legitimatiebewijs meenemen dat geldig of maximaal 5 jaar verlopen is. Als u zich niet kunt legitimeren mag u niet stemmen. U brengt uw stem uit op een stembiljet.Uw stempas ontvangt u uiterlijk woensdag 7 maart 2018.
Stemmen met een stempas én legitimatiebewijs
Zonder een stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas(sen) niet vergeet mee te nemen. Bent u de stempas kwijt, vraag dan uiterlijk dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur een vervangende stempas aan bij de Publieksbalie. Wanneer u de “oude” stempas alsnog terugvindt, kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas. Neem bij het stemmen naast uw stempas(sen) ook een geldig of maximaal 5 jaar verlopen legitimatiebewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau.
Waar kunt u stemmen
Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag stemmen vindt u hieronder een overzicht van de lokaliteiten waar een stembureau is gevestigd:
*Cultureel Centrum Zuidhorn, Jellemaweg 3, 9801 CG Zuidhorn
*Gemeentehuis, Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Eiberhof, Frankrijkerlaan 2, 9801 HB Zuidhorn
*Zonnehuis locatie Oostergast, Gemmastraat 14, 9801 VG Zuidhorn
De Meeden, Burg. van Barneveldweg 23b,9831 RD Aduard
't Hoge Hof, Schoolstraat 4, 9831 RZ Aduard
Steak- en Partyhouse André Dokter, Hoendiep WZ 54, 9805 TD Briltil
't Bartoleshûs, Bartolesstraat 2, 9845 AK Visvliet
Dorpshuis De Wending, Schoolstraat 4, 9844 PE Pieterzijl
Dorpshuis Soltketen, Dorpsstraat 25, 9881 PA Kommerzijl
*De Wierde, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk
Lauwerscollege, Reitsema Burchtstraat 4, 9843 BG Grijpskerk
Dorpshuis Dörpsstee, Noorderweg 61c, 9804 RL Noordhorn
Dorpshuis Den Ham, Sietse Veldstraweg 40, 9833 PB Den Ham
Dorpshuis 't Schanshuus, Hoofdstraat 83, 9842 PE Niezijl
Dorpshuis Humsterland, Englumstraat 10, 9883 PE Oldehove
Dorpshuis Eisseshof, Kerkstraat 4, 9884 PC Niehove
Dorpshuis Hornhuis, Dorpsstraat 22, 9832 PD Den Horn
Dorpshuis De Vrijwilliger, Stadsweg 30a, 9885 PC Lauwerzijl
Dorpshuis Heralmahuus, Heralmastraat 15, 9886 PG Saaksum
De stemlokalen met * zijn toegankelijk voor mindervaliden De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• plaatsen van een schutting, Kumastraat 30 te Zuidhorn ontvangen 18 januari 2018
De aangevraagde omgevingsvergunning leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare  vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88.

Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• leggen van een LS-kabel t.b.v. spanningsklachten, a/h Hoendiep NZ te Grijpskerk ontvangen 19 januari 2018
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van 6 weken: ontvangen 3 november 2017
• bouwen van een nieuwe woning, Anserstraat 20 te Zuidhorn

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 4 bomen, Bloemstraat 19 te Aduard
• 1 kastanje, Sietse Veldstraweg 4 te Den Ham
• 1 iep, a/d Noorderweg thv nr. 44 te Noordhorn
• 2 kastanjes, Barnwerderweg 10 te Oldehove
• 1 berk, Admiraal Helfrichstraat 48 te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Meldingsplichtig evenement
• Tuinmarkt op 21 april 2018 te Den Ham

Verleende vergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• bouwen van een nieuwe woning, Oostergast, kavel 29, te Zuidhorn verzonden 22 januari 2018
• verbouwen van een boerderij, Stationsstraat 28 te Grijpskerk verzonden 24 januari 2018
• plaatsen van een dakkapel, Klinckemalaan 17 te Zuidhornverzonden 24 januari 2018
• bouwen van een nieuwe woning, Oostergast, kavel 25, te Zuidhorn verzonden 25 januari 2018

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• onderhouden van een waterleiding, a/d Molenstraat te Grijpskerk verzonden 4 januari 2018
• plaatsen van 10 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 5 t/m 18 februari 2018 ter aankondiging van de opening van ijsbaan Kardinge verzonden 16 januari 2018
• plaatsen van 15 driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 10 t/m 31 maart 2018 ter aankondiging van de LEGiOrun verzonden 18 januari 2018
• verwijderen/verleggen van kabels en leidingen, op de hoek Hoofdstraat 9/ Wilhelminalaan 2a te Zuidhorn verzonden 24 januari 2018
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Drugs wiet

Burgemeester sluit ruimte in bedrijfspand in Leek:Drugs

28 september 2023    Zuidhorn-nieuws
aan de Auwemalaan in Leek
Lees verder →
Fietsvrijwilliger

Fietsen met de Duofiets: Samen erop uit

28 september 2023    Zuidhorn-nieuws
De duofietsen, de rolstoeltransportfiets van het Zonnehuis kunt u in overleg gebruiken
Lees verder →
Internet glasvezel

Hoe krijg je goedkoper internet in Zuidhorn?

27 september 2023    Zuidhorn-nieuws
Lees verder →
Pannenkoekenfeest (2)

Pannenkoekenfeest & Kindertheater bij de Rank

27 september 2023    Zuidhorn-nieuws - fotos
nazomerse activiteit voor alle basisschoolkinderen
Lees verder →
Mollematocht 2023 (1)

Bauke houdt blessures over aan val op EK en moet afwachten

26 september 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
Lees verder →