Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over Coronavirus, Woonvisie Westerkwartier en aanvraag mantelzorgwaardering

17 juni 2020    Zuidhorn-nieuws
Westerkwartier Gemeentenieuws 16 juni 2020
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

CORONAVIRUS
Als gemeente Westerkwartier volgen we de landelijke richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en het RIVM. We stemmen ons beleid continu en in nauw overleg af met de Veiligheidsregio Groningen.
Kijk op http://www.westerkwartier.nl/corona voor de meest actuele informatie.

Alleen locatie Zuidhorn open
Alleen de locatie Zuidhorn aan de Hooiweg 9 is open, van maandag tot en met vrijdag van 8.00-12.00 uur. Maak van te voren telefonisch een afspraak. Veel zaken kunt u ook digitaal of telefonisch vanuit huis regelen of kunnen uitgesteld worden. Kom alleen naar binnen als u zelf ook iets moet regelen en neem geen andere personen onnodig mee. Alle documenten zoals paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs kunt u alleen in Zuidhorn afhalen tussen 8.00-12.00 uur.

Niet zonder afspraak langskomen
Voor het overige kunnen inwoners de gemeente telefonisch benaderen en voorlopig niet langs komen op de gemeentehuizen. Hebt u gezondheidsklachten (verkouden, hoesten, koorts), dan vragen we u vriendelijk uw afspraak met de gemeente uit te stellen naar een later moment.

Maatregelen sport
De richtlijnen voor sport(activiteiten) vindt u op onze site http://www.westerkwartier.nl/corona. Hebt u vragen, dan kunt u een mail sturen naar sportmaatregelen@westerkwartier.nl.

Afvalinzameling
 KCA-depot Noordhorn Het KCA-depot Noordhorn is gesloten. 
 Grofvuilroute De grofvuilroute wordt niet gereden. Wij gaan later kijken of we deze route nog in kunnen halen. 
 Takkenroute en snoeiafval De takkenroute verschuift naar het najaar. Zodra we een datum hebben waarop we deze gaan rijden, maken we dat bekend.

Milieustraat de Tweemat
Door de maatregelen die zijn genomen, is de wachttijd bij de Milieustraat De Tweemat in Grootegast op de meeste dagen opgelopen. Door de drukte kan het voorkomen dat wanneer u op een doordeweekse dag na 15.30 uur en op zaterdag na 13.15 uur langs komt, u lang moeten wachten en uiteindelijk niet meer naar binnen kunt. Het advies is dan ook om: 
 door de week de milieustraat niet te bezoeken tussen 11.30 en 12.00 uur en na 15.30 uur; 
 liever niet op zaterdag de milieustraat te bezoeken of; 
 als u op zaterdag langskomt liever niet na 13.15 uur.

Gunstige bezoektijden 
Rustigere periodes om langs te komen zijn door de week tussen 10.30 en 11.30 uur en tussen 13.30 en 15.30 uur. 
Wat kunt u afgeven op de milieustraat? 
De milieustraat is bedoeld voor afval dat u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval. 
Grofvuil (zoals bijvoorbeeld oude meubels en vloerbedekking), groenafval,
Klein Chemisch Afval (KCA), asbest en bruin- en witgoed kunt u aanbieden op de milieustraat. Voor meer informatie: http://www.westerkwartier.nl/milieustraat Heeft u alleen groenafval dan adviseren wij u dit naar de Vagroen locatie TOP Gaarkeuken te brengen. Over het algemeen zijn hier geen/korte wachtrijen.

KAPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van: 
• 3 populieren en 2 essen aan Hoekje 7 te Kommerzijl 
• 3 essen op Sportpark de Enk – Burmanniastraat te Grijpskerk 
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis, locatie Zuidhorn, Hooiweg 9. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier. 
Op basis van de nog geldende APV van de voormalige gemeente Zuidhorn moeten de kapmeldingen die betrekking hebben op het grondgebied van de voormalige gemeente Zuidhorn nog in de krant gepubliceerd worden.

UITNODIGING WEBINAR WOONVISIE WESTERKWARTIER
Maandag 29 juni aanstaande van 19.30-20.30 uur organiseert de gemeente Westerkwartier een webinar (presentatie via internet) over het toekomstige woonbeleid voor het Westerkwartier. We nodigen u van harte uit aan dit webinar deel te nemen.
Woonvisie 
We hebben de afgelopen periode samen met KAW uit Groningen gewerkt aan een nieuwe woonvisie. Op basis van een woningmarktonderzoek, online-enquête, dorpenbijeenkomst en werksessies met de woningcorporaties Wold&Waard, Huisvesting Vredewold en Wierden en Borgen en hun huurdersvertegenwoordigers is een concept van de woonvisie tot stand gekomen. Deze visie beschrijft het beleid op het gebied van wonen in het Westerkwartier voor de komende vijf jaar. Dit beleid geeft ons handvatten om in te spelen op de woonopgaven die in ons gebied en de afzonderlijke dorpen leven. In de komende jaren staan we voor forse uitdagingen. De samenstelling van de bewoners in onze dorpen verandert, we moeten werken aan de kwaliteit en verduurzaming van de woningvoorraad en tegelijkertijd willen we dat wonen in het Westerkwartier betaalbaar blijft voor iedereen. Het Westerkwartier blijft de komende jaren groeien en veel dorpen hebben lokale woonwensen. De ruimte voor nieuwe woningen is per dorp verschillend, zodat we per dorp gaan kijken naar wat nodig en mogelijk is. Tijdens het webinar op 29 juni neemt Daniel Depenbrock van KAW u mee in het concept van ons nieuwe woonbeleid: welke visie, ambities en opgaven heeft het Westerkwartier in de komende jaren?
Aanmelden 
Wilt u meer weten over het toekomstige woonbeleid voor het Westerkwartier? Schrijf u dan in voor het webinar via: http://www.westerkwartier.nl/woonvisie. ;
Vervolgproces 
Na het webinar leggen we het concept van de woonvisie voor aan het college van burgemeester en wethouders. Als het college met het concept instemt, ligt deze voor iedereen ter inzage. U heeft dan zes weken de mogelijkheid uw mening over het concept van de woonvisie te geven. Na de terinzagelegging gaat de woonvisie naar de gemeenteraad, die de woonvisie uiteindelijk vaststelt.

BERICHT VOOR INWONERS MET EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PG B) WMO
In april hebben wij alle inwoners met een persoonsgebonden budget (PGB) voor de Wmo een brief gestuurd over de maatregelen tijdens de Coronacrisis. De maatregelen die in de brief staan, golden tot 1 juni 2020. Deze maatregelen zijn verlengd tot 1 juli 2020. Hebt u hier vragen over dan kunt u contact opnemen met uw Wmo-consulent van Team Mens en Gezin, telefoonnummer 14 0594 of via het e-mailadres pgb@westerkwartier.nl

BEGROTING 2021: PRIORITEITEN
Het jaar 2020 is halverwege en dat betekent dat de gemeente gaat nadenken over de begroting voor het jaar 2021. En daar hebben we onze inwoners bij nodig. Want wat moet de gemeente Westerkwartier in 2021 gaan doen? Of  wat juist niet, om op die manier geld te besparen. Wij willen u als inwoners uitdagen om hier over mee te denken. 
Dit meepraten en meedenken kan op twee momenten. 
1. Op woensdag 17 juni aanstaande tijdens een digitaal raadsoverleg. Deze vergadering begint om 19.30 uur. U kunt als individuele inwoner pitchen, maar ook namens een organisatie of namens een groep inwoners. Er is maximaal een uur de tijd voor alle deelnemers. 
2. Op dinsdag 23 juni kunt u uw idee uitgebreider toelichten. Deze avond begint ook om 19.30 uur. Raadsleden kunnen vragen stellen over het hoe en waarom. Maar u mag de raadsleden ook uitdagen om mee te denken!
Wilt u meepraten en meedenken? Stuur dan een mail naar griffie@westerkwartier.nl Doe dit vóór maandag 15 juni 12.00 uur. 
Heeft u een goed idee, maar bent u verhinderd op 17 en 23 juni? Dan mag u uiteraard uw bijdrage mailen. Dit mag ook naar griffie@westerkwartier.nl 

AANVRAAG MANTELZORGWAARDERING 2020
Van 1 juli tot 1 oktober 2020 kunnen mantelzorgers, die langdurig en intensief zorgen voor iemand uit de gemeente Westerkwartier een aanvraag indienen voor een VVVcadeaukaart ter waarde van 50 euro. De gemeente stelt de cadeaukaart beschikbaar als blijk van waardering voor de geweldige inzet van mantelzorgers. Ze nodigt mantelzorgers van harte uit om de waardering aan te vragen. 
Procedure aanvraag 
In bovengenoemde periode kunt u een aanvraag indienen voor de VVV-cadeaukaart van 50 euro via het digitale aanvraagformulier ‘Mantelzorgwaardering’. Dit formulier vindt u vanaf 1 juli op de website van Sociaal Werk De Schans; http://www.sociaalwerkdeschans.nl
Voorwaarden 
Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering gelden de volgende voorwaarden: 
 U zorgt langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week (onbetaald) voor een naaste (partner, familielid, vriend of buur) die al langere tijd ziek is of hulpbehoevend. 
 Degene voor wie u zorgt (de zorgvrager) woont in de gemeente Westerkwartier. 
 Er kan maximaal één cadeaukaart per mantelzorger aangevraagd worden. 
De mantelzorgwaardering dient elk jaar opnieuw aangevraagd te worden. Op de website van Sociaal Werk De Schans kunt u alle voorwaarden vinden om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering.
Uitreiking mantelzorgwaardering 
Tussen 9 en 13 november 2020, tijdens de ‘Week van de mantelzorg 2020’, wordt de VVV-cadeaukaart uitgereikt aan mantelzorgers die de aanvraag volledig hebben ingevuld en in aanmerking komen voor de cadeaukaart. Zij ontvangen daarvoor begin november 2020 een uitnodiging per mail of per post. Bij ontvangst van de kaart is het belangrijk dat u zich kunt identificeren met een geldig rijbewijs, paspoort of ID-kaart. 
Heeft u geen computer? 
Mantelzorgers die geen computer tot hun beschikking hebben, kunnen tussen 1 juli en 1 oktober 2020 telefonisch contact met ons opnemen. Samen met u vullen we het aanvraagformulier dan telefonisch in. U kunt ons bereiken via tel. (0594) 745 620. 
Kent u een mantelzorger? 
Kent u een mantelzorger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Dan kunt u ook samen met de mantelzorger de aanvraag indienen. 
Aanmelden 
Van 1 juli tot 1 oktober 2020 via http://www.sociaalwerkdeschans.nl

RAADPLEGEN BEKENDMAKINGEN IN UW BUURT
De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal zoals aangevraagde en verleende vergunningen. Ga naar overuwbuurt.overheid.nl  om deze te vinden.

CONTACTGEGEVENS:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594  info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl bezoekadres ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
 

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Uitsluitend op afspraak Tel.:  14 0594 / info@westerkwartier.nl

INFORMATIEPAGINA GEMIST?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Maatregelen-tot-1-september
  • Mantelzorg-ouder
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Dalbema wildeboer

Bakken voor bevingen in Indonesië ( en u kunt bestellen )

29 november 2022    Zuidhorn-nieuws
Eigenaar Dalbema Wildeboer van Huis-tuin kamer restaurant Bij Bima, zelf met roots in Indonesië zet zich deze maand in voor slachtoffers van de recente aardbevingen op Java.
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over De gemeentepolis, Nieuwe contracten in zorg en ondersteuning & Online rijbewijs

29 november 2022    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 29 november 2022
Lees verder →
Vioolschool lambermont

BLIJE gezichten na het uitreiken van de medailles

28 november 2022    Zuidhorn-nieuws
Leerlingen Vioolschool Oktje Lambermont, Charley en Aukje doen mee aan Haydn Muziekfestival
Lees verder →
Tme1

Transformatoren en kernen

28 november 2022    Zuidhorn-nieuws
Lees verder →
Sint in leek nienoord

Sinterklaas en Museum Piet bezoeken Museum Nienoord

28 november 2022    Zuidhorn-nieuws
Knutselen in de Schelpengrot
Lees verder →
Zunobri zaal

Zunobri heeft een zware zaterdag

28 november 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport
Het koude weer komt eraan, dus er wordt weer binnen gekorfbald.
Lees verder →