Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over App, bestemmingsplan ‘Oostergast – Fase 2D & Milieuboer

29 mei 2017    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 30 mei 2017
Lintjes

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Gemeentehuis, KCA depot, huisvuilroute en milieuboer
Gemeentehuis
Het gemeentehuis is maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag) gesloten. Dinsdag 6 juni staan we om 8.30 uur weer met veel plezier voor u klaar!
KCA-depot
Het depot voor klein chemisch afval aan de Transportweg 2 te Noordhorn (de gemeentewerkplaats) is maandagavond 5 juni (Tweede Pinksterdag) gesloten.
Huisvuilroute
De huisvuilroute van maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag) verschuift naar zaterdag 3 juni.
Milieuboer
De route van de milieuboer van maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag) verschuift ook naar zaterdag 3 juni.

Uit de gemeenteraad van 24 mei 2017
Herindeling Westerkwartier
Herindelingsadvies
Begin mei hebben de gemeenteraden van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn in voorbereidende zin gesproken over het herindelingsadvies gemeente Westerkwartier. Besluitvorming heeft plaatsgevonden op 24 mei. De raden hebben toen besloten:
a. Kennis te nemen van de zienswijzen.
b. Het herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en Winsum, de laatstgenoemde voor zover het de woonplaatsen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd betreft, vast te stellen volgens de in dat advies opgenomen kaart.
c. Dit besluit en het herindelingsadvies toe te zenden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
De gemeenteraad van Winsum heeft op 18 mei eenzelfde besluit genomen. Het herindelingsadvies wordt verstuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Die stuurt het, voorzien van een eigen advies, door naar de minister. Daarna volgt de procedure om te komen tot een nieuwe wet voor de nieuwe gemeente. Op 21 november 2018 kunnen vervolgens raadsverkiezingen worden gehouden voor de nieuwe gemeente. De wet treedt 1 januari 2019 in werking.
Volgende week wijden we een aparte pagina aan het Herindelingsadvies voor de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier.
Raadsgroep herindeling
Nu het Herindelingsadvies is vastgesteld is inmiddels fase 2 oftewel de ontwerp- of bouwfase voor de nieuwe gemeente gestart. Deze tweede fase vraagt deels om een andere rol van de raadsgroep, gericht op een goed en tijdig verloop van het herindelingsproces. De raadsgroep zal de raad van de nieuwe gemeente Westerkwartier en, zo nodig, de huidige raden, adviseren en voorstellen doen. De vergaderingen van de raadsgroep zullen in het vervolg in openbaarheid plaatsvinden. Daarbij wordt ook ruimte ingebouwd voor inspraak door inwoners en andere belanghebbenden.
Om deze manier van werken mogelijk te maken, hebben de raden van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn op 24 mei 2017 de verordening raadsgroep herindeling aangepast vastgesteld. Ook is besloten tot een aantal personele wijzigingen in de samenstelling van de raadsgroep.
Verder heeft de raad van Zuidhorn besloten:
- Mevrouw Mulder te benoemen als beleidsmedewerker griffie Westerkwartier (unaniem besluit).
- Kennis te nemen van de Tussentijdse Rapportage Duurzaamheid en het Duurzaamheidsuitvoeringsplan 2017 en het gewijzigd en geïntensiveerd Duurzaamheidsbeleid 2015-2019 vast te stellen (unaniem besluit).
- Het bestemmingsplan Grijpskerk gewijzigd vast te stellen (unaniem besluit).
- Een bijdrage van € 45.378 beschikbaar te stellen voor de verbouwing van het dorpshuis in Niehove (unaniem besluit).
- Kennis te nemen van de jaarstukken en begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio, Omgevingsdienst en Publieke Gezondheid en Zorg Groningen. Op de begrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen heeft de raad besloten een zienswijze in te dienen.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze raadsvergadering? Lees of beluister dan het volledige verslag op http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op met de griffie via (0594) 50 87 81 of griffie@zuidhorn.nl.

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde vergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
• uitbreiden van de bestaande werktuigenberging, Friesestraatweg 6 te Grijpskerk ontvangen 11 mei 2017
• plaatsen van een schutting, Antaresstraat 1 te Zuidhorn ontvangen 12 mei 2017
• uitbreiden van een woning, Westergast 3 te Zuidhorn ontvangen 14 mei 2017
• bouwen van een aanbouw, Gaaikemadijk 4 te Aduard ontvangen 15 mei 2017
• uitbreiden van een bakkerij, Dorpsstraat 23 te Kommerzijl ontvangen 16 mei 2017
• plaatsen van een tuinhuisje, Buitensingel 71 te Oldehove ontvangen 22 mei 2017
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op maandag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare  vergadering kunt u een afspraak maken met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88.

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van 6 weken:
ontvangen 4 april 2017 • verbouwen van de brugwachterswoning en het realiseren van een nieuwe aanbouw, Hoendiep OZ 47 te Briltil

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• 1 spar, Julianalaan 21 te Aduard
• 1 boom, de Savornin Lohmanstraat 22 te Zuidhorn
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Melding Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen de volgende melding Activiteitenbesluit is ontvangen voor het:
• veranderen van een inrichting, Balmahuisterweg 1 te Niehove
De melding ligt vanaf nu vier weken ter inzage bij de Publieksbalie.

Meldingsplichtig evenement
• Muziekfestival Ballade op 16 september 2017 te Aduard

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• bouwen van een steiger, Emmalaan 24 te Zuidhorn verzonden 23 mei 2017
• plaatsen van een berging met een overkapping, De Koperwiek 45 te Zuidhorn verzonden 23 mei 2017

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
• een zondagavondzang op 11 juni 2017 van 19.00 tot 20.00 uur, a/d Gemmastraat 14 te Zuidhorn verzonden 18 mei 2017
• Streetwise (verkeerseducatie) op 11 september 2017 van 08.00 tot 12.30 uur, a/d Sportlaan te Zuidhorn verzonden 22 mei 2017
• Jazz te Gast op 9 en 10 juni 2017 van 09.00 tot 24.00 uur, a/d Gast te Zuidhorn verzonden 22 mei 2017
• Buitenspeeldag 14 juni 2017 van 14.00 tot 17.00 uur, in het dorp Grijpskerk verzonden 22 mei 2017
• 825 jaar bestaan dorp Aduard markt op 3 juni 2017 van 13.00 tot 20.00 uur, naast MFC De Meeden te Aduard verzonden 23 mei 2017
• Feestweek Noordhorn met div. activiteiten van 10 juni t/m 17 juni 2017, in het dorpshuis en feesttent a/d Noorderweg 61 c te Noordhorn verzonden 24 mei 2017
• Straatspeeldag 14 juni 2017 van 13.00 tot 17.00 uur, in het dorp Niezijl verzonden 24 mei 2017
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. zondagavondzang op 11 juni 2017 van 19.00 tot 20.00 uur, a/d Gemmastraat 14 te Zuidhorn verzonden 18 mei 2017
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. Jazz te Gast op 9 en 10 juni 2017 van 09.00 tot 24.00 uur, a/d Gast te Zuidhorn verzonden 22 mei 2017
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. de Feestweek Noordhorn op 11 juni 2017 van 11.00 tot 12.30 uur, 13 juni 2017 van 19.00 tot 22.30 uur, 14 juni 2017 van 15.00 tot 22.30 uur, 15 juni 2017 van 20.00 tot 22.30 uur, 16 juni 2017 van 18.30 tot 01.00 uur en op 17 juni 2017 van 13.00 tot 02.00 uur, in het dorpshuis en feesttent te Noordhorn verzonden 24 mei 2017

Brandbeveiligingsverordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is verleend voor:
• het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) van 10 t/m 17 juni 2017 ten behoeve van een feestweek, a/d Noorderweg 61 c te Noordhorn verzonden op 24 mei 2017

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. de Feestweek Noordhorn op 13 en 14 juni 2017 van 19.00 tot 22.30 uur, 15 juni 2017 van 20.00 tot 22.30 uur, 16 juni 2017 van 18.30 tot 01.00 uur en op 17 juni 2017 van 13.00 tot 02.00 uur, in een feesttent te Noordhorn verzonden 24 mei 2017
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een melding is gedaan:
• o.g.v. art. 7c v/d Wet op de kansspelen i.v.m. een bingo op 15 juni 2017 van 20.00 tot 22.30 uur, op het perceel a/d Noorderweg 61c te Noordhorn verzonden 24 mei 2017
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Drank- en Horecavergunning
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende Drank- en Horecavergunning heeft verleend:
• Teenstraweg 4 te Lauwerzijl verzonden 23 mei 2017
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunning binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven.
De bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Gemeente Zuidhorn lanceert gratis app voor gemeentelijke informatie
De gemeente Zuidhorn heeft een app voor inwoners gelanceerd voor zowel Android als iOs. Inwoners kunnen de app raadplegen voor informatie, zoals de afvalkalender en het laatste nieuws. Ook kan met de app een melding worden gedaan. De app is vanaf nu beschikbaar in de Google Play Store en de Apple App Store.
Meldingen
Met de app is het mogelijk op een eenvoudige manier een melding te doen. U kunt met de app een foto maken van een situatie. Na het toevoegen van de locatie, een omschrijving en uw gegevens kan de melding direct worden verzonden.
Afvalkalender
Wanneer wordt de groene container opgehaald? En wanneer de grijze? In de app is de afvalkalender beschikbaar. Als u uw postcode en huisnummer invult, kunt u instellen dat u een notificatie krijgt voordat de container bij de weg gezet moet worden. Daarnaast worden in de app de locaties van de glasbak en de kledingbak getoond.
App downloaden
U kunt de app downloaden op uw smartphone of tablet, door in de Google Play Store of Apple App Store te zoeken naar ‘Gemeente Zuidhorn’.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Oostergast – Fase 2D-a Oost’ ter inzage
Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.8 Wro en afdeling 3.4 Awb bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Oostergast – Fase 2D-a Oost’ met bijbehorende stukken  met ingang van 31 mei 2017 zes weken ter inzage ligt. Op grond van artikel 3.8 Wro kan tijdens deze termijn een ieder zienswijze naar voren brengen.
Achtergrond
Het ontwerp bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de gewijzigde verkaveling in het oostelijke deel van fase 2D-a van de Oostergast, zoals deze is opgenomen in het stedenbouwkundig plan,  planologisch wordt vastgelegd.
Bestemmingsplan inzien
U kunt het ontwerp bestemmingsplan ‘Oostergast - Fase 2D-a Oost’ inzien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis te Zuidhorn. Op de gemeentelijke website http://www.zuidhorn.nl/planneninprocedure kunt u  meer informatie over het ontwerp bestemmingsplan vinden en de bronbestanden downloaden. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0056.BPZH17UITB1-OW01. Landelijk staat het ontwerp bestemmingsplan op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.0056.BPZH17UITB1-OW01.
Indienen zienswijzen
Tot en met 11 juli 2017 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, uw zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan ‘Oostergast - Fase 2D-a Oost’ kenbaar maken aan de gemeenteraad van Zuidhorn. Een schriftelijke zienswijze moet geadresseerd worden aan: de gemeenteraad van Zuidhorn, Postbus 3, 9800 AA, Zuidhorn. Of stuur uw zienswijze naar: reacties-wro@zuidhorn.nl, o.v.v.:  zienswijze ontwerp bestemmingsplan ‘Oostergast - Fase 2D-a Oost’.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, moet u telefonisch een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594) 50 87 94. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.  De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het bestemmingsplan.
Crisis en Herstelwet
Op dit bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de  beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is nu nog niet aan de orde. De Crisis en herstelwet is te raadplegen op wetten.overheid.nl.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594) 50 87 94.

Stremmingen
Aduard
Op zaterdag 16 september 2017 vindt de muziekfietsroute Ballade plaats in Aduard. Op zaterdag 16 september 2017 is de Kaakheem te Aduard afgesloten voor alle verkeer tussen 14.15 uur en 15.45 uur.
Lauwerzijl
Op zaterdag 24 juni 2017 vindt ’40 Mijl Midzomernachtwandeling’ plaats vanuit Lauwerzijl. Op zaterdag 24 juni 2017 is daarom de Teenstraweg vanaf De Ruige Waard 1 tot de Electraweg afgesloten voor alle verkeer tussen 19.00 uur en 21.00 uur.
Niezijl
Op woensdag 14 juni 2017 vindt een straatspeeldag plaats in Niezijl. Op woensdag 14 juni 2017 zijn de Watermolen, het deel van de Oliemolen tussen de Pelmolen en de Watermolen en de Pelmolen te Niezijl afgesloten voor alle verkeer tussen 13.00 uur en 17.00 uur.
Zuidhorn
Op maandag 11 september 2017 vindt ANWB Streetwise plaats in Zuidhorn voor enkele groepen van CBS De Windroos. Op maandag 11 september 2017 is de Sportlaan tussen de Hanckemalaan en de splitsing halverwege de Sportlaan te Zuidhorn afgesloten voor alle verkeer tussen 8.00 uur en 12.30 uur.
Zuidhorn
Op vrijdag 9 juni en zaterdag 10 juni 2017 vindt Jazz te Gast plaats in Zuidhorn. Op zaterdag 10 juni 2017 is De Gast tussen de Hanckemalaan en de Frankrijkerlaan te Zuidhorn afgesloten voor alle verkeer tussen 9.00 uur en 23.30 uur.
Meer informatie over de stremmingen via de Publieksbalie.

Wie verdient een lintje?
Dit jaar zijn er een ongekend aantal lintjes uitgereikt: negen inwoners zijn tot Lid in Orde van Oranje-Nassau benoemd en twee tot Ridder in de Orde van Oranje-Naussau. Deze mensen hebben zich vaak al jaren belangeloos ingezet voor de samenleving en daarom verdienden zij een lintje! Kent u iemand die ook een Koninklijke Onderscheiding verdient?
Voordracht
Om mensen een lintje uit te kunnen reiken, is een voordracht nodig. Daar kunt u voor zorgen. Weet u iemand bij u in de omgeving, die hiervoor in aanmerking komt? De nadruk ligt op de bijzonderheid van de verdiensten. U kunt hierbij denken aan het vele vrijwilligerswerk dat in onze samenleving wordt gedaan: bestuursfuncties in verenigingen en belangenorganisaties, vrijwilligerswerk voor kerkgenootschappen, verenigingen, mantelzorg en ga zo maar door. Kortom, allerlei niet betaalde functies die duidelijk herkenbaar zijn voor de samenleving.
Kent u iemand die een lintje verdient, wacht dan niet te lang met de voordracht.
Uw voordracht dient vóór 1 augustus aanstaande bij ons binnen te zijn om kans te maken bij de lintjesregen in april 2018.
Wilt u iemand voordragen? Neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat via (0594) 50 88 00 of ga naar http://www.lintjes.nl. Hier vindt u alle informatie over hoe u iemand kunt voordragen.

De Oostergast is op zoek naar bloggers!
De tweede fase van woonwijk de Oostergast is inmiddels in volle gang. Bij een nieuwe fase hoort ook een nieuwe huisstijl en website. Voor de nieuwe website zijn we op zoek naar ambassadeurs van de Oostergast. Inwoners die graag aan toekomstige inwoners willen vertellen hoe het wonen in de Oostergast is. Wil jij, als inwoner van de Oostergast dit graag delen? Stuur een mailtje naar deoostergast@zuidhorn.nl.

Informatie over publicaties bij de Publieksbalie
(0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl tenzij anders is aangegeven. Bovenstaande bekendmakingen vindt u ook via overheid.nl

Openingstijden depot Klein Chemisch Afval
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

 

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Brandweer

Aardgas lekkage op Akkerend in Zuidhorn

18 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
Brandweer met spoed ter plaatse
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Aanslag gemeentelijke belastingen, deelauto’s en woningbrand

18 februari 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 18 februari 2020
Lees verder →
Gehandicaptensport

Zwemmers De Brug regio Westerkwartier succesvol!

17 februari 2020    Zuidhorn-nieuws - Sport
Janita Schuitema deed voor het eerst mee en zwom direct een gouden medaille op de 25m schoolslag!
Lees verder →
Pieterzijl

Pieterzijl vanuit de lucht en vanaf de grond

17 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
Stephan Oosterbaan maakte er een video over
Lees verder →
Merel en gemma

Goud voor Noordhorner en Zuidhorner pupillen Acro Academy

17 februari 2020    Zuidhorn-nieuws - Sport
Lieke Bakker uit Noordhorn & Merel Veenstra uit Zuidhorn
Lees verder →
Richard kempthorne ontvangt de erepenning van ard van der tuuk

Eerste Abel Tasman Erepenning voor Richard Kempthorne

16 februari 2020    Zuidhorn-nieuws
Burgemeester van Nieuw-Zeelandse zustergemeente Tasman District (2007 – 2019 )
Lees verder →