Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over aanvragen minimabeleid, gemeentelijke belastingen en verkiezingen

19 februari 2019    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 19 februari 2019
Gemeentehuis-zuidhorn

Deze informatie betreft GEEN officiële publicatie van de gemeente Westerkwartier waaraan u rechten kunt ontlenen. WelkominZuidhorn.nl heeft de informatie wel overgenomen van de officiële publicaties van de gemeente Westerkwartier. Deze officiële publicaties vindt u op http://www.westerkwartier.nl

AANVRAGEN MINIMABELEID KAN VANAF MEI 2019
Aanvragen voor het minimabeleid, waaronder de kwijtschelding gemeentelijke belastingen en het participatiefonds, kunt u in 2019 later aanvragen dan dat u gewend bent. Dit heeft te maken met de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn naar de gemeente Westerkwartier per 1 januari 2019. De aanslagen voor de gemeentelijke belastingen worden hierdoor ook pas in het tweede kwartaal van 2019 opgelegd. Daarnaast moet het minimabeleid nog formeel worden vastgesteld door het nieuwe college. Dit betekent dat u vanaf mei 2019 een aanvraag bij ons kunt indienen om in aanmerking te komen voor het minimabeleid. Wij zullen u daar te zijner tijd nader over informeren. In urgente gevallen levert de gemeente altijd maatwerk. Komt u in de (fi nanciële) problemen en kan uw aanvraag niet wachten tot mei 2019 dan kunt u contact opnemen met de gemeente en zal er samen met u naar een passende oplossing worden gezocht.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 14 0594.

INFORMATIE OVER BETALINGSTERMIJNEN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
We krijgen geregeld vragen over de heffi ng van de belastingen. Graag geven we hierover uitleg. Afrekening ingezamelde kilo’s huisvuil over 2018 (diftar)
Aantal termijnen
De onlangs verstuurde aanslag afrekening ingezamelde kilogrammen huisvuil (diftar) over 2018, wordt in drie termijnen afgeschreven. Dit is omdat het een aanslag betreft over het voorgaande jaar. Dit geldt ook voor de afschrijving via automatische incasso. Normaal gesproken wordt een aanslag gemeentelijke belastingen altijd in drie termijnen afgeschreven. Bij afschrijving via automatische incasso betrof het aantal termijnen maximaal tien. In de voormalige gemeenten Leek en Zuidhorn werd de diftar aanslag gecombineerd met de reguliere aanslag voor de onroerendezaakbelasting, rioolheffi ng en/of afvalstoff enheffing vastrecht van het lopende jaar. Door het combineren van deze aanslagen gold voor de diftar aanslag ook maximaal tien betalingstermijnen. In dit herindelingsjaar is het technisch niet mogelijk deze aanslagen gecombineerd op te leggen.
Betaling diftar-aanslagen
In overleg is het mogelijk de genoemde termijnen aan te passen. Voor het betalen met een automatische incasso kan de kassier op verzoek de termijnen aanpassen van drie naar vijf. Bij betalingsproblemen kunnen inwoners contact opnemen met de kassier om te komen tot een passende oplossing. Voor de betalingen van de diftar-aanslagen maken we nog gebruik van de oude bankrekeningnummers van de voormalige gemeenten. Vanaf 1 juli 2019 kan geen automatische incasso meer plaatsvinden op deze oude rekeningnummers.
Aanslag gemeentelijke belastingen 2019
De aanslag gemeentelijke belastingen 2019 gaan naar verwachting met dagtekening 31 mei 2019 de deur uit. Dit betekent dat er tot het einde van het lopende jaar 2019 nog zeven  vervaltermijnen zijn. Omdat we de aanslag voor 2020 niet eerder dan eind februari 2020 versturen, voegen we waarschijnlijk nog twee extra vervaltermijnen toe. In dat geval komt het totaal aantal termijnen op negen.
Nieuw bankrekeningnummer
Voor het innen van deze aanslag maken we gebruik van het nieuwe bankrekeningnummer van de gemeente Westerkwartier. Als u in uw voormalige gemeente een machtiging heeft afgegeven voor een automatische incasso, neemt de gemeente Westerkwartier deze over. U hoeft dus geen nieuwe machtiging automatische incasso door te geven.
Machtiging automatische incasso
Heeft u nog geen machtiging voor een automatische incasso doorgegeven? U kunt dit eenvoudig regelen via onze website: http://www.westerkwartier.nl/incasso Deze machtigingen gelden dan vanaf de aanslagen die eind mei verstuurd worden.
Aanslag 2020
Het is de bedoeling volgend jaar de aanslag afvalstoff enheffi ng over 2019 mee te laten liften met de reguliere aanslag over 2020. De afrekening van de kilo’s over 2019 worden dan in dezelfde tien vervaltermijnen afgeschreven via automatische incasso. Vragen en/of opmerkingen kunt u via de mail richten aan kassier@westerkwartier.nl of belastingen@ westerkwartier.nl of telefonisch aan het team Belastingen via 14 0594.

ZONDAGSOPENSTELLING WINKELS GEMEENTE WESTERKWARTIER
In het coalitieakkoord van de gemeente Westerkwartier zijn afspraken gemaakt over de zondagsopenstelling van de winkels. Dit heeft er in geresulteerd dat de raad van de gemeente Westerkwartier de Verordening winkelsluitingstijden 2019 op woensdag 13 februari 2019 heeft vastgesteld. De nieuwe regels uit deze verordening gelden vanaf zaterdag 16 februari 2019.
De nieuwe verordening
In de nieuwe winkeltijdenverordening is opgenomen dat supermarkten iedere zondag open mogen zijn tussen 13.00 - 17.00 uur. Verder is opgenomen dat er voor de overige winkels maximaal 6 koopzondagen komen. De gemeente gaat in overleg met ondernemers over welke zon- of feestdagen dit zijn. Per dorp kunnen deze dagen verschillend worden ingevuld. Het college van burgemeester en wethouders wijzen de koopzondagen per kalenderjaar aan. De gemeente weet dat er mensen in onze gemeente wonen die voor zondagsrust zijn, maar ook mensen die graag hun boodschappen op zondag willen kunnen doen. Met deze verordening wordt aan beide partijen tegemoet gekomen.
Overgangsregeling
Omdat het voormalige college van de gemeente Leek voor 2019 al 12 koopzondagen heeft aangewezen is een overgangsregeling opgenomen in de verordening voor het jaar 2019. In het kader van de overgangsregeling krijgen de supermarkten in de voormalige gemeente Leek de mogelijkheid om voor 2019 een ontheffi ng aan te vragen om op de zondagen tot 18 uur open te zijn. De gemeente gaat de betreff ende supermarkten vandaag benaderen om te bespreken hoe ze dit kunnen doen.
Overzicht koopzondagen 2019 voormalige gemeente Leek
Op een vastgestelde koopzondag mag een winkel voor het publiek geopend zijn. Voor de koopzondagen is het grondgebied van de voormalige gemeente Leek gesplitst in vier delen.
De vastgestelde koopzondagen zijn:
Voor het centrum van de plaats Leek: 24 februari, 24 maart, 26 mei, 30 mei, 10 juni, 25 augustus, 29 september, 24 november,1 december, 15 december, 22 december, 29 december.
Voor de plaats Leek met uitzondering van het centrum: 22 april, 5 mei, 30 mei, 10 juni, 6 oktober, 3 november, 1 december, 8 december, 15 december, 22 december, 26 december, 29 december.
Voor het centrum van de plaats Tolbert: 27 januari, 24 februari, 31 maart, 28 april, 26 mei, 30 juni, 29 september, 27 oktober, 24 november, 15 december, 22 december, 29 december.
Voor de overige delen van de voormalige gemeente Leek: 14 april, 21 april, 28 april, 5 mei, 12 mei, 19 mei, 26 mei, 2 juni, 9 juni, 16 juni, 23 juni en 30 juni.
De tijd dat winkels in het centrum van de plaats Leek open mogen zijn op Tweede Pinksterdag is van 07.00 tot 18.00 uur. Voor de andere koopzondagen zijn geen tijden vastgesteld.

VERVANGING OEVERCONSTRUCTIE ZUIDHORN
Informatie van Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat vervangt de komende weken over een lengte van circa 500 meter de oeverconstructie aan de noordzijde van het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn. De werkzaamheden  starten halverwege deze week. De start is iets later dan oorspronkelijk gepland, omdat de werkzaamheden bij Eibersburen zijn uitgelopen. De werkzaamheden bij Zuidhorn zijn de laatste van een traject van drie locaties waar de oeverconstructies worden vervangen. De vervanging van de damwand is in maart gereed. De resterende werkzaamheden (vanaf het water) zijn in april gereed.

ONZE NIEUWE BURGEMEESTER:DAAR VINDT U WAT VAN!
Westerkwartier zoekt een nieuwe burgemeester en u kunt meedenken. Via http://www.westerkwartierpanel.nl kunt u zich aanmelden en de vragenlijst invullen. Dit kan vanaf woensdag 20 februari t/m woensdag 6 maart. Welke eigenschappen moet de nieuwe burgemeester hebben en wat moeten zijn of haar prioriteiten zijn? U als inwoner heeft hier vast een mening over.
Wat gebeurt er na 6 maart?
De uitkomsten van de enquête worden betrokken bij het defi nitief opstellen van de profielschets. Deze wordt op 25 maart 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna wordt de vacature opengesteld.

ELEKTRONISCHE BEKENDMAKINGEN
De officiële bekendmakingen zoals aangevraagde en verleende vergunningen publiceert de gemeente vanaf 1 januari 2019 alleen digitaal. U kunt het gemeentenieuws over uw buurt volgen via de gratis emailservice of app gemeentelijke bekendmakingen. U kunt zich hierop abonneren via https://overuwbuurt.overheid.nl/

CONTACTGEGEVENS:
Gemeente Westerkwartier Postbus 100 9350 AC Leek
Tel.:  14 0594 WhatsApp 06-55 11 22 05 info@westerkwartier.nl http://www.westerkwartier.nl

BEZOEKADRES ZUIDHORN: Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
Overige bezoekadressen: Hoofdstraat 97, Grootegast Tolberterstraat 66, Leek Molenstraat 45, Marum

OPENINGSTIJDEN LOCATIE ZUIDHORN
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 12.30 uur
Maandagmiddag 13.30 - 16.30 uur
Maandagavond 18.00 - 19.30 uur
Woensdagmiddag 13.30 - 17.30 uur

OPENINGSTIJDEN DEPOT KLEIN CHEMISCH AFVAL
Werkplaats Transportweg 2, Noordhorn
Maandag 18.30 - 19.30 uur Woensdag 13.00 - 15.00 uur

INFORMATIEPAGINA GEMIST?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

PROVINCIALE STATEN- EN WATERSCHAPSVERKIEZINGEN
Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019
Op woensdag 20 maart 2019 mag u stemmen voor de leden van de Provinciale Staten én de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen. De beide stempassen hiervoor ontvangt u in week 9, dat is de laatste week van februari. De gemeente Westerkwartier ligt binnen het grondgebied van twee waterschappen. Het is a_ ankelijk van uw adres of u mag stemmen voor het waterschap Noorderzijlvest of voor Wetterskip Fryslân. Het betreff ende waterschap staat ook vermeld op uw stempas.
Stempas en legitimatiebewijs
Iedereen die mag stemmen, ontvangt eind februari een stempas. Deze stempas hebt u nodig om te kunnen stemmen. Daarnaast hebt u voor het stemmen ook een legitimatiebewijs nodig (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Uw legitimatiebewijs moet geldig zijn of is op de dag van de stemming, 20 maart 2019, maximaal 5 jaar verlopen. Zonder stempas of legitimatiebewijs kunt u geen stem uitbrengen.
Waar en wanneer stemmen
U mag uw stem uitbrengen in ieder stembureau binnen de nieuwe gemeente Westerkwartier. Alle stembureaus zijn van 7.30 - 21.00 uur geopend. U kunt uw stem voor de Provinciale Staten en het waterschap in hetzelfde stembureau uitbrengen. Niet alle stembureaus zijn aangewezen waar u voor beide waterschappen uw stem kunt uitbrengen. De stembureaus waar u voor beide waterschappen uw stem kunt uitbrengen zijn: Boerakker,De Wilp, Doezum, Grijpskerk, Grootegast, Kommerzijl, Kornhorn, Lauwerzijl, Lutjegast, Marum, Niezijl, Noordhorn, Noordwijk, Oldekerk, Opende, Pieterzijl, Sebaldeburen, Visvliet en Zuidhorn.
In de praktijk betekent dit wanneer u wilt gaan stemmen in een stembureau die hierboven niet genoemd wordt, u in dat stembureau alleen uw stem kunt uitbrengen voor waterschap Noorderzijlvest.

Stembureaus
Hieronder vindt u de stembureaus waar u 20 maart 2019 kunt stemmen.
Gemeentehuis Grootegast* Hoofdstraat 97 Grootegast
Gebouw Irene Kerkweg 2A Sebaldeburen
Dorpshuis ’t Kompas * Kompasstraat 1 Lutjegast
Woonzorgcentrum Het Hooge Heem* De Gast 4 Grootegast
Gebouw ’t Anker * Perastraat 13 Doezum
Dorpshuis ’t Hörnhuus * Hörnhuusstraat 13 Kornhorn
Vrijzinnig gebouw Provincialeweg 142 Opende
Multifunctioneel centrum De Veste * Verbindingsweg 7 Opende
Gebouw Ons Centrum * Eekebuursterweg 9 Oldekerk
Dorpshuis De Rotonde * Bloemersmastraat 1B Niekerk
Gemeentehuis Leek Tolberterstraat 66 Leek
Vredewold * Pulvertorenstraat 1 Leek
De Schutse * Oldenoert 32 Leek
Cazemier Boerderij * Hoofdstraat 27 Tolbert
Tolberterheem * de Swing 2 Tolbert
De Groene Borg * Bosplantsoen 1 Zevenhuizen
De Vijverborg * Mr. Luinenburgstraat 23 Zevenhuizen
Gasterij Inkies * Hoofdstraat 132 Midwolde
MCO De Gaveborg * De Boomgaard 1 Oostwold
Het Bolwerk * Dorpsstraat 20 Enumatil
Sportcentrum Leek * De Schelp 35 Leek
Sportpark Oostindië * De Knip 2 Leek
Van Panhuysschool * Van Panhuyslaan 16 Leek
De Bibliotheek Leek * Waezenburglaan 53 Leek
Sportcentrum Leek 2 * Sunckemalaan 2 Leek
Gemeentehuis Marum Molenstraat 45 Marum
Dorpshuis Op de Welle Schoolstraat 17 De Wilp
Gebouw De Wieken Iwemalaan 8 Niebert
Voormalig OBS ’t Jonkertje Jonkersvaart 49A Jonkersvaart
Dorpshuis De Weme Westerweg 12 Noordwijk
Multifunctioneel centrum Oomkegast De Olde Ee 10 Boerakker
Zonnehuis De Hoorn * Nachtegaalstraat 2 Marum
Gebouw Ons Centrum Kruisweg 32 Marum
Gemeentehuis Zuidhorn Hooiweg 9 Zuidhorn
Cultureel Centrum Zuidhorn * Jellemaweg 3 Zuidhorn
Dorpshuis De Dörpsstee Noorderweg 61 c Noordhorn
Zonnehuis locatie Oostergast * Gemmastraat 14 Zuidhorn
Eiberhof Frankrijkerlaan 2 Zuidhorn
De Wierde * Burmanniastraat 1 Grijpskerk
Lauwerscollege Reitsema Burchtstraat 4 Grijpskerk
’t Bartoleshûs Bartolesstraat 2 Visvliet
Dorpshuis de Wending Schoolstraat 4 Pieterzijl
Dorpshuis Soltketen Dorpsstraat 25 Kommerzijl
Dorpshuis ’t Schanshuus Hoofdstraat 83 Niezijl
Mfc De Meeden * Burg van Barneveldweg 23b Aduard
t Hoge Hof Schoolstraat 4 Aduard
Dorpshuis Den Ham Sietse Veldstraweg 40 Den Ham
Dorpshuis Hornhuis Dorpsstraat 22 Den Horn
Dorpshuis Humsterland Englumstraat 10 Oldehove
Dorpshuis Eisseshof Kerkstraat 4 Niehove
Dorpshuis Heralmahuus Heralmastraat 15 Saaksum
Dorpshuis de Vrijwilliger Stadsweg 30a Lauwerzijl
Steak- en Partyhouse André Dokter Hoendiep WZ 54 Briltil
Dorpshuis Schleurholtshuus Nieuwestreek 33 Ezinge
OBS Kromme Akkers Hunzeweg 68 Garnwerd
* Toegankelijk voor scootmobiel- en rolstoelgebruikers

Stempas kwijt of niet ontvangen
Heeft u geen stempas ontvangen of bent u de stempas kwijt, dan kunt u tot dinsdag 19 maart 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij een van de balies van de gemeente  Westerkwartier. Vindt u uw ‘oude’ stempas terug, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dit kan alleen met de nieuwe stempas.
Machtigen
Bent u op de dag van de stemming niet in staat zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders machtigen voor u te gaan stemmen.
Onderhandse volmacht
Op de achterkant van uw stempas vult u de naam in van degene die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Westerkwartier woont en ook een stempas heeft ontvangen. De gemachtigde mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de stemmen gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen. Let op! De gemachtigde moet ook (een kopie van) een geldig of maximaal 5 jaar verlopen legitimatiebewijs van u meenemen.
Schriftelijke volmacht
Verblijft u al buiten de gemeente op het moment dat de stempas op uw deurmat valt, dan kunt u de volmacht niet meer persoonlijk overdragen. In dat geval kunt u het van tevoren schriftelijk  regelen door een volmachtformulier (model L8) in te vullen. Dit formulier is te downloaden op http://www.westerkwartier.nl/verkiezingen , af te halen op een van de vier locaties van de gemeente Westerkwartier of telefonisch te bestellen. Wilt u het formulier voor zowel de Provinciale Staten- als de Waterschapsverkiezingen gebruiken, dan moet u beide verkiezingen aanvinken. Het formulier moet uiterlijk 15 maart 2019 ingevuld en ondertekend ontvangen zijn door de gemeente. De gemachtigde krijgt voor de verkiezingen een volmachtbewijs toegestuurd. De gemachtigde mag maximaal twee machtigingen per verkiezing aannemen. Ook moet de gemachtigde de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen. Een eenmaal gegeven volmacht intrekken, is niet mogelijk.
Kiezerspas
Wanneer u op de datum van de verkiezingen ergens anders in de provincie Groningen bent, dan kunt u toch zelf uw stem uitbrengen. U kunt dan uw stempas omzetten in een kiezerspas. Hiervoor kunt een formulier (model K6) gebruiken. Dit formulier is te downloaden op www. westerkwartier.nl/verkiezingen , af te halen op een van de vier locaties van de gemeente Westerkwartier of telefonisch te bestellen. Wilt u het formulier voor zowel de Provinciale Staten- als de Waterschapsverkiezingen gebruiken, dan moet u beide verkiezingen aanvinken. Het schriftelijk verzoek moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 in het bezit zijn van de gemeente. Als u al een stempas hebt ontvangen, moet u deze meesturen met het verzoek. Een persoonlijke aanvraag voor een kiezerspas kunt u tot uiterlijk dinsdag 19 maart 2019 12.00 uur doen. Ook dan moet u de stempas die u ontvangen hebt meenemen. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar de gemeente Westerkwartier, t.a.v. “inwonerszaken”, Postbus 100, 9350 AC Leek.

Waterschapsverkiezingen
Met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezingen kunt u gaan stemmen in een willekeurig stembureau binnen het waterschap Noorderzijlvest of Wetterskip Fryslân. Let op: de grens van de provincie Groningen is niet dezelfde grens als die van het waterschap
Stembiljet
U stemt door het rondje vóór de kandidaat van uw keuze rood te maken. Het stembiljet is ongeldig wanneer op het stembiljet meer rondjes rood gemaakt zijn of als er op het stembiljet geschreven of getekend is. Als u zich bij het invullen vergist, geeft u het stembiljet aan de voorzitter terug en vraagt u om een nieuw stembiljet. U kunt één keer een nieuw stembiljet krijgen. Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is en doet u het stembiljet in de stembus. U stemt blanco door geen enkel rondje rood te maken en niet op het  stembiljet te schrijven of te tekenen. U vouwt het onbeschreven stembiljet dicht en stopt het in de stembus. Schrijft u toch op het stembiljet, dan is uw stem ongeldig.
Kandidatenlijsten
Als de kandidatenlijsten zijn vastgesteld, worden ze op de website van de provincie Groningen geplaatst, http://www.provinciegroningen.nl De kandidaten van de waterschappen kunt u ook vinden op hun eigen websites: http://www.noorderzijlvest.nl of www.wetterskipfryslan.nl.Ze zijn ook te raadplegen op http://www.westerkwartier.nl/verkiezingen
Meer informatie
Voor meer informatie over de verkiezingen kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met team inwonerszaken, e-mail: verkiezingen@westerkwartier.nl of telefoon: 14 0594. Zie voor meer informatie ook http://www.westerkwartier.nl/verkiezingen

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Tafeltennis talero jeugd

Tafeltennis in Leek en Roden in de lift! ( Zuidhorners welkom )

27 november 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport
Met de inschrijving van 3 nieuwe jeugdleden, 3 seniorleden en 1 OldStars lid de grens van 60 leden gepasseerd!
Lees verder →
Stop geweld tegen vrouwen

Gemeente Westerkwartier zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen

26 november 2022    Zuidhorn-nieuws
Internationale dag tegen Geweld tegen vrouwen
Lees verder →
ouderen

Twee hoofdaanbieders voor Hulp bij het Huishouden en ondersteuning ouderen in Westerkwartier

26 november 2022    Zuidhorn-nieuws
MIEP en De Nieuwe Zorg Thuis bieden Wmo ondersteuning in de vorm van individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf
Lees verder →
Dwarsdiep-onder-lucaswolde

´Zwemmen in Dwarsdiep straks weer veilig´

25 november 2022    Zuidhorn-nieuws
Waterkwaliteit zal vanaf pakweg 2025 sterk verbeteren
Lees verder →
Scholieren fc

Scholieren denken in stadion FC Groningen mee over meer bewegen

25 november 2022    Zuidhorn-nieuws
In het stadion gingen ze de uitdaging aan om na te denken hoe we overgewicht verminderen in onze gemeente
Lees verder →
Marumerlage-2

Fotowedstrijd: Herfst- en winterbeelden

24 november 2022    Zuidhorn-nieuws
Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier op de gevoelige plaat
Lees verder →