Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Over vlaggen op 4 mei, snelheid in bebouwde kom en route Chemokar

29 april 2015    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Gemeente informatie Zuidhorn 29 april 2015
Gemeentezh large gemeentepagina

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Gemeentehuis 4 en 5 mei gesloten
Het gemeentehuis is maandag 4 en dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) gesloten. Woensdag 6 mei staan we vanaf 8.30 uur weer voor u klaar. Let op! Huisvuilroute dinsdag 5 mei verschuift. Op dinsdag 5 mei wordt geen huisvuil opgehaald. De route van dinsdag 5 mei verschuift naar zaterdag 2 mei. Zet u uw container voor 7.30 uur langs de weg?

Nationale Herdenking maandag 4 mei 2015
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies.

Verzoek
Voor de herdenking zijn richtlijnen vastgesteld. Wij verzoeken u deze te volgen.
> Van ‘s avonds 18.00 uur tot zonsondergang om 21.10 uur hangen de vlaggen van alle openbare gebouwen halfstok, zonder wimpel.
> De vlag wordt in de avond van 4 mei niet in top gehesen, ook niet bij herdenkingsplechtigheden. De vlag blijft tot zonsondergang halfstok.
> Vanaf 19.45 uur tot 30 seconden voor 20.00 uur mogen de klokken van de kerken luiden.
> Vanaf 20.00 uur tot twee minuten daarna wordt op de herdenkingsplaatsen en naaste omgeving volkomen stilte in acht genomen.
> Horecabedrijven vragen wij tussen 19.45 en 20.15 uur rekening te houden met de herdenking.

Herdenkingsprogramma
Aduard
In Aduard begint de herdenkingssamenkomst in de Abdijkerk om 19.00 uur. Namens de gemeente Zuidhorn is wethouder Henk Bakker aanwezig.
Grijpskerk
De herdenkingsplechtigheid begint om 19.00 uur in de PKN Kerk aan de Nic. Grijpstraat in Grijpskerk. Burgemeester Bert Swart is aanwezig namens de gemeente.
Oldehove
De herdenkingsplechtigheid in Oldehove start om 19.15 uur in de Nederlands Hervormde Kerk aan het Kerkpad. Namens de gemeente is wethouder Bert Nederveen aanwezig.
Pieterzijl
Vanaf 19.30 uur kunnen belangstellenden zich verzamelen bij dorpshuis ‘De Wending’ in Pieterzijl. Raadslid Klaas Wybo van der Hoek is aanwezig namens de gemeente.
Zuidhorn
In Zuidhorn begint de herdenkingsplechtigheid om 19.00 uur in de Nederlands Hervormde Kerk aan de Jellemaweg. Namens de gemeente Zuidhorn is raadslid René Westerhoff- Dijkinga aanwezig.

Ontwerpbegroting 2016 Omgevingsdienst Groningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij ingevolge artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling de Ontwerpbegroting 2016 Omgevingsdienst Groningen openbaar bekend maken en ter inzage leggen. De Ontwerpbegroting ligt vanaf 30 april 2015 zes weken ter inzage bij de Publieksbalie (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl.

Aanvulling wegstremming Noordhorn
Op vrijdag 3 juli 2015 vindt de Ronde van Noordhorn plaats. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten voor een deel van de Langestraat NZ en ZZ, de Noorderweg en de Rijksstraatweg een tweezijdig stopverbod in te stellen. Tevens is besloten om de volgende (delen van) wegen af te sluiten voor alle verkeer:
> Langestraat, tussen de aansluitingen met de Noorderweg en de Oosterweg;
> Oosterweg;
> Kastanjestraat;
> Esdoornstraat;
> Moeshorn;
> Nieuwstraat.
Deze verkeersmaatregelen zijn alleen geldig op vrijdag 3 juli 2015 van 12.00 tot 23.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van 6 weken na datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan. Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Aangevraagde vergunningen
Evenementenvergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een vergunning/ ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van een:
> wandelvierdaagse 1 t/m 4 juni 2015, Kaakheem te Aduard
> wandelavond(vier)daagse Middag-Humsterland op 2 en 3 juni 2015, omgeving Kommerzijl en Oldehove
> kinderspelen op 10 juni 2015 van 13.00 tot 16.00 uur, Overtuinen te Zuidhorn
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening/milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> wijzigen van een winkelfunctie, Herestraat 32 te Grijpskerk
> vergroten van een woning, Wigbold van Ewsumstraat 26 te Kommerzijl
> plaatsen van een dakkapel, Wigbold van Ewsumstraat 27 te Kommerzijl
> uitbreiden van een woning, Kerkpad 4 te Niezijl
> bouwen van een melkveestal, Rijksstraatweg 34 te Noordhorn
> verlengen van een ligboxenstal, Niehoofsterweg 22 te Oldehove
> plaatsen van een dakkapel, De Koperwiek 28 te Zuidhorn
> vergroten van een dakkapel, Punter 3 te Zuidhorn
> herbouwen van het voorhuis van een boerderij, Zuiderweg 6 te Zuidhorn

Activiteit monument/bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> verbouwen van een keuken, Kerkpad 2 te Oldehove
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.

In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Rectificatie
Per vergissing is in Het Westerkwartier van 8 april 2015 de volgende ingekomen aanvraag gepubliceerd:
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> bouwen van een woning, Spanjaardsdijk Noord 4 te Den Ham
dit had moeten zijn: bouwen van een woning, Spanjaardsdijk Noord 2 te Den Ham

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
> 2 essen, Hoendiep WZ 32 te Briltil
> 1 boom, de Vereeniging 7 te Grijpskerk
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend voor het organiseren van:
> een optocht met versierde wagens van 14.00 tot 17.00 uur op 5 mei 2015, omliggende dorpen en Visvliet (verzonden 21 april 2015)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. activiteiten op 20 juni 2015 van 17.00 tot uiterlijk 02.00 uur, waarbij de geluidsontheffing voor 12 juni 2015 wordt ingetrokken, Groningerstraatweg 35 te Grijpskerk (verzonden 21 april 2015)

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Informatie over de publicaties via (0594) 50 88 88 of kcc@zuidhorn.nl. Tenzij anders is aangegeven.

Tijdelijk tweezijdig parkeerverbod Noordhorn
Op zaterdag 30 mei 2015 wordt op het terrein achter het dorpshuis te Noordhorn het jaarlijkse tentfeest gehouden. Vanwege de verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten voor een deel van de Noorderweg een tweezijdig stopverbod in te stellen. Deze verkeersmaatregel is alleen geldig op zaterdag 30 mei 2015 tussen 20.00 - 02.00 uur of zoveel langer of korter als wenselijk is. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van 6 weken na datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan. Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Vaststelling wijzigingsplan “Verwijderen gebiedsaanduidingen N355 Het Noorderlicht”
Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat op 20 april 2015 het wijzigingsplan “Verwijderen gebiedsaanduidingen N355 Het Noorderlicht” is vastgesteld. Het wijzigingsplan ligt met bijbehorende stukken op grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 3.8 Wro met ingang van 30 april 2015 ter inzage.
Achtergrond
Het vastgestelde wijzigingsplan verwijdert de gebiedsaanduidingen ‘geluidzone - weg’ en ‘veiligheidszone – transport gevaarlijke stoffen’, waardoor de beschermende werking van de aanduidingen komt te vervallen.
Wijzigingsplan inzien
U kunt het vastgestelde wijzigingsplan inzien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. Op http://www.zuidhorn.nl kunt u meer informatie over het wijzigingsplan vinden, het plan raadplegen en de bronbestanden van het plan downloaden. Tevens staat het plan op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het wijzigingsplan is NL.IMRO.0056.WZZH15COR01-VA01.
Beroep instellen
Tegen het ontwerp van het plan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Burgemeester en wethouders hebben bij de vaststelling geen wijzigingen in het plan aangebracht. Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht en een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze naar voren te brengen, kan beroep instellen van 1 mei 2015 tot en met 12 juni 2015. In een beroepschrift moet u in ieder geval vermelden; uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen u beroep aantekent, zo mogelijk een kopie van het besluit en de redenen waarom u beroep instelt. Het beroepschrift kunt u sturen naar Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag of indienen via het digitaal loket: https://digitaalloket.raadvanstate.nl.
Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde wijzigingsplan niet. Om de werking van het wijzigingsplan (van het onderdeel waartegen u beroep instelt), te schorsen kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Meer informatie
Voor meer info kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594) 50 87 94.

Te hard in de bebouwde kom, daar zijn geen excuses voor.
Wat de reden ook is, te hard rijden is altijd gevaarlijk. Zeker in de bebouwde kom waar je regelmatig in onverwachte verkeerssituaties terecht komt. En waar je vaak te maken hebt met kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, ouderen en fietsers. Niet beschermd door airbags en gordels zijn zij degenen die het grootste gevaar lopen. De gemeente Zuidhorn roept bestuurders van voertuigen op de maximum snelheid in acht te nemen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
Ga voor meer informatie naar: http://www.nederlandveilig.nl/houjeaandesnelheidslimiet of www.verkeerswijzergroningen.nl.

Route Chemokar mei 2015
Op de volgende tijden en plaatsen kunt u het klein chemisch afval afgeven aan het personeel van de chemokar:
Woensdag 6 mei
08.30 - 09.00 uur Niezijl 't Schanshuus (dorpshuis)
09.10 - 09.40 uur Grijpskerk De Wierde (Van Asschendorplaan)
09.45 - 10.15 uur Grijpskerk Oosterkade
10.20 - 10.35 uur Gaarkeuken terrein Hoendiep Noordzijde 12
10.45 - 11.15 uur Visvliet Bartoleshûs (dorpshuis)
11.25 - 11.55 uur Pieterzijl De Wending (dorpshuis)
12.35 - 13.05 uur Lauwerzijl De Vrijwilliger (dorpshuis)
13.20 - 13.50 uur Kommerzijl Dorpsstraat (t.o. bakker Smit)
Donderdag 7 mei
08.30 - 09.00 uur Oldehove Niehoofsterweg (einde bebouwde kom)
09.05 - 09.35 uur Oldehove Wengeweer (nabij tennisbanen)
09.45 - 10.00 uur Electra Parkeerterrein
10.10 - 10.25 uur Niehove Kerkstraat
10.40 - 11.10 uur Zuidhorn Hoek De Bongerd/Westergast
11.15 - 11.45 uur Zuidhorn Overtuinen
12.15 - 12.45 uur Zuidhorn Verl. Hanckemalaan (parkeerplaats t.o. Menno van Coehoornstraat)
Vrijdag 8 mei
08.30 - 09.00 uur Den Horn Hogeweg (OBS “de Toermalijn”)
09.15 - 09.45 uur Briltil Steak- & Partyhouse André Dokter
10.00 - 10.30 uur Noordhorn Paluno (Torenstraat)
10.45 - 11.15 uur Saaksum Noorderstraat
11.25 - 11.55 uur Den Ham Ds. Koppiusweg (parkeerterreintje)
12.25 - 12.55 uur Aduard Kaakheem
13.00 - 13.30 uur Aduard Hoek Heereweg / A. en J. van Damlaan

De volgende ronde: woensdag 1 juli, donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli 2015.

Vaststelling wijzigingsplan “Verwijderen gebiedsaanduidingen N355 Rijksstraatweg”
Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat op 20 april 2015 het wijzigingsplan “Verwijderen gebiedsaanduidingen N355 Rijksstraatweg” is vastgesteld. Het wijzigingsplan ligt met bijbehorende stukken op grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 3.8 Wro met ingang van 30 april 2015 ter inzage.
Achtergrond
Het vastgestelde wijzigingsplan verwijdert de gebiedsaanduidingen ‘geluidzone - weg’ en ‘veiligheidszone - transport gevaarlijke stoffen’, waardoor de beschermende werking van de aanduidingen komt te vervallen.
Wijzigingsplan inzien
U kunt het vastgestelde wijzigingsplan inzien bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. Op http://www.zuidhorn.nl kunt u meer informatie over het wijzigingsplan vinden, het plan raadplegen en de bronbestanden van het plan downloaden. Tevens staat het plan op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het wijzigingsplan is NL.IMRO.0056.WZZH15COR02-VA01.
Beroep instellen
Tegen het ontwerp van het plan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Burgemeester en wethouders hebben bij de vaststelling geen wijzigingen in het plan aangebracht. Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht en een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze naar voren te brengen, kan beroep instellen van 1 mei 2015 tot en met 12 juni 2015.
In een beroepschrift moet u in ieder geval vermelden; uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen u beroep aantekent, zo mogelijk een kopie van het besluit en de redenen waarom u beroep instelt. Het beroepschrift kunt u sturen naar Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag of indienen via het digitaal loket: https://digitaalloket.raadvanstate.nl.
Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde wijzigingsplan niet. Om de werking van het wijzigingsplan (van het onderdeel waartegen u beroep instelt), te schorsen kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Meer informatie
Voor meer info kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594) 50 87 94.

 

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s

  • Chemokar
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Mollematocht 2023 (1)

Bauke houdt blessures over aan val op EK en moet afwachten

26 september 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over gezonde huiskamer, Meldpunt discriminatie & Ontmoet elkaar in de buurt

26 september 2023    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 26 september 2023
Lees verder →
Hanckemadag scouting (1)

Eerste officiële “Hanckemadag” groot succes

25 september 2023    Zuidhorn-nieuws
Burgemeester door ‘t slijk
Lees verder →
Irma van beek-

Meldpunt discriminatie Westerkwartier bestaat twee jaar

25 september 2023    Zuidhorn-nieuws
Irma van Beek luistert en neemt de klacht of vraag van de inwoner over discriminatie serieus.
Lees verder →
Zunobri

Zunobri wordt 1e helft van de mat gespeeld

25 september 2023    Zuidhorn-nieuws - Sport
Een wanvertoning van een eerste helft. Een tweede helft om de veerkracht van Zunobri te laten zien. Een derde helft om toch weer als een team samen te zijn.
Lees verder →