Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Inpassingsplan Wegomlegging N355 vastgesteld

28 april 2011    Zuidhorn-nieuws
Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat Provinciale Staten van Groningen het ‘Inpassingsplan Wegomlegging N355 (Noordhorn-Zuidhorn)’ hebben vastgesteld. Provinciale Staten hebben het inpassingsplan gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan zoals dat

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat Provinciale Staten van Groningen het ‘Inpassingsplan Wegomlegging N355 (Noordhorn-Zuidhorn)’ hebben vastgesteld. Provinciale Staten hebben het inpassingsplan gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen zijn tot stand gekomen op basis van ingediende zienswijzen. Voorts zijn ambtshalve wijzigingen aangebracht. De wijzigingen hebben zowel betrekking op de verbeelding, de regels als de toelichting. De wijzigingen zijn beschreven in de bij het vaststellingsbesluit behorende Zienswijzennota behorend bij het ‘Inpassingsplan Wegomlegging N355 (Noordhorn-Zuidhorn)’ en Voordracht 3/2011.

Inhoud inpassingsplan

Het inpassingsplan voorziet in de omlegging van de provinciale weg N355 bij Noordhorn en Zuidhorn. De wegomlegging kan als volgt worden beschreven. Het tracé begint ter plaatse van het punt - ten oosten van de in ontwikkeling zijnde woonwijk Oostergast - waar de provinciale weg N355 nu een haakse bocht maakt. De N355 wordt hier in noordelijke richting doorgetrokken en kruist het Van Starkenborghkanaal met een hoge vaste brug. De op- en afritten van deze brug komen te liggen op grondbergingen die bestaan uit grond die vrijkomt bij het uitdiepen van het kanaal. Aan de noordzijde van het kanaal buigt de weg af naar Noordhorn waarna in Noordhorn de weg de Langestraat kruist met een tunnel. De nieuwe weg sluit ter hoogte van de Industrieweg weer aan op de bestaande N355.

Terinzagelegging

Het vaststellingsbesluit en het ‘Inpassingsplan Wegomlegging N355 (Noordhorn-Zuidhorn)’ met de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 april 2011 tot en met 8 juni 2011 (zes weken) voor eenieder ter inzage:

- in de mediatheek van het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen, geopend op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur en 13.00-16.30 uur;

- bij de Publieksbalie in het gemeentehuis van Zuidhorn, Hooiweg 9 te Zuidhorn, geopend op:

• maandag tussen 08.30-12.30 uur; 13.30-16.30 uur en 18.00-19.30 uur;

• woensdag tussen 08.30-12.30 uur en 13.30 en 17.30 uur;

• dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08.30-12.30 uur.

Het vaststellingsbesluit en het inpassingsplan is met bijbehorende stukken digitaal te raadplegen op de » website

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging (zes weken) kan door belanghebbenden die binnen de in de wet gestelde termijn een zienswijze naar voren hebben gebracht omtrent het ontwerp-inpassingsplan beroep worden ingesteld. Tevens kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht op het ontwerp-inpassingsplan. Het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan bevat wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan. Door belanghebbenden kan ook ten aanzien van deze wijzigingen beroep worden ingesteld. Eventuele beroepen dienen te worden gericht aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In de brief dient duidelijk omschreven te worden waartegen beroep wordt ingesteld en om welke redenen beroep wordt ingesteld. Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging (zes weken) kan een beroepschrift worden ingediend. Op het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat deze beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Ingevolge artikel 3.8, lid 5, van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voor nadere informatie kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Plannen (mevr. N.L. Saro, tel. 050-316 4474 / mevr. N. Manusiwa, tel. 050-316 4792).

Groningen, 27 april 2011

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Pand 10a

Pasar Ketjil in Pand 10a buurthuiskamer van Zuidhorn

18 juni 2019    Zuidhorn-nieuws
'MARI MASOEK' ('Kom binnen').
Lees verder →
Next education windroos (12)

De Windroos naar Kinderuniversiteit met Peter Kuipers Munneke

17 juni 2019    Zuidhorn-nieuws
Finale Next Education
Lees verder →
Hoeve paradij bord

22 juni open Dag Hoeve Paradij

17 juni 2019    Zuidhorn-nieuws
Beleef en ervaar Paradij!
Lees verder →
Zunobri e2 2019  - foto erik schaberg

Zunobri E1 en E2 sluiten seizoen af met klinkende overwinningen

17 juni 2019    Zuidhorn-nieuws - Sport
Boelenslaan 3-0, Veenwouden 0-5
Lees verder →
Jazz te gast-2019 (2)

Jazz te Gast: “Wij vinden het hier leuk! Jullie ook toch?”

16 juni 2019    Zuidhorn-nieuws - fotos
Zowel publiek als artiesten genieten van openluchtconcerten
Lees verder →
Bureau

Meubilair zoekt tweede leven

14 juni 2019    Zuidhorn-nieuws
De Gasunie heeft kantoormeubilair/spullen over die ze graag wil aanbieden aan stichtingen en verenigingen via de noordelijke Uitdagingen.
Lees verder →