Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 30 oktober 2013

29 oktober 2013    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Over Rioolrenovatie, nieuw lid Adviescommissie en Chemokar
Chemokar

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn.
Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend

Vergadering gemeenteraad
Maandag 4 november 2013 vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur in het gemeentehuis.
De vergadering is openbaar, u bent van harte welkom! Aan de orde komen:
• 2e financiële rapportage 2013 en programmabegroting 2014
• Actualisatie grond- en huurprijzen 2014
• Vaststellen verordeningen 2014 / opbrengststijging 2014 voor grafrechten, leges, liggeld, marktgelden, OZB, reinigingsheffingen, rioolheffing
• Begrotingswijziging nr. 3.

Meer informatie kunt u vinden op http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen ;

WEEK 44

AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

EVENEMENTENVERGUNNINGEN

Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een vergunning/-ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van een:
• braderie/kerstmarkt op 20 december 2013 van 14.00 tot 20.00 uur, Herestraat te Grijpskerk
• braderie/kerstmarkt op 14 december 2013 van 10.00 tot 17.00 uur, Overtuinen te Zuidhorn

IN DIT STADIUM KUNT U GEEN BEZWAAR MAKEN TEGEN BOVENSTAANDE AANVRAGEN. VOOR INFORMATIE OVER DE AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE PUBLIEKSBALIE: (0594) 50 88 88, SERVICEBALIE@ZUIDHORN.NL.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

ACTIVITEIT BOUW/RUIMTELIJKE ORDENING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevings¬vergunning hebben ontvangen voor het:
• verplaatsen van een herdenkingsmonument, a/h Kaakheem te Aduard
• plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening, Spanjaardsdijk Noord 2 te Den Ham

De aanvraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.

IN DIT STADIUM KUNT U GEEN BEZWAAR MAKEN TEGEN BOVENSTAANDE AANVRAGEN. VOOR INFORMATIE OVER DE AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE PUBLIEKSBALIE: (0594) 50 88 88, SERVICEBALIE@ZUIDHORN.NL.


Meldingen
KAPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• een wilg, twee essen, 2 dennen, a/d Albert Harkemaweg te Aduard
• een kronkelwilg, Kloosterstraat 32 te Aduard

DE MELDINGEN LIGGEN VANAF NU TWEE WEKEN TER INZAGE BIJ DE PUBLIEKSBALIE. BINNEN DEZE TERMIJN KUNNEN BELANGHEBBENDEN HUN ZIENSWIJZE, BIJ VOORKEUR SCHRIFTELIJK, KENBAAR MAKEN BIJ HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS.


Verleende vergunningen

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

ACTIVITEIT BOUW
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• verbouwen van een woning, Stadsweg 47a te Lauwerzijl
(VERZONDEN 22 OKTOBER 2013)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
• Boerenmarkten op 28 juni, 26 juli, 23 augustus, 27 september en 25 oktober 2014 van 10.00 tot 16.00 uur, Overtuinen te Zuidhorn
(Verzonden 18 oktober 2013)
• een Sinterklaasintocht van 10.00 tot 12.00 uur op 23 november 2013, Overtuinen te Zuidhorn
(Verzonden 21 oktober 2013)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk en/of het voor ter beschikking stelling aanwezig houden van consumentenvuurwerk, Nieuwstraat 3/Dorpsvenne 5 te Zuidhorn
(Verzonden 16 oktober 2013)
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. de Sinterklaasintocht op 23 november 2013 van 10.00 tot 12.00 uur, Overtuinen te Zuidhorn
(Verzonden 21 oktober 2013)
• innemen van een standplaats met oliebollen van 1 november 2013 t/m 31 december 2013, Overtuinen te Zuidhorn
(Verzonden 21 oktober 2013)
• plaatsen van 6 reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 8 november t/m 1 december 2013 ter aankondiging van een Q-music-avond in zaal Balk te Zuidhorn op 30 november a.s.
(Verzonden 22 oktober 2013)

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester. Voor informatie kunt u contact opnemen met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.


Omgevingsdienst Groningen 1 november van start: gemeente blijft eerste aanspreekpunt!

Vanaf 1 november aanstaande verzorgt de Omgevingdienst Groningen de taken die te maken hebben met vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu, bouwen, natuur en water. De Omgevingsdienst gaat dit doen voor alle 23 gemeenten en de provincie Groningen. De gemeente blijft het eerste aanspreekpunt.

Omgevingsdienst
Op dit moment hebben provincies en gemeenten allemaal hun eigen afdeling op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Het rijk stelt echter kwaliteitseisen waaraan gemeenten en provincies afzonderlijk moeilijk kunnen voldoen. Om dit te ondervangen, zijn landelijk gespecialiseerde uitvoeringsdiensten opgericht, waarvan de Omgevingdienst Groningen één is.
Voor zover het niet in landelijke wetgeving is vastgesteld, blijft het beleid op het gebied van milieu- en bouwzaken de verantwoordelijkheid van de gemeente en/of provincie.

Milieutaken
De gemeente Zuidhorn draagt alle milieutaken over. Hieronder vallen alle werkzaamheden die betrekking hebben op vergunningverlening, handhaving, toezicht en klachten. Alle overige omgevingstaken blijven bij de gemeente Zuidhorn.

Eerste aanspreekpunt
De gemeente Zuidhorn blijft het eerste aanspreekpunt. Als particulier of ondernemer kunt u uw aanvraag, melding en/of klacht nog steeds bij ons indienen. De behandeling hiervan voert de Omgevingsdienst uit. Het kan dus gebeuren dat een medewerker van de Omgevingsdienst contact met u opneemt over uw vergunning, melding, aanvraag, controle of klacht.
De gemeente blijft vooralsnog de briefwisseling tussen u en de Omgevingsdienst verzorgen.

Samengevat
Samengevat ziet de werkwijze voor vergunningen, aanvraag, melding, controle of klacht op het gebied van milieu per 1 november aanstaande als volgt uit:
• indienen (zoals gebruikelijk) bij de gemeente;
• uitvoering en contacten hierover vinden plaats door de Omgevingsdienst;
• (brief)afhandeling door de gemeente.

Meer informatie
Met vragen kunt u contact opnemen met de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen

Het college van de gemeente Zuidhorn heeft op 3 juni 2013 de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen vastgesteld. Deze Gemeenschappelijke regeling legt de juridische basis voor de deelname van de gemeente Zuidhorn aan deze dienst voor de uitvoering van omgevingstaken.

De omgevingsdienst Groningen gaat vanaf 1 november 2013 de vergunningverlening, het toezicht en handhaving van alle milieutaken voor de gemeente Zuidhorn uitvoeren. De Gemeenschappelijke regeling ligt vanaf donderdag 31 oktober 2013, zes weken kosteloos tijdens kantooruren ter inzage bij de Publieksbalie: (0594) 50 88 88 of servicebalie@zuidhorn.nl.

Tegen betaling van de kosten kan iedereen een fotokopie van dit document verkrijgen. Daarnaast kunt u de regeling bekijken en downloaden http://www.zuidhorn.nl/gemeenschappelijkeregeling

Route chemokar november 2013

Woensdag 6 november
08.30 - 09.00 uur Niezijl   't Schanshuus (dorpshuis)
09.10 - 09.40 uur Grijpskerk  De Wierde (Van Asschendorplaan)
09.45 - 10.15 uur Grijpskerk  Oosterkade
10.20 - 10.35 uur Gaarkeuken Hoendiep Nz. (parkeerterrein nabij voormalig kantoor Provinciale Waterstaat)
10.45 - 11.15 uur Visvliet   Bartoleshûs (dorpshuis)
11.25 - 11.55 uur Pieterzijl  De Wending (dorpshuis)
12.35 - 13.05 uur Lauwerzijl  De Vrijwilliger (dorpshuis)
13.20 - 13.50 uur Kommerzijl  Dorpsstraat (t.o. bakker Smit)

Donderdag 7 november
08.30 - 09.00 uur Oldehove  Niehoofsterweg (einde bebouwde kom)
09.05 - 09.35 uur Oldehove  Wengeweer (nabij tennisbanen)
09.45 - 10.00 uur Electra   parkeerterrein
10.10 - 10.25 uur Niehove  Kerkstraat
10.40 - 11.10 uur Zuidhorn  hoek De Bongerd/Westergast
11.15 - 11.45 uur Zuidhorn  Overtuinen
12.15 - 12.45 uur Zuidhorn  Verl. Hanckemalaan (parkeerplaats t.o. Menno van Coehoornstraat)


Vrijdag 8 november
08.30 - 09.00 uur Den Horn  Hogeweg (OBS “de Toermalijn”)
09.15 - 09.45 uur Briltil   Steak- & Partyhouse André Dokter
10.00 - 10.30 uur Noordhorn  Paluno (Torenstraat)
10.45 - 11.15 uur Saaksum  Noorderstraat
11.25 - 11.55 uur Den Ham  Ds. Koppiusweg (parkeerterreintje)
12.25 - 12.55 uur Aduard   Kaakheem
13.00 - 13.30 uur Aduard   Hoek Heereweg/A. en J. van Damlaan

Volgende data: woensdag 8 januari, donderdag 9 januari en vrijdag 10 januari 2014.

 

Adviescommissie gehandicaptenbeleid zoekt nieuw lid!

De adviescommissie kan gevraagd en ongevraagd aan het college van burgemeester en wethouders advies geven over allerlei zaken waarbij toegankelijkheid voor mensen met beperkingen meespeelt. Het kan bijvoorbeeld gaan om de (ver)bouw van gemeentelijke gebouwen, het vaststellen/evalueren van de verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (Wmo-verordening) of de aanbesteding van het Wmo-vervoer.

De adviescommissie bestaat uit 7 personen. Momenteel is er een vacature. Daarom is de adviescommissie op zoek naar

een enthousiast en (maatschappelijk) betrokken lid

We verwachten van het nieuwe lid dat hij/zij een bijdrage kan leveren aan het gehandicaptenbeleid binnen de gemeente Zuidhorn.

Wij zijn op zoek naar een iemand, die:
• woont in de gemeente Zuidhorn;
• sociaal en maatschappelijk betrokken is;
• beschikt over inlevingsvermogen;
• goed kan luisteren, overleggen en zoeken naar oplossingen;
• affiniteit heeft met het gehandicaptenbeleid;
• bereid is zich voor een periode van vier jaar vrijwillig in te zetten voor de adviescommissie.
Kandidaten met een bouwkundige achtergrond genieten de voorkeur.
Wat bieden wij?
• een overlegorgaan met een club enthousiaste leden;
• onkosten die worden gemaakt, worden vergoed

Informatie
Informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij voorzitter van de adviescommissie, mevrouw Bouwien Sebens, telefoonnummer (0594) 503013.

Interesse?
Hebt u interesse en wilt u graag uw steentje bijdragen aan de maatschappelijke ondersteuning? Stuurt u dan uiterlijk 15 november 2013 een gemotiveerde brief aan mevrouw Bouwien Sebens, Rietschans 8, 9801 HS Zuidhorn of een mail naar bsebens@kpnmail.nl.

Rioolrenovatie in Grijpskerk en Zuidhorn

Van 28 oktober t/m 8 november vindt rioolrenovatie plaats in:

Grijpskerk: Jonkerslaan, Kastjanjelaan, Burmaniastraat, Aykema Burchtstraat, De Vereeniging (gedeeltelijk), Groningerstraatweg (gedeeltelijk), Kievitsweg (gedeeltelijk), Schoutstraat (gedeeltelijk).
Zuidhorn: Josinalaan, Boslaan (gedeeltelijk) en Maurits Clantlaan (gedeeltelijk).

Het riool kijgt hier een nieuwe binnenlaag (relinen). Opgraven van riolering is niet nodig want er wordt gewerkt met de zogenaamde ‘kousmethode’. Met behulp van waterdruk wordt de kous in het riool gebracht. Het water en de kous worden opgewarmd, en na afkoeling en uitharding heeft zich een nieuwe buis in de bestaande buis gevormd.

Instituform voert de renovatie uit en komt hiervoor langs met een aantal vrachtauto’s. Hierdoor kan lokaal hinder voor het verkeer ontstaan. Instituform informeert inwoners vooraf over de tijdstippen van de werkzaamheden.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Kranslegging monument

Platform Keelbos legt krans bij monument Faan

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Om positie LHBTI-ers te verbeteren en de geschiedenis niet uit het oog te verliezen
Lees verder →
Dorpskerk zuidhorn

Sponsor een dakpan voor restauratie dak Dorpskerk Zuidhorn

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Dakrestauratie in fases voor Dorpskerk Zuidhorn
Lees verder →
Mollema-2

Mollema gaat voor trilogie, maar eerst het WK

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws - Sport
Mollema start zondag op WK, maar heeft ander groot doel: 'In alle drie de grote rondes winnen'
Lees verder →
Astrid schulting

Gemeentesecretaris Astrid Schulting finalist overheidsmanager van het jaar 2021

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Eerst nog jurybezoek in oktober
Lees verder →
Food

Lancering Food Innovation Hub

24 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Samen de Food-agenda voeden
Lees verder →
Hans-en-wilgis hoorcentrum

Tienjarig bestaan van Hoorcentrum Westerkwartier

23 september 2021    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
Met een unieke hoorbelevingswandeling door Zuidhorn.
Lees verder →