Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 30 april 2014

29 april 2014    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Over vergunningen en meldingen en 4 en 5 mei

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Aangevraagde vergunningen
Evenementenvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekenddat zij de volgende aanvragen voor een vergunning hebben ontvangen voor (het organiseren van):
> een voetbaltoernooi op 14 juni 2014 in Aduard;
> een spelweek van 11 t/m 15 augustus 2014 in Zuidhorn;
> een feestweek van 2 t/m 8 juni 2014 in Noordhorn;
> een spelweek van 5 t/m 10 augustus 2014 in Lauwerzijl.
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> oprichten van een schutting, Ds Koppiusweg 24 te Den Ham;
> plaatsen van een tuinhuis met luifel, Oosterburcht 15 te Zuidhorn;
> aanbrengen van constructieve voorzieningen, Hornerhof te Zuidhorn;
> uitbreiden van een woning, Heirweg 3 te Visvliet;
> vervangen van een garage, Albert Harkemaweg 64 te Aduard;
> plaatsen van een garage/schuur, Havenstraat 1a te Niehove;
> creëren van kamers t.b.v. een B&B, Hoendiep Westzijde 66 te Zuidhorn.

Activiteit milieu
Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning voor de activiteit “milieu” te verlenen voor:
> het samenvoegen van 2 melkveebedrijven, Noorderweg 65 en 69 te Noordhorn;
De ontwerp-omgevingsvergunning ligt met bijbehorende stukken vanaf nu zes weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden, hun zienswijze(n) bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
> 1 den, Jellemaweg 16 te Zuidhorn;
> 3 eiken en 1 knotwilg, Kleiweg 1 te Aduard;
> 1 wilg en opslag van 8 bomen (onbekende soort), Roodehaansterweg 10, Saaksum.
De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit(en) bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> verbouwen van een bungalow, Piet Heinstraat 6 te Zuidhorn (verzonden op 16 april 2014).

Activiteit(en) bouw, ruimtelijke ordening,
Milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> uitbreiden van een werktuigenberging, De Ruige Waard 1, te Kommerzijl verzonden 17 april 2014).

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning is verleend voor het organiseren van:
> een straatspeeldag op 11 juni 2014 te Zuidhorn (verzonden 24 april 2014).
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
> voor het plaatsen van 4 reclameborden in de gemeente Zuidhorn op 26 april 2014 ter aankondiging van een kindertoneelstuk in Zuidhorn (verzonden 23 april 2014);
> van de algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. het organiseren van activiteiten in Café De Tapperij op 3 mei 2014 van 21.00 tot 02.00 uur te Grijpskerk (verzonden 23 april 2014);
> van de algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een straatspeeldag op 11 juni 2014 van 13.30 tot 16.00 uur te Zuidhorn (verzonden 24 april 2014).
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college.

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende Drank- en horecavergunning heeft verleend:
> voor het perceel Herestraat 51 te Grijpskerk (gewijzigd) (verzonden 16 april 2014).
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunning binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.
Meer informatie
Voor meer informatie over de voorgaande publicaties kunt u terecht bij de publieksbalie in het gemeentehuis via telefoonnummer (0594) 50 88 88 of e-mailadres servicebalie@zuidhorn.nl. Tenzij anders aangegeven.

Wecycle inzamelactie apparaten en spaarlampen
Heeft u na de Oranjemarkt nog apparaten of spaarlampen over? Lever deze dan in bij de werkplaats in Noordhorn (Transportweg 2). De eerste honderd inleveraars krijgen gratis het spannende jeugdboek ‘Schaduw over Koningsdag’. Ook worden er 500 kanskaarten uitgedeeld, met kans op een leuk uitje voor het hele gezin. Meer informatie over deze inleveractie kunt u vinden op de volgende website: http://wecycle.nl. De gemeentewerkplaats is geopend op maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur (maandag 5 mei niet) en op woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.

Verblijfplaats onbekend
Onderstaande publicatie betreft beslissing ingevolge artikel 2.22 Wet BRP. Burgemeester en wethouders maken bekend dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar betrokkenen in de basis registratie personen als ingezetene van de gemeente Zuidhorn staan ingeschreven. De persoonslijsten zullen daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat betrokkenen daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zullen zijn. Het betreft de volgende personen:
V.I. Milchev, geb. 28-07-1988 te Kyustendil, Bulgarije;
S.N. Stoyanova, geb. 17-08-1987.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit, of de datum van publicatie (30 april 2014) gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders.

Nationale Herdenking
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies.
Verzoek
Voor de herdenking zijn richtlijnen vastgesteld. Wij vragen u deze te volgen.
> Van ‘s avonds 18.00 uur tot zonsondergang om 21.10 uur hangen de vlaggen van alle openbare gebouwen halfstok, zonder wimpel.
> De vlag wordt in de avond van 4 mei niet in top gehesen, ook niet bij herdenkingsplechtigheden. De vlag blijft tot zonsondergang halfstok.
> Vanaf 19.45 uur tot 30 seconden voor 20.00 uur mogen de klokken van de kerken luiden.
> Vanaf 20.00 uur tot twee minuten daarna wordt op de herdenkingsplaatsen en naaste omgeving volkomen stilte in acht genomen.
> Horecabedrijven vragen wij tussen 19.45 en 20.15 uur rekening te houden met de herdenking.

Herdenkingsbijeenkomsten
Namens de gemeente zijn de collegeleden aanwezig bij de volgende herdenkingen:
Aduard
In Aduard begint de herdenkingssamenkomst in de Abdijkerk om 19.00 uur. Hier is wethouder Bert Nederveen aanwezig.

Grijpskerk
De herdenkingsplechtigheid begint om 19.00 uur in de PKN Kerk aan de Nic. Grijpstraat in Grijpskerk. Hier is wethouder Fred Stol aanwezig.

Oldehove
De herdenkingsplechtigheid in Oldehove start om 19.15 uur in de Nederlands Hervormde Kerk aan het Kerkpad. Hier is wethouder Jan Oomkes aanwezig.

Zuidhorn
In Zuidhorn begint de herdenkingsplechtigheid om 19.00 uur in de Nederlands Hervormde Kerk aan de Jellemaweg. Hier is burgemeester Bert Swart aanwezig.

Militaire oefening
De Koninklijke Landmacht oefent in de periode van 6 mei t/m 23 mei 2014 in een gebied van Lauwersmeer, Winsum, Groningen, Winschoten , Emmen, Meppel, Drachten.
Schade?
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan: Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims Postbus 90004, 3509 AA Utrecht Telefoon 030 – 2180420

Vaststelling bestemmingsplan ‘Zuidhorn-Kerkstraat 8’,
gemeente Zuidhorn
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn maken bekend dat de gemeenteraad op 14 april 2014 het bestemmingsplan ‘Zuidhorn-Kerkstraat 8’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
Over dit ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend.
Het bestemmingsplan wordt op 1 mei 2014 ter inzage gelegd.

Achtergrond
Het vastgestelde bestemmingsplan wijzigt voor het perceel Kerkstraat 8 te Zuidhorn de bestemming ‘detailhandel’ in de bestemming ‘wonen’.
Bestemmingsplan inzien
Het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien bij de publieksbalie in het gemeentehuis aan de Hooiweg 9 te Zuidhorn. Op http://www.zuidhorn.nl kunt u meer informatie over het bestemmingsplan vinden, het plan raadplegen en de bronbestanden van het plan downloaden.

Beroep instellen
Vanaf 2 mei 2014 tot en met 12 juni 2014 kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld. Dit kan door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan in te dienen.
Het beroepschrift moet tenminste de volgende informatie bevatten:
> de naam en adresgegevens van degene die beroep instelt;
> de datum;
> een omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld;
> de motivering van het beroep;
> een ondertekening;
> een kopie van het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad.

Het beroepschrift kan:
> worden gestuurd naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag;
> worden gefaxt naar telefoonnummer 070-3651380 waarna eventuele bijlagen per post kunnen worden nagezonden;
> worden ingediend via het digitaal loket

Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om deze werking te schorsen kan tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Ter aanvulling hierop moet het spoedeisende belang worden benoemd.
Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594) 50 87 84.

Kennisgeving beoordeling m.e.r.-plicht t.b.v. uitbreiding op- en overslag en be- en verwerking van afval-, bouw en grondstoffen, locatie Albert Harkemaweg 7-78 te Aduard
De burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn maken bekend dat zij op grond van artikel 7.17 van de Wet milieubeheer hebben besloten dat bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag ingevolge de Wabo van Starkenbergh geen milieueffectrapport (MER) behoeft te worden opgesteld.
Starkenbergh is van plan om op de locatie aan de Albert Harkemaweg 76- 78 te Aduard de op- en overslag en de be- en verwerking van afval-, bouw en grondstoffen uit te breiden.
Voor deze uitbreiding is een vergunning vereist in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Op grond van categorie D18.1 van het Besluit m.e.r. is er sprake van een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit.

Terinzagelegging
Het besluit en bijbehorende stukken ligt vanaf nu 6 weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Hooiweg 9 te Zuidhorn.

Bezwaar en beroep
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Belanghebbenden die geen bezwaar of beroep tegen dit voorbereidingsbesluit in kunnen stellen kunnen hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die openstaan in het kader van nog uit te voeren procedure ingevolge de Wabo, ten behoeve waarvan het m.e.r.- beoordelingsbesluit is genomen.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Hoekman: (0598) 78 83 60.

Gemeentehuis 5 mei gesloten
Het gemeentehuis is maandag 5 mei (Bevrijdingsdag) gesloten. Dinsdag 6 mei staan we vanaf 8.30 uur weer voor u klaar.
Het KGA depot (klein gevaarlijk afval) bij de werkplaats in Noordhorn is maandagavond 5 mei ook gesloten.
De huisvuilroute van maandag 5 mei wordt gewoon gereden.

Vraag evenementenvergunning aan voor 9 mei aanstaande!
Organiseert u in de zomermaanden juli, augustus of september een evenement?
Vraag dan voor 9 mei aanstaande uw evenementenvergunning aan!
Voor vergunningen die hierna worden aangevraagd kunnen we een tijdige afhandeling niet garanderen. Dit i.v.m. de vakantieperiode. Kijk op http://www.zuidhorn.nl of u een evenementenvergunning moet aanvragen.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Viswedstrijdzuidhorn

Maar liefst 85 visliefhebbers voor Viskaravaan Briltil

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
De Zomer Viskaravaan strijkt op dinsdag 23 juli 2024 neer in de Jachthaven
Lees verder →
Aftrap opstellen woonplannen per dorp in de wilp door geertje dijkstra-jacobi - 27jun22-1

Gemeente Westerkwartier op stoom met woonplannen per dorp

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
Huidig wethouder Woningbouw Hans Haze is nu halverwege het karwei
Lees verder →
Verkiezing

Westerkwartier in de top 10 meest toegankelijke gemeenten

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws
Deze zomer gaan Geheime Gasten langs bij de gemeenten om de toegankelijkheid te onderzoeken
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Raadsvergadering, korting op een regenton & sluiting Gemeentehuis Leek

16 juli 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 16 juli 2024
Lees verder →