Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 25 juni 2013

26 juni 2013    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Hier kunt u de gemeentelijke informatie vinden. Aangevraagde en verleende vergunningen. Raadsbesluiten etc

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn.
Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Vergadering gemeenteraad

Maandag 1 juli vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar, u bent van harte welkom! Aan de orde komen:
• Jaarrekening Westerwijs 2012 ((voorb.)besluitvormend)
• Regionaal Integraal Huisvestings Plan ((voorb.)besluitvormend)
• Onderzoek sluiting OBS De Toermalijn (opiniërend)
• Sluiting OBS Mr. H. Goeman Borgesius (onder voorbehoud) ((voorb.)besluitvormend)

Inspraak door belanghebbenden is mogelijk. Informeer van te voren de griffier via griffie@zuidhorn.nl of (0594) 50 87 81.

Bevolkingsonderzoek borstkanker Zuidhorn

Begin juli start het bevolkingsonderzoek borstkanker in de gemeente Zuidhorn. De onderzoekswagen wordt eerst geplaatst op het parkeerterrein bij het gemeentehuis en het Transferium in Zuidhorn. Begin augustus verhuist de onderzoekswagen naar Grijpskerk en wordt geplaatst op het parkeerterrein bij de openbare bibliotheek aan de Kievitsweg. Half augustus volgt nog een verhuizing, naar het parkeerterrein naast gemeentewerken in Oldehove. Hier wordt tot in de tweede helft van augustus gescreend.

Meer informatie op http://www.zuidhorn.nl.

Melding Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen de volgende melding Activiteitenbesluit is ontvangen:

1. voor het oprichten van een mestsilo op het perceel Gaaikemadijk 4 te Aduard;
2. voor het oprichten van een opslag groenafval op een perceel aan de Lageweg te Grijpskerk.

De melding ligt vanaf nu vier weken ter inzage bij de Publieksbalie.

 

Ontwerpwijzigingsplan 'Kernen Briltil en Zuidhorn, eerste wijziging (Holtweg 1a)’
ter inzage

Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken op grond van artikel 3.9a Wro bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Kernen Briltil en Zuidhorn, eerste wijziging (Holtweg 1a)’
(NL.IMRO.0056.WZZH121-OW01) met ingang van 27 juni 2013 voor de duur van zes weken ter inzage ligt.

Achtergrond
Het ontwerpwijzigingsplan maakt een beperkte vorm van detailhandel mogelijk op een deel van het perceel Holtweg 1a te Zuidhorn.

Terinzagelegging
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Kernen Briltil en Zuidhorn, eerste wijziging (Holtweg 1a)’ ligt ter inzage:
• bij de publieksbalie van het gemeentehuis aan de Hooiweg 9 te Zuidhorn;
• via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl;
• via de website van de gemeente Zuidhorn http://www.zuidhorn.nl (http://www.zuidhorn.nl/
Bestemmingsplannen.htm).

Indienen zienswijzen
Gedurende de ter inzage termijn van zes weken kunnen belanghebbenden hun zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan op de volgende manieren indienen:
• schriftelijk door de zienswijze te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn, postbus 3, 9800 AA Zuidhorn;
• mondeling door telefonisch een afspraak te maken bij de afdeling Ruimte en Welzijn (0594) 50 87 84;
• digitaal via het loket reacties-wro@zuidhorn.nl, onder vermelding van zienswijze ‘Kernen Briltil en Zuidhorn, eerste wijziging (Holtweg 1a)’.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn:
(0594) 50 87 84. (De bronbestanden van het ontwerpwijzigingsplan zijn beschikbaar gesteld
op het gemeentelijke webadres: http://www.zuidhorn.nl/bestemmingsplan/plannen/
NL.IMRO.0056.WZZH121-/NL.IMRO.0056. WZZH121-OW01/)

Zuidhorn, 26 juni 2013
College van burgemeester en wethouders

Bekendmaking coördinatiebesluit voor het project verplaatsing agrarisch bedrijf van Rijksstraatweg 7 Zuidhorn naar Lageweg ongenummerd Grijpskerk


Burgemeester en wethouders van Zuidhorn maken bekend dat de gemeenteraad op 10 juni 2013 besloot de coördinatieregeling, zoals bedoeld in artikel 3.30, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening, toe te passen op het project verplaatsing agrarisch bedrijf van Rijksstraatweg 7 Zuidhorn naar Lageweg ongenummerd Grijpskerk.
De coördinatie heeft betrekking op het wijzigingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening, besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het
plan-mer. Het college van burgemeester en wethouders verzorgt de coördinatie tussen de vaststelling van het wijzigingsplan, het plan-mer en de benodigde omgevingsvergunningen.
De voorbereiding en bekendmaking van de te nemen besluiten worden gecoördineerd met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de bijzondere regels als bedoeld in artikel 3.31 en 3.32 van de Wro. Dit betekent dat voor het project benodigde besluiten tegelijkertijd in één procedure worden voorbereid. Tijdens de periode van de ter inzage ligging van de ontwerpbesluiten bestaat de gelegenheid om zienswijzen naar voren te brengen.
Het is niet mogelijk om tegen het coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen. Zuidhorn, 26 juni 2013
College van burgemeester en wethouders

 

Millenniumwerkgroep Zuidhorn organiseert “wereldreis” voor basisschoolleerlingen

Vrijdag 28 juni aanstaande geeft burgemeester Bert Swart het startschot voor een "wereldreis-workshop" voor basisschoolleerlingen uit Zuidhorn. De Millenniumwerkgroep van
de gemeente Zuidhorn organiseert deze wereldreis in samenwerking met de organisatie Noordbaak uit Groningen. Noordbaak helpt bedrijven, scholen en overheden bij het organiseren van duurzaamheid.

Wereldreis
Om 9 uur begint de "wereldreis" op het plein van winkelcentrum Overtuinen in Zuidhorn. Na het startschot door burgemeester Swart bezoeken de kinderen onder begeleiding van
ouders winkels in het centrum van Zuidhorn. De winkeliers krijgen vragen over hun werkwijze en de verkoop van hun producten. De vragen richten zich onder meer op de productlijn van biologische en fair-trade producten.

Om de hoek
Het is de bedoeling dat in één dagdeel wordt gereisd van Ghana naar China, Brazilië en weer terug naar Nederland. Met de wereldreis krijgen de leerlingen de mogelijkheid om de
andere kant van de wereld te ontdekken in hun eigen winkelcentrum om de hoek. Begeleid door een interactief lesprogramma en opdrachtenboekjes bezoeken de kinderen tot 11 uur de winkels en leren ze over de herkomst van producten, duurzaamheid en fair-trade.

Noodkap Grijpskerk

Er is toestemming verleend om op de hoek van Scholekster en Patrijs te Grijpskerk twee prunussen, waarvoor geen kapmelding is aangevraagd met onmiddellijke ingang
te kappen. De bomen worden elk jaar aangetast door de rupsen van de spinselmot. Deze rupsen vormen grote overlast voor de bewoners in de directe omgeving.
Voor vragen en/of opmerkingen over deze noodkap kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken via telefoonnummer (0594) 50 88 76.

 


In het project Slim Wonen in het Westerkwartier werken de gemeenten Zuidhorn, Grootegast, Leek en Marum samen aan energiebesparing in de bestaande bouw.

In Zuidhorn wordt het adres Gaickingahof 6 voorzien van energiebesparende maatregelen. Deze maatregelen worden bekostigd door een aantal lokale ondernemers en de gemeente Zuidhorn. Bewoonster mevrouw Ingrid Beens uit Zuidhorn stelt als tegenprestatie haar woning beschikbaar als voorbeeldwoning en draagt als ambassadeur het belang van energiebesparing uit.

Volg ambassadeur energiebesparing Ingrid Beens via Twitter* en Facebook** !

*   https://twitter.com/ingridbeens
** http://www.facebook.com/ingridbeens.atslimwonen

In deze rubriek stellen wij één voor één de ondernemers aan u voor die meedoen aan dit project. In deze vijfde editie is het woord aan Gerhard Zandbergen van EnergieGoed uit Noordhorn.  


Naam Gerhard Zandbergen
Bedrijf EnergieGoed Noordhorn
http://www.energiegoed.com
Bedrijfstak / specialiteit PV zonnepanelen
Waarom doet u mee met het Slim Wonen project?
Naast het feit dat we reclame willen maken en onze naamsbekendheid willen vergroten zoeken we opdrachten in de directe omgeving. Het Slim Wonen project zou daar aan kunnen bijdragen. In de praktijk moeten we veel reizen terwijl er in onze gemeente genoeg te doen is. Met onze bedrijfsmiddelen hier op het industrieterrein van Noordhorn is dat ook duurzamer.
Kunt u iets vertellen over uw ervaringen tot nu toe?
We installeren al vanaf 2006 zonnepanelen in de drie noordelijke provincies en soms zelfs daarbuiten. Onze klanten zijn ook achteraf  blij met onze aanpak en de kwaliteitsprodukten die we leveren én installeren
Wat verwacht u van het project?
Een succesvolle inspanning om van een jaren zestig huis een energiezuinige woning te maken door te werken met goede en leuke mede-ondernemers en blije bewoners.
Wat doet u zelf (privé) aan energiebesparing in en om uw huis?
We hebben isolatie aan laten brengen, een energiezuinige CV ketel en zonnepanelen geïnstalleerd. Verder hebben we dubbel glas laten plaatsen. De energielasten van onze privéwoning zijn circa 70 euro per maand. Het huis staat nu te koop en het valt mij op dat potentiële kopers lage energielasten onvoldoende mee laten wegen. Terwijl deze kosten toch iedere maand terugkomen.
Wat doet uw bedrijf verder met het onderwerp duurzaamheid?
De zonnepanelen van Centrosolar, die we leveren, worden volledig geproduceerd in Duitsland. Ook streven we er naar om het reizen zoveel mogelijk te beperken door het werk in onze regio te zoeken. Onze medewerkers wonen in de gemeente Zuidhorn.
Wat kunt u betekenen voor mensen die erover denken om energiebesparende maatregelen toe te passen in hun woning?
We leveren en installeren zonnestroominstallaties van de beste kwaliteit. We werken netjes en in goed overleg met de klant. We hebben de afgelopen zeven jaar meer 200 zonnestroominstallaties opgeleverd en deze werken goed met een hoog rendement.

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:
TBW Solar BV te Lauwerzijl, Elting BV (stucadoors en afbouwbedrijf) te Aduard, Hoekstra Bouw BV te Noordhorn, Schildersbedrijf Wolter Bergsma te Zuidhorn, EnergieGoed te Noordhorn, Installatiebedrijf Prieto te Zuidhorn, architectenburo Team 4 te Groningen en de gemeente Zuidhorn.

Voorbereidingsbesluit percelen nabij Rijksstraatweg 11 en nabij De Gast 51 te Zuidhorn

Het college van burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de raad in zijn vergadering van 10
juni 2013 besloot te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor 8 percelen nabij Rijksstraatweg 11 en nabij De Gast 51 te Zuidhorn.
Het voorbereidingsbesluit beoogt ongewenste ontwikkelingen in dit gebied te voorkomen.
Het is verboden binnen het aangegeven gebied het gebruik van de gronden of bouwwerken te wijzigen. Dit houdt in dat aanvragen omgevingsvergunning voor bouwen en of
wijzigen van het gebruik voor dit gebied moeten worden aangehouden. Alleen als een aanvraag niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan kunnen burgemeester en wethouders toch een omgevingsvergunning voor bouwen verlenen op grond van artikel 3.3. van de Wabo.
Het besluit treedt op 27 juni 2013 inwerking en heeft een werkingsduur van 1 jaar.
Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende kaart is digitaal beschikbaar op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0056.vbbzh201301-vg01
Het voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende stukken liggen vanaf 27 juni 2013 ter inzage bij de Publieksbalie in het gemeentehuis aan de Hooiweg 9 te Zuidhorn.
Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar of beroep in te stellen.
Zuidhorn, 26 juni 2013
College van burgemeester en wethouders

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Oranjemarkt

Oranjemarkt Koningsdag Zuidhorn: programma

10 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Grootste Oranjemarkt in de regio 09.00-17.00 uur
Lees verder →
Fietshelm kinderen

Fietshelm met korting voor 1600 inwoners provincie Groningen

10 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Kortingsvoucher voor aanschaf goedgekeurde helm bij lokale fietsenzaak
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over taxateurs WOZ-waarde op pad, Tegelwippen & Thema-avond Sportakkoord

09 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 9 april 2024
Lees verder →
Zunobri veld 2024

Zunobri verliest met opgeheven hoofd

08 april 2024    Zuidhorn-nieuws - Sport
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Op naar Zuidhorn: Gemeente verlaat gemeentehuis Leek eind september

04 april 2024    Zuidhorn-nieuws
Dienstverlening online en centraal in Zuidhorn
Lees verder →