Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 24 december 2014

23 december 2014    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Over vuurwerk vanaf 18.00 uur, inzameling huisvuil, inzameling kerstbomen en Nieuwjaarsreceptie
Agenda nieuwjaarsreceptiezh

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Vuurwerk vanaf 18.00 uur!
Vuurwerk afsteektijden zijn gewijzigd
Vanaf 2014 mag vuurwerk alleen op 31 december van 18.00 tot 02.00 uur worden afgestoken. Klachten over (te vroeg afgestoken) vuurwerk kunt u melden bij de politie: 0900 88 44.
We wensen u alvast een fijne jaarwisseling.

Openingstijden rond Kerst en Oud en Nieuw
Openingstijden gemeentehuis
Van maandag 22 december tot en met vrijdag 2 januari 2015 gelden er andere openingstijden voor het gemeentehuis. We zijn geopend op:
> Maandag- tot en met woensdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur
> Maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur
> Maandagavond van 18.00 tot 19.30 uur
In verband met de Nieuwjaarsbijeenkomst voor het personeel is het gemeentehuis op maandag 5 januari vanaf 10.00 uur geopend.

Openingstijden KGA-depot
Het KGA-depot (werkplaats Noordhorn) is woensdagavond 24 december gesloten. Vanaf maandagavond 5 januari staan we hier weer voor u klaar.

Inzameling huisvuil tijdens feestdagen
Tijdens de Kerstdagen en op Nieuwjaarsdag vindt er geen inzameling van huisvuil plaats. Voor de Kerstdagen gelden de volgende inhaaldagen:
• de route van donderdag 25 december wordt op zaterdag 20 december a.s. gereden (grijze container).
• de route van vrijdag 26 december wordt op zaterdag 27 december a.s. gereden (grijze container).
U wordt verzocht uw container voor 7.30 uur langs de weg aan te bieden. De route van 1 januari (groene container) wordt niet ingehaald.

Milieuboer
De milieuboer zamelt tijdens de feestdagen ook geen afval in. De vervallen routes worden NIET ingehaald op een andere dag.

Inzameling kerstbomen
Tijdens een speciale inzameling op donderdag 8 januari halen we uw kerstboom op. U dient uw kerstboom voor 08.00 uur aan de weg aan te bieden. Als u in het buitengebied woont en u wilt van deze service gebruik maken, dan dient u dit uiterlijk voor woensdag 7 januari 15.00 uur te melden bij de Publieksbalie: (0594) 50 88 88.

Inzameling grofvuil voor de jaarwisseling
Om te voorkomen dat schadelijke materialen tijdens de jaarwisseling worden verbrand, wordt een extra inzameling gehouden voor vuil van particulieren. Voor deze gelegenheid geldt een speciaal tarief van €10 per kubieke meter. U kunt uw grofvuil aanbieden op:
Dinsdag 30 december
> 08.00 tot 10.00 uur in Grijpskerk op het terrein van Oosterhof aan de Kievitsweg
> 11.00 tot 13.00 uur in Zuidhorn op het terrein van voormalig zwembad ‘De Waterborgh’  aan Starkenborghkanaal ZZ
> 14.00 tot 16.00 uur in Aduard op de loswal aan de Albert Harkemaweg
Woensdag 31 december
> 9.00 tot 11.00 uur in Oldehove op het parkeerterrein bij sporthal ‘De Kooi’

Vet, recycle het
Frituurvet zorgt voor schade en storingen in het riool en op rioolwaterzuiveringsinstallaties. Gerecycled frituurvet kan ook dienen als biobrandstof. Bedenk dus goed wat u met uw frituurvet doet. Meer informatie via http://www.riool.info

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunning(en)
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> bouwen van een jongveestal/machineberging, Gaaikemadijk 4 te Aduard
De aangevraagde omgevingsvergunning leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> plaatsen van een publicatiebord, Bartolesstraat/ Heirweg te Visvliet (verzonden 15 december 2014)
Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend voor het organiseren van:
> een oud & nieuwfeest op 31 december 2014 van 23.00 uur tot 1 januari 2015 tot 06.00 uur, in een tent op de parkeerplaats Herestraat 55 te Grijpskerk (verzonden 15 december 2014)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een oud & nieuwfeest op 31 december 2014 van 23.00 tot 1 januari 2015 tot 04.00 uur, in een tent op de parkeerplaats Herestraat 55 te Grijpskerk (verzonden 15 december 2014)
Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
> o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een oud & nieuwfeest op 31 december 2014 van 23.00 uur tot 1 januari 2015 tot 06.00 uur, in een tent op de parkeerplaats Herestraat 55 te Grijpskerk (verzonden 15 december 2014)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.
Brandbeveiligingsverordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is verleend voor:
> het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) op 31 december 2014 tot 1 januari 2015 ten behoeve van een oud & nieuwfeest, parkeerplaats Herestraat 55 te Grijpskerk (verzonden op 15 december 2014)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunning binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college.

Informatie over de publicaties via (0594) 50 88 88. Tenzij anders aangegeven.

Uit de gemeenteraad van 15 december 2014
De raad heeft:
> Ingestemd met de tijdelijke benoeming van mevrouw A.A. Jansma uit Grijpskerk als lid van de raad. Na beëdiging is zij geïnstalleerd als raadslid van de gemeente Zuidhorn. Mevrouw Jansma neemt het raadslidmaatschap tijdelijk waar van mevrouw Chovu-Wiersma.
> Ingestemd met een gewijzigd verlichtingsniveau binnen de kern Visvliet.
> De verordening leerlingenvervoer vastgesteld.
> De belastingverordening en -tarieven 2015 voor Leges, OZB, Reinigingsheffing, Rioolheffing, Liggeld, Marktgelden, Reclamebelasting en Grafrechten vastgesteld.
> Begrotingswijziging nr. 3 vastgesteld.
Verder heeft de raad gesproken over het burgerinitiatief speelplaats Oostergast. De fracties waren blij met dit initiatief. Na bespreking heeft de raad dit burgerinitiatief ter afdoening in handen van het college gelegd.
De financiële scan gemeenten Westerkwartier is aan de orde geweest. De raad heeft hiervan kennis genomen en hierover zijn gevoelen uitgesproken. Belangrijk discussiepunt was de vraag in hoeverre de uitgebreide informatie en daaruit getrokken conclusies objectief en onafhankelijk waren. Hierover werd verschillend gedacht.
De raad heeft op 27-05-2013 in opiniërende zin gesproken over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Zuidhorn. Gemene deler was dat de raad open stond voor bestuurlijke herindeling in Westerkwartierverband met daarbij een aantal voorwaarden, waaronder een financiële analyse van de betrokken gemeenten en het Middag-Humsterland als geheel onderbrengen bij de nieuw te vormen gemeente.
Meer informatie?
Ga naar http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op met de griffie: (0594) 50 87 81 / griffie@zuidhorn.nl.

Route Chemokar
januari 2015
De chemokar neemt ook in de maand januari weer een aantal standplaatsen in. Op de volgende tijden en plaatsen kunt u het klein chemisch afval afgeven aan het personeel van de chemokar:
Woensdag 7 januari
08.30 - 09.00 uur Niezijl 't Schanshuus (dorpshuis)
09.10 - 09.40 uur Grijpskerk De Wierde (Van Asschendorplaan)
09.45 - 10.15 uur Grijpskerk Oosterkade
10.20 - 10.35 uur Gaarkeuken Hoendiep Nz. (parkeerterrein nabij voormalig kantoor Provinciale Waterstaat)
10.45 - 11.15 uur Visvliet Bartoleshûs (dorpshuis)
11.25 - 11.55 uur Pieterzijl De Wending (dorpshuis)
12.35 - 13.05 uur Lauwerzijl De Vrijwilliger (dorpshuis)
13.20 - 13.50 uur Kommerzijl Dorpsstraat (t.o. bakker Smit)
Donderdag 8 januari
08.30 - 09.00 uur Oldehove Niehoofsterweg (einde bebouwde kom)
09.05 - 09.35 uur Oldehove Wengeweer (nabij tennisbanen)
09.45 - 10.00 uur Electra Parkeerterrein
10.10 - 10.25 uur Niehove Kerkstraat
10.40 - 11.10 uur Zuidhorn Hoek De Bongerd/Westergast
11.15 - 11.45 uur Zuidhorn Overtuinen
12.15 - 12.45 uur Zuidhorn Verl. Hanckemalaan (parkeerplaats t.o. Menno van Coehoornstraat) Vrijdag 9 januari
08.30 - 09.00 uur Den Horn Hogeweg (OBS “de Toermalijn”)
09.15 - 09.45 uur Briltil Steak- & Partyhouse André Dokter
10.00 - 10.30 uur Noordhorn Paluno (Torenstraat)
10.45 - 11.15 uur Saaksum Noorderstraat
11.25 - 11.55 uur Den Ham Ds. Koppiusweg (parkeerterreintje)
12.25 - 12.55 uur Aduard Kaakheem
13.00 - 13.30 uur Aduard Hoek Heereweg / A. en J. van Damlaan
De volgende ronde: woensdag 4 maart, donderdag 5 maart en vrijdag 6 maart 2015.

Verordeningen vastgesteld
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn maken bekend dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 17 november 2014, heeft vastgesteld de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning Zuidhorn 2015’, de ‘Verordening Jeugdhulp 2015’, Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Zuidhorn’, de ‘Verordening tegenprestatie gemeente Zuidhorn’ en de ‘Verordening individuele inkomenstoeslag’.
Deze verordeningen treden in werking op 1 januari 2015 en liggen voor een ieder kosteloos ter inzage bij de Publieksbalie van het gemeentehuis. Ook zijn de verordeningen te raadplegen via http://www.zuidhorn.nl Daarnaast worden per 1 januari 2015 ingetrokken de ‘Verordening langdurigheidstoeslag 2013’, de ‘Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ’ en de ‘Verordening Wmo Zuidhorn 2013’.

Afvalkalender 2015 digitaal beschikbaar
Met ingang van 1 januari 2015 is de afvalkalender digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website.
Postcode en huisnummer
Na het intikken van uw postcode en huisnummer krijgt u een overzicht waarop de grijze en groene route vermeld staat.
Downloaden
Daarnaast kunt u uw persoonlijke afvalkalender downloaden en uitprinten.
Geen internet?
Inwoners die niet over internet beschikken, kunnen gratis een persoonlijke afvalkalender ophalen in het gemeentehuis. Neem voor meer informatie contact op met de Publieksbalie van de gemeente Zuidhorn: telefoon (0594) 50 88 88, kcc@zuidhorn.nl

Bekendmaking belastingverordeningen 2015
Op grond artikel 139 van de Gemeentewet maken burgemeester en wethouders bekend dat bij raadsbesluiten van 15 december 2014 zijn vastgesteld:
> de verordening op de heffing en de invordering van liggeld 2015;
> de verordening op de heffing en invordering van marktgelden in de gemeente Zuidhorn 2015;
> de verordening op de heffing en invordering van grafrechten 2015;
> de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015;
> de verordening op de heffing en de invordering van leges 2015;
> de verordening op de heffing en de invordering van de onroerendezaakbelastingen 2015;
> de verordening op de heffing en de invordering van een rioolheffing 2015;
> de verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2015.

Deze besluiten betreffen voornamelijk het vaststellen van nieuwe tarieven voor het belastingjaar 2015. De genoemde verordeningen treden in werking op 1 januari 2015. De teksten van de besluiten liggen gedurende drie maanden kosteloos ter inzage bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. Voor kopieën van de verordeningen moet een vergoeding worden betaald. U kunt de verordeningen ook inzien via de website http://www.zuidhorn.nl

Aan de inwoners van de gemeenten in het Westerkwartier,
Het afgelopen jaar hebt u in de kranten veel kunnen lezen over de aanstaande veranderingen in de zorg en ondersteuning. Ook via de televisie, radio en social media wordt hier veel aandacht aan besteed.

Dichtbij zijn
Gemeenten krijgen er volgend jaar nieuwe taken bij op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugd en werk. Dat vinden wij als gemeentebestuurders een goede zaak. De gemeenten staan het dichtst bij onze inwoners: de medewerkers van de zorgloketten zijn vaak al goed op de hoogte van uw (thuis)situatie als u al eerder een zorgaanvraag bij ons hebt ingediend. Wij willen als overheid dichtbij zijn.
Al jaren wordt gepraat over de noodzakelijke veranderingen in de zorg. Lang bleef onduidelijk of en hoe dit geregeld zou worden, met als gevolg grote onzekerheid voor alle betrokkenen.
Pas vlak voor de zomervakantie zijn de betreffende wetten door de Eerste Kamer vastgesteld. Vervolgens hebben we hier in het Westerkwartier ons stinkende best gedaan op tijd klaar te zijn voor de taakoverdracht. Voor een groot deel gaat dat ook lukken, maar nog niet alles is in kannen en kruiken. Begin 2015 moeten we nog een boel praktische zaken regelen. Ook kan het zo zijn, dat wat we bedacht hebben, in de praktijk niet blijkt te werken. We zullen dan voorstellen doen om het beleid aan te passen. Wij moeten de overgedragen taken immers met minder (rijks)geld uitvoeren. Daarom hebben wij bepaalde keuzes gemaakt.
Wat betekenen deze veranderingen concreet voor u?
Als uw zorg- en ondersteuningsvraag al bij ons bekend is, dan verandert er op korte termijn voor u waarschijnlijk weinig. Dat kan, afhankelijk van uw zorg- en ondersteuningsvraag, in de loop van 2015 veranderen. U kunt voor uw vragen contact opnemen met uw gemeente of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Westerkwartier. Aarzel niet bij onduidelijkheden of praktische vragen contact op te nemen met de medewerkers van het (zorg)loket. Zij staan voor u klaar om u gerichte informatie te geven en waar mogelijk verder te helpen. Samen in gesprek over uw welzijn!

In gesprek met u
De komende periode willen wij, naast onze Wmo-advies- en cliëntenraden, ook graag met u in gesprek. In de loop van 2015, als het eerste stof van de veranderingen is neergedaald, gaan wij het sociaal domein verder vernieuwen. We willen dat iedereen, afhankelijk van de mogelijkheden, ook daadwerkelijk mee kan doen aan de samenleving. In het Westerkwartier willen wij dat niemand aan de kant staat en dat iedereen zijn talenten kan inzetten voor zijn eigen welzijn en dat van zijn of haar omgeving.
Mensen in hun kracht zetten, dat is onze maatschappelijke opgave en gezamenlijk doel.

Mede namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn wens ik u fijne feestdagen toe en een goed en gezond 2015!

Henk Kosmeijer
|coördinerend bestuurder programma
Transitie Sociaal Domein Westerkwartier

Contact
Voor vragen en/of informatie kunt u telefonisch contact opnemen met uw eigen gemeente of langs gaan bij het Klant Contact Centrum of zorgloket in het gemeentehuis en/of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in uw gemeente.

Gemeente(huis) Zuidhorn Hooiweg 9 0594 - 50 88 88 http://www.zuidhorn.nl
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Westerkwartier Zuidhorn Het Zonnehuis Oostergast, Gemmastraat 12
Telefoon CJG Westerkwartier is: 0594 -512133, bereikbaar van 8.00-120.00 uur.

 

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s.

  • Gemeentezh large gemeentepagina
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Wethouder woningbouw hans haze en directeur vastgoedontwikkeling dura vermeer bouw hengelo marieke mentink-1

240 nieuwe woningen in wijk De Oostergast Zuidhorn

29 september 2022    Zuidhorn-nieuws
op korte termijn een informatiebijeenkomst
Lees verder →
Woonzorgappartementen zonnehuis

Uitbreiding woonzorgappartementen Zonnehuis Oostergast

29 september 2022    Zuidhorn-nieuws
De vraag naar woonzorgappartementen in Zuidhorn is gegroeid.
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Ouderenmiddag, Energie Verbindt &Tegemoetkoming Meerkosten

27 september 2022    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 27 september 2022
Lees verder →
Buurtschap de gast (1)

Bouw Buurtschap De Gast Zuidhorn gestart

26 september 2022    Zuidhorn-nieuws
mooie woningbouwontwikkeling en aanwinst voor Zuidhorn en voor de gemeente Westerkwartier
Lees verder →
Todn (30)

Tocht om de Noord Westerkwartier

26 september 2022    Zuidhorn-nieuws - fotos
Wandelen met vermaak onderweg
Lees verder →