Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 23 oktober 2013

23 oktober 2013    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Vergunningen, De nacht van de Nacht, Modder, Hondepoep en rioolrenovatie
Modder

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn.
Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend

Week 43

Aangevraagde vergunningen

Evenementenvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een vergunning/-ontheffing hebben ontvangen voor het organiseren van:
• een kleintje Kerstmarkt op 20 december 2013 van 17.00 tot 22.00 uur tussen Kerkplein en Herestraat te Grijpskerk
• de Oranjemarkt op 26 april 2014 van 08.00 tot 17.00 uur, in het centrum te Zuidhorn

In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvraag. Voor informatie over de aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.


Omgevingsvergunningen

Activiteit Bouw/Ruimtelijke Ordening/Milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevings-vergunning hebben ontvangen voor het:
• bouwen van een bewaarplaats, Nittersweg 1 te Lauwerzijl
• plaatsen van een dakkapel, Torenstraat 22 te Noordhorn
• overkappen van een voergang, Barnwerderweg 3 te Oldehove
• bouwen van een garage, Aalsumerweg 5 te Oldehove
• plaatsen van dakkapellen, Hornerhof (fase 2) te Zuidhorn
• aanbrengen van gevelreclame, Hoofdstraat 31c te Zuidhorn

De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.


Activiteit Ruimtelijke Ordening (afwijken bestemmingsplan)/Milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevings-vergunning hebben ontvangen voor het:
• bouwen van een mestsilo, Pieterzijlsterweg 1 te Pieterzijl

Activiteit Uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevings-vergunning hebben ontvangen voor het:
• leggen van een laagspanningskabel, E.H. Woltersweg 35 te Aduard

In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen. Voor informatie over de aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

 

Activiteit bouw
Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn twee omgevingsvergunningen voor de activiteit “bouw” te verlenen voor het:
•    bouwen van een woning met kantoor, Hoendiep 34 te Den Horn
•    bouwen van een Brede School op de percelen Aviorstraat/Anserstraat te Zuidhorn

De ontwerp-omgevingsvergunningen liggen met bijbehorende stukken vanaf 24 oktober 2013 zes weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden, hun zienswijze(n) bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.


Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen voor het kappen van:
• twee eiken, Industrieweg 28 te Noordhorn

De melding ligt vanaf nu  twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Melding Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende melding Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

• voor het veranderen van het bedrijf op het perceel Heereburen 5 te Niehove.

De melding ligt vanaf heden gedurende 4 weken ter inzage bij de Publieksbalie.

 

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen

Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• verbouwen van een pand, Nieuwstraat 12 te Zuidhorn
(Verzonden 11 oktober 2013)
• bouwen van een berging met veranda, Wilhelminastraat 7 te Oldehove
(Verzonden 17 oktober 2013)
• bouwen van een melkrobot-ruimte, Selwerd 5 te Oldehove
(Verzonden 17 oktober 2013)
• verbouw buffetruimte tot woonruimte restaurant, Dorpsvenne 11 te Zuidhorn
(Verzonden 17 oktober 2013)


Activiteit in-/uitrit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• aanleggen van een nieuwe in-/uitrit, Dorpsstraat 18 te Den Horn
(Verzonden 16 oktober 2013)


Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
• een spooktocht van 19.00 tot 23.59 uur op 15 november 2013, in en rond het NAM-park te Grijpskerk
(Verzonden 8 oktober 2013)
• de Sinterklaasintocht op 23 november 2013 van 14.00 tot 15.00 uur en de Kerstmanoptocht op 24 december 2013 van 17.00 tot 20.00 uur te Aduard
(Verzonden 16 oktober 2013)

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. de Sinterklaasintocht op 23 november 2013 van 14.00 tot 15.00 uur en de Kerstmanoptocht op 24 december 2013 van 17.00 tot 20.00 uur te Aduard
(Verzonden 16 oktober 2013)

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester. Voor informatie kunt u contact opnemen met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.


Bijzondere wetten

Drank- en Horecawet
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende Drank- en Horecavergunning heeft verleend:
• voor het perceel Herestraat 51 te Grijpskerk (gewijzigd)
(Verzonden 15 oktober 2013)

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunning binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Noodkap

Aan de Mokkenburgweg ter hoogte perceel nr. 1 te Noordhorn is toestemming verleend om een wilg langs de weg, waarvoor geen kapmelding is aangevraagd met onmiddellijke ingang te kappen. In de directe omgeving van de boom legt Waterbedrijf Groningen een transportleiding aan, waardoor de stabiliteit van de boom niet meer gegarandeerd is. De boom vormt hierdoor een gevaar voor de directe omgeving.

Voor vragen en/of opmerkingen over deze noodkap kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken, via telefoonnummer (0594) 50 88 76.


Nacht van de nacht gemeente Zuidhorn
Over het nut van duisternis voor natuur en haar bewoners
Zaterdag 26 oktober (20.00 - 22.00 uur) Cafe Eisseshof, Kerkstraat 4 te Niehove Interessante lezing en spannende wandeling Meer informatie op zuidhorn.nl/nachtvandenacht

Aanmelden
Aanmelden voor 25 oktober bij Joost Smits van de
gemeente Zuidhorn via (0594) 50 87 82 of nachtvandenacht@zuidhorn.nl.
Deelname is gratis.

Modder op de weg!

Het is volop oogsttijd. Na de aardappels gaan nu ook de bieten uit de grond en op transport. Dat betekent dat u rekening moet houden met modder op de weg en dus met gladheid. Vooral nu de dagen korter en het weer natter wordt, kan modder zorgen voor gevaarlijke situaties.


Militaire oefening
De Koninklijke Landmacht oefent in de periode van 28 oktober t/m 22 november 2013 in een gebied van Anjum, Lauwersoog, Groningen, Hoogeveen, Heerenveen.

Schade?
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit,
onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd,
plaats, soort schade etc. melden aan:
Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 9004
3509 AA Utrecht
Telefoon 030 – 2180420

Hondenpoep: voorkom overlast!
Hondenpoep op straat, in speeltuinen: vies en onveilig.

Help ook mee de overlast te voorkomen. Met een paar simpele oplossingen kunt u ergernis van uw buurtgenoten verkomen:

Ruim bij het uitlaten de uitwerpselen van uw hond op. Dit kan heel gemakkelijk als u plastic zakjes meeneemt bij het uitlaten. De zakjes zijn verkrijgbaar bij de dierenspeciaalzaak.

Spreek hondenbezitters aan op hun gedrag als ze de uitwerpselen van hun hond niet opruimen.

Carbidschieten? Vraag op tijd ontheffing aan!
Gaat u op oudejaarsdag carbidschieten? Wellicht hebt u een ontheffing nodig. Het schieten met carbid is alleen toegestaan op 31 december van 10.00 uur ’s morgens tot 02.00 uur ’s nachts. U mag met maximaal tien bussen schieten, met een maximaal volume van 30 liter per bus.

Voor het schieten met meer dan tien bussen of met bussen groter dan 30 liter, hebt u een ontheffing nodig. U dient voor 8 november 2013 via een formulier ontheffing aan te vragen. Het formulier is verkrijgbaar in het gemeentehuis en via http://www.zuidhorn.nl/carbidschieten.


Uitnodiging inloopavond herinrichting groen

De gemeente Zuidhorn is van plan een aantal groenstroken in Zuidhorn opnieuw in te richten. Het gaat om het groen ten zuiden en oosten van de (Verlengde) Hanckemalaan, ten westen van de spoorlijn en ten noorden van de Fanerweg.

De gemeente Zuidhorn nodigt u uit voor de inloopavond op 28 oktober aanstaande van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis. De gemeente laat u dan graag de herinrichtingsplannen zien. U bent van harte welkom.

Met vragen kunt u contact opnemen met de heer Nanninga van de gemeente via telefoonnummer (0594) 50 88 88. 

Uitloop werkzaamheden Noorderweg Noordhorn

Op dit moment zijn wegwerkzaamheden aan de Noorderweg en Norritsstraat in Noordhorn in uitvoering. De planning was dat de werkzaamheden op 25 oktober zouden worden afgerond. Vanwege diverse omstandigheden lukt dat niet. De nieuwe einddatum is nu gesteld op 8 november. De direct aanwonende aan de Noorderweg hebben hierover inmiddels een brief met uitleg ontvangen.

Rioolrenovatie in Grijpskerk en Zuidhorn

Van 28 oktober t/m 8 november vindt rioolrenovatie plaats in:

Grijpskerk: Jonkerslaan, Kastjanjelaan, Burmaniastraat, Aykema Burchtstraat, De Vereeniging (gedeeltelijk), Groningerstraatweg (gedeeltelijk), Kievitsweg (gedeeltelijk), Schoutstraat (gedeeltelijk).
Zuidhorn: Josinalaan, Boslaan (gedeeltelijk) en Maurits Clantlaan (gedeeltelijk).

Het riool kijgt hier een nieuwe binnenlaag (relinen). Opgraven van riolering is niet nodig want er wordt gewerkt met de zogenaamde ‘kousmethode’. Met behulp van waterdruk wordt de kous in het riool gebracht. Het water en de kous worden opgewarmd, en na afkoeling en uitharding heeft zich een nieuwe buis in de bestaande buis gevormd.

Instituform voert de renovatie uit en komt hiervoor langs met een aantal vrachtauto’s. Hierdoor kan lokaal hinder voor het verkeer ontstaan. Instituform informeert inwoners vooraf over de tijdstippen van de werkzaamheden.

Gemeente Zuidhorn introduceert startersleningen

Wil jij je eerste huis kopen, maar krijg je de financiering net niet rond? Dan kan de starterslening uitkomst bieden! De starterslening biedt een mooie kans om toch de woning te kopen die je op het oog hebt. Aanvragen van een starterslening kan vanaf 1 november 2013.

Wat is de starterslening?
De starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat jij als starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Voor zowel een bestaande woning als een nieuwbouwwoning kun je aanspraak maken op de starterslening. De regeling is ook van toepassing op de koop van een sociale huurwoning van Wold en Waard.

Rente en looptijd
Het aantrekkelijke van de starterslening is dat je de eerste drie jaar geen rente hoeft te betalen. Ook hoef je in deze periode de lening nog niet af te lossen. Als je daarna voldoende inkomen hebt start je met terugbetalen. Verdien je nog niet genoeg, dan kun je een hertoets aanvragen en ga je de maandlasten betalen die passen bij je inkomen. De starterslening is een aanvulling op de hypotheek en heeft een looptijd van dertig jaar.

Hoogte starterslening
De hoogte van de starterslening hangt af van de verwervingskosten van de woning. De koopsom en de bijkomende kosten mogen samen maximaal € 178.500 bedragen. De maximale hoogte van de starterslening bedraagt 20 procent van de verwervingskosten en niet meer dan € 34.000.

Kom ik in aanmerking voor een starterslening?
Wil je een huis kopen in de gemeente Zuidhorn? Ook als je nu in een andere gemeente woont, mag je gebruik maken van de starterslening. De aanvraag van een starterslening wordt gedaan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Zij toetsen de aanvraag op de voorwaarden die de gemeente heeft gesteld. Bij goedkeuring door SVn verstrekt de gemeente de starterslening.

De belangrijkste voorwaarden op een rij:
- Je bent een starter en koopt voor het eerst een eigen woning
- Je gaat deze woning zelf bewonen
- Je koopt een woning in de gemeente Zuidhorn
- De koop-aanneemsom is niet meer dan € 170.000 (vermeerderd met 5 procent meerkosten)
- Zowel de hypotheek als de starterslening wordt verstrekt onder de Nationale Hypotheek Garantie
- De starterslening is maximaal 20 procent van de verwervingskosten en niet meer dan € 34.000

Hoe vraag ik een starterslening aan?
Is de starterslening iets voor jou? Vraag dan een informatiepakket aan bij de Publieksbalie via telefoonnummer (0594) – 50 88 88. Nadat de gemeente vervolgens een verzoekformulier heeft ontvangen, krijg je de officiële Svn-aanvraagformulieren toegestuurd.

Beschikbaar budget en budgetplafond
De gemeente Zuidhorn stelt voor de starterslening € 200.000 beschikbaar. Dit bedrag wordt door het Rijk verdubbeld. Uitgaande van een gemiddelde lening van € 25.000 hoopt de gemeente zestien starters te helpen bij de aankoop van hun eerste woning. Indien het budgetplafond is bereikt, worden aanvragen niet meer behandeld. De datum van ontvangst van de aanvraag bij Svn is daarbij geldend.

Meer informatie
Wil je meer weten over de starterslening? Neem dan contact op met Pieter van Dijk, beleidsmedewerker afdeling Ruimte en Welzijn bij de gemeente Zuidhorn. Dit kan via e-mail pijvandijk@zuidhorn.nl of via telefoonnummer (0594) 50 88 85. Op de website van SVn vind je ook meer informatie.

  • Boris3
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Kranslegging monument

Platform Keelbos legt krans bij monument Faan

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Om positie LHBTI-ers te verbeteren en de geschiedenis niet uit het oog te verliezen
Lees verder →
Dorpskerk zuidhorn

Sponsor een dakpan voor restauratie dak Dorpskerk Zuidhorn

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Dakrestauratie in fases voor Dorpskerk Zuidhorn
Lees verder →
Mollema-2

Mollema gaat voor trilogie, maar eerst het WK

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws - Sport
Mollema start zondag op WK, maar heeft ander groot doel: 'In alle drie de grote rondes winnen'
Lees verder →
Astrid schulting

Gemeentesecretaris Astrid Schulting finalist overheidsmanager van het jaar 2021

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Eerst nog jurybezoek in oktober
Lees verder →
Food

Lancering Food Innovation Hub

24 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Samen de Food-agenda voeden
Lees verder →
Hans-en-wilgis hoorcentrum

Tienjarig bestaan van Hoorcentrum Westerkwartier

23 september 2021    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
Met een unieke hoorbelevingswandeling door Zuidhorn.
Lees verder →