Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 21 februari 2012

24 februari 2012    Gemeente-informatie & Politiek
Hier kunt u de gemeentelijke informatie vinden. Aangevraagde en verleende vergunningen. Raadsbesluiten etc.

Gemeente informatie Zuidhorn 21 februari 2012 Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn.
Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:

·        bouwen van winkels met parkeergarage, Dorpsvenne te Zuidhorn

De aanvraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.


In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen. Voor informatie over de aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

Meldingen

Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:

·        één berk, Langestraat 19 te Noordhorn

·        één esdoorn, Englumerweg te Saaksum

·        drie populieren, Van Starkenborghkanaal ZZ te Zuidhorn

De meldingen liggen vanaf heden gedurende twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw, sloop
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:

Verzonden 14 februari 2012
·        uitbreiden van een bedrijfsloods, Ds. Koppiusweg 10 te Den Ham

·        verwijderen van asbesthoudende platen, Kerkstraat 13 te Niehove

Verzonden 15 februari 2012

·        uitbouwen van een keuken en het aanbouwen van een hobbyruimte, Langestraat 6 te Noordhorn

Activiteit afwijken bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:

Verzonden 16 februari 2012
·        starten van een kringloopwinkel, Molenstraat 14 te Grijpskerk

·        in gebruik nemen van een gedeelte van het pand, Kievitsweg 17/Van Damstraat 2b te Grijpskerk

Algemene Plaatselijke Verordening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het:

Verzonden 15 februari 2012

·      plaatsen van tien driehoeks-/reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 19 maart t/m 1 april  2012 ter aankondiging van een Hengelsportbeurs in Martiniplaza te Groningen

 

Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester. Informatie over de verleende vergunningen/ontheffingen kunt u verkrijgen bij de Publieksbalie in het gemeentehuis: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

 

Wegstremming Hofstraat en Kaakheem Aduard
Op maandag 30 april en 5 mei 2012 worden er diverse activiteiten georganiseerd op de Hofstraat en het Kaakheem te Aduard. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid hebben burgemeester en wethouders besloten om de Hofstraat en het Kaakheem tussen de aansluitingen op de Burg. Seinenstraat af te sluiten voor alle verkeer. Deze verkeersmaatregel is geldig op:

·        29 april 2012 vanaf 15.00 uur (parkeerplaats Kaakheem) tot 30 april 2012 12.00 uur, of zoveel langer of korter als wenselijk is

·        5 mei 2012 van 16.00 tot 18.00 uur

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van zes weken na datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegd bestuursorgaan. Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie: (0594) 50 88 88.

 

Vacature commissie gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid

De Adviescommissie Gemeentelijk Kunst- en Cultuurbeleid (AGKC) is op zoek naar een nieuw lid! De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijk kunst-en- cultuurbeleid en vergadert minimaal vier keer per jaar.

De leden

De adviescommissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven personen. Het lidmaatschap is een onbetaalde functie, eventuele onkosten worden wel vergoed. Een lid van de commissie treedt niet op als vertegenwoordiger van een belangengroep.

 

Wat vragen wij?

Om voor het lidmaatschap in aanmerking te komen dient u:

·    aantoonbare interesse in kunst en cultuur te hebben

·    bij voorkeur brede kennis op het terrein van kunst en cultuur te hebben

·    betrokken te zijn bij minstens één discipline van kunst en cultuur in de gemeente Zuidhorn

·    tenminste 18 jaar en inwoner van de gemeente Zuidhorn te zijn

Interesse

Hebt u interesse? Stuur dan voor 8 december een schriftelijke sollicitatie naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 3, 9800 AA Zuidhorn. Vermeld op de envelop ‘sollicitatie AGKC’. Meer informatie kunt u verkrijgen via dhr. Jaap Huizinga: (0594) 50 88 31.

 

Grijze of groene container? Rectificatie Afvalkalender week 9

Eind 2011 hebben alle inwoners van de gemeente Zuidhorn de Afvalkalender 2012 ontvangen. Nu blijkt dat 2 data in week 9 de verkeerde kleur hebben. Volgens de kalender wordt op dinsdag 28 februari en woensdag 29 februari de grijze container geleegd, dit moet de groene container zijn.

Meer informatie? Neem contact op met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

 

Deelnemers Werkgroep Millennium Gemeente gezocht

Zet jij je in voor ontwikkelingssamenwerking of heb je affiniteit met duurzaamheid? Of ben je bijvoorbeeld (duurzaam) ondernemer of vertegenwoordiger uit het onderwijs. Lees dan verder!

De gemeente Zuidhorn is op zoek naar vrijwilligers voor de werkgroep Millennium Gemeente. Sinds 2009 heeft de gemeente Zuidhorn zich geconformeerd aan de acht mondiale VN Millennium Doelen:

In 2015:

1.     zijn extreme armoede en honger uitgebannen

2.     gaan alle jongens en meisjes naar school

3.     hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten

4.     is kindersterfte sterk afgenomen

5.     sterven minder vrouwen door zwangerschap

6.     is de verspreiding van ziektes als AIDS en malaria gestopt

7.     leven er meer mensen in een duurzaam leefmilieu

8.     is er meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp

 

Voor de uitvoering is de Werkgroep Millennium Gemeente in het leven geroepen. De focus van de werkgroep ligt bij de doelen 7 en 8. De Werkgroep Millennium Gemeente vergadert vier tot zes keer per jaar.

 

Interesse?
Stuur dan voor donderdag 8 maart een schriftelijke sollicitatie naar gemeente Zuidhorn, postbus 3, 9800 AA Zuidhorn. Vermeld op de linker bovenkant van de envelop ‘sollicitatie MWG’. Neem voor meer informatie contact op met de heer J. Feitsma, voorzitter van de werkgroep: jafeitsma@yaahoo.com, (0594) 21 15 94 of met de heer J. Huizinga, beleidsmedewerker welzijn: jhuizinga@zuidhorn.nl, (0594) 50 88 31.

 

Tijdelijk omleiding goederenvervoer

Van 25 februari tot en met 5 maart 2012 worden goederentreinen van en naar Delfzijl en Roodeschool omgeleid via Leeuwarden. Betreffende treinen maken dan gebruik  van de spoorlijn Leeuwarden-Groningen.

De aanleiding hiervoor is de bouw van het nieuwe station Groningen Europapark. Hierdoor is op dit traject geen treinverkeer mogelijk. Deze treinen rijden in genoemde periode van maandag tot en met vrijdag in de late nachturen en in de late middag. In totaal gaat het om tien goederentreinen. Het reizigersvervoer op dit traject wordt niet beïnvloed.

Voor vragen of klachten kunt u gratis bellen met de afdeling Publiekscontacten van ProRail via 0800 – 776 72 45 of het contactformulier invullen via http://www.prorail.nl/contact.

Militaire oefening

De Koninklijke Landmacht houdt in de periode van 27 februari t/m 2 maart 2012 een oefening in het vierkant Lauwersoog, Warffum, Groningen en Buitenpost. In principe wordt alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en terreinen. Indien dit niet het geval is, vraagt de Landmacht toestemming toestemming aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein.

 

Zowel voertuigen als personeel verplaatsen zich gewapend door de aangeven strook. Er wordt geen gebruik gemaakt van oefenmunitie. De oefenende eenheid doet er alles aan om overlast en hinder te voorkomen.

 

Einde participatie in Regionaal Cultuurplan Westerkwartier

Op 31 oktober 2011 heeft de raad van de Gemeente Zuidhorn besloten geen budget meer beschikbaar te stellen voor deelname in het Regionaal Cultuurplan Westerkwartier. Gelet hierop heeft onze gemeente haar deelname in het Regionaal Cultuurplan Westerkwartier met ingang van 1 januari 2012 beëindigd. In de praktijk betekent dit dat het Regionaal Cultuurplan Westerkwartier per 1 januari 2012 geen subsidie meer beschikbaar stelt voor activiteiten in onze gemeente.

 

Aanslag gemeentelijke belastingen en afrekening huisvuil

Eind februari ontvangt u het biljet met de aanslag gemeentelijke belastingen 2012, de WOZ-beschikking 2012 en de afrekening kilogrammen huisvuil over 2011. Lees meer over wat dit voor u betekent.

Geen aparte aanslag huisvuil

Sinds vorig jaar ontvangt u geen aparte aanslag meer voor de afrekening van de aangeboden kilogrammen huisvuil via uw containers. De afrekening huisvuil over 2011 staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2012.

 

Weegoverzicht digitaal inzien

Het weegoverzicht van 2011 kunt u na ontvangst van uw aanslag inzien via http://www.zuidhorn.nl. Daarvoor hebt u uw DigiD-inlogcode nodig (zie de folder bij het aanslagbiljet). Als u niet over internet beschikt, kunt u uw weegoverzicht opvragen bij de Publieksbalie.

De WOZ-waarde van uw woning
De WOZ-waarde op de beschikking van 2012 is de waarde per 1 januari 2011.

·       De waarde van woningen voor 2012 is bepaald aan de hand van de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen die rond de prijspeildatum 1 januari 2011 zijn verkocht. Er wordt geen rekening gehouden met gemiddelde daling- of stijgingspercentages.

·       De Wet WOZ schrijft voor dat gemeenten op de WOZ-beschikking de waarde vermelden zoals die gold op 1 januari van één jaar eerder. De gemeente mag daarom geen rekening houden met in het jaar 2011 opgetreden wijzigingen van het waardeniveau.

·       Als er in 2011 een verbouwing of een andere wijziging plaatsvond aan een pand, moet de gemeente uitgaan van de toestand van dat pand op 1 januari 2012, maar wel naar het waardeniveau op 1 januari 2011.

 

Betaal in tien termijnen

Veel inwoners van de gemeente betalen de gemeentelijke belastingen via automatische incasso in tien maandelijkse termijnen. U kunt dit via onze website regelen of bel met de Publieksbalie voor machtigingskaarten. Zonder automatische incasso dient u de aanslag in drie termijnen te betalen. Dan moet op elke vervaldag een derde deel van de aanslag zijn betaald. Als dit niet het geval is volgt een aanmaning.

Bezwaar maken

Als u overweegt bezwaar te maken tegen de vastgestelde waarde, neemt u dan vooraf contact op met de taxateur, bij voorkeur via e-mail: woz@zuidhorn.nl.

 

Spreekuur taxateur

U kunt ook een afspraak maken voor het spreekuur van de taxateur. Tijdens dit spreekuur kunt u uw WOZ-waarde bespreken met de taxateur. Hij geeft u uitleg over het taxatieverslag en de totstandkoming van de WOZ-waarde. Het spreekuur wordt gehouden op dinsdag- en woensdagochtend tussen 8.30 en 12.00 uur. U kunt hiervoor via onze website of via de Publieksbalie een afspraak maken: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

Meer informatie?

Als u vragen hebt over uw beschikking of aanslagen, raadpleeg dan de bijgesloten folder en de toelichting op de achterkant van uw aanslagbiljet. Ook in het WOZ-loket op onze site vindt u vanaf eind februari veel informatie over de WOZ. Vindt u geen antwoord op uw vragen, neemt u dan tussen 9.00 en 12.30 uur contact op met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

 

Beslissing Wet GBA

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar betrokkene in de gemeentelijke basisadministratie

persoonsgegevens van de gemeente Zuidhorn staat ingeschreven. De persoonslijst wordt daarom opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat betrokkene daardoor formeel niet meer in Nederland woont. Het betreft de volgende persoon: E.R. Kiezebrink, geb. 31-01-1985 te Groningen.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit, of de datum van publicatie 22 februari 2012 gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Bekendmaking wijziging

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp
https://www.welkominzuidhorn.nl/actueel/actueel-zuidhorn/11-juni-2022-europese-jazz-top-gratis-in-achtertuinen-zuidhorn

Laatste nieuws

Zunobri-2022-thuisspeeldag (3)

Gezellige thuisspeeldag voor ZuNoBri

23 mei 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport - fotos
Spannende wedstrijden met tot slot spelletjesavond met Pubquiz
Lees verder →
Mollema-2

Bauke ziet ploegmaat Ciccone winnen: ` wat een geweldige Giro `

23 mei 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport
Mollema eindigde als achtste
Lees verder →
Owk thuis -2022

OWK moet genoegen nemen met 1 punt

23 mei 2022    Zuidhorn-nieuws - Sport
Return Ritola 1
Lees verder →
Lezen kind

Fotogroep Infocus Zuidhorn gaat weer Exposeren!

22 mei 2022    Zuidhorn-nieuws
Vanaf 30 mei 2022 in het CCZ te Zuidhorn
Lees verder →
Aardbeving schade

Stut-en-Steun opent vanaf 24 mei een inloopspreekuur in het Westerkwartier

22 mei 2022    Zuidhorn-nieuws
voor iedereen die te maken heeft met de gevolgen van mijnbouwactiviteiten in Groningen
Lees verder →
Dorpssafari

Dorpssafari Zuidhorn: Kritische blik op eigen centrum

19 mei 2022    Zuidhorn-nieuws
Dorpsschouw met een catchy naam
Lees verder →