Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 19 december 2012

18 december 2012    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Hier kunt u de gemeentelijke informatie vinden. Aangevraagde en verleende vergunningen. Raadsbesluiten etc

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn.
Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Uit de gemeenteraad van 17 december 2012

De raad heeft:
- Ingestemd met de onderzoeksopdracht en opdrachtverlening aan bureau CAB voor uitvoering van het onderzoek naar de sluiting van obs De Toermalijn in Den Horn (unaniem besluit);
- De vastgoedvisie gemeente Zuidhorn vastgesteld (unaniem besluit). De gemeente Zuidhorn bezit een veelheid aan gebouwen, waarvan het gebruik, verhuur en onderhoud verschillend is geregeld. Hiervoor was geen beleid. Met de vastgoedvisie wordt daarin voorzien;
- De geactualiseerde grondexploitatie Oostergast vastgesteld (meerderheidsbesluit). Kern van de actualisatie is het verlagen van de woningaantallen en een andere fasering;
- De gewijzigde verordening Wmo 2012 vastgesteld (unaniem besluit). De wijzigingen betreffen met name het vastleggen van de tarieven voor hulp bij het huishouden in de verordening en het verwijderen van een inkomensgrens voor voorzieningen uit de verordening;
- De belastingverordeningen en –tarieven 2013 vastgesteld voor leges (unaniem besluit), OZB (meerderheidsbesluit) en reinigingsheffing (unaniem besluit) vastgesteld;
- Een nieuwe verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid vastgesteld (unaniem besluit). Hierin is opgenomen dat het college twee keer per raadsperiode onderzoek doet naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur;
- De nieuwe verordening Gemeentelijke Basisregistratie Personen vastgesteld en de oude verordening ingetrokken (unaniem besluit). In de Verordening Gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) wordt de verstrekking van gegevens voor de binnengemeentelijke afnemers en met name genoemde rechtspersonen zonder winstoogmerk geregeld.
- Krediet beschikbaar gesteld voor inhuur van personeel (unaniem besluit).

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze raadsvergadering? Lees of beluister dan het volledige verslag op http://www.zuidhorn.nl/raadsvergaderingen. Of neem contact op met de griffie via telefoonnummer (0594) 50 87 81 of e-mailadres griffie@zuidhorn.nl.

Aangevraagde vergunningen

Activiteit bouw en milieu

Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning voor de activiteit “bouw en milieu” te verlenen voor het:
•        bouwen van een ligboxenstal en het oprichten van een inrichting, Langeweersterweg 13 te Den Horn

De ontwerp-omgevingsvergunning ligt met bijbehorende stukken vanaf 28 december 2012 zes weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden, hun zienswijze(n) bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. De Publieks-balie is bereikbaar via telefoonnummer (0594) 50 88 88 of e-mailadres servicebalie@zuidhorn.nl.

Inzameling huisvuil tijdens feestdagen
Op dinsdag 25 en woensdag 26 december (Kerstdagen) en op dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) vindt er geen inzameling van huisvuil plaats:
- de route van 25 december wordt op zaterdag 22 december gereden (grijze container).
- de route van 26 december wordt op zaterdag 29 december gereden (grijze container).
- de route van 1 januari (groene container) wordt NIET ingehaald.

We verzoeken u de container voor 7.30 uur langs de weg aan te bieden.

Gemeentehuis en werkplaats gesloten
Het gemeentehuis en de werkplaats in Noordhorn zijn van maandag 24 december t/m woensdag 26 december aanstaande en op maandag 31 december 2012 en dinsdag 1 januari 2013 gesloten.

KGA-depot gesloten
Het KGA-depot voor klein chemisch afval in Noordhorn is maandag 24 en maandag 31 december 2012 gesloten.

Jaarwisseling 2012-2013

Wat doen wij voor u?

Inzameling grofvuil voor de jaarwisseling
OM TE VOORKOMEN DAT SCHADELIJKE MATERIALEN TIJDENS DE JAARWISSELING WORDEN VERBRAND, HEEFT HET COLLEGE BESLOTEN TOT EEN EXTRA INZAMELING VAN GROFVUIL VOOR PARTICULIEREN. VOOR DEZE GELEGENHEID GELDT EEN SPECIAAL TARIEF VAN € 8 PER M3. U KUNT UW GROFVUIL AANBIEDEN OP:

VRIJDAG 28 DECEMBER
09.00 TOT 11.00 UUR IN GRIJPSKERK BIJ DE FIRMA OOSTERHOF-WEGVERVOER AAN DE KIEVITSWEG
11.30 tot 13.30 uur in Zuidhorn bij het zwembad ‘De Waterborgh’
14.00 tot 16.00 uur in Aduard op de loswal aan de Albert Harkemaweg  

Zaterdag 29 december
9.00 tot 11.00 uur in Oldehove op parkeerplaats bij sporthal ‘De Kooi’


Wat vragen wij van u?

Denk om bouw- en sloopafval
Wij verzoeken u om uw containers met bouw- en sloopafval goed af te sluiten of vroegtijdig af te voeren.

Vuurwerk afsteken
Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december van 10.00 uur ’s morgens tot 02.00 uur ’s nachts. Klachten over (het vroegtijdig afsteken van) vuurwerk kunt u melden op het algemene nummer van de politie: 0900 88 44.

Openstelling dorpshuizen en jongerencentra
Tijdens de jaarwisseling zijn in verschillende dorpen activiteiten te doen in de dorpshuizen of in jongerencentra. De volgende locaties zijn in ieder geval tijdens de jaarwisseling open:
- De Wending in Pieterzijl
- Heralmahuus in Saaksum
- Soltketen in Kommerzijl
- ‘t Hornhuis in Den Horn
- Dörpsstee in Noordhorn
- ’t Schanshuus in Niezijl
- De Meeden in Aduard
- Humsterland in Oldehove
- De Vrijwilliger in Lauwerzijl

Woensdag 2 januari vanaf 10.00 uur open
In verband met de Nieuwjaarsbijeenkomst voor het personeel is het gemeentehuis op woensdag 2 januari 2013 vanaf 10.00 uur geopend.

Nieuwjaarsreceptie 3 januari 2013
Graag nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op donderdag 3 januari 2013 in het gemeentehuis, Hooiweg 9 in Zuidhorn. 

Programma
- Nieuwjaarstoespraak door burgemeester Bert Swart
- Terugblik op uitreiking provinciale vrijwilligersprijs 2012 voor vrijwilligers Electra en Kanaalpop
- Uitreiking van de Leefbaarheidsprijs 2012

Gitaardocent Nick Wendels en zangeres Davine van Kunstbedrijven Westerkwartier leveren een muzikale bijdrage aan de avond. 

De inloop is vanaf 19.30 uur en het officiële programma start om 20.00 uur. De receptie duurt tot 22.00 uur.

U bent van harte welkom!

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 17 december 2012 de tarieventabel behorende bij de “Legesverordening 2013 Zuidhorn” vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2013 bedragen de leges voor:

Paspoort      €    50,35  (Spoedaanvraag € 46,60 extra)
Paspoort Vreemdelingen     €    50,35  (Spoedaanvraag € 46,60 extra)
Paspoort Vluchtelingen     €    50,35  (Spoedaanvraag € 46,60 extra)
Zakenpaspoort      €    50,35  (Spoedaanvraag € 46,60 extra)
Nederlandse Identiteitskaart 14 jaar en ouder  €    41,90  (Spoedaanvraag € 46,60 extra)
Nederlandse Identiteitskaart tot 14 jaar   €    31,85
Rijbewijs      €    46,25  (Spoedaanvraag € 34,10 extra)
Eigen verklaring     €    23,80
Bewijs G.B.A.      €    10,40
Bewijs van in leven zijn     €    10,40
Verklaring omtrent gedrag    €    30,05
Bewijs Nederlanderschap    €    10,40
Attestatie de vita     €    12,10
Fotokopieën (meer dan 4) per kopie   €      0,25
Fotokopieën (minder dan 5) in totaal   €      1,00
Genealogie      €    16,75
Legaliseren handtekening    €      3,65
Waarmerken documenten    €      2,95
Uittreksel burgerlijke stand    €    12,10
Verklaring huwelijksbevoegdheid   €    21,70
Huwelijk/partnerschapsregistratie tijdens kantooruren €  260,75
Huwelijk/partnerschapsregistratie buiten kantooruren €  503,30
Huwelijk/partnerschapsregistratie tijdens kantooruren
                      in ander gebouw dan gemeentehuis   €  476,85
Huwelijk/partnerschapsregistratie buiten kantooruren
                      in ander gebouw dan gemeentehuis    €  688,80
Huwelijksboekje/boekje partnerschapsregistratie  €    21,90
Kalligraferen boekje kerkelijk    €    22,10
Kalligraferen boekje niet kerkelijk   €    16,60
Kalligraferen kind in huwelijksboekje   €    12,60
Compostvat middel     €    30,00
Regenton      €    20,00


BEKENDMAKING BELASTINGVERORDENINGEN 2013
Op grond artikel 139 van de Gemeentewet maken burgemeester en wethouders bekend dat bij raadsbesluiten van 5 november 2012 zijn vastgesteld:
• de verordening op de heffing en de invordering van liggeld 2013
• de verordening op de heffing en invordering van marktgelden in de gemeente Zuidhorn 2013
• de verordening op de heffing en invordering van grafrechten 2013

en dat bij raadsbesluit van 19 november 2012 is vastgesteld:
• de verordening op de heffing en de invordering van een rioolheffing 2013

en dat bij raadsbesluiten van 17 december 2012 zijn vastgesteld:
• de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2013
• de verordening op de heffing en de invordering van leges 2013
• de verordening op de heffing en de invordering van de onroerendezaakbelastingen 2013.

Deze besluiten betreffen voornamelijk het vaststellen van nieuwe tarieven voor het belastingjaar 2013. De genoemde verordeningen treden in werking op 1 januari 2013.
De teksten van de besluiten ligt gedurende drie maanden kosteloos ter inzage bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. Voor kopieën van de verordeningen moet een vergoeding worden betaald.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Overdracht vlag tocht om de noord hielke westra 190921

Westerkwartier gastgemeente Tocht om de Noord 2022

26 september 2021    Zuidhorn-nieuws
vlag symbolisch overgedragen aan wethouder Hielke Westra
Lees verder →
Kranslegging monument

Platform Keelbos legt krans bij monument Faan

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Om positie LHBTI-ers te verbeteren en de geschiedenis niet uit het oog te verliezen
Lees verder →
Dorpskerk zuidhorn

Sponsor een dakpan voor restauratie dak Dorpskerk Zuidhorn

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Dakrestauratie in fases voor Dorpskerk Zuidhorn
Lees verder →
Mollema-2

Mollema gaat voor trilogie, maar eerst het WK

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws - Sport
Mollema start zondag op WK, maar heeft ander groot doel: 'In alle drie de grote rondes winnen'
Lees verder →
Astrid schulting

Gemeentesecretaris Astrid Schulting finalist overheidsmanager van het jaar 2021

25 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Eerst nog jurybezoek in oktober
Lees verder →
Food

Lancering Food Innovation Hub

24 september 2021    Zuidhorn-nieuws
Samen de Food-agenda voeden
Lees verder →