Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 10 december 2014

9 december 2014    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Over verkeersbesluiten, verleende vergunningen en vet...
Gemeentezh large gemeentepagina

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn. Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Openingstijden rond Kerst en Oud en Nieuw
Het gemeentehuis en de werkplaats (KGA-depot) in Noordhorn zijn van woensdagmiddag 24 december t/m vrijdag 26 december aanstaande en van woensdagmiddag 31 december t/m vrijdag 2 januari aanstaande gesloten.
Gemeentehuis 5 januari later open
In verband met de Nieuwjaarsbijeenkomst voor het personeel is het gemeentehuis op maandag 5 januari vanaf 10.00 uur geopend.

Verkeersbesluiten
Maximumsnelheid Het Noorderlicht Zuidhorn
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn hebben op 25 november 2014 besloten tot het instellen van een maximumsnelheid van 60 km/u op een deel van de weg Het Noorderlicht te Zuidhorn en ter uitvoering hiervan te plaatsen de borden A1 (zone) en A2 (zone) conform Bijlage I, RVV 1990, ter hoogte van respectievelijk de afslag N355/Het Noorderlicht en het komportaal nabij de Zonstraat te Zuidhorn.

Instellen van een verplicht fiets-/bromfietspad
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van een verplicht fiets-/bromfietspad voor het deel van de Mokkenburgweg tussen de aansluiting op de N355 en de Industrieweg te Noordhorn en ter uitvoering hiervan borden te plaatsen volgens model G12a van de Bijlage I, RVV 1990, voorzien van een onderbord conform model OB505 van de Bijlage I, RVV 1990.

Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen centrum Zuidhorn
In verband met de herinrichting van het centrum van Zuidhorn is de locatie van een aantal algemene gehandicaptenparkeerplaatsen gewijzigd. Het totale aantal algemene gehandicaptenparkeerplaatsen is niet gewijzigd.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn heeft daarom op 25 november 2014 een verkeersbesluit vastgesteld, waarin besloten wordt tot het aanwijzen van algemene invalidenparkeerplaatsen in het centrum van Zuidhorn.

Wijziging tijden parkeerschijfzones centrum Zuidhorn
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn heeft op 25 november 2014 het verkeersbesluit vastgesteld, waarin besloten wordt tot het wijzigen van de eindtijd van de parkeerschijfzones in het centrum van Zuidhorn. De tijden waarop de parkeerschijf achter de ruit van uw auto moet, is gewijzigd van maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 19.00 uur in maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 18.00 uur.

Voetgangersgebied Zuidhorn
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn heeft op 25 november 2014 een verkeersbesluit vastgesteld, waarin besloten wordt tot het wijzigen/aanpassen van het voetgangersgebied in het centrum van Zuidhorn. Naast een deel van de Hoofdstraat en de Nieuwstraat zijn nu ook de Overtuinen en de Dorpsvenne aangewezen als voetgangersgebied.

Bovenstaande verkeersbesluiten liggen zes weken ter inzage bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. Tegen bovenstaande verkeersbesluiten kunnen belanghebbenden bezwaren indienen. De termijn hiervoor bedraagt zes weken.

Vet, recycle het
Frituurvet in het riool kan voor nogal wat schade en onkosten zorgen terwijl het heel goed hergebruikt kan worden. Frituurvet in het riool kan er voor zorgen dat het riool verstopt raakt of bij rioolgemalen voor storingen zorgen. Ook kan het zuiveringsproces op een rioolwaterzuivering verstoord worden. Het is daarom van belang dat frituurvet niet in het riool terecht komt. Voor meer informatie over goed rioolgebruik kunt u de volgende website raadplegen: http://www.riool.info

Gemeentegids 2015?
Uitgever Akse Media uit Den Helder begint deze week met het actualiseren van de redactionele adressen voor de nieuwe gemeentegids van Zuidhorn. Deze gids verschijnt medio mei.
Wijzigingen/nieuwe vermeldingen
Wilt u wijzigingen doorgeven of een nieuw adres aanmelden, dan kan dat op de volgende manieren:
> per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. gemeentegids Zuidhorn)
> telefonisch: 0223-673010 (redactie Akse Media)
> schriftelijk: Akse Media (t.a.v. gemeentegids Zuidhorn) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

Aangevraagde vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw/ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> verbouwen van een schoolgebouw, Schoolstraat 9 te Aduard
> uitbreiden van een woning, Dorpsstraat 29 te Kommerzijl
> plaatsen van een publicatiebord, Bartolesstraat/ Heirweg te Visvliet
> bouwen van 7 woningen, a/d Boteinstraat te Zuidhorn
> het gewijzigd uitvoeren van 12 woningen, a/d Zuiderzon te Zuidhorn
De aangevraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.

Activiteit ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen voor het:
> wijzigen van een fietsenstalling, Evertsenstraat 7 te Zuidhorn
In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen.

Verlenging beslistermijn
De volgende beslistermijn wordt verlengd met een termijn van 6 weken: ontvangen 2 september 2014
> het verbouwen van een schuur tot woning, Balkstreek 1b te Visvliet

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen
Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
> plaatsen van een dakkapel, Esdoornstraat 7 te Noordhorn (verzonden 2 december 2014)

Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend voor het organiseren van een:
> trekkertrekwedstrijd op 6 juni 2015 van 08.00 tot 23.00 uur, Rijksstraatweg 46 te Noordhorn (verzonden 2 december 2014)
> abdijloop en een kerstmarkt op 13 december 2014 van 13.00 tot 24.00 uur te Aduard (verzonden 4 december 2014)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een trekkertrekwedstrijd op 6 juni 2015 van 08.00 tot 23.00 uur, Rijksstraatweg 46 te Noordhorn (verzonden 2 december 2014)
> ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk en/of het voor ter beschikking stelling aanwezig houden van consumentenvuurwerk, Transportweg 1 te Noordhorn (verzonden 3 december 2014)
> algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een abdijloop en een kerstmarkt op 13 december 2014 van 13.00 tot 24.00 uur te Aduard (verzonden 4 december 2014)

Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ ontheffing is verleend:
> o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een abdijloop en een kerstmarkt op 13 december 2014 van 13.00 tot 24.00 uur in een tent, Burg. van Barneveldweg 21c te Aduard (verzonden 4 december 2014)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester.

Brandbeveiligingsverordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning is verleend voor:
> het gebruiken en/of in gebruik houden van een tijdelijke inrichting (tent) op 13 december 2014 ten behoeve van een abdijloop en een kerstmarkt te Aduard (verzonden op 4 december 2014)
Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunning binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college.

 

Informatie over de publicaties via (0594) 50 88 88. Tenzij anders aangegeven.

De verandering in de zorg raakt iedereen...
Een verhaal uit de praktijk
Mevrouw Achter heeft een chronische aandoening. Hierdoor heeft zij hoge ziektekosten.
Onder andere voor medicijnen, orthopedisch schoeisel en een dieet. Zij kreeg in verband hiermee in 2013 een bedrag van € 99,00 op grond van de Compensatie Eigen Risico (CER) en een tegemoetkoming van € 290,00 op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Mevrouw Achter is collectief verzekerd en heeft het meest uitgebreide pakket. Ze heeft gelezen over allerlei veranderingen in de zorg en is erg benieuwd of er voor haar veel verandert.

Tegemoetkoming meerkosten
Per 1 januari 2014 zijn de Compensatie Eigen Risico (CER) en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) afgeschaft, omdat de vergoedingen op grond van deze regelingen niet altijd bij de juiste mensen terecht kwamen. De CER is voor het laatst in 2013 betaald. De tegemoetkoming op grond van de Wtcg is voor het laatst eind 2014 uitbetaald.
Gemeenten kunnen bepalen hoe zij de doelgroep wil tegemoetkomen. De gemeenten krijgen daarvoor minder geld van het Rijk en moeten dus keuzes maken. De gemeenten in het Westerkwartier werken dit in 2015 verder uit en informeren de betrokkenen hier dan over. Wel is door de gemeenten al besloten als onderdeel hiervan voor 2015 de collectieve zorgverzekering (aanvullend pakket 3) uit te breiden. Hierdoor zijn meer vergoedingen mogelijk en kunnen de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het eigen risico (gedeeltelijk) worden gecompenseerd. Deelname aan deze collectieve zorgverzekering is, in verband met de keuzes die de gemeente moet maken, alleen mogelijk voor mensen met een minimum inkomen. Dit is dus vooral voor mensen met veel zorgkosten, zoals de chronisch zieken en gehandicapten, interessant. Wel betalen zij voor het aanvullend pakket meer premie dan voor een minder aanvullend pakket, maar het meest uitgebreide pakket biedt dus meer vergoedingen dan voorheen.

De situatie voor mevrouw Achter
Mevrouw Achter ontving in 2013 een bedrag op grond van de CER (€ 99,00) en een tegemoetkoming op grond van de Wtcg (€ 290,00). Totaal ontving ze dus € 389,00. Ze is collectief verzekerd, het meest uitgebreide pakket. In 2015 worden het orthopedisch schoeisel en de dieetkosten vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Daarnaast wordt het verplicht eigen risico van € 375,00 volledig vergoed. Voor mevrouw Achter is het besluit van de gemeenten om de collectieve zorgverzekering uit te breiden dus positief. Mevrouw Achter heeft een minimum inkomen en kan daarom deelnemen aan de collectieve zorgverzekering.
Voor mensen met een inkomen boven het minimum geldt dat niet. Zij moeten dus meer kosten zelf betalen. Wilt u ook gebruik maken van deze verzekering, neemt u dan contact op met het Zorgloket van uw gemeente of de intergemeentelijke sociale dienst van de gemeente.                    

Informatiekrant
In week 48 is in het Westerkwartier de informatiekrant over de veranderingen in de zorg huis-aan-huis verspreid. Deze krant is ook digitaal beschikbaar via de websites van de vier gemeenten. Verder liggen de informatiekranten ook in de vier gemeentehuizen.

Meer weten?
De gemeenten in het Westerkwartier houden u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen. Dat doen we onder meer via deze gemeentepagina, bijeenkomsten, gesprekken, brieven en/of folders.
Daarnaast kunt u informatie over de veranderingen in de zorg vinden op de gemeentelijke websites:
http://www.grootegast.nl/zorg
http://www.marum.nl/zorg
http://www.leek.nl/zorg
http://www.zuidhorn.nl/zorg
Voor vragen kunt u contact opnemen met uw gemeente.

 

Informatiepagina gemist?
» Hier vindt u een archief met eerder uitgebrachte pagina’s.

  • Friet
Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Laatste nieuws

Avishai cohen foto sam harfouche

Jazz te Gast 2024 met toppers Avishai Cohen en Tijn Wiebenga

01 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Bekend gemaakt tijdens info avond
Lees verder →
Ftc robotwedstrijd

Pretty Smart Robotics haalt FTC robotwedstrijd naar Westerkwartier

01 december 2023    Zuidhorn-nieuws
Eerste "thuiswedstrijd" voor Noordelijke teams
Lees verder →
Overhandiging kunstwerk marijke-001

Voor de feestdagen kunst in huis dankzij Etalageroute Zuidhorn

30 november 2023    Zuidhorn-nieuws
Marijke Buijs en C.G. van den Bos-van Oostveen vallen in de prijzen
Lees verder →
Smartphone

Hoe kies je de telefoon die bij je past?

30 november 2023    Zuidhorn-nieuws
Lees verder →
Flower power quiz bart (5)

Bart zet mooi programma neer met Flower Power Quiz

28 november 2023    Zuidhorn-nieuws - fotos
Live band goede aanvulling op de energieke presentatie
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over wijziging afvalophaaldag, Kindpakket & bestuursfunctie CCZ

28 november 2023    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 26 november 2023
Lees verder →