Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

Gemeente informatie Zuidhorn 1 mei 2013

1 mei 2013    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Hier kunt u de gemeentelijke informatie vinden. Aangevraagde en verleende vergunningen. Raadsbesluiten etc
Gevondenverloren

Deze informatie is afkomstig van de gemeente Zuidhorn.
Het betreft geen officiële publicatie en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Week 18

Aangevraagde vergunningen

Evenementenvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een vergunning/-ontheffing hebben ontvangen voor het/een:
organiseren van een:
• spelweek met div. activiteiten van 3 augustus t/m 10 augustus 2013, Burg. van Barneveldweg 21c te Aduard
• pony- en paarden dressuurwedstrijden op 22 juni en 31 augustus 2013, Ruiterpad 1 (grasveld) te Aduard
• disco op 22 juni 2013, op het speelveld Sietse Veldstraweg thv nr. 24 te Den Ham
• het dorpsfestijn “Met Glans van de Schans” op 22 juni 2013, a/d Oosterkade te Grijpskerk
• avondwandelvierdaagse van 3 t/m 6 juni 2013 te Kommerzijl, Garnwerd, Ezinge en Oldehove
• de jaarlijkse motor- en oldtimer toertocht op 14 juli 2013 ged. door o.a. gemeente Zuidhorn

In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen. Voor informatie over de aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

Omgevingsvergunningen

Activiteit bouw
Ontwerp-omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning voor de activiteit “bouw” te verlenen waarvoor ook een afwijking van het bestemmingsplan is aangevraagd, voor:
•         het aanbouwen van een snackcorner aan Hofmastraat 1 te Oldehove
•         het bouwen van een sleufsilo, Barnwerderweg 10a te Oldehove

De ontwerp-omgevingsvergunningen liggen met bijbehorende stukken vanaf 2 mei 2013 zes weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden, hun zienswijze(n) bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.
De Publieksbalie is bereikbaar via telefoonnummer (0594) 50 88 88 of e-mailadres servicebalie@zuidhorn.nl.


Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevings-vergunning hebben ontvangen voor het:
• vergroten van een woning en plaatsen van een carport, Friesestraatweg 10 te Aduard

De aanvraagde omgevingsvergunningen leggen wij in de oneven weken op woensdag voor aan Libau welstands- en monumentenzorg Groningen (http://www.libau.nl). Voor het bijwonen van deze openbare vergadering kunt u een afspraak maken met de heer J. Gramsbergen: (0594) 50 88 96.


Activiteit afwijken bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevings-vergunning hebben ontvangen voor het:
• bouwen van een mestsilo, Rijksstraatweg 46 te Noordhorn

In dit stadium kunt u geen bezwaar maken tegen bovenstaande aanvragen. Voor informatie over de aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met de Publieksbalie: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.

 

Meldingen
Kapmeldingen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor het kappen van:
• twee berken, De Roder 14 te Grijpskerk
• een es, Oude Haven 14 te Niezijl

De meldingen liggen vanaf nu twee weken ter inzage bij de Publieksbalie. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Verleende vergunningen
Omgevingsvergunningen

Activiteit bouw en afwijken bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• tijdelijk plaatsen (max.3 jaar) van een bouwkeet, Julianalaan 2a te Zuidhorn
(Verzonden 23 april 2013)

Als u het niet eens bent met het besluit en op tijd een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpbeschikking, dan kunt u binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland, Locatie Groningen, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep te bevatten.

U kunt ook digitaal het beroepschrift indienen bij de genoemde rechtbank via de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u meer informatie hierover.

Het indienen van een beroepschrift tegen een verleende omgevingsvergunning heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat gedurende de behandeling van uw beroepschrift het besluit in werking treedt, dient u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.


Activiteit bouw
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het:
• bouwen van een werktuigenloods en slopen van een schuur, Langeweersterweg 7 te Den Horn
(Verzonden 22 april 2013)
• aanbrengen van stalen dakplaten, Englumerweg 11 te Oldehove
(Verzonden 22 april 2013)
• uitbreiden van een loods, Hoendiep NZ 12 te Grijpskerk
(Verzonden 26 april 2013)
• vernieuwen van een ruwvoederopslag, Frijtumerweg 1 te Niehove
(Verzonden 26 april 2013)


Activiteit uitvoeren van werkzaamheden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor:
• de aanleg van een kavelpad en het wijzigen van de uitrit, Selwerd 2 te Oldehove
(Verzonden 26 april 2013)

 


Algemene Plaatselijke Verordening
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het organiseren van:
• een Boer’nland treffen van 24 mei t/m 26 mei 2013, Rijksstraatweg 46 te Noordhorn
(Verzonden 23 april 2013)
• een feestweek met div. activiteiten van 3 juni t/m 9 juni 2013, Noorderweg 61c te Noordhorn
(Verzonden 23 april 2013)
• vier Boerenmarkten op 22 juni, 27 juli, 24 augustus en 21 september 2013, Overtuinen te Zuidhorn
(Verzonden 23 april 2013)


Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend voor het/de:
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. activiteiten tbv Boer’nland treffen op 24 mei 2013 van 20.00 tot 01.00 uur en op 25 mei 2013 van 22.00 tot 01.00 uur, Rijksstraatweg 46 te Noordhorn
(Verzonden 23 april 2013)
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. een feestweek van 3 juni t/m 6 juni 2013 van 16.00 tot 23.00 uur, op 7 juni 2013 van 16.00 tot 01.00 uur en op 8 juni 2013 van 12.00 tot 01.00 uur, Noorderweg 61c te Noordhorn
(Verzonden 23 april 2013)
• algemeen geldende geluidsvoorschriften i.v.m. live-muziek op 22 juni 2013 van 20.00 tot 24.00 uur, Brugstraat 18 te Pieterzijl
(Verzonden 23 april 2013)
• plaatsen van 10 reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 27 april t/m 12 mei 2013 ter aan-kondiging van de 40-ste editie van de Internationale Stoom- en modelbouwdagen van 9 t/m 12 mei 2013 op Nienoord te Leek
(Verzonden 25 april 2013)
• plaatsen van 10 reclameborden in de gemeente Zuidhorn van 7 t/m 16 juni 2013 ter aan¬kondiging van de ZomerFair te Leek
(Verzonden 25 april 2013)
• plaatsen van een tijdelijk reclamebord van 1 juni t/m 1 juli 2013 tbv feestweek Noordhorn 2013 te Noordhorn
(Verzonden 25 april 2013)


Bijzondere wetten
De burgemeester maakt bekend dat een vergunning/ontheffing is verleend:
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. Boer’nland treffen van 24 mei t/m 26 mei 2013, Rijksstraatweg 46 te Noordhorn
(Verzonden 23 april 2013)
• o.g.v. art. 35 v/d Drank- en Horecawet i.v.m. een feestweek van 3 juni t/m 6 juni 2013 van 16.00 tot 23.00 uur, op 7 juni 2013 van 16.00 tot 01.00 uur, op 8 juni 2013 van 12.00 tot 01.00 uur en op 9 juni 2013 van 10.00 tot 13.00 uur, Noorderweg 61c te Noordhorn
(Verzonden 23 april 2013)


Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen binnen zes weken na de dag van verzending, een bezwaarschrift indienen bij het college of bij de burgemeester. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie in het gemeentehuis: (0594) 50 88 88, servicebalie@zuidhorn.nl.


Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Zuidhorn Oostergast – Brede School’, gemeente Zuidhorn


De gemeenteraad stelde op 8 april 2013 het bestemmingsplan ‘Zuidhorn Oostergast – Brede School’ (NL.IMRO.0056.BPZH12UITB1-VA01) gewijzigd vast en besloot daarbij tevens om voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van een school mogelijk in de Oostergast, een in aanbouw zijnde woonwijk direct ten oosten van het dorp Zuidhorn.

Het bestemmingsplan is vastgesteld met inachtneming van een wijziging in de planregels. Aan artikel 4, lid 3 (maatschappelijk, specifieke gebruiksregels) is een regeling toegevoegd (sub c). Deze regeling ziet toe op een aanvullende bescherming van minder zelfredzame personen, waartoe ook de kinderen behoren die in de school gehuisvest zullen worden.

Terinzagelegging
Het bestemmingsplan (met bijbehorende stukken) ligt met ingang van 2 mei 2013 zes weken ter inzage:
 bij de publieksbalie van het gemeentehuis aan de Hooiweg 1a te Zuidhorn;
 via de website van de gemeente Zuidhorn op http://www.zuidhorn.nl;
 via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
De beroepstermijn van zes weken start op 3 mei 2013. Beroep kan worden ingesteld door:
 belanghebbenden die (eerder in de procedure) zienswijzen hebben ingediend over het ontwerpbestemmingsplan;
 belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken;
 overige belanghebbenden, voor zover hun beroep gericht is tegen de, bij vaststelling, aangebrachte wijziging.

Een beroepsschrift moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State postbus 20019, 2500 E.A. Den Haag. Het beroep kan ook worden ingediend via het digitaal loket op de website http://www.raadvanstate.nl. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:
de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Een kopie van het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen, moet met het beroepschrift worden meegestuurd.

Voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan treedt in werking op 14 juni 2013. Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift plus een uitleg van het spoedeisende belang van het verzoek.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Welzijn: (0594)508784.


(De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op het gemeentelijk » webadres:)


Verkeersbesluit Van Starkenborghkanaal NZ Noordhorn

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidhorn hebben op 23 april 2013 besloten tot het instellen van een geslotenverklaring voor doorgaand verkeer voor het Van Starkenborghkanaal Noordzijde en het Hoendiep Oostzijde te Noordhorn, het Hoendiep Noordzijde te Grijpskerk en het Hoendiep Westzijde te Zuidhorn.

Hiervoor wordt bord C01zb (zone) conform Bijlage I, RVV 1990 op de volgende locaties geplaatst:
• Ter hoogte van de kruising Van Starkenborghkanaal Noordzijde/Industrieweg te Noordhorn.
• Ter hoogte van de kruising Hoendiep Noordzijde/N388 (Poelweg).
• Ter hoogte van de kruising Hoendiep/N388 (Woldweg).
• Nabij de brug over het Hoendiep (Gabrug) ter hoogte van de aansluiting van het Starkenborghkanaal Zuidzijde op het Hoendiep Oostzijde te Zuidhorn.

Tegen het genomen verkeersbesluit kunnen bezwaren worden ingediend. De termijn hiervoor bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt in Het Westerkwartier en de Staatscourant. Gedurende de bezwarentermijn ligt het besluit tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de Publieksbalie.

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie, telefoonnummer (0594) 50 88 88.

Start nieuwbouw Dorpsvenne Zuidhorn

Na een lange periode van voorbereidingen en onderhandelingen gaat het nieuwbouwproject aan de Dorpsvenne in mei van start. Het project bestaat uit de bouw van twee supermarkten: Aldi en Poiesz. Daarnaast komt er een nieuwe winkel voor Schuiling Interieur & Slaapcomfort aan het nieuwe autovrije plein van de Dorpsvenne. Rottinghuis' Aannemingsbedrijf BV heeft het project ontwikkeld. Het ontwerp is van architectenbureau Wijbenga te Sneek. Onderstaande afbeelding kunt u downloaden op onze website http://www.zuidhorn.nl


Parkeergarage
Onder het winkelcomplex komt een openbare parkeergarage met 125 parkeerplaatsen. Parkeren in de garage is gratis. De gemeente Zuidhorn is eigenaar van de nieuwe garage.

Starthandeling
Volgende week woensdagmiddag 8 mei aanstaande om 16.00 uur verrichten directeur Jan Dobben van Rottinghuis’

Aannemingsbedrijf en wethouder Jan Oomkes van de gemeente Zuidhorn de starthandeling voor de bouw van het nieuwbouwcomplex. De handeling vindt plaats op de Dorpsvenne in Zuidhorn. De werkzaamheden duren ruim een jaar. In de zomer van 2014 wordt het project afgerond. De nieuwbouw op de Dorpsvenne is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Regio Groningen-Assen. Meer informatie via http://www.komplanzuidhorn.nl

                

Gemeentehuis gesloten
Volgende week is het gemeentehuis op donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 10 mei gesloten. De maandag erop staan we weer voor u klaar!

Gevonden/verloren voorwerpen

Bij de gemeente kunt u terecht voor gevonden of verloren voorwerpen. Ga hiervoor naar de Publieksbalie in het gemeentehuis of bel met de medewerkers van de balie via telefoonnummer (0594) 50 88 88.

De afgelopen tijd hebben wij een aantal verloren voorwerpen kunnen teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. Vanaf 1 oktober 2012 liggen de volgende voorwerpen nog te wachten op hun eigenaar:

Gevonden voorwerpen: Verloren voorwerpen:
- 2 brillen
- Meerdere sleutelbossen
- Meerdere autosleutels
- Meerdere sleutels
- Damesbril
- Dameshorloge
- 3 damesfietsen
- Trui
- Geldbedragen
- Herenfiets
- 3 mobiele telefoons
- OV Chipkaart
- Betaalpas
- Paraplu
- Klokkaart
- Sleutelhanger
- 2 ringen
- 2 portemonnees
- Draagtas
- Leesbril
- Skatebord
- Dakplaten - Meerdere sleutelbossen
- Meerdere losse sleutels
- Meerdere portemonnees
- 3 brillen
- Fietstas
- 5 sleutelbossen
- Batterij voor elektrische fiets
- 2 autosleutels
- 2 mobiele telefoons
- Herenfiets
- Geldbedrag
- Envelop met geld
- 2 rugzakken
- Fietssleutel
- Armband
- Sleuteletui
- Kentekenbewijs
- Etui
- 2 kettingen
- Armband
- OV Chipkaart
- Toegangspas
- Bankpas
- Attachékoffer
- Plastic tas
- Ring
- Trouwring
- Auto- + motorfietspapieren
- Zwarte leren dameslaarzen

 


Meldpunt Bezorgd

Kent u iemand in uw omgeving die door bijvoorbeeld psychiatrische problemen of problemen met geld hulp nodig heeft, maar niet aanvraagt? Wacht niet en neem contact op met Meldpunt Bezorgd via het Zorgloket van de gemeente, telefoonnummer (0594) 50 88 10.

Militaire oefening
De Koninklijke Landmacht oefent in de periode van 6 t/m 31 mei 2013 in een gebied dat wordt begrensd door de Waddenzee in het noorden en westen, de stad Groningen in het oosten en de autosnelweg A7 in het zuiden.

Schade?
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit,
onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd,
plaats, soort schade etc. melden aan:
Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 20703
2500 ES Den Haag
Telefoon 070 3396701

Nationale Herdenking zaterdag 4 mei 2013
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies.

Verzoek
Voor de herdenking zijn richtlijnen vastgesteld. Wij verzoeken u deze te volgen.

• Van ‘s avonds 18.00 uur tot zonsondergang om 21.10 uur hangen de vlaggen van alle openbare gebouwen halfstok, zonder wimpel.
• De vlag wordt in de avond van 4 mei niet in top gehesen, ook niet bij herdenkingsplechtigheden. De vlag blijft tot zonsondergang halfstok.
• Vanaf 19.45 uur tot 30 seconden voor 20.00 uur mogen de klokken van de kerken luiden.
• Vanaf 20.00 uur tot twee minuten daarna wordt op de herdenkingsplaatsen en naaste omgeving volkomen stilte in acht genomen.
• Horecabedrijven vragen wij tussen 19.45 en 20.15 uur rekening te houden met de herdenking.

Herdenkingsprogramma
In onze gemeente vinden de volgende bijeenkomsten plaats:

Aduard
In Aduard begint de herdenkingssamenkomst in de Abdijkerk om 19.00 uur. Namens de gemeente Zuidhorn is wethouder Fred Stol aanwezig. 

Grijpskerk
De herdenkingsplechtigheid begint om 19.00 uur in de PKN Kerk aan de Nic. Grijpstraat in Grijpskerk. Wethouder Bert Nederveen is aanwezig namens de gemeente Zuidhorn.

Niezijl
Belangstellenden kunnen zich vanaf 19.30 uur verzamelen in dorpshuis ’t Schanshuus. Daarna gaan de aanwezigen naar het monument bij de N.H. Kerk waar de herdenkingsplechtigheid plaats vindt.  

Oldehove
De herdenkingsplechtigheid in Oldehove start om 19.15 uur in de Nederlands Hervormde Kerk aan het Kerkpad. Burgemeester Bert Swart is aanwezig namens de gemeente Zuidhorn.

Pieterzijl
Vanaf 19.30 uur kunnen belangstellenden zich verzamelen bij dorpshuis ‘De Wending’ in Pieterzijl. Om 19.50 uur volgt een stille tocht naar het monument op de Diepswal.

Zuidhorn
In Zuidhorn begint de herdenkingsplechtigheid om 19.00 uur in de Nederlands Hervormde Kerk aan de Jellemaweg. Namens de gemeente Zuidhorn is wethouder Jan Oomkes aanwezig.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Frouwina

Wisselwinkel dit weekend open in Zuidhorn

28 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
Pand in Overtuinen passage Ingericht door Tosja en Gerard Schaeffer, Frouwina bloem en Moes en Moes
Lees verder →
Grote dorus

Festivals Westerkwartier op pad met Draaiorgel Dorus

27 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
Komend weekend naar publiek toe
Lees verder →
Bert nederveen-2019

Wethouder Westerkwartier naar Stadskanaal

27 mei 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Bert Nederveen wordt verkenner in Stadskanaal na opstappen SP
Lees verder →
Wilhelminapark (3)

Gemeente pakt Wilhelminapark aan

26 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
Groenonderhoud en reparatie
Lees verder →
Middag-humsterland fakkert

Naar een rijk platteland: Groningse uitwerking van Deltaplan Biodiversiteit

26 mei 2020    Zuidhorn-nieuws
Landbouw- en natuurorganisaties en kennisinstellingen bundelen krachten in manifest biodiversiteit
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over Coronavirus, hulp in de buurt en afval tijdens Pinksteren

26 mei 2020    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 26 mei 2020
Lees verder →