Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

20-12-07 BESLUITEN Provinciale Staten

20 december 2007    Zuidhorn-nieuws
Woensdag hebben Provinciale Staten de Integrale Bijstelling van de begroting vastgesteld. Teun Jan Zanen (fractievoorzitter Partij voor het Noorden) heeft William Moorlag (fractievoorzitter PvdA) mondelinge vragen gesteld over de financiering van het

Woensdag hebben Provinciale Staten de Integrale Bijstelling van de begroting vastgesteld.
Teun Jan Zanen (fractievoorzitter Partij voor het Noorden) heeft William Moorlag (fractievoorzitter PvdA) mondelinge vragen gesteld over de financiering van het regionaal beleid en dan specifiek over de uitlatingen van de fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, Jacques Tichelaar, over de verdeling van de noordelijke aardgasbaten.

Provinciale Staten hebben de heer H. (Hans) de Groot benoemd als bestuurslid van De Noordelijke Rekenkamer.
Integrale bijstelling van de begroting vastgesteld
Provinciale Staten het besluit tot 6e en 7e wijziging van de provinciale begroting 2007 en de 1e wijziging van de begroting 2008 vastgesteld. De fractie van D66 stemde tegen de Integrale Bijstelling.

Ontwikkeling begrotingsbeeld
Door de wijzigingen neemt het beslag op de algemene middelen per saldo af met circa € 2.395.400,--. Dit lagere beslag komt ten gunste van de nog beschikbare begrotingsruimte voor 2007. Dit geldt ook voor het bedrag van circa € 471.400,-- uit de post voor werkelijk onvoorziene uitgaven 2007. Voor zover er in 2007 geen beroep meer wordt gedaan op deze begrotingsruimte, maakt dat straks deel uit van het rekeningresultaat 2007.
De doorwerking van de autonome ontwikkelingen in 2007 naar latere jaren betekent - t.o.v. de Programmabegroting 2008 - een verbetering van het begrotingsbeeld in 2008 met ongeveer € 2,27 miljoen, oplopend tot € 4,69 miljoen in 2011.

In de Integrale Bijstelling 2007 schetst de provincie een zo volledig mogelijk beeld van de ontwikkeling van de provinciale financiën in 2007. De afname van het beslag op de algemene middelen t.o.v. de Voorjaarsnota 2007 is in 2007 aanzienlijk, maar slechts deels van structurele aard en voor een deel ook al verwerkt in de Programmabegroting 2008.

De verbetering van het begrotingsbeeld 2007 is het gevolg van meevallers vanwege voornamelijk een hogere uitkering uit het provinciefonds, hogere opcenten motorrijtuigenbelasting, lagere kapitaallasten en een voordeel in de toerekening van de apparaatskosten. Daar staan tegenvallers tegenover vanwege hogere programma- en personeelskosten.

Lid en plv. leden Algemeen Bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland benoemd
Provinciale Staten hebben Statenlid Lea van der Tuin (CDA) benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Marc Jager (CDA) is benoemd tot plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur.
Fennie Stavast (GroenLinks) volgt Wiebe van der Ploeg (GroenLinks) op als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur.

Nieuw bestuurslid Noordelijke Rekenkamer benoemd
Provinciale Staten hebben de heer H. (Hans) de Groot benoemd als bestuurslid van De Noordelijke Rekenkamer. De Noordelijke Rekenkamer heeft een bestuur van drie personen. Afgelopen jaar is de heer Doek afgetreden. Reden voor De Noordelijke Rekenkamer om op zoek te gaan naar een nieuw bestuurslid.

Budgetfinanciering Stichting Milieufederatie
Provinciale Staten hebben besloten een subsidie van € 276.400,-- per jaar toe te kennen aan de Stichting Milieufederatie Groningen. De subsidie - in de vorm van een budgetsubsidie - geldt voor de jaren 2008 tot en met 2011. Op de jaren 2009, 2010 en 2011 wordt een jaarlijks vast te stellen accres toegepast. Met de subsidie is het voor de Milieufederatie mogelijk haar jaarlijkse werkplannen te realiseren (in 2008-2011).

De Milieufederatie heeft als hoofddoelstelling het bevorderen van behoud en herstel van natuur, milieu en landschap in de provincie Groningen. De stichting besteedt daarbij aandacht aan de groene ruimte, de bebouwde ruimte, mobiliteit, klimaat, energie en duurzame bedrijvigheid. De Milieufederatie richt zich daarbij op interactieve beleidsvorming, proactieve beleidsbeïnvloeding en op het actief bijdragen aan beleidsuitvoering in de vorm van draagvlakverbredende en concrete projectactiviteiten.

Verder hebben Provinciale Staten:
ingestemd met de subsidieverzoeken voor de projecten 'Cowmunity' en 'Cowfortable'; kennis genomen van de tussentijdse evaluatie op hoofdlijnen ontheffingen FBE: Faunabeheersplan ganzen en smienten 2007; kennis genomen van de brief van het college van Gedeputeerde Staten over de voortgang van woningbouwafspraken in het gebied Groningen-Assen; kennis genomen van de brief van het college van Gedeputeerde Staten over de woningbouwverkenning provincie Groningen en de regio Groningen-Assen; de verordening onderzoek doelmatigheid/doeltreffendheid 2007 vastgesteld; het controleprotocol voor de financiële rechtmatigheidstoets op de jaarrekening 2007 vastgesteld; de legestarieven voor 2008 vastgesteld; de verordening op de instelling en invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Groningen gewijzigd; de subsidieregeling Investeringspremieregeling Noord-Nederland 2008 vastgesteld; de subsidieregeling Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2008 vastgesteld; de subsidieregeling Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2000 ingetrokken.

Mondelinge vragen
Teun Jan Zanen (fractievoorzitter Partij voor het Noorden) heeft William Moorlag (fractievoorzitter PvdA) mondelinge vragen gesteld over de financiering van het regionaal beleid en dan specifiek over de uitlatingen van Tweede Kamerlid Tichelaar (PvdA) over de verdeling van de noordelijke aardgasbaten. Statenlid en fractievoorzitter William Moorlag (PvdA) gaf aan dat de PvdA het belangrijk vindt dat middelen op een eerlijke en evenwichtige manier over het land verdeeld moeten worden. In de ogen van de PvdA kan dit evenwichtiger en dan gaat het niet alleen om de aardgasbaten.

Meer nieuws... Tip de redactie...

 

Stuur het door:
Deel via WhatsApp

Laatste nieuws

Bertus kolkman marber machinebouw

U kunt Bertus kennen van de champignonbakjes en koffiemelk cupjes

06 juni 2023    Zuidhorn-nieuws - Bedrijf in beeld
Marber Machinebouw in Noordhorn ontwerpt “van alles”
Lees verder →
Eikenprocessierups

Eikenprocessierupsen weer op pad

06 juni 2023    Zuidhorn-nieuws
"1, 2 in de maat, anders wordt de juffrouw kwaad"
Lees verder →
Fiets helm senior

‘Doortrappen voor kinder(fiets)en’

06 juni 2023    Zuidhorn-nieuws
Groningse 60-plussers in actie voor de volgende generatie
Lees verder →
Loonverpakking

Efficiëntie verhogen met loonverpakking

06 juni 2023    Zuidhorn-nieuws
Lees verder →
Gemeentehuis-zuidhorn

Over eikenprocessierups, Stremming N355 & Grofvuilroute

06 juni 2023    Zuidhorn-nieuws - Gemeente-informatie & Politiek
Westerkwartier Gemeentenieuws 6 juni 2023
Lees verder →