Welkom in Zuidhorn, Wonen, Winkelen, Westerkwartier

1. Het College van de gemeente Westerkwartier

U kunt contact opnemen met het college via het mailadres bestuurssecretariaat@westerkwartier.nl

Het college bestaat uit:
Burgemeester Ard van der Tuuk
(Wettelijke taken, Algemene beleidscoördinatie, Personeel en Organisatie, Dienstverlening, Juridische Zaken, ICT/digitalisering/privacy, Openbare orde en Veiligheid, Lobby en positionering, Internationaal (zuster gemeenten), Communicatie)

Wethouders:

Wethouder Bert Nederveen  (ChristenUnie) bert.nederveen@westerkwartier.nl
( Financiën, Grondbeleid, Gemeentelijke vastgoed: beheer en onderhoud, Wmo, Welzijn, Ouderen, Plattelandsbeleid, natuur en Landschap, Dierenwelzijn)

Wethouder Hans Haze
(Woningbouw, Volkshuisvesting, Huisvesting statushouders, Ruimtelijke ordening, Landbouw)

Wethouder Bé Schollema
( Duurzaamheid, Energietransitie,  Klimaatadaptatie, Waterketen, Gaswinning en aardbevingen, Milieu/ afval, Jeugd, Onderwijs en onderwijshuisvesting, Bibliotheken, Laaggeletterdheid, Leerlingenvervoer, Kunst en Cultuur)

Wethouder Marjan Sijperda
(Economische Zaken, Recreatie en Toerisme, Werk en Inkomen, Arbeidsmarkt en werkgelegenheid, Participatiewet, Armoedebeleid)

Wethouder Harry Stomphorst
(Beheer openbare ruimte, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Infrastructuur en verkeer, Sport, inclusief sportvastgoed, Gezondheid, Publiek vervoer)

Astrid Schulting Gemeentesecretaris
Astrid Schulting is gemeentesecretaris en algemeen directeur van de organisatie. Zij neemt wekelijks deel aan de collegevergaderingen. De secretaris is de verbindende schakel tussen het college en de organisatie. Zij is onafhankelijk en vertegenwoordigt geen politieke partij.
Nevenfuncties 
Bezoldigd 
Lid van de RvC woningbouwcorporatie SWZ 
Onbezoldigd 
Voorzitter stichting Winterszwolle